další
předchozí
položky

Novinky

Agentury EU: k zajištění bezpečnosti a udržitelnosti chemických látek je zapotřebí více úsilí

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.05.2024 Poslední změna 15.05.2024
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Zatímco v některých oblastech dosahujeme v rámci přechodu k bezpečnějším a udržitelnějším chemickým látkám pokroku, v jiných stojíme teprve na samém začátku. Toto je zjištění dnes zveřejněného prvního společného celoevropského hodnocení příčin a dopadů chemického znečištění, které vypracovaly Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Srovnávací analýza prokázala, že je zapotřebí vyvinout více úsilí ke zmírnění dopadu škodlivých látek na lidské zdraví a životní prostředí.

Počet průmyslových chemických látek zkoumaných podle právních předpisů EU o chemických látkách s cílem posoudit jejich bezpečnost se výrazně zvýšil. Příslušné orgány nyní mají mnohem lepší znalosti o nebezpečných vlastnostech chemických látek používaných v EU, což vede k přijetí mnoha opatření zaměřených na minimalizaci a kontrolu rizik několika skupin látek. 

Podle společné souhrnné zprávy agentur EEA a ECHA o rámci ukazatelů EU pro chemické látky celková míra používání nejškodlivějších chemických látek (zejména těch, které jsou karcinogenní, mutagenní a reprotoxické) nadále roste, avšak pomaleji než celkový trh s chemickými látkami. Zvyšuje se tlak na to, aby se zamezilo používání tzv. látek vzbuzujících obavy a uplatňovaly zásady rámce pro koncepční bezpečnost a udržitelnost. 

Je třeba účinněji zajistit, aby spotřební výrobky neobsahovaly nejškodlivější látky, například chemické látky, které narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, jež negativně ovlivňují systém hormonů, nebo látky, které jsou perzistentní, bioakumulativní a toxické a představují riziko i řadu let po ukončení jejich používání. 

K lepšímu pochopení expozice člověka a životního prostředí těmto nejškodlivějším chemickým látkám a jejich dopadů je zapotřebí více údajů a informací. Ukazatele však jasně naznačují, že přechod na bezpečné a udržitelné chemické látky musí pokračovat a měl by být dokonce urychlen.

 

Zdraví evropských občanů a našeho životního prostředí by měly být prioritou a toto vůbec první referenční srovnání ukazuje, že ačkoli jsou chemické látky pro náš život přínosem, je naléhavě nutné přijmout další opatření k řešení rizik spojených s používáním nebezpečných a neudržitelných látek. Poznatky získané v rámci tohoto hodnocení nám v budoucnu pomohou přejít na bezpečné a udržitelné chemické látky.Leena Ylä-Mononen
Výkonná ředitelka agentury EEA

 

Musíme urychlit přechod na bezpečné a udržitelné chemické látky. Opatření přijatá orgány a průmyslem pomáhají minimalizovat a kontrolovat rizika spojená s nebezpečnými chemickými látkami. V zájmu ochrany lidí a životního prostředí však musíme dále prohlubovat znalosti o chemických látkách a podporovat řízení rizik u různých skupin chemických látek.Sharon McGuinness
Výkonná ředitelka agentury ECHA

 

Zpráva vychází ze souboru 25 klíčových ukazatelů (zveřejněných dnes společně se zprávou), které monitorují příčiny a dopady chemického znečištění v Evropě. 

Tyto ukazatele budou pravidelně aktualizovány za účelem monitorování chemického znečištění a měření účinnosti evropských právních předpisů týkajících se chemických látek. Zpráva poskytuje souhrnné hodnocení pokroku v rámci Strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek – k životnímu prostředí bez toxických látek.

 

Hlavní zjištění 

  • Zatímco v některých oblastech dosahujeme v rámci přechodu k bezpečnějším a udržitelnějším chemickým látkám pokroku, v jiných stojíme teprve na samém začátku.
  • Opatření přijatá orgány a průmyslem podporují minimalizaci a kontrolu rizik spojených s několika skupinami nebezpečných chemických látek. Pokračuje úsilí v rámci prohlubování znalostí o chemických nebezpečích a v rámci podpory opatření k řízení rizik, pokud jsou potřeba.
  • Z dostupných údajů vyplývá, že existuje jen málo důkazů o pokroku při odstraňování látek vzbuzujících obavy z odpadu a druhotných materiálů. To je překážkou přechodu k oběhovějšímu hospodářství.
  • Emise některých chemických látek do vody a ovzduší v návaznosti na specifická nařízení EU (např. o průmyslových emisích) a mezinárodní opatření poklesly, ale k dosažení úrovní koncentrace, které nejsou škodlivé pro lidské zdraví a životní prostředí, jsou zapotřebí další kroky. Emise z průmyslu si stále vybírají vysokou daň, pokud jde o škody na zdraví lidí a ekosystémů.
  • Biologické monitorování člověka nabízí příležitost porozumět expozici člověka chemickým látkám z více zdrojů, a tudíž i zdravotním rizikům spojených s chemickým znečištěním. Biologické monitorování jako takové představuje klíčový nástroj k měření účinnosti právních předpisů týkajících se chemických látek při ochraně lidského zdraví a životního prostředí.

 

Rámec ukazatelů EU pro chemické látky

Cílem politik EU v oblasti chemických látek je řešit problém výroby a používání chemických látek pro uspokojení potřeb společnosti při respektování mezí možností naší planety a zamezení škodám na lidech a životním prostředí. Cílem Strategie EU pro udržitelnost v oblasti chemických látek je dosáhnout této vize prostřednictvím řady kroků, včetně opatření na podporu inovací v oblasti bezpečných a udržitelných chemických látek, na posílení ochrany lidského zdraví a životního prostředí, pro zjednodušení a posílení právního rámce pro chemické látky a pro vybudování komplexní znalostní základny na podporu koncipování politik na základě vědecky podložených poznatků. 

Agentury EEA a ECHA a Evropská komise vypracovaly soubor klíčových ukazatelů na podporu cílů této strategie. 

Tento rámec zahrnuje on-line přehled, jehož prostřednictvím jsou dostupné i příslušné ukazatele.

Další informace


Tiskové oddělení agentury EEA 
Constant Brand 
+45 2174 1872 
constant.brand@eea.europa.eu 


Tiskové oddělení agentury EEA
Antti Kaartinen
+45 2336 1381
antti.kaartinen@eea.europa.eu


Tiskové oddělení agentury ECHA
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage