nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

ES aģentūras: ir jādara vairāk, lai ķīmiskās vielas būtu drošas un ilgtspējīgas

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 15.05.2024 Pēdējās izmaiņas 15.05.2024
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Dažās jomās notiek pāreja uz drošākām un ilgtspējīgākām ķīmiskajām vielām, savukārt citās tā ir tikko sākusies. Tas ir secinājums šodien publicētajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) un Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) pirmajā kopīgajā Eiropas mēroga novērtējumā par ķīmiskā piesārņojuma cēloņiem un ietekmi. Salīdzinošajā novērtējumā konstatēts, ka ir jāstrādā vairāk pie tā, lai samazinātu kaitīgo vielu ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Ievērojami pieaudzis to rūpniecisko ķīmisko vielu skaits, kas tiek rūpīgi pārbaudītas saskaņā ar ES tiesību aktiem ķīmisko vielu jomā, lai noteiktu to drošumu. Iestādēm tagad ir daudz labākas zināšanas par visā ES izmantoto ķīmisko vielu bīstamajām īpašībām, kā rezultātā ir veikti daudzi pasākumi, lai samazinātu un kontrolētu vairāku vielu grupu riskus. 

Saskaņā ar EVA un ECHA kopīgo ziņojumu par ES ķīmisko vielu rādītāju sistēmu, viskaitīgāko ķīmisko vielu (galvenokārt kancerogēno, mutagēno un reproduktīvajai funkcijai toksisko vielu) kopējā izmantošana joprojām pieaug, taču lēnāk nekā kopējais ķīmisko vielu tirgus pieaugums. Palielinās spiediens, lai izvairītos no tā saukto problemātisko vielu izmantošanas un īstenotu principus, kas atbilst sistēmai – drošs un ilgtspējīgs jau no izstrādes brīža. 

Ir efektīvāk jānodrošina, lai patēriņa preču sastāvā nebūtu viskaitīgāko vielu, piemēram, ķīmisko vielu, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, negatīvi ietekmē hormonu sistēmu, vai vielu, kas ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas un rada risku vēl gadiem ilgi pat pēc to lietošanas pārtraukšanas. 

Ir nepieciešams vairāk datu un informācijas, lai labāk izprastu šo kaitīgāko ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem un vidi un to ietekmi. Tomēr rādītāji skaidri liecina, ka pāreja uz drošām un ilgtspējīgām ķīmiskām vielām ir jāturpina un pat jāpaātrina.

 

Eiropas iedzīvotāju veselībai un mūsu videi ir jābūt prioritātei, un šī pirmā salīdzinošā novērtēšana liecina, ka, lai gan ķīmiskajām vielām ir pozitīva loma mūsu dzīvē, ar steigu jārīkojas, lai novērstu riskus, ko rada nedrošu un neilgtspējīgu vielu izmantošana. Šajā novērtējumā iegūtās zināšanas palīdzēs mums nākotnē pāriet uz drošām un ilgtspējīgām ķīmiskajām vielām.Leena Ylä-Mononen
EVA izpilddirektore

 

Mums ir jāpaātrina pāreja uz drošām un ilgtspējīgām ķīmiskām vielām. Valdības iestāžu un nozares rīcība ir palīdzējusi mazināt un kontrolēt bīstamo ķīmisko vielu radītos riskus. Tomēr mums vēl vairāk jāpaplašina zināšanas par ķīmiskajām vielām un jāatbalsta ķīmisko vielu grupu riska pārvaldība, lai aizsargātu cilvēkus un vidi.Sharon McGuinness
ECHA izpilddirektore

 

Ziņojuma pamatā ir 25 galveno rādītāju kopums, kas arī publicēts šodien un ar kuru palīdzību tiek uzraudzīti ķīmiskā piesārņojuma cēloņi un ietekme Eiropā. 

Rādītāji tiks regulāri atjaunināti, lai uzraudzītu ķīmisko vielu piesārņojumu un novērtētu Eiropas tiesību aktu efektivitāti ķīmisko vielu jomā. Ziņojumā sniegts visaptverošs novērtējums par progresu, kas panākts saskaņā ar ES ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģiju “Ceļā uz vidi, kas brīva no toksikantiem” (CSS).

 

Galvenie konstatējumi 

  • Pāreja uz drošākām un ilgtspējīgākām ķīmiskām vielām dažās jomās virzās uz priekšu, bet citās tā ir tikai sākusies.
  • Iestāžu un nozares pasākumi ir palīdzējuši samazināt un kontrolēt riskus, ko rada vairākas bīstamo ķīmisko vielu grupas. Turpinās darbs, lai uzlabotu zināšanas par ķīmiskajiem apdraudējumiem un, ja nepieciešams, atbalstītu riska pārvaldības pasākumus.
  • Pieejamie dati liecina, ka ir maz panākumu atdalot no atkritumiem un otrreizējiem materiāliem iespējami kaitīgas vielas. Tas ir šķērslis pārejai uz aprites ekonomiku.
  • Dažu ķīmisko vielu emisijas ūdenī un gaisā ir samazinājušās specifisku ES noteikumu (piemēram, par rūpnieciskajām emisijām) un starptautisku pasākumu rezultātā, taču ir nepieciešamas turpmākas darbības, lai sasniegtu tādu koncentrācijas līmeni, kas nav kaitīgs cilvēku veselībai un videi. Rūpniecības radītās emisijas joprojām rada lielus zaudējumus cilvēku un ekosistēmu veselībai.
  • Cilvēku biomonitorings sniedz iespēju izprast ķīmisko vielu iedarbību uz cilvēkiem no dažādiem avotiem un tādējādi arī ar ķīmisko piesārņojumu saistītos veselības riskus. Tādējādi biomonitorings ir galvenais instruments, lai novērtētu ķīmisko vielu tiesību aktu efektivitāti cilvēku veselības un vides aizsardzībā.

 

ES ķīmisko vielu rādītāju sistēma

ES ķīmisko vielu politikas mērķis ir risināt problēmas, kas saistītas ar ķīmisko vielu ražošanu un izmantošanu, lai apmierinātu sabiedrības vajadzības, vienlaikus ievērojot planētas ierobežojumus un izvairoties no kaitējuma cilvēkiem un videi. ES ķimikāliju ilgtspējasstratēģijas (CSS) mērķis ir sasniegt šo redzējumu, izmantojot vairākus pasākumus, tostarp atbalstot inovāciju drošu un ilgtspējīgu ķīmisko vielu jomā, stiprinot cilvēku veselības un vides aizsardzību, vienkāršojot un stiprinot tiesisko regulējumu ķīmisko vielu jomā un veidojot visaptverošu zināšanu bāzi, lai atbalstītu uz pierādījumiem balstītas politikas veidošanu. 

EVA,ECHAun Eiropas Komisija ir izstrādājušas galveno rādītāju kopumu, lai atbalstītu stratēģijas mērķus. 

Regulējumam ir tiešsaistes infopanelis, un arī rādītāji ir pieejami caur šo informācijas paneli.

Plašāka informācija


EVA preses dienests                                           EVA preses dienests
Constant Brand                                                     Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                       +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                        antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHA preses dienests
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics