järgmine
eelmine
punktid

News

ELi asutused: vaja on teha rohkem tööd, et muuta kemikaalid ohutuks ja kestlikuks

Muutke keelt
News Avaldatud 2024-05-15 Viimati muudetud 2024-05-15
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Mõnes valdkonnas edeneb üleminek ohutumatele ja kestlikumatele kemikaalidele, samas kui teistes on see alles algamas. Sellisele järeldusele jõudsid Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) täna avaldatud esimeses üleeuroopalises ühishinnangus keemilise saaste põhjuste ja mõju kohta. Võrdlusuuringust selgus, et vaja on teha rohkem, et vähendada kahjulike ainete mõju inimtervisele ja keskkonnale.

ELi kemikaaliõigusaktide alusel kontrollitakse oluliselt rohkem kemikaale, et teha kindlaks nende ohutus. Ametiasutustel on nüüd palju paremad teadmised ELis kasutatavate kemikaalide ohtlike omaduste kohta, mistõttu on võetud meetmeid mitme ainerühma riskide minimeerimiseks ja ohjamiseks. 

Vastavalt EEA ja ECHA kokkuvõtvale ühisaruandele ELi kemikaalinäitajate raamistiku kohta kasvab kõige kahjulikumate kemikaalide (eelkõige kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete) üldine kasutamine endiselt, ehkki aeglasemalt kui kemikaalituru üldine kasv. Kasvab ka surve vältida nn probleemsete ainete kasutamist ning rakendada ohutu ja kestliku kavandamise raamistiku põhimõtteid. 

On vaja tõhusamalt tagada, et tarbekaubad ei sisaldaks kõige kahjulikumaid aineid, näiteks endokriinseid häireid põhjustavaid kemikaale, mis kahjustavad hormoonsüsteemi, või püsivaid, bioakumuleeruvaid ja toksilisi aineid, mis on ohtlikud veel aastaid pärast kasutamise lõpetamist. 

Vaja on lisaandmeid ja -teavet, et paremini mõista inimeste ja keskkonna kokkupuudet kõige kahjulikumate kemikaalidega ja nende mõju. Näitajatest ilmneb siiski selgelt, et üleminek ohututele ja kestlikele kemikaalidele peab jätkuma ja seda tuleb kiirendada.

 

Euroopa kodanike tervis ja meie keskkond peavad olema prioriteet. See esimene võrdlusuuring näitab, et kuigi kemikaalide roll meie elus on positiivne, peame kiiresti võtma lisameetmeid, et vähendada ohtlike ja mittekestlike ainete kasutamise riske. Hindamisel saadud teadmised aitavad meil tulevikus üle minna ohututele ja kestlikele kemikaalidele.Leena Ylä-Mononen
EEA tegevdirektor

 

Peame kiirendama üleminekut ohututele ja kestlikele kemikaalidele. Ametiasutuste ja tööstuse tegevus on aidanud minimeerida ja ohjata ohtlike kemikaalide riske. Vajame siiski rohkem teavet kemikaalide kohta ja peame toetama teatud kemikaalirühmade riskijuhtimist, et kaitsta inimesi ja keskkonda.Sharon McGuinness
ECHA tegevdirektor

 

Aruande aluseks on täna avaldatud 25 põhinäitajat, millega jälgitakse keemilise saaste põhjusi ja mõju Euroopas. 

Näitajaid ajakohastatakse korrapäraselt, et jälgida keemilist saastet ja mõõta Euroopa kemikaaliõigusaktide tõhusust. Aruandes antakse üldhinnang ELi kestlikkust toetava kemikaalistrateegia „Mürgivaba keskkonna loomise suunas“ edusammudele.

 

Peamised järeldused 

  • Mõnes valdkonnas edeneb üleminek ohutumatele ja kestlikumatele kemikaalidele, teistes on see alles algamas.
  • Ametiasutuste ja tööstuse tegevus on toetanud mitme ohtlike kemikaalide rühma riskide minimeerimist ja ohjamist. Praeguse töö eesmärk on suurendada teadmisi kemikaalide ohtudest ja toetada vajaduse korral riskijuhtimismeetmeid.
  • Olemasolevate andmete alusel on vähe tõendeid, et liigume eesmärkide poole probleemsete ainete jäätmetest ja teisestest materjalidest kõrvaldamise valdkonnas. See takistab üleminekut ringmajandusele.
  • Teatud kemikaalide heide vette ja õhku on vähenenud tänu konkreetsetele ELi eeskirjadele (nt tööstusheite kohta) ja rahvusvahelisele tegevusele, kuid inimtervisele ja keskkonnale ohutute kontsentratsioonitasemete saavutamiseks on vaja võtta lisameetmeid. Tööstusheide põhjustab endiselt suurt kulu inimeste ja ökosüsteemide kahjustamise seisukohast.
  • Inimeste bioseire võimaldab mõista inimeste kokkupuudet mitmest allikast pärit kemikaalidega ja seega ka keemilise saastega seotud terviseriske. Seega on bioseire oluline vahend, mis aitab mõõta kemikaaliõigusaktide tõhusust inimtervise ja keskkonna kaitsel.

 

ELi kemikaalinäitajate raamistik

ELi kemikaalipoliitika eesmärk on tegeleda kemikaalide tootmise ja kasutamise probleemiga, et rahuldada ühiskonna vajadusi, järgides samal ajal planeedi piire ning vältides inimeste ja keskkonna kahjustamist. ELi kestlikkust toetava kemikaalistrateegia eesmärk on saavutada see visioon mitme meetmega, sealhulgas toetades innovatsiooni ohutute ja kestlike kemikaalide valdkonnas, tugevdades inimtervise ja keskkonna kaitset, lihtsustades ja tugevdades kemikaalide õigusraamistikku ning luues tervikliku teadmusbaasi, et toetada tõenduspõhist poliitikakujundamist. 

EEA, ECHA ja Euroopa Komisjon on välja töötanud põhinäitajate kogumi, mis toetab strateegia eesmärke. 

Näitajatega saab tutvuda veebis raamistiku koondpaneeli kaudu.

Lisateave


EEA pressibüroo                                                      EEA pressibüroo
Constant Brand                                                         Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                           +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                             antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHA pressibüroo
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics