seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

EU:n virastot: lisää työtä tarvitaan kemikaalien turvallisuuden ja kestävyyden varmistamiseksi

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 29.04.2024 Viimeksi muokattu 15.05.2024
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Siirtyminen turvallisempiin ja kestävämpiin kemikaaleihin etenee joillakin aloilla, kun taas toisilla aloilla se on vasta alkanut. Tämä havainto on peräisin Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tänään julkaisemasta ensimmäisestä Euroopan laajuisesta yhteisestä kemiallisen saastumisen aiheuttajien ja vaikutusten arvioinnista. Vertailuanalyysissa todettiin, että haitallisten aineiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia.

Niiden teollisuuskemikaalien määrä, joita tarkastellaan EU:n kemikaalilainsäädännön perusteella niiden turvallisuuden määrittämiseksi, on kasvanut huomattavasti. Viranomaisilla on nyt paljon paremmat tiedot kaikkialla EU:ssa käytettävien kemikaalien vaarallisista ominaisuuksista, minkä seurauksena on toteutettu monia toimia useiden aineryhmien riskien minimoimiseksi ja valvomiseksi. 

EU:n kemikaaleja koskevaa indikaattorikehystä käsittelevän Euroopan ympäristökeskuksen ja Euroopan kemikaaliviraston yhteisen yhteenvetoraportin mukaan haitallisimpien kemikaalien (erityisesti syöpää aiheuttavien, mutageenisten ja lisääntymiselle vaarallisten kemikaalien) käyttö lisääntyy edelleen, mutta on kemikaalimarkkinoiden kokonaiskasvua hitaampaa. Paineet kasvavat ns. huolta aiheuttavien aineiden käytön välttämisen ja turvallisiksi ja kestäviksi suunniteltuja kemikaaleja ja materiaaleja koskevan kehyksen periaatteiden toimeenpanon osalta. 

On tarpeen varmistaa tehokkaammin, että kulutustuotteet eivät sisällä kaikkein haitallisimpia aineita, kuten hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja tai hitaasti hajoavia, biokertyviä ja myrkyllisiä aineita, jotka aiheuttavat riskin myös tulevaisuudessa sen jälkeen, kun niiden käyttö on lopetettu. 

Tarvitaan lisää dataa ja tietoa, jotta voidaan ymmärtää paremmin ihmisen ja ympäristön altistumista kaikkein haitallisimmille kemikaaleille ja niiden vaikutuksille. Indikaattorit osoittavat kuitenkin selvästi, että siirtymistä turvallisiin ja kestäviin kemikaaleihin on jatkettava ja jopa nopeutettava.

 

Euroopan kansalaisten terveyden ja ympäristön on oltava prioriteetti. Tämä kaikkien aikojen ensimmäinen vertailuanalyysi osoittaa, että vaikka kemikaaleista on hyötyä elämässämme, tarvitaan kiireellisesti lisätoimia vaarallisten ja kestämättömien aineiden käytön aiheuttamien riskien torjumiseksi. Tästä arvioinnista saatava tieto on avuksi turvallisten ja kestävien kemikaalien käyttöön siirtymisessä tulevaisuudessa.Leena Ylä-Mononen
Euroopan ympäristökeskuksen toiminnanjohtaja 

 

Meidän on nopeutettava siirtymistä kohti turvallisia ja kestäviä kemikaaleja. Viranomaisten ja teollisuuden toimet ovat auttaneet minimoimaan ja hallitsemaan vaarallisista kemikaaleista aiheutuvia riskejä. Meidän on kuitenkin lisättävä tietämystä kemikaaleista ja tuettava kemikaaliryhmien riskinhallintaa ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi.Sharon McGuinness
ECHAn pääjohtaja 

 

Raportti perustuu 25 keskeiseen indikaattoriin, jotka on myös julkaistu tänään ja joilla seurataan kemiallisen saastumisen syitä ja vaikutuksia Euroopassa. 

Indikaattoreita päivitetään säännöllisesti kemikaalien aiheuttaman saastumisen seuraamiseksi ja eurooppalaisen kemikaalilainsäädännön tehokkuuden mittaamiseksi. Raportissa esitetään kattava arvio EU:n kestävyyttä edistävän kemikaalistrategian edistymisestä kohti myrkytöntä ympäristöä.

 

Keskeiset havainnot 

  • Siirtyminen turvallisempiin ja kestävämpiin kemikaaleihin etenee joillakin aloilla, kun taas toisilla aloilla se on vasta alkanut.
  • Viranomaisten ja teollisuuden toimilla on tuettu useiden vaarallisten kemikaaliryhmien aiheuttamien riskien minimointia ja hallintaa. Meneillään on toimia, joilla lisätään tietämystä kemikaalien vaaroista ja tuetaan riskinhallintatoimia tarvittaessa.
  • Saatavilla olevien tietojen mukaan ei ole juurikaan näyttöä edistyksestä huolta aiheuttavien aineiden poistamisessa jätteistä ja uusiomateriaaleista. Tämä on este toimivampaan kiertotalouteen siirtymiselle.
  • Tiettyjen kemikaalien päästöt veteen ja ilmaan ovat vähentyneet EU:n erityissäännösten (esim. teollisuuden päästöjä koskevien) ja kansainvälisten toimien mukaisesti, mutta lisätoimia tarvitaan sellaisten pitoisuustasojen saavuttamiseksi, jotka eivät ole haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Teollisuuden päästöt aiheuttavat edelleen suuria kustannuksia ihmisten ja ekosysteemien terveydelle aiheutuvien vahinkojen muodossa.
  • Ihmisten biomonitorointi tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ihmisten altistumista kemikaaleille eri lähteistä ja sitä kautta kemialliseen saastumiseen liittyviä terveysriskejä. Biomonitorointi on näin ollen keskeinen väline, jolla mitataan kemikaalilainsäädännön tehokkuutta ihmisten terveyden ja ympäristön suojelussa.

 

EU:n kemikaaleja koskeva indikaattorikehys

EU:n kemikaalipolitiikan tavoitteena on ratkaista kemikaalien tuotannon ja käytön haasteita, jotta yhteiskunnallisiin tarpeisiin voidaan vastata samalla, kun kunnioitetaan maapallon kestävyyden rajoja ja vältetään ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia haittoja. EU:n kestävyyttä edistävällä kemikaalistrategialla (CSS) pyritään saavuttamaan tämä visio useilla toimenpiteillä, kuten toimilla, joilla tuetaan turvallisia ja kestäviä kemikaaleja koskevaa innovointia, vahvistetaan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua, yksinkertaistetaan ja vahvistetaan kemikaaleja koskevaa oikeudellista kehystä ja luodaan kattava tietopohja näyttöön perustuvan päätöksenteon tueksi. 

Euroopan ympäristökeskus, Euroopan kemikaalivirasto ja Euroopan komissio ovat kehittäneet joukon keskeisiä indikaattoreita, jotka tukevat strategian tavoitteita. 

Kehyksellä on verkossa seurantataulu, ja myös indikaattorit ovat saatavilla seurantataulun kautta.

Lisätietoja


EEA:n tiedotustoimisto                                  EEA:n tiedotustoimisto
Constant Brand                                                  Antti Kaartinen   
+45 2174 1872                                                    +45 2336 1381    
constant.brand@eea.europa.eu                     antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHA:n tiedotustoimisto
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics