następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Agencje Unii Europejskiej: musimy zintensyfikować nasze działania, aby chemikalia były bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2024-05-15 Ostatnio modyfikowane 2024-05-15
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Proces przechodzenia na stosowanie bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych chemikaliów w niektórych obszarach już postępuje, natomiast w innych dopiero się rozpoczyna. Takie wnioski płyną z opublikowanej dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) pierwszej wspólnej ogólnoeuropejskiej oceny czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływu na środowisko. Analiza porównawcza wykazała, że w dalszym ciągu potrzebne są intensywne działania prowadzące do zmniejszenia wpływu szkodliwych substancji na zdrowie ludzkie i środowisko.

Znacząco wzrosła liczba przemysłowych substancji chemicznych, których bezpieczeństwo bada się pod kątem unijnych przepisów dotyczących chemikaliów. Organy władzy dysponują obecnie znacznie bogatszą wiedzą na temat niebezpiecznych właściwości chemikaliów stosowanych w całej UE. Dzięki temu prowadzonych jest wiele działań mających na celu zminimalizowanie i kontrolowanie ryzyka powodowanego przez kilka grup substancji. 

We wspólnym podsumowującym raporcie EEA-ECHA na temat unijnych ram wskaźników dotyczących chemikaliów czytamy, że ogólne wykorzystanie najbardziej szkodliwych chemikaliów (zwłaszcza tych rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość) nadal wzrasta, ale wolniej niż ogólny wzrost rynku chemikaliów. Rośnie presja, aby unikać stosowania tzw. substancji potencjalnie niebezpiecznych i wdrażać zasady bezpieczeństwa i równoważoności na etapie projektowania. 

Należy skuteczniej zapewnić, że produkty konsumenckie nie zawierają najbardziej szkodliwych substancji, na przykład chemikaliów zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, lub substancji trwałych wykazujących zdolność do biokumulacjii i toksycznych, które stanowią zagrożenie przez wiele lat, nawet po zaprzestaniu ich stosowania. 

Potrzeba więcej danych i informacji, aby lepiej zrozumieć narażenie ludzi i środowiska na te najbardziej szkodliwe chemikalia oraz ich skutki. Wskaźniki wyraźnie pokazują jednak, że przechodzenie na bezpieczne i zrównoważone chemikalia należy kontynuować, a nawet przyspieszyć.

 

Zdrowie obywateli Europy i nasze środowisko powinny być priorytetem, a z tej pierwszej w historii analizy porównawczej wynika, że chociaż chemikalia odgrywają pozytywną rolę w naszym życiu, pilnie potrzebne są dalsze działania eliminujące zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych i niezrównoważonych. Wiedza, którą czerpiemy z tej oceny, pomoże nam przejść na stosowanie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów w przyszłości.Leena Ylä-Mononen
Dyrektor wykonawczy EEA

 

Musimy przyspieszyć proces przechodzenia na bezpieczne i zrównoważone chemikalia. Działania organów władzy i przemysłu przyczyniły się do zminimalizowania i kontroli ryzyka związanego z niebezpiecznymi chemikaliami. Musimy jednak jeszcze bardziej pogłębiać wiedzę na temat chemikaliów i wspierać zarządzanie ryzykiem określonych grup chemikaliów w celu ochrony ludzi i środowiska.Sharon McGuinness
Dyrektor wykonawcza ECHA

 

Raport sporządzono na podstawie również opublikowanych dzisiaj 25 kluczowych wskaźników, które umożliwiają monitorowanie czynników i skutków zanieczyszczenia chemicznego w Europie. 

Wskaźniki będą regularnie aktualizowane w celu monitorowania zanieczyszczenia chemicznego i pomiaru skuteczności europejskich przepisów dotyczących chemikaliów. Raport zawiera całościową ocenę postępów w realizacji unijnej strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności na rzecz nietoksycznego środowiska (CSS).

 

Najważniejsze ustalenia 

  • Przechodzenie na stosowanie bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych chemikaliów w niektórych obszarach już postępuje, natomiast w innych dopiero się rozpoczyna.
  • Działania organów władzy i przemysłu przyczyniły się do zminimalizowania i kontroli ryzyka związanego z kilkoma grupami niebezpiecznych chemikaliów. Podejmowane są wysiłki służące poszerzeniu wiedzy na temat zagrożeń chemicznych oraz, w zależności od potrzeb, udzielane jest wsparcie dla działań w zakresie zarządzania ryzykiem.
  • Z dostępnych danych wynika, że niewiele dowodów wskazuje na postępy w eliminowaniu substancji potencjalnie niebezpiecznych z odpadów i materiałów wtórnych. Stanowi to barierę dla przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu.
  • Emisje niektórych chemikaliów do wody i powietrza uległy ograniczeniu dzięki wprowadzeniu określonych przepisów unijnych (np. dotyczących emisji przemysłowych) i prowadzeniu działań międzynarodowych, ale potrzebne są kolejne środki, aby osiągnąć poziomy stężenia nieszkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Emisje z przemysłu nadal generują wysokie koszty w postaci szkód dla zdrowia ludzi i ekosystemów.
  • Biomonitoring człowieka umożliwia zrozumienie, w jaki sposób ludzie narażeni są na substancje chemiczne pochodzące z wielu źródeł, a tym samym jakie zagrożenia dla zdrowia są związane z zanieczyszczeniem chemicznym. Sam biomonitoring jest kluczowym narzędziem pomiaru skuteczności przepisów dotyczących chemikaliów w ochronie zdrowia ludzkiego i środowiska.

 

Unijne ramy wskaźników dotyczących chemikaliów

Unijna polityka w zakresie chemikaliów ma na celu sprostanie wyzwaniom związanym z produkcją i stosowaniem chemikaliów do zaspokojenia potrzeb społecznych, przy jednoczesnym poszanowaniu granic planety i unikaniu szkód dla ludzi i środowiska. Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności (ang. Chemical Strategy for Sustainability, CSS) służy osiągnięciu tego celu poprzez szereg środków, m.in. działania wspierające innowacje w zakresie bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów, wzmocnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, uproszczenie i wzmocnienie ram prawnych dotyczących chemikaliów oraz stworzenie kompleksowej bazy wiedzy wspierającej tworzenie polityki opartej na dowodach. 

EEA, ECHA i Komisja Europejska opracowały zestaw kluczowych wskaźników wspierających osiąganie celów tej strategii. 

Ramy i wskaźniki dostępne są na internetowym pulpicie nawigacyjnym.

Dodatkowe informacje


Biuro prasowe EEA                                    Biuro prasowe EEA
Constant Brand                                            Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                              +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu               antti.kaartinen@eea.europa.eu


Biuro prasowe ECHA
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics