ďalej
späť
body

Životné prostredie a zdravie

V niektorých oblastiach prechod k bezpečnejším a udržateľnejším chemickým látkam napreduje, v iných sa práve začína. Toto je zistenie prvého spoločného celoeurópskeho posúdenia faktorov a vplyvu chemického znečistenia, ktoré dnes uverejnili Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska chemická agentúra (ECHA). Pri referenčnom porovnávaní sa zistilo, že na zníženie vplyvu škodlivých látok na ľudské zdravie a životné prostredie je potrebné vynaložiť ešte viac úsilia.

Z vedeckých dôkazov vyplýva, že environmentálne riziká sú príčinou značného počtu prípadov srdcovo-cievnych ochorení, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v Európe. Dnes uverejnená analýza Európskej environmentálnej agentúry poskytuje prehľad súvislostí medzi životným prostredím a srdcovo-cievnymi ochoreniami, pričom sa v nej zdôrazňuje, že riešenie problematiky znečistenia, extrémnych teplôt a iných environmentálnych rizík sú nákladovo efektívnymi opatreniami na zníženie záťaže ochorení vrátane srdcových infarktov a mozgových príhod.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu