ďalej
späť
body

Životné prostredie a zdravie

Približne 18 miliónov ľudí je v Európskej únii (EÚ) dlhodobo vystavených hlukom z dopravy. Cieľom Akčného plánu Európskej komisie pre nulové znečistenie je do roku 2030 znížiť počet osôb, ktoré sú chronicky vystavené hlukom z dopravy, a to o 30 % v porovnaní s rokom 2017. Podľa dnes zverejneného posúdenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) nie je dosiahnutie tohto cieľa pravdepodobné, pokiaľ sa nevykonajú ďalšie regulačné alebo legislatívne zmeny, predovšetkým z dôvodu ťažkostí pri znižovaní veľkého počtu osôb vystavených hluku z cestnej dopravy.

Európska komisia dnes uverejňuje prvú Správu o monitorovaní a výhľade nulového znečistenia, v ktorej sa stanovujú cesty k čistejšiemu vzduchu, vode a pôde. Zo správy Komisie spolu s monitorovacím hodnotením Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že politické opatrenia EÚ prispeli k zníženiu znečistenia ovzdušia, ako aj znečistenia spôsobeného pesticídmi. V iných oblastiach, akými sú napríklad škodlivý hluk, znečistenie živinami alebo vznik komunálneho odpadu, však problémy pretrvávajú. Z výsledkov vyplýva, že na dosiahnutie cieľov nulového znečistenia do roku 2030 sú celkovo potrebné oveľa prísnejšie opatrenia, a to prijatím nových právnych predpisov proti znečisťovaniu a lepším vykonávaním existujúcich právnych predpisov.

Kvalita ovzdušia v Európe sa neustále zlepšuje a klesá aj počet osôb, ktoré predčasne zomrú alebo ochorejú v dôsledku znečistenia ovzdušia. Podľa analýzy, ktorú dnes uverejnila Európska environmentálna agentúra (EEA), však znečistenie ovzdušia zostáva najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe a na splnenie zdravotných usmernení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) treba prijať ambicióznejšie opatrenia.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu