следващ
предишен
елементи

Статии

Смяна на език
Статии
Menu
Как да направим потреблението и производството на текстил по-устойчиви?

Хората все повече осъзнават въздействието, което нашето потребление оказва върху природата и климата. Една от основните категории на потребление е облекло и други текстилни изделия. Разговаряхме с Ларс Мортенсен, експерт на ЕАОС по кръговата икономика, потреблението и производството, който е работил по редица оценки на текстилния сектор и неговото въздействие върху околната среда.

Прочетете повече

Решителни и отдадени на устойчивостта в Европа

Годината е 1972 г.: Спомням си как се прибирахме пеша с баща ми от панаира на книгата в Антверпен с купища книги. Запазил съм три от тях: книга за застрашените видове, „Атлас на света“ на „Таймс“ и „Границите на растежа“. С течение на годините баща ми продължи да насърчава любопитството ми към природата — свят, който е много по-голям от непосредствената ни среда — и към този вид наука, който отвори пътя към критични дебати за бъдещето на обществото.

Прочетете повече

Бъдеще, основано на възобновяема енергия

Предвид изменението на климата, нарастващите цени на енергията и загрижеността за сигурността на доставките, възобновяемите енергийни източници като вятърната и слънчевата енергия изглеждат очевиден начин за развитие. Какво е необходимо, за да се трансформира съществуващата енергийна система на Европа в такава, която се основава на възобновяеми източници?

Прочетете повече

Сигурна, достъпна и чиста енергия по време на криза?

Европа задоволява все по-голям дял от енергийните си нужди чрез възобновяеми източници, но все още е зависима от нефт и газ. В условията на бързо променящи се цени на енергията, загриженост за топлината в домовете тази зима и ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове е необходимо да се пести енергия, да се диверсифицират източниците ѝ, да се ускори преходът към възобновяеми енергийни източници и да се подкрепят най-уязвимите.

Прочетете повече

Крайно време е да се превключи на друга скорост в транспортния сектор

Обществата зависят в много отношения от икономичното и ефективно придвижване на хора и стоки от едно място на друго. Международната търговия ни дава достъп до чуждестранни продукти и пазари. Хората се нуждаят от начини да ходят на училище, работа и други дейности. Транспортът е съществена част от нашия начин на живот, но в сегашното си състояние той е зависим от изкопаемите горива и оказва сериозен натиск върху околната среда и климата.

Прочетете повече

Актуално положение: Енергията е в основата на амбициите на Европа в областта на климата

Европа върви към бъдеще на нисковъглеродна енергия. 2020 г. отбеляза важен етап, тъй като ЕС постигна първите си три цели в областта на климата и енергетиката, а именно намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на дела на използваната енергия от възобновяеми източници до 20 % и подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

Прочетете повече

Събеседване: Устойчива финансова система — за какво служи тя?

Какво представлява устойчивото финансиране и каква роля може да изиграе то в прехода на Европа към въглеродна неутралност? Помолихме водещия експерт на ЕАОС по устойчиво финансиране Андреас Баркман да обясни какво прави ЕС, за да гарантира, че финансовият сектор играе своята роля в екологизирането на финансовата ни система в подкрепа на устойчивия растеж.

Прочетете повече

Събеседване: Как да осигурим социално справедлив преход

Европейският зелен пакт поставя акцент върху това никой да не бъде изоставен, да се осигури справедлив преход, да се създаде по-модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика. Какво на практика означава социално справедлив преход? Разговаряхме с Жорж Кабрита, ръководител на научни изследвания в Eurofound.

Прочетете повече

Увод: Поддържане на курса за устойчива Европа

Сушите, горещите вълни и горските пожари през лятото на 2022 г. бяха сериозно напомняне защо смекчаването на изменението на климата е основно предизвикателство на 21-ви век. Ангажиментът на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. е най-амбициозната програма за климата в света. Постигането на тази цел е много необходим модел за други държави и региони.

Прочетете повече

Събеседване: Инвестиране в устойчивост

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите доставчици на финансиране за климата под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Интервюирахме Ева Майерхофер, водеща специалистка по биоразнообразие и околна среда в ЕИБ, за предизвикателствата и възможностите за ускоряване на зеления преход в Европа чрез устойчиво финансиране.

Прочетете повече

Климат, природа и хора: общо бъдеще за нашата планета

Залогът никога не е бил по-висок. Планетата ни се затопля и цели видове изчезват с тревожни темпове. Две световни конференции през последните два месеца събраха участници от цял свят около обща тема — климата и биологичното разнообразие. Проблемите и в двете сфери са симптоми на един и същ проблем: неустойчивото производство и потребление. Въпреки сложността на преговорите, те са от решаващо значение за постигане на осведоменост, единомислие и предприемане на спешни мерки в световен мащаб.

Прочетете повече

Интервю — произвеждащите потребители и енергийната криза: приносът на гражданите към енергийния преход на Европа

Какво представляват „произвеждащите потребители“ и каква роля могат да играят те за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници в цяла Европа? Срещнахме се с експерта на ЕАОС в областта на енергетиката и околната среда Хавиер Еспараго, за да поговорим за това как гражданите, институциите и предприятията могат да допринесат за преодоляване на настоящата енергийна криза, като се превърнат в произвеждащи потребители, които сами произвеждат и потребяват енергия от възобновяеми източници. По-рано този месец ЕАОС публикува доклад, в който се прави преглед на ролята на произвеждащите потребители на енергия от възобновяеми източници и на увеличаването на тази практика вследствие на по-добрите и по-евтини технологии и политики, които я насърчават.

Прочетете повече

Лято 2022 г.: Живот в условията на множество кризи

Сякаш преживяваме криза след криза — пандемия, екстремни горещи вълни и суша, породени от изменението на климата, инфлация, война и енергийна криза. Тази зима вероятно ще бъде белязана от продължаваща несигурност, висока нестабилност на някои световни пазари, като например енергийния и този на хранителните стоки, което ще засегне някои държави и групи в по-голяма степен от други. Преодоляването на тези кризи, особено в дългосрочен план, изисква непоколебима политическа ангажираност и инвестиции в устойчивостта, за да се укрепи устойчивостта на нашите общества.

Прочетете повече

Да направим транспорта по-устойчив в Европа

Транспортът свързва хора, места, култури и икономики, но също така оказва голям натиск върху околната среда и климата. Проведохме разговор с двама от експертите по транспорта и околната среда на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) – Раса Наркевичуте и Томазо Селери, за предизвикателствата и възможностите за превръщане на европейската транспортна система в по-устойчива, както и за доклада, който наскоро публикувахме.

Прочетете повече

Здравето на фокус: Преминаването към нулево замърсяване означава по-здравословен живот в Европа

Замърсяването на околната среда оказва влияние върху здравето ни и качеството на живот. Оценките на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) подчертават това влияние и потенциалните ползи, които бихме имали от по-чиста околна среда. Можем да предотвратим някои случаи на рак; с всяко действие, което предприемаме в посока нулево замърсяване в Европа, можем да подобрим качеството си на живот.

Прочетете повече

Интервю — Как Европа ще постигне нулево замърсяване?

Европейският съюз е предприел амбициозни планове за драстично намаляване на емисиите и замърсяването през следващите десетилетия. Част от тях е наскоро стартираният План за действие „Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“, в който акцентът е поставен върху намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата до нива, за които се счита, че вече не са вредни за здравето на човека и околната среда. Разговаряхме с Ian Marnane, експерт от ЕАОС по околната среда, здравето и благосъстоянието. В момента той работи по предстоящ доклад на ЕАОС относно нулевото замърсяване, който се очаква да бъде публикуван по-късно през тази година.

Прочетете повече

Солидарност в Европа по време на война

Руската военна агресия в Украйна промени внезапно живота на украинците. Последиците от тази необоснована война се усещат не само в Украйна, но и далеч отвъд границите ѝ и ще продължат да оказват въздействие върху всички нас в продължение на години, и дори за следващите поколения.

Прочетете повече

Накратко: Законодателство  на ЕС за природата

Държавите — членки на ЕС, започнаха да координират политиките си в областта на околната среда през 70-те години на ХХ в. и природата беше първата област за европейско действие. Към днешна дата директивите за опазване на природата — Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, приети първоначално, съответно през 1979 г. и 1992 г. — са в основата на усилията на ЕС да защити и опази биологичното разнообразие.

Прочетете повече

Интервю - Жизненоважната роля на  мониторинга на птици

Наблюдението на дивата флора и фауна и местообитанията играе важна роля в експертните оценки. Разговаряме с Petr Voříšek, член на координационния екип на Европейския атлас на гнездящите птици 2 към Чешкото дружество по орнитология относно това как такава информация и данни се събират в европейски мащаб и какви са предизвикателствата пред популацията на птиците днес.

Прочетете повече

Какво вреди на природата  на Европа?

Природата в Европа страда от последствията от дългосрочната експлоатация и замърсяване. Природата продължава да ни дава храна, дрехи, лекарства, домове, енергия и други ресурси, но екосистемите и много растения и животни са застрашени от намаляване, а понякога и от изчезване. Кои са човешките дейности, които вредят най-много на природата, и как можем да спрем и да обърнем настоящата тенденция към загуба на биологично разнообразие?

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ