nästa
föregående
poster

Nyheter

EEA:s och Echas bedömning: mer krävs för att få säkra och hållbara kemikalier

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2024-05-15 Senast ändrad 2024-05-15
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Övergången till säkrare och mer hållbara kemikalier går framåt på vissa områden, men på andra ligger vi fortfarande i startgroparna. Denna slutsats dras i den första gemensamma Europaomfattande analysen av orsakerna till och effekterna av kemiska föroreningar, som Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) publicerar idag. Denna jämförande analys visar att det krävs mer arbete för att minska de skadliga ämnenas inverkan på människors hälsa och miljön.

Antalet industrikemikalier som säkerhetsgranskas inom ramen för EU:s kemikalielagstiftning har ökat betydligt. Myndigheterna har numera mycket bättre kunskaper om de farliga egenskaperna hos kemikalier som används runtom i EU, vilket lett till många åtgärder för att minimera och kontrollera riskerna inom ett flertal ämnesgrupper. 

Enligt den sammanfattande rapporten från EEA och Echa om EU:s indikatorram på kemikalieområdet ökar dock alltjämt den totala användningen av de mest skadliga kemikalierna (särskilt dem som är cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska), även om denna ökning sker långsammare än den genomsnittliga ökningen på kemikaliemarknaden. Trycket på användarna ökar när det gäller att undvika så kallade ämnen som inger betänkligheter och följa principerna i ramen för säker och hållbar design. 

Det finns ett behov av att mer effektivt säkerställa att konsumentprodukter inte innehåller de skadligaste ämnena, till exempel kemikalier som är hormonstörande eller påverkar hormonsystemet negativt, eller ämnen som är långlivade, bioackumulerande och toxiska och därmed utgör en risk i många år, även långt efter det att de slutat användas. 

Det behövs mer data och information för att bättre förstå människors och miljöns exponering för de skadligaste kemikalierna och deras effekter. Indikatorerna visar dock tydligt att övergången till säkra och hållbara kemikalier måste fortsätta och att den bör påskyndas.

 

De europeiska medborgarnas hälsa bör prioriteras, liksom miljön, och den här jämförande analysen, som är den första i sitt slag någonsin, visar att kemikalier visserligen har en positiv roll i våra liv, men att det finns ett akut behov av ytterligare åtgärder för att ta itu med de risker som användningen av ämnen som varken är säkra eller hållbara medför. Den kunskap som genereras i den här analysen kommer att hjälpa oss att gå över till säkra och hållbara kemikalier i framtiden.Leena Ylä-Mononen
Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

 

Vi måste skynda på övergången till säkra och hållbara kemikalier. Åtgärder från myndigheters och industrins sida har bidragit till att minimera och kontrollera riskerna med farliga kemikalier. Vi måste dock förbättra våra kunskaper om kemikalier ytterligare och främja riskhanteringen av kemikaliegrupper för att skydda människor och miljön.Sharon McGuinness
Echas verkställande direktör

 

Rapporten bygger på 25 nyckelindikatorer som också offentliggörs i dag och som upplyser om orsakerna till och effekterna av kemiska föroreningar i Europa. 

Indikatorerna kommer att uppdateras regelbundet för att övervaka de kemiska föroreningarna och mäta hur effektiv den europeiska kemikalielagstiftningen är. Rapporten innehåller en övergripande bedömning av framstegen inom ramen för EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet – På väg mot en giftfri miljö.

 

Viktiga resultat 

  • Övergången till säkrare och mer hållbara kemikalier går framåt på vissa områden, men på andra har den bara börjat.
  • Åtgärder från myndigheters och industrins sida har bidragit till att minimera och kontrollera riskerna med ett flertal grupper av farliga kemikalier. Insatser pågår för att öka kunskapen om riskerna med olika kemikalier och stödja riskhanteringsåtgärder när detta behövs.
  • De tillgängliga uppgifterna visar på knapphändiga belägg för framsteg när det gäller att eliminera ämnen som inger betänkligheter från avfall och sekundära material. Detta hindrar en övergång till en mer cirkulär ekonomi.
  • Utsläppen till vatten och luft av vissa kemikalier har minskat till följd av särskilda EU-bestämmelser (t.ex. om industriutsläpp) och internationella åtgärder, men ytterligare åtgärder krävs för att nå koncentrationsnivåer som inte är skadliga för människors hälsa och miljön. Utsläppen från industrin medför fortfarande stora kostnader genom skador på människors och ekosystems hälsa.
  • Genom biologisk exponeringsmätning kan man få information om människors exponering för kemikalier från flera olika källor och därmed om de hälsorisker som är förknippade med kemiska föroreningar. Biologisk exponeringsmätning är därför ett mycket viktigt verktyg för att mäta hur effektiv kemikalielagstiftningen är när det gäller att skydda människors hälsa och miljön.

 

EU:s indikatorram för kemikalier

EU:s kemikaliepolitik syftar till att ta itu med utmaningen att producera och använda kemikalier för att tillgodose samhällets behov samtidigt som naturens gränser respekteras och skador på människor och miljön undviks. EU:s kemikaliestrategi för hållbarhet syftar till att uppnå denna vision genom ett antal initiativ, bland annat åtgärder för att stödja innovation för säkra och hållbara kemikalier, stärka skyddet av människors hälsa och miljön, förenkla och stärka den rättsliga ramen för kemikalier och bygga upp en heltäckande kunskapsbas till stöd för evidensbaserat beslutsfattande. 

EEA, Echa och EU-kommissionen har tagit fram en uppsättning nyckelindikatorer för att stödja målen i strategin. 

Ramen har en webbaserad resultattavla och även indikatorerna är tillgängliga via denna resultattavla.

Mer information


EEA:s presstjänst                                             EEA:s presstjänst
Constant Brand                                                  Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                    +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                     antti.kaartinen@eea.europa.eu


Echas presstjänst
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics