следващ
предишен
елементи

Новини

Агенциите на ЕС: трябват повече усилия, за да осигурим безопасност и устойчивост на химикалите

Смяна на език
Новини Публикуван 29-04-2024 Последна промяна 15-05-2024
1 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Преходът към по-безопасни и по-устойчиви химикали бележи напредък в някои области, но в други е едва в началото си. Този извод се наложи в резултат от първата съвместна общоевропейска оценка на обуславящите фактори и въздействието на химическото замърсяване, извършена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската агенция по химикали (ECHA) и публикувана днес. В сравнителния анализ беше установено, че все още трябва допълнителна работа, за да се намали въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда.

Значително се е увеличил броят на промишлените химикали, които са обект на проверка съгласно законодателството на ЕС за химикалите, за да се определи безопасността им. Сега компетентните органи разполагат с по-задълбочени познания за опасните свойства на химикалите, които се използват в ЕС, в резултат на което са предприети редица действия за свеждане до минимум и контрол на рисковете, свързани с няколко групи вещества. 

Според съвместния обобщаващ доклад на ЕАОС и ECHA относно рамката на ЕС за показатели за химикалите, общата употреба на най-вредните химикали (по-специално тези, които са канцерогенни, мутагенни и токсични за репродукцията) все още нараства, но с по-бавни темпове, в сравнение с общия растеж на пазара на химикалите. Засилва се стремежът да се избягва употребата на т.нар. вещества, пораждащи безпокойство, и да се спазват принципите на рамката за безопасност и устойчивост още при проектирането. 

Необходимо е да се следи по-ефективно, че потребителските продукти не съдържат най-вредните вещества, например химикали, нарушаващи функциите на ендокринната система, оказващи отрицателно въздействие върху хормоналната система, или вещества, които са устойчиви, биоакумулиращи и токсични, които пораждат риск в продължение на години, дори и след прекратяване на употребата им. 

Нужни са повече данни и информация, за да се опознае по-пълно как хората и околната среда са изложени на тези най-вредни химикали и какво е въздействието им. Въпреки това показателите ясно свидетелстват, че преходът към безопасни и устойчиви химикали трябва да продължи, и дори да се ускори.

 

Здравето на европейските граждани и нашата околна среда трябва да бъдат приоритет и този първи по рода си сравнителен анализ разкрива, че макар химикалите да са полезни за живота ни, спешно са необходими по-нататъшни действия, за да овладеем рисковете, породени от употребата на опасни и неустойчиви вещества. Знанията, които се придобиват в рамките на тази оценка, ще ни послужат да преминем към безопасни и устойчиви химикали в бъдеще.Леена Юля-Мононен
изпълнителен директор на ЕАОС

 

Необходимо е да ускорим прехода към безопасни и устойчиви химикали. Действията на държавните органи и промишлеността допринесоха за намаляване и контрол на рисковете, свързани с опасните химикали. Необходимо е обаче да задълбочим познанията си за химикалите и да подпомогнем управлението на риска за отделни групи химикали, за да предпазим хората и околната среда.Шарън Макгинес
изпълнителен директор на ECHA

 

Докладът се основава на набор от 25 ключови показателя, също публикувани днес, чрез които се проследяват обуславящите фактори и въздействията на химическото замърсяване в Европа. 

Показателите ще се актуализират постоянно, за да се наблюдава химическото замърсяване и да се измерва ефективността на европейското законодателство в областта на химикалите. В доклада се съдържа цялостна оценка на напредъка по стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите към нетоксична околна среда.

 

Основни констатации 

  • Преходът към по-безопасни и по-устойчиви химикали бележи напредък в някои области, но в други е едва в началото си.
  • Действията на държавните органи и промишлеността допринесоха за намаляване и контрол на рисковете, свързани с редица групи опасни химикали. Продължават усилията за задълбочаване на знанията за химичните опасности и за подпомагане на действията за управление на риска, когато това е необходимо.
  • Събраните данни свидетелстват за незначителен напредък в процеса за извеждане от употреба на веществата, пораждащи безпокойство, от отпадъците и вторичните материали. А това е сериозна спънка за прехода към по-кръгова икономика.
  • Конкретните разпоредби на ЕС (например относно емисиите от промишлеността) и действията в международен мащаб допринесоха за намаляване на емисиите на някои химикали във водата и въздуха, но са необходими и по-нататъшни мерки, за да се достигнат нива на концентрация, които не са вредни за човешкото здраве и околната среда. Емисиите от промишлеността все още водят до големи разходи по отношение на вредите за здравето на хората и екосистемите.
  • Биомониторинговата програма за хора позволява да се изясни експозицията на човека на химикали от различни източници и рисковете за здравето, свързани с химическото замърсяване. По този начин биомониторинговата програма за хора е основен инструмент за определяне на ефективността на законодателството в областта на химикалите за опазване на човешкото здраве и околната среда.

 

Рамката на ЕС за показатели за химикали

Политиките на ЕС в областта на химикалите имат за цел да се преодолеят затрудненията, произтичащи от необходимостта да се произвеждат и използват химикали за задоволяване на обществените нужди, като същевременно се опазват екологичните граници на планетата и се избягва вредата за хората и околната среда. Стратегията на ЕС за устойчивост в областта на химикалите си поставя за цел да постигне тази идея чрез редица мерки, включително действия в подкрепа на иновациите за безопасни и устойчиви химикали, подобряване на защитата на човешкото здраве и околната среда, опростяване и укрепване на правната рамка за химикалите и изграждане на цялостна база от знания в подкрепа на разработването на политики, основани на факти.

ЕАОС, ECHA и Европейската комисия са разработили набор от основни показатели в подкрепа на целите на стратегията. 

Рамката има онлайн табло за управление, като показателите са достъпни и чрез това табло.

За повече информация


Пресслужба на ЕАОС                                   Пресслужба на ЕАОС
Констант Бранд                                                   Анти Каартинен   
+45 2174 1872                                                        +45 2336 1381  constant.brand@eea.europa.eu                         antti.kaartinen@eea.europa.eu


Пресслужба на ECHA
Тийу Бройтигам
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ