neste
forrige
elementer

Nyheter

EU-byråer: Mer arbeid må til for å gjøre kjemikalier sikre og bærekraftige

Endre språk
Nyheter Publisert 29.04.2024 Sist endret 15.05.2024
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Topics:
Overgangen til sikrere og mer bærekraftige kjemikalier går framover på noen områder. På andre har den bare så vidt begynt. Dette er konklusjonen i den første felles europeiske vurderingen av drivkreftene bak og konsekvensene av kjemisk forurensning som Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) offentliggjorde i dag. Analysen viste at det fortsatt er behov for mer arbeid for å redusere innvirkningen av skadelige stoffer på menneskers helse og miljøet.

Det har vært en vesentlig økning i antallet industrikjemikalier som blir gransket i henhold til EUs kjemikalielovgivning for å fastslå om de er trygge. Myndighetene har nå mye bedre kunnskap om de farlige egenskapene til kjemikalier som brukes i EU. Det har ført til mange tiltak for å begrense og kontrollere risikoen for flere grupper av stoffer. 

Ifølge den felles sammenfattende rapporten fra EEA og ECHA om EUs indikatorrammeverk for kjemikalier er det fortsatt vekst i den samlede bruken av de mest skadelige kjemikaliene (særlig kjemikalier som er kreftframkallende, arvestoffskadelige og reproduksjonstoksiske) Veksten er likevel langsommere enn den samlede veksten i kjemikaliemarkedet. Presset øker for å unngå bruk av såkalte potensielt skadelige stoffer og for å gjennomføre prinsippene i rammeverket for sikker og bærekraftig utforming. 

Vi trenger å sikre mer effektivt at forbrukerprodukter ikke inneholder de mest skadelige stoffene, for eksempel kjemikalier som er hormonforstyrrende, som påvirker hormonsystemet negativt, eller som er varige, bioakkumulerende og giftige. Slike stoffer utgjør en risiko i årene som kommer, selv etter at man har sluttet å bruke dem. 

Vi har bruk for mer data og informasjon for bedre å forstå hvordan mennesker og miljøet eksponeres for de mest skadelige kjemikaliene, og hvilke konsekvenser dette har. Likevel viser indikatorene tydelig at overgangen til trygge og bærekraftige kjemikalier må fortsette. Prosessen bør til og med framskyndes.

 

Miljøet og helsen til innbyggerne i Europa bør prioriteres. Denne analysen, som er den første i sitt slag, viser da også at vi mennesker har bruk for kjemikalier med positiv innvirkning på livet vårt, men det haster med flere tiltak for å håndtere risikoene ved bruk av usikre og ikke-bærekraftige stoffer. Den kunnskapen vi tilegner oss i denne vurderingen, vil bidra at vi velger sikre og bærekraftige kjemikalier i framtiden.Leena Ylä-Mononen
EEAs administrerende direktør

 

Vi må framskynde overgangen til sikre og bærekraftige kjemikalier. Tiltak fra myndigheter og næringsliv har bidratt til å begrense og kontrollere risikoen fra farlige kjemikalier. Men vi er nødt til å skaffe oss enda mer kunnskap om kjemikalier og iverksette risikohåndteringstiltak for enkelte grupper av kjemikalier for å beskytte mennesker og miljøet.Sharon McGuinness
ECHAs administrerende direktør 

 

Rapporten er basert på et sett med 25 nøkkelindikatorer som også ble offentliggjort i dag. De måler hva som fører til kjemisk forurensning i Europa, og hvilke konsekvenser dette har. 

Indikatorene vil bli jevnlig oppdatert for å følge med på den kjemiske forurensningen og måle hvor effektiv det europeiske kjemikalieregelverket er. Rapporten analyserer i overordnede trekk hva som er oppnådd med EUs kjemikaliestrategi for bærekraft mot et giftfritt miljø.

 

De viktigste funnene 

  • Overgangen til sikrere og mer bærekraftige kjemikalier går framover på noen områder. På andre har den bare så vidt begynt.
  • Tiltak fra myndigheter og næringsliv har bidratt til å begrense og kontrollere risikoen fra flere grupper av farlige kjemikalier. Det arbeides kontinuerlig med å øke kunnskapen om kjemiske farer og iverksette risikohåndteringstiltak der det er nødvendig.
  • Tilgjengelige data tyder på at det har vært lite framgang å spore i arbeidet med å luke ut potensielt farlige stoffer fra avfall og sekundære materialer. Dette legger kjepper i hjulene for overgangen til en mer sirkulær økonomi.
  • Utslipp av visse kjemikalier til vann og luft har falt som følge av særskilte EU-bestemmelser (for eksempel om industrielle utslipp) og internasjonale tiltak, men vi trenger flere tiltak for å nå konsentrasjonsnivåer som ikke er skadelige for menneskers helse og miljøet. Utslipp fra industrien fører fortsatt til store kostnader i form av skader på menneskers og økosystemers helse.
  • Biologisk overvåking av mennesker gjør det mulig å forstå hvordan mennesker eksponeres for kjemikalier fra flere kilder og dermed helserisiko forbundet med kjemisk forurensning. Biologisk overvåking er følgelig et viktig verktøy for å måle hvor effektivt kjemikalieregelverket beskytter menneskers helse og miljøet.

 

EUs indikatorrammeverk for kjemikalier

EUs kjemikaliepolitikk har som mål å takle utfordringen med å produsere og bruke kjemikalier som dekker samfunnets behov, samtidig som man respekterer planetens grenser og unngår å skade mennesker og miljøet. Målet med EUs kjemikaliestrategi for bærekraft er å virkeliggjøre denne visjonen gjennom en rekke tiltak, blant annet tiltak for å støtte innovasjon for sikre og bærekraftige kjemikalier, styrke beskyttelsen av menneskers helse og miljøet, forenkle og styrke den rettslige rammen for kjemikalier og bygge opp et omfattende kunnskapsgrunnlag som skal legge til rette for evidensbasert politikkutforming. 

EEA, ECHA og EU-kommisjonen har utviklet et sett med nøkkelindikatorer som skal bidra til å nå målene i strategien. 

Rammeverket har en kortfattet oversikt på nett, og indikatorene er også tilgjengelige gjennom denne oversikten.

Mer informasjon


EEAs pressekontor                                            EEAs pressekontor
Constant Brand                                                   Antti Kaartinen   
+45 2174 1872                                                     +45 2336 1381    
constant.brand@eea.europa.eu                       antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHAs pressekontor
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics: