kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

ES agentūros: reikia dėti daugiau pastangų, kad cheminės medžiagos būtų saugios ir tvarios

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2024-05-15 Paskutinį kartą keista 2024-05-15
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Kai kuriose srityse jau pereinama prie saugesnių ir tvaresnių cheminių medžiagų, tačiau kitose – tai daryti tik pradedama. Tokia išvada daroma šiandien paskelbtame pirmame bendrame Europos aplinkos agentūros(EAA) ir Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Europos mastu atliktame cheminės taršos veiksnių ir poveikio vertinime. Atlikus lyginamąją analizę nustatyta, kad vis dar būtina dėti daugiau pastangų siekiant sumažinti kenksmingų medžiagų poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai.

Pramoninių cheminių medžiagų, kurių sauga kruopščiai tikrinama remiantis ES cheminių medžiagų teisės aktų reikalavimais, gerokai padaugėjo. Dabar valdžios institucijos turi daug daugiau žinių apie visoje ES naudojamų cheminių medžiagų pavojingas savybes, todėl dedama daug pastangų kelių grupių cheminių medžiagų keliamai rizikai mažinti ir kontroliuoti. 

Remiantis EAA ir ECHA bendra apibendrinamąja ataskaita dėl ES cheminių medžiagų rodiklių sistemos, bendras kenksmingiausių cheminių medžiagų (ypač kancerogeninių, mutageninių ir reprotoksinių) naudojimas vis dar auga, tačiau lėčiau nei cheminių medžiagų rinka apskritai. Vis griežčiau reikalaujama nenaudoti vadinamųjų susirūpinimą keliančių medžiagų ir įgyvendinti saugiai ir tvariai sukurtų medžiagų sistemos principus. 

Būtina veiksmingiau užtikrinti, kad vartojimo produktuose nebūtų kenksmingiausių medžiagų, pavyzdžiui, endokrininę sistemą ardančių, hormonų sistemą neigiamai veikiančių cheminių medžiagų arba patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų medžiagų, kurios kelia pavojų ilgus metus, net ir nustojus jas naudoti. 

Siekiant geriau suprasti žmonių ir aplinkos patiriamą žalingiausių cheminių medžiagų ekspoziciją ir jų poveikį, reikia surinkti daugiau duomenų ir informacijos. Rodikliai aiškiai rodo, kad reikia toliau stengtis pereiti prie saugių ir tvarių cheminių medžiagų ir netgi – spartinti šį procesą.

 

Europos piliečių sveikatai ir mūsų aplinkai turėtų būti teikiama pirmenybė. Ši pirma lyginamoji analizė rodo, kad nors cheminės medžiagos yra svarbios mūsų gyvenime, reikia skubiai imtis tolesnių veiksmų siekiant pašalinti naudojamų nesaugių ir netvarių medžiagų keliamą riziką. Atliekant šį vertinimą sukauptos žinios padės mums ateityje pereiti prie saugių ir tvarių cheminių medžiagų.Leena Ylä-Mononen
EAA vykdomoji direktorė

 

Turime sparčiau pereiti prie saugių ir tvarių cheminių medžiagų. Veiksmai, kurių ėmėsi valdžios institucijos ir pramonės sektorius, padeda mažinti ir kontroliuoti pavojingų cheminių medžiagų keliamą riziką. Tačiau turime toliau gilinti žinias apie chemines medžiagas ir padėti valdyti tam tikrų grupių cheminių medžiagų keliamą riziką, kad apsaugotume žmones ir aplinką.Sharon McGuinness
ECHA vykdomoji direktorė

 

Ataskaita grindžiama 25 pagrindiniais rodikliais, kurie taip pat paskelbti šiandien ir kuriais remiantis stebimi cheminės taršos veiksniai ir poveikis Europoje. 

Rodikliai bus reguliariai atnaujinami, siekiant stebėti cheminę taršą ir įvertinti Europos cheminių medžiagų teisės aktų veiksmingumą. Ataskaitoje pateikiamas bendras pažangos, padarytos įgyvendinant ES cheminių medžiagų strategiją tvarumui užtikrinti. Aplinkos be toksinių medžiagų kūrimas, įvertinimas.

 

Pagrindinės išvados 

  • Kai kuriose srityse jau pereinama prie saugesnių ir tvaresnių cheminių medžiagų, tačiau kitose – tai daryti tik pradedama.
  • Veiksmai, kurių ėmėsi valdžios institucijos ir pramonės sektorius, padėjo sumažinti ir kontroliuoti keleto grupių pavojingų cheminių medžiagų keliamą riziką. Dedamos pastangos siekiant gilinti žinias apie cheminius pavojus ir, prireikus, padėti valdyti riziką.
  • Turimais duomenimis, įrodymai, kad siekiant šalinti susirūpinimą keliančias medžiagas iš atliekų ir antrinių medžiagų, daroma pažanga, menki. Tai trukdo pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos.
  • Priėmus tam tikrus ES teisės aktus (pvz., dėl pramonės išmetamų teršalų) ir ėmusis veiksmų tarptautiniu mastu, į vandenį ir orą išmetama mažiau tam tikrų cheminių medžiagų, tačiau reikia imtis papildomų priemonių, kad jų koncentracija nepasiektų žmonių sveikatai ir aplinkai žalingo lygio. Dėl pramonės išmetamų teršalų vis dar patiriama didelių nuostolių, susijusių su žala žmonių sveikatai ir ekosistemų būklei.
  • Žmogaus biologinė stebėsena padeda suprasti žmonių patiriamą cheminių medžiagų iš įvairių šaltinių ekspoziciją, taigi ir cheminės taršos sveikatai keliamą riziką. Biologinė stebėsena yra pagrindinė priemonė, padedanti įvertinti cheminių medžiagų teisės aktų veiksmingumą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

 

ES cheminių medžiagų rodiklių sistema

ES cheminių medžiagų politikos tikslas yra užtikrinti, kad cheminės medžiagos būtų gaminamos ir naudojamos visuomenės reikmėms, atsižvelgiant į planetos išgales ir stengiantis išvengti žalos žmonėms ir aplinkai. ES cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti (CST) tikslas – įgyvendinti šią viziją imantis įvairių priemonių, įskaitant veiksmus, padėsiančius kurti saugių ir tvarumo principus atitinkančių cheminių medžiagų inovacijas, stiprinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, supaprastinti ir stiprinti cheminių medžiagų teisinę sistemą ir kaupti išsamią žinių bazę, kuria būtų galima remtis formuojant faktais pagrįstą politiką. 

EAA, ECHA ir Europos Komisija parengė strategijos tikslus padedančių įgyvendinti pagrindinių rodiklių rinkinį. 

Sistemoje yra internetinė suvestinė; joje taip pat galima rasti šiuos rodiklius.

Daugiau informacijos


EEA spaudos tarnyba                                     EEA spaudos tarnyba
Constant Brand                                                 Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                  +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                    antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHA spaudos tarnyba
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics