следващ
предишен
елементи

Околна среда и здраве

Преходът към по-безопасни и по-устойчиви химикали бележи напредък в някои области, но в други е едва в началото си. Този извод се наложи в резултат от първата съвместна общоевропейска оценка на обуславящите фактори и въздействието на химическото замърсяване, извършена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската агенция по химикали (ECHA) и публикувана днес. В сравнителния анализ беше установено, че все още трябва допълнителна работа, за да се намали въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Научните доказателства показват, че рисковете, свързани с околната среда, са причина за голяма част от сърдечносъдовите заболявания, които са най-честата причина за смърт в Европа. В публикувания днес анализ на Европейската агенция за околна среда се прави преглед на връзката между околната среда и сърдечносъдовите заболявания, като се подчертава, че справянето със замърсяването, екстремните температури и други рискове за околната среда са икономически ефективни действия за намаляване на тежестта на заболяванията, включително инфаркти и инсулти.

Безпрецедентните горещи вълни, каквито се наблюдават тази година, са най-голямата пряка заплаха за здравето на населението на Европа, свързана с климата. Горещите вълни вече са причина за множество смъртни случаи и заболявания. Тази тежест ще се увеличи, ако не се предприемат повече мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Според публикуван днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) плановете за действие при високи температури, озеленяването на градските райони, по-доброто проектиране на сградите и регулирането на работното време могат да допринесат за по-добра защита на най-уязвимите групи в обществото.

Преглед на каталог

Действия към документ