naslednji
prejšnji
zadetki

Novice

Agencije EU: za zagotovitev varnosti in trajnosti kemikalij potrebna nadaljnja prizadevanja

Spremeni jezik
Novice Objavljeno 15.05.2024 Zadnja sprememba 15.05.2024
4 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Prehod na varnejše in bolj trajnostne kemikalije na nekaterih področjih napreduje, na drugih pa se šele začenja. To je ugotovitev prve skupne vseevropske ocene dejavnikov in vpliva kemičnega onesnaževanja, ki sta jo danes objavili Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA). Pri primerjalni analizi je bilo ugotovljeno, da so za zmanjšanje vpliva škodljivih snovi na zdravje ljudi in okolje potrebna nadaljnja prizadevanja.

Število industrijskih kemikalij, ki jih je treba v skladu z zakonodajo EU o kemikalijah pregledati zaradi ugotavljanja njihove varnosti, se je znatno povečalo. Pristojni organi so zdaj veliko bolje seznanjeni z nevarnimi lastnostmi kemikalij, ki se uporabljajo po vsej EU, zaradi česar so bili sprejeti številni ukrepi za zmanjšanje tveganja številnih skupin snovi in nadzor nad njimi. 

Kot je razvidno iz skupnega zbirnega poročila agencije EEA in agencije ECHA o okviru kazalnikov EU za kemikalije, se splošna uporaba najbolj škodljivih kemikalij (zlasti tistih, ki so rakotvorne, mutagene in strupene za razmnoževanje) še vedno povečuje, vendar počasneje kot splošna rast trga kemikalij. Pritisk, da se izogne uporabi tako imenovanih snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, in izvaja načelo okvira za uporabo kemikalij, ki so varne in trajnostne v zasnovi, je vse večji. 

Učinkoviteje si je treba prizadevati, da potrošniški izdelki ne vsebujejo najbolj škodljivih snovi, na primer kemikalij, ki so endokrini motilci in negativno vplivajo na hormonski sistem, ali snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene ter pomenijo tveganje še več let po prenehanju njihove uporabe. 

Za boljše razumevanje izpostavljenosti ljudi in okolja tem najbolj škodljivim kemikalijam in njihovim vplivom je potrebnih več podatkov in informacij. Kazalniki jasno kažejo, da se mora prehod na varne in trajnostne kemikalije nadaljevati ter ga je treba celo pospešiti.

 

Zdravje evropskih državljanov in naše okolje morata biti prednostna naloga, ta prva primerjalna analiza pa kaže, da imajo kemikalije sicer pozitivno vlogo v našem življenju, vendar so nujno potrebni nadaljnji ukrepi za odpravo tveganj, ki jih povzroča uporaba nevarnih in netrajnostnih snovi. Znanje, pridobljeno s to oceno, nam bo v prihodnosti pomagalo pri prehodu na varne in trajnostne kemikalije.Leena Ylä-Mononen
Izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

 

Pospešiti moramo prehod na varne in trajnostne kemikalije. Ukrepi pristojnih organov in industrije so pripomogli k zmanjšanju in nadzoru tveganj, ki jih povzročajo nevarne kemikalije. Vendar moramo dodatno povečati znanje o kemikalijah in podpreti obvladovanje tveganja skupin kemikalij, da zaščitimo ljudi in okolje.Sharon McGuinness
Izvršna direktorica Evropske agencije za kemikalije

 

Poročilo temelji na sklopu 25 ključnih kazalnikov, ki so bili prav tako objavljeni danes in spremljajo vzroke in vplive kemičnega onesnaževanja v Evropi. 

Kazalniki se bodo redno posodabljali, z njimi pa se bo spremljala kemična onesnaženost in merila učinkovitost evropske zakonodaje o kemikalijah. V poročilu je podana splošna ocena napredka v okviru strategije EU na področju kemikalij za trajnost – Okolju brez strupov naproti (CSS).

 

Ključne ugotovitve 

  • Prehod na varnejše in bolj trajnostne kemikalije na nekaterih področjih napreduje, na drugih pa se šele začenja.
  • Ukrepanje pristojnih organov in industrije je pripomoglo k zmanjšanju in nadzoru tveganj, ki jih povzročajo različne skupine nevarnih kemikalij. Trenutno potekajo prizadevanja za izboljšanje znanja o nevarnostih kemikalij in podporo ukrepom za obvladovanje tveganja, kjer je to potrebno.
  • Razpoložljivi podatki kažejo, da je malo dokazov o napredku na področju odstranjevanja snovi, ki vzbujajo zaskrbljenost, iz odpadkov in sekundarnih materialov, kar prestavlja oviro za prehod na bolj krožno gospodarstvo.
  • Čeprav so se emisije nekaterih kemikalij v vodo in zrak zaradi posebnih predpisov EU (npr. o industrijskih emisijah) in mednarodnih ukrepov zmanjšale, so potrebni nadaljnji ukrepi, da bi dosegli ravni koncentracij, ki niso škodljive za zdravje ljudi in okolje. Industrijske emisije še vedno povzročajo velike stroške v smislu škode za zdravje ljudi in ekosistemov.
  • Humani biomonitoring ponuja priložnost za razumevanje izpostavljenosti ljudi kemikalijam iz več virov in s tem tveganj za zdravje, povezanih z onesnaževanjem kemikalij. Biomonitoring je ključno orodje za merjenje učinkovitosti zakonodaje o kemikalijah pri varovanju zdravja ljudi in okolja.

 

Okvir kazalnikov EU za kemikalije

Cilj politik EU na področju kemikalij je reševanje izzivov proizvodnje in uporabe kemikalij za zadovoljevanje družbenih potreb ob spoštovanju omejitev planeta in izogibanju škodljivim vplivom na ljudi in okolje. Strategija EU na področju kemikalij za trajnostnost (CSS) je s številnimi ukrepi namenjena doseganju te vizije, vključno z ukrepi v podporo inovacijam za varne in trajnostne kemikalije, krepitvijo varovanja zdravja ljudi in okolja, poenostavitvijo in krepitvijo pravnega okvira za kemikalije ter vzpostavitvijo celovite baze znanja, ki bo podpirala oblikovanje politike na podlagi dokazov. 

Evropska agencija za okolje, Evropska agencija za kemikalije in Evropska komisija so v podporo ciljem strategije razvile sklop ključnih kazalnikov. 

Okvir ima spletno pregledno ploščo, ki omogoča tudi dostop do kazalnikov.

Več informacij


Predstavnika za stike z mediji agencije EEA
Constant Brand 
+45 2174 1872 
constant.brand@eea.europa.eu

Predstavnika za stike z mediji agencije EEA
Antti Kaartinen
+45 2336 1381
antti.kaartinen@eea.europa.eu

Predstavnik za stike z mediji agencije ECHA
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics