следващ
предишен
елементи

Article

По-чистият въздух носи ползи за здравето на хората и изменението на климата

Смяна на език
Article Публикуван 26-01-2018 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Снимка © Maria Cristina Campi, NATURE@work/EEA
Благодарение на законодателни и технологични мерки и действия за намаляване използването на силно замърсяващите изкопаеми горива, в много страни в последните десетилетия качеството на въздуха в Европа се подобрява. Въпреки това много хора продължават да са засегнати от замърсяването на въздуха, особено в големите градове. Като се има предвид сложността на проблема, справянето със замърсяването на въздуха изисква координирани действия на много нива. От ключово значение е гражданите да бъдат ангажирани и да им се предоставя навременна информация по достъпен начин. Нашият Индекс за качеството на въздуха, който бе пуснат наскоро, прави точно това. Подобряването на качеството на въздуха не само би било от полза за здравето ни, но може да помогне и за справяне с изменението на климата.

Качеството на въздуха в Европа се подобри значително откакто Европейският съюз и неговите държави членки въведоха политики и мерки относно качеството на въздуха през 70-те години на ХХ век. Сега емисиите на замърсители на въздуха от много от основните източници, включително транспорта, промишлеността и енергопроизводството, са регулирани и като цяло намаляват, но не винаги до предвидената степен. Високите концентрации на замърсяване на въздуха продължават да оказват значително влияние върху здравето на европейците, като най-голяма вреда причиняват праховите частици и азотният диоксид.

Последният годишен доклад на Европейската агенция за околна среда за качеството на въздуха показва, че повечето хора, живеещи в европейските градове, все още са изложени на замърсяване на въздуха на нива, считани за вредни от Световната здравна организация. Според доклада концентрациите на фини прахови частици са причина за около 428 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски страни през 2014 г., от които приблизително 399 000 случая са в ЕС-28.

Лошото качество на въздуха оказва също значително икономическо въздействие, тъй като води до увеличаване на медицинските разходи, намаляване на производителността на работниците и увреждане на почвата, реколтата, горите, езерата и реките. Макар замърсяването на въздуха често да се свързва с епизоди на особено високо замърсяване, дългосрочната изложеност на по-ниски концентрации представлява дори по-голяма заплаха за човешкото здраве и за природата. 

Намаляването на замърсяването на въздуха помага и за справяне с изменението на климата

Макар въглеродният диоксид да е най-големият причинител на глобалното затопляне и изменението на климата, той не е единственият. Много други газообразни съединения или частици, известни като „причинители на изменение на климата“, оказват влияние върху количеството слънчева енергия (включително топлината), която Земята задържа.

Метанът например е много силен причинител на изменението на климата, а също и замърсител на въздуха, произтичащ от селскостопанската дейност, тясно свързан с животновъдството и консумацията на месо. Праховите частици са друг замърсител, който влияе и върху изменението на климата, и върху качеството на въздуха. В зависимост от състава си, те могат да имат охлаждащ или затоплящ ефект върху климата на местно ниво и в глобален план. Саждите например, които са една от съставките на фините прахови частици и представляват резултат от непълното изгаряне на горивата, поглъщат слънчевата и инфрачервената радиация в атмосферата и по този начин водят до затопляне.  

Мерките за намаляване на емисиите на бързо разпадащи се агенти като саждите, метана, озона или прекурсорите на озона се отразяват благоприятно и на здравето на хората, и на климата. Източниците на емисии на парникови газове и на замърсители на въздуха са едни и същи. Ето защо ограничаването на емисиите на едните или другите носи потенциални ползи, включително спестяване на разходи.

В миналото обаче някои мерки са били насърчавани като благоприятни по отношение на изменението на климата, наред с други неща, но са имали нежелано отрицателно въздействие за качеството на въздуха. В много страни например са поощрявани дизеловите автомобили, които се оказа, че изпускат високи нива на замърсители на въздуха. По подобен начин насърчаването на горенето на възобновяема дървесина за съжаление доведе до високо съдържание на прахови частици във въздуха в някои региони на Европа. Трябва да се учим от подобен тип случаи и да сме сигурни, че последиците от мерките, които решаваме да прилагаме, са добре разбрани и взети предвид.

Връзките между изменението на климата и качеството на въздуха не се ограничават само до най-разпространените замърсители, които биват изпускани в атмосферата от едни и същи източници. Изменението на климата може да утежни и проблемите, свързани със замърсяването на въздуха. Според очакванията в много региони в целия свят изменението на климата ще се отрази върху локалния климат, включително върху честота на периодите на прекомерни горещини или безветрие. Повечето слънчева светлина и по-високите температури могат не само удължат периодите със завишени нива на озон, но и допълнително да завишат пиковите стойности на озоновата концентрация. Това със сигурност не са добри новини за много райони в Европа, в които често се наблюдават завишени нива на приземен озон.

Предприемане на съгласувани действия от местно до глобално равнище

Замърсяването на въздуха не е еднакво навсякъде. Широк набор от източници изпускат в атмосферата различни замърсители. Автомобилният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсители на въздуха в Европа. Щом попаднат в атмосферата, тези замърсители могат да се преобразуват в нови замърсители и да се разпространят. Разработването и внедряването на политики за справяне с тези сложни процеси не са лесни задачи.

Като се има предвид разнообразието от източници, както по отношение на географското разпространение, така и по отношение на икономическите дейности, трябва да бъдат предприети действия на различни нива – от местно до международно. Международните конвенции може да имат за цел намаляване на количеството замърсители, изпускани в атмосферата, но без действия на местно равнище — например информационни кампании, забрана за влизане на силно замърсяващи превозни средства в градовете или решения за градско зониране — ние няма да успеем да се възползваме в пълна степен от резултата на нашите усилия. Разнообразието означава също, че няма универсално решение на проблема със замърсяването на въздуха. С цел допълнително намаляване на излагането на замърсяване и последващите вреди, властите следва да адаптират своите мерки, за да вземат под внимание фактори като източниците, демографските показатели, транспортната инфраструктура и местната икономика.

С оглед засилване на съгласуваността на действията на местно, национално, европейско и глобално равнище, Европейската комисия събра различни заинтересовани лица от цяла Европа на форума „Чист въздух“ през ноември. Форумът, който се проведе в Париж, се фокусира не само върху подобряване на качеството на въздуха в градовете, но и върху замърсяването на въздуха от селскостопанските дейности. На него бе обърнато специално внимание и на свързаните с чистотата на въздуха иновации и бизнес възможности.

Информацията е ключова за свеждане до минимум на излагането на негативни въздействия

Европейската агенция за околната среда работи съвместно с държавите членки за събиране на сравнима информация за качеството на въздуха за по-продължителен период от време. На базата на събраните данни измерваме напредъка, анализираме тенденциите и търсим връзка между източници като автомобилния транспорт и действителните показатели за качеството на въздуха.

При необходимост измерванията от станциите за мониторинг могат да бъдат допълнени с наблюдения, направени от сателит. Като част от европейската програма за мониторинг на Земята „Коперник“ през октомври ЕС пусна нов сателит, който има за цел да следи замърсяването на въздуха и вече изпраща снимков материал. Тази информация регулярно се оповестява на обществеността и се предоставя на създателите на политики. Важно е да се отбележи, че Агенцията се занимава само с качеството на въздуха на открито, но не и с качеството на въздуха, който дишаме в домовете си или на работното място и който също има пряко влияние върху здравето ни. 

Като част от усилията ни да предоставяме най-актуална информация, съвместно с Европейската комисия ние разработихме нова онлайн услуга: Европейския индекс за качеството на въздуха. Представеният на форума „Чист въздух“ индекс предоставя информация за актуалното състояние на качеството на въздуха въз основа на измервания от повече от 2000 станции за мониторинг на качеството на въздуха в цяла Европа. Индексът позволява на гражданите да използват интерактивна карта, за да проверят качеството на въздуха във всяка от станциите на базата на пет ключови замърсителя, които вредят на човешкото здраве и на околната среда: прахови частици (и ФПЧ2.5, и ФПЧ10), приземен озон, азотен диоксид и серен диоксид. Този инструмент ни позволява да споделяме тази информация с всички европейци, които се интересуват от справянето със замърсяването на въздуха. Всички можем да проверяваме качеството на въздуха на местата, на които се намираме, и да вземаме предпазни мерки, за да намалим излагането си на замърсяване.

Информацията, разбира се, е от ключово значение за справяне със замърсяването на въздуха и намаляване на вредното му въздействие. За да подобрим качеството на въздуха и да постигнем по-дългосрочните цели на ЕС по отношение на въглеродните емисии, обаче, ние трябва да предприемем действия по отношение на емисиите от всички икономически сектори и системи, например транспорт, енергетика или хранително-вкусова промишленост, и да разберем моделите на производство и потребление, при които се генерират тези емисии. Това е единственият възможен път напред. ЕАОС е в готовност да подпомогне постигането на тези дългосрочни цели като експертен партньор. 

 

Ханс Брюнинкс

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводна статия, публикувана в брой № 2017/4 на бюлетина на ЕАОС, 15 декември 2017 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ