следващ
предишен
елементи

Article

Горещите вълни и други екстремни явления, свързани с климата, застрашават здравето, особено на най-уязвимите

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © David Kirilov, Well with Nature /EEA
Горещите вълни, сушите, горските пожари и наводненията в условията на променящ се климат все повече се отразяват на здравето и благосъстоянието ни. ЕС засилва действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него на национално, градско и общинско равнище. Ще ни помогнат ли тези мерки да издържим на екстремните климатични условия в бъдеще?

Изминалата зима беше изключително топла, а през миналото лято в много части на Европа бяха поставени нови климатични рекорди. Много региони преживяха дълги и силни горещи вълни, като температурите се покачиха над 40 градуса по Целзий. Средните летни температури в Европа бяха най-високите в исторически план.

Горещите вълни са най-голямата пряка заплаха за здравето, свързана с климата за населението на Европа. Наводненията, горските пожари, бурите и обусловените от климата инфекциозни заболявания също са големи заплахи за нашето здраве и благосъстояние. Положението само ще се влошава, ако не се предприемат достатъчно мерки за адаптиране към изменението на климата и за смекчаване на последиците от него.

 

Изменението на климата се отразява на здравето на най-уязвимите хора

Според неотдавнашно проучване на ЕАОС възрастните хора, децата, групите с ниски доходи и хората със здравни проблеми или увреждания са най-засегнати от изменението на климата. Разпространението на заплахите за околната среда и въздействията им върху здравето ни отразяват разликите в равнището на доходите, безработицата и образованието, според доклад на ЕАОС за 2019 г.

Изменението на климата, съчетано със застаряването на населението и нарастването на урбанизация в цяла Европа, означава че много уязвими хора ще бъдат изложени на високи температури. Това важи в особена степен за Южна и Централна Европа. Тези групи ще бъдат допълнително изложени на тези въздействия, тъй като много училища и болници са разположени в райони, засегнати от ефекта на градския топлинен остров.

Високите температури могат да причинят топлинен стрес, който увеличава риска от смърт от топлинно изтощение и топлинен удар. Това води и до други косвени въздействия върху здравето, включително влошено психично здраве. Като цяло се изчислява, че горещите вълни са станали причина за около 90 % от смъртните случаи в резултат на екстремни явления, свързани с метеорологичните условия и климата в Европа през последните четири десетилетия.

Изменението на климата води и до повече наводнения. В застрашените от наводнения райони в някои държави обикновено делът на живеещите там възрастни хора и безработни лица е по-висок

Тези хора може да не са в състояние да се преместят или да платят за застраховка или за адекватна защита от наводнения за домовете си, според анализ на ЕАОС. Освен това една възникваща заплаха е свързаната с климата вероятност от различни инфекциозни заболявания в Европа. Болести, като денга и западнонилска треска, се разпространяват в незасегнати досега райони на Европа.

Карта 1. Тенденции в свързаната с горещините смъртност в периода 2000—2020 г. в Европа

 

Бележка: Епидемиологичните модели бяха съчетани с данни за седмичните температури и смъртността, за да се изчисли броят на свързаните с горещите вълни смъртни случаи за периода 2000—2020 г. Към годишните динамични редове за свързаната с горещините смъртност беше приложена линейна тенденция, чийто наклон представлява показателят, изразен като годишен брой смъртни случаи на милион жители за десетилетие. Използвани са най-малките възможни региони в зависимост от пространственото разпределение на данните за смъртността в дадена държава, като те варират от региони от ниво NUTS (3) до държави. Липсват данни за Турция, Босна и Херцеговина, Косово (съгласно Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН) и Северна Македония.

Източници: van Daalen и кол. (2022 г.).

Explore different chart formats and data here

 

Адаптирането и смекчаването на последиците са от решаващо значение за намаляване на рисковете за здравето

Рисковете за здравето, породени от горещите вълни, ще се увеличават, ако не се предприемат повече мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Например според нашия доклад на ЕАОС създаването на системи за предупреждение на обществеността, повишаването на осведомеността, въвеждането на действия в състояние на готовност в центровете за здравни и социални грижи, екологизирането на градовете, по-доброто проектиране на сградите и адаптирането на работното време могат да спомогнат за защитата на хората.

Мерките за адаптиране обаче рядко са от еднаква полза за всеки. За да се гарантира, че най-уязвимите групи няма да бъдат пренебрегнати, е необходимо тези действия да са от полза конкретно за тези групи. Така например зелените площи могат да се добавят към зоните, които имат най-голяма потребност от тях. Справедливото адаптиране изисква също така уязвимите групи да могат да бъдат чути в хода на процеса. Ползите за здравето от зелените пространства в градовете са общопризнати, особено за децата и възрастните хора.

 

Практически действия на ЕС в областта на климата и здравето

В ЕС са въведени редица законодателни актове, политики и мерки за насърчаване на адаптацията. Те помагат с насоки на националните, регионалните и местните органи да изграждат устойчивост и готовност за реагиране и защита на здравето на хората.

Ключов такъв акт е Европейският закон за климата, който определя адаптирането като правно задължение. Освен това Европейската зелена сделка допринася за адаптацията, като има за цел да защити здравето и благосъстоянието на гражданите от свързаните с околната среда рискове и въздействия. Тя се допълва от стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата, в която се определя как ЕС може да се адаптира към неизбежните въздействия на изменението на климата и да стане устойчив на климатичните промени до 2050 г.

Стратегията включва насърчаване на използването на данни чрез платформата на ЕС за знания в областта на адаптирането към изменението на климата Climate-ADAPT. Също така са включени и усилия за ускоряване на действията и гарантиране, че мерките за адаптиране се предприемат на всички равнища на управление. Освен това Европейската обсерватория за климата и здравето е създадена, за да осигури на органите лесен достъп до ресурси, които могат да им помогнат да предвиждат и свеждат до минимум заплахите за здравето, причинени от изменението на климата.

Понастоящем всички държави — членки на ЕС, разполагат с национални политики за адаптиране. Повече от 300 европейски региона и местни власти участват в мисията на ЕС за адаптиране с цел изграждане на устойчивост срещу последиците от изменението на климата.

 

Image source: © Israil Pavel-Alexandru, Well with Nature /EEA

 

Накратко за климатичните промени и здравето

  • Изменението на климата и свързаните с него последици като горещи вълни, наводнения и разпространение на инфекциозни заболявания, засягат здравето на хората по много начини. Най-уязвимите групи често са най-засегнати.
  • Защитата на здравето на хората от последиците от изменението на климата се утвърждава в закона на ЕС за климата. Националните и местните власти работят за изграждане на обществена устойчивост срещу последиците от изменението на климата.
  • Необходими са повече действия на всички нива на управление в цяла Европа, за да се защитят възрастните хора, децата, групите с ниски доходи и хората със здравни проблеми или увреждания, които са най-силно засегнати от изменението на климата.

 

Какво мога да направя?

  • Научете какво правят вашите местни, регионални и национални власти, за да инвестират в градско озеленяване, устойчиви на климата обществени сгради, фонтани с питейна вода и други мерки за адаптиране.
  • Следвайте насоките на националните или местните институции, за да защитите себе си, членовете на семейството си и хората в общността по време на горещи вълни или други екстремни метеорологични явления.
  • Помислете какво можете да направите, за да намалите въглеродния си отпечатък. Европейският пакт за климата е възможност за участие в действия в областта на климата в цяла Европа.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ