neste
forrige
elementer

Miljø og helse

Europas luftkvalitet blir stadig bedre, og antallet mennesker som dør for tidlig eller lider av sykdom på grunn av luftforurensning er på vei ned. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse, som publisert i dag, er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helserisikoen i Europa. Mer ambisiøse tiltak er derfor nødvendige for å oppfylle de helsebaserte retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Omkring 18 millioner personer lider av langvarige plager fra transportstøy i EU. EU-kommisjonens nullforurensingsaksjon har til hensikt å redusere med 30 % antallet personer som plages kronisk av transportstøy innen 2030, sammenlignet med 2017-nivåene. I henhold til en evaluering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble publisert i dag, er det lite sannsynlig at dette målet nås uten andre regulatoriske eller lovmessige endringer, hovedsakelig fordi det er så vanskelig å redusere antallet personer som er eksponert for støy fra veitrafikk.

I dag publiserer EU-kommisjonen sin første Zero Pollution Monitoring and Outlook-rapport, som er et veikart til renere luft, vann og jordsmonn. Kommisjonens rapport, sammen med Det europeiske miljøbyråets overvåkingsvurdering, viser at EUs politikk har bidratt til å redusere luftforurensning så vel som forurensning fra plantevernmidler. Men på andre områder som skadelig støy, næringsforurensning og kommunalt avfall, vedvarer problemene. Resultatene viser at det totalt sett er nødvendig med mye strengere tiltak hvis EU skal nå nullforurensningsmålene i 2030, ved å vedta nye antiforurensningslover og å implementere de eksisterende bedre.

Bla katalog

Dokumenter handlinger