ďalej
späť
body

Novinky

Agentúry EÚ: na zaistenie bezpečnosti a udržateľnosti chemických látok je potrebné viac práce

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 05. 2024 Posledná zmena 15. 05. 2024
5 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
V niektorých oblastiach prechod k bezpečnejším a udržateľnejším chemickým látkam napreduje, v iných sa práve začína. Toto je zistenie prvého spoločného celoeurópskeho posúdenia faktorov a vplyvu chemického znečistenia, ktoré dnes uverejnili Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska chemická agentúra (ECHA). Pri referenčnom porovnávaní sa zistilo, že na zníženie vplyvu škodlivých látok na ľudské zdravie a životné prostredie je potrebné vynaložiť ešte viac úsilia.

Počet priemyselných chemických látok, ktoré sa kontrolujú podľa právnych predpisov EÚ o chemikáliách s cieľom určiť ich bezpečnosť, sa výrazne zvýšil. Príslušné orgány majú teraz oveľa lepšie znalosti o nebezpečných vlastnostiach chemických látok, ktoré sa používajú v celej EÚ, čo vedie k opatreniam na minimalizáciu a kontrolu rizík spojených s viacerými skupinami látok. 

Podľa spoločnej súhrnnej správy agentúry EEA a agentúry ECHA o rámci ukazovateľov EÚ pre chemické látky, celkové používanie najškodlivejších chemických látok (najmä karcinogénnych, mutagénnych a reprotoxických) stále rastie, ale rastie pomalšie v porovnaní s celkovým rastom trhu s chemickými látkami. Zvyšuje sa tlak nazabránenie používania tzv. látok vzbudzujúcich obavy a nazavedenie zásad rámca inherentnej bezpečnosti a udržateľnosti. 

Je potrebné účinnejšie zabezpečeniespotrebiteľských výrobkov tak, aby neobsahovali najškodlivejšie látky, napríklad chemické látky, ktoré narúšajú endokrinný systém, látky, ktoré negatívne ovplyvňujú hormonálny systém, alebo látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické, predstavujúce riziko ešte niekoľko rokov po skončení ich používania. 

Na lepšie pochopenie vystaveniu ľudí a životného prostredia týmto najškodlivejším chemickým látkam a ich vplyvom je potrebných viac údajov a informácií. Ukazovatele však jasne naznačujú, že prechod na bezpečné a udržateľné chemické látky musí pokračovať a mal by sa dokonca urýchliť.

 

Zdravie európskych občanov a naše životné prostredie by mali byť prioritou a toto vôbec prvé referenčné porovnánie ukazuje, že aj keď chemické látky zohrávajú v našom živote pozitívnu úlohu, je nevyhnutné a naliehavé, aby sa prijali ďalšie opatrenia na riešenie rizík, ktoré predstavuje používanie nebezpečných a neudržateľných látok. Poznatky získané v rámci tohto hodnotenia nám pomôžu v prechode na bezpečné a udržateľné chemické látky v budúcnosti.Leena Ylä-Mononen
Výkonná riaditeľka agentúry EEA

 

Musíme urýchliť prechod na bezpečné a udržateľné chemické látky. Opatrenia príslušných orgánov a priemyslu pomohli minimalizovať a kontrolovať riziká vyplývajúce z používania nebezpečných chemických látok. Musíme však ďalej rozširovať poznatky o chemických látkach a podporovať riadenie rizík skupín chemických látok s cieľom chrániť ľudí a životné prostredie.Sharon McGuinness
Výkonná riaditeľka agentúry ECHA

 

Správa vychádza zo súboru 25 kľúčových indikátorov, ktoré boli takisto uverejnené dnes a ktoré monitorujú hnacie sily a vplyvy chemického znečistenia v Európe. 

Indikátory sa budú pravidelne aktualizovať s cieľom monitorovania chemického znečistenia a merania účinnosti európskych právnych predpisov o chemických látkach. Správa poskytuje súhrnné hodnotenie pokroku v rámci chemickej stratégie EÚ pre udržateľnosť smerom k k životnému prostrediu bez toxických látok (CSS).

 

Hlavné zistenia 

  • V niektorých oblastiach prechod k bezpečnejším a udržateľnejším chemickým látkam napreduje, v iných sa momentálne začína.
  • Opatrenia príslušných orgánov a priemyslu podporili minimalizáciu a kontrolu rizík vyplývajúcich z viacerých skupín nebezpečných chemických látok. Pokračuje úsilie o rozšírenie poznatkov o chemických nebezpečenstvách a podporu opatrení v oblasti riadenia rizík tam, kde je to potrebné.
  • Z dostupných údajov vyplýva, že existuje málo dôkazov o pokroku pri odstraňovaní látok vzbudzujúcich obavy z odpadu a druhotných materiálov. Toto je prekážkou prechodu na obehovejšie hospodárstvo.
  •   Emisie určitých chemických látok do vody a ovzdušia klesli v dôsledku osobitných nariadení EÚ (napr. o priemyselných emisiách) a medzinárodných opatrení, ale sú potrebné ďalšie opatrenia na dosiahnutie takých úrovní koncentrácie, ktoré nie sú škodlivé pre ľudské zdravie a životné prostredie. Emisie z priemyslu naďalej spôsobujú značné náklady, pokiaľ ide o škody na zdraví ľudí a ekosystémov.
  • Biologické monitorovanie ľudí ponúka príležitosť pochopiť vystavenie ľudí chemickým látkam z viacerých zdrojov, a tým aj zdravotné riziká spojené s chemickým znečistením. Biologické monitorovanie ako také predstavuje kľúčový nástroj na meranie účinnosti právnych predpisov o chemických látkach pri ochrane ľudského zdravia a životného prostredia.

 

Rámec ukazovateľov EÚ pre chemické látky

Cieľom politík EÚ v oblasti chemických látok je riešiť problém výroby a používania chemických látok na uspokojenie spoločenských potrieb a zároveň rešpektovať možnosti planéty a zabrániť škodám na ľuďoch a životnom prostredí. Cieľom stratégie EÚ s názvom Chemical Strategy for Sustainability (Chemikálie – stratégia udržateľnosti -CSS) je dosiahnuť túto víziu prostredníctvom viacerých opatrení vrátane opatrení na podporu inovácií pre bezpečné a udržateľné chemické látky, posilnenia ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, zjednodušenia a posilnenia právneho rámca pre chemické látky a budovania komplexnej vedomostnej základne na podporu tvorby politiky založenej na dôkazoch. 

EEA, ECHA a Európska komisia vypracovali súbor kľúčových ukazovateľov na podporu cieľov tejto stratégie. 

Rámec má online informačný panel a ukazovatele sú prístupné aj prostredníctvom tohto informačného panelu.

Ďalšie informácie


Tlačové oddelenie agentúry EEA                     Tlačové oddelenie agentúry EEA
Constant Brand                                                      Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                        +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                          antti.kaartinen@eea.europa.eu


Tlačové oddelenie agentúry ECHA
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage