ďalej
späť
body

Article

Vlny horúčav a ďalšie extrémy súvisiace s klímou ohrozujú zdravie, najmä v prípade najzraniteľnejších skupín.

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
4 min read
Photo: © David Kirilov, Well with Nature /EEA
Vlny horúčav, suchá, lesné požiare a záplavy v meniacej sa klíme stále viac postihujú naše zdravie a kvalitu života. EÚ podporuje opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni miest a obcí. Pomôžu nám tieto opatrenia odolávať extrémnym výkyvom počasia v budúcnosti?

Uplynulá zima bola mimoriadne teplá a počas minulého leta boli v mnohých častiach Európy prekonané klimatické rekordy. Mnohé regióny zažili dlhé a intenzívne vlny horúčav, pri ktorých sa teploty vyšplhali nad 40 stupňov Celzia. Priemerné letné teploty v Európe boli najvyššie v histórii. 

Vlny horúčav sú najväčšou priamou hrozbou pre zdravie obyvateľov Európy v súvislosti s klímou. Povodne, lesné požiare, búrky a infekčné choroby súvisiace s klímou sú tiež významnými hrozbami pre naše zdravie a kvalitu života. Situácia sa bude len zhoršovať, ak sa neprijmú dostatočné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a jej zmiernenie.

 

Zmena klímy ovplyvňuje zdravie najzraniteľnejších ľudí

Podľa nedávnej štúdie agentúry EEA sú zmenou klímy najviac postihnutí starší ľudia, deti, skupiny s nízkymi príjmami a ľudia so zdravotnými problémami alebo postihnutím. Rozdelenie environmentálnych hrozieb a ich vplyvov na naše zdravie podľa správy agentúry EEA z roku 2019 dokonale odzrkadľuje rozdiely v úrovni príjmov, nezamestnanosti a vzdelania v rámci Európy.

Zmena klímy v kombinácii so starnutím obyvateľstva a rastúcou urbanizáciou v celej Európe znamená, že mnoho zraniteľných ľudí bude vystavených vysokým teplotám. Týka sa to najmä južnej a strednej Európy. Tieto skupiny budú ešte viac vystavené, pretože mnohé školy a nemocnice sa nachádzajú v oblastiach, kde sa prejavuje efekt teplotného ostrova v mestách.

Vysoké teploty môžu spôsobovať teplotný stres, ktorý zvyšuje riziko úmrtia v dôsledku vyčerpania z tepla a prehriatia. Vedie to aj k ďalším nepriamym vplyvom na zdravie, vrátane horšieho duševného zdravia. Celkovo sa odhaduje, že vlny horúčav v posledných štyroch desaťročiach v Európe spôsobili približne 90 % úmrtí v dôsledku extrémnych výkyvov súvisiacich s počasím a klímou. 

V dôsledku zmeny klímy dochádza aj k častejším povodniam. V oblastiach ohrozených povodňami v niektorých krajinách zvykne žiť vyšší podiel starších a nezamestnaných ľudí. Podľa analýzy agentúry EEA títo ľudia nemusia byť schopní presťahovať sa alebo zaplatiť poistenie či primeranú ochranu svojich domov pred povodňami. 

Vznikajúcu hrozbu navyše predstavuje pravdepodobnosť rôznych infekčných chorôb súvisiacich s klímou v Európe. Choroby ako horúčka dengue a západonílska horúčka sa rozširujú do doteraz nezasiahnutých oblastí Európy. 

Mapa 1. Vývoj úmrtnosti v dôsledku tepla v rokoch 2000 – 2020 v Európe 

 

Poznámka: Epidemiologické modely boli skombinované s týždennými údajmi o teplote a úmrtnosti s cieľom odhadnúť počet úmrtí v dôsledku tepla v období rokov 2000 – 2020. Lineárny trend bol doplnený o ročné časové rady výskytu úmrtnosti v súvislosti s teplom, ktorých krivka je reprezentatívnym ukazovateľom vyjadreným ako ročná úmrtnosť na milión obyvateľov za desaťročie. Použili sa najmenšie možné regióny v závislosti od priestorového rozlíšenia údajov o úmrtnosti v danej krajine, od NUTS (3) až po krajiny. Údaje neboli k dispozícii za Turecko, Bosnu a Hercegovinu, Kosovo (podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1244/99) a Severné Macedónsko.

Zdroje: van Daalen a kol. (2022).

Rôzne formáty grafov a údajov nájdete tu

  

Adaptácia a zmierňovanie sú kľúčové opatrenia pre zníženie zdravotných rizík

Zdravotné riziká spôsobené vlnami horúčav sa budú zvyšovať, ak sa neprijmú opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a jej zmiernenie. Podľa našej správy agentúry EEA môže k ochrane ľudí prispieť napríklad zriadenie systémov varovania verejnosti, zvyšovanie povedomia, zavedenie opatrení pripravených na použitie v centrách zdravotnej a sociálnej starostlivosti, rozvoj zelených oblastí v mestách, lepší dizajn budov a úprava pracovného času.

Adaptačné opatrenia však málokedy prinášajú rovnaký úžitok všetkým. Aby sa zabezpečilo, že najzraniteľnejšie skupiny nezostanú bokom, je potrebné, aby tieto opatrenia prinášali prospech práve týmto skupinám. Napríklad zelené plochy sa môžu pridávať do oblastí, ktoré ich najviac potrebujú. Spravodlivá adaptácia si vyžaduje, aby sa do procesu zapojili aj zraniteľné skupiny. Prínosy mestských zelených plôch pre zdravie sú dobre známe, najmä pre deti a staršie osoby. 

 

Opatrenia EÚ v oblasti klímy a zdravia v praxi

EÚ zaviedla celý rad právnych predpisov, politík a opatrení na podporu adaptácie. Tie pomáhajú usmerňovať národné, regionálne a miestne orgány pri budovaní odolnosti a pripravenosti reagovať a chrániť ľudské zdravie.

Kľúčom k tomu je európsky právny predpis v oblasti klímy, ktorý z adaptácie robí zákonnú povinnosť. Okrem toho Európska zelená dohoda podporuje adaptáciu, ktorej cieľom je chrániť zdravie a kvalitu života občanov pred rizikami a vplyvmi súvisiacimi so životným prostredím. Túto stratégiu dopĺňa Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy, v ktorej sa stanovuje, ako sa EÚ môže prispôsobiť nevyhnutným vplyvom zmeny klímy a stať sa do roku 2050 odolnou proti zmene klímy.

Stratégia zahŕňa podporenie využívania údajov prostredníctvom vedomostného centra EÚ pre adaptáciu Climate Adapt. Zahŕňa aj úsilie o urýchlenie opatrení a zabezpečenie toho, aby sa adaptačné opatrenia prijali na všetkých úrovniach verejnej správy. Okrem toho bolo zriadené Európske stredisko pre monitorovanie klímy a zdravia, ktoré poskytuje orgánom jednoduchý prístup k zdrojom, ktoré im môžu pomôcť predvídať a minimalizovať zdravotné hrozby spôsobené zmenou klímy.

V súčasnosti majú všetky členské štáty EÚ zavedené národné adaptačné politiky. Viac ako 300 európskych regiónov a miestnych orgánov sa zúčastňuje na misii EÚ na adaptáciu s cieľom budovať odolnosť proti vplyvom zmeny klímy.

 

Image source: © Israil Pavel-Alexandru, Well with Nature /EEA

 

Stručne o zmene klímy a zdraví

  • Zmena klímy a súvisiace dôsledky, ako sú vlny horúčav, záplavy a šírenie infekčných chorôb, ovplyvňujú zdravie ľudí mnohými spôsobmi. Najzraniteľnejšie skupiny sú často najviac postihnuté.
  • Ochrana ľudského zdravia pred dôsledkami zmeny klímy je uznaná v európskom právnom predpise v oblasti klímy. Vnútroštátne a miestne orgány pracujú na budovaní odolnosti spoločnosti proti dôsledkom zmeny klímy.
  • Na všetkých úrovniach verejnej správy v celej Európe je potrebné prijať viac opatrení na ochranu starších ľudí, detí, skupín s nízkym príjmom a osôb so zdravotnými problémami alebo zdravotným postihnutím, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy.

 

Čo môžem urobiť?

  • Zistite si, ako postupujú vaše miestne, regionálne a národné orgány pri investovaní do mestskej zelene, verejných budov odolných voči zmene klímy, fontán na pitnú vodu a ďalších adaptačných opatrení.
  • Postupujte podľa národných alebo miestnych vládnych príručiek na ochranu seba samého, členov rodiny a osôb vo vašej komunite počas horúčav alebo iných extrémnych poveternostných udalostí.
  • Zvážte, čo môžete urobiť preto, aby ste znížili svoju uhlíkovú stopu. Európsky klimatický pakt je príležitosťou zapojiť sa do opatrení v oblasti klímy v celej Európe.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu