næste
forrige
emner

Nyheder

EU-agenturer: det kræver en større indsats at gøre kemikalier sikre og bæredygtige

Skift sprog
Nyheder Udgivet 15/05 2024 Sidst ændret 15/05 2024
3 min read
Photo: © Urszula Frydrych, WaterPIX/EEA
Overgangen til sikrere og mere bæredygtige kemikalier skrider frem på nogle områder, men er kun lige begyndt på andre. Det er konklusionen på den første fælles Europa-dækkende vurdering af kemikalieforureningens årsager og virkninger. Vurderingen er udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), og blev offentliggjort i dag. Benchmarkingen viste, at der stadig skal gøres mere for at reducere de skadelige stoffers indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

Der er sket en markant stigning i antallet af industrikemikalier, som nøje undersøges i henhold til EU's kemikalielovgivning for at fastlægge, om de er sikre. Myndighederne har i dag en meget større viden om de farlige egenskaber ved de kemikalier, der bruges i EU. Det har ført til mange tiltag for at minimere og styre risikoen ved flere grupper af stoffer. 

Ifølge EEA og ECHA's fælles sammenfattende rapport om EU's indikatorramme for kemikalier er den samlede brug af de mest skadelige kemikalier (især dem, der er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske) stadig i stigning. Væksten er dog langsommere end den samlede markedstilvækst for kemikalier. Der er et stigende pres for at undgå brugen af såkaldte problematiske stoffer og gennemføre principperne i rammerne for sikkert og bæredygtigt design. 

Det skal sikres mere effektivt, at forbrugerprodukter ikke indeholder de mest skadelige stoffer, f.eks. kemikalier, som er hormonforstyrrende og skader hormonsystemet, eller stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og giftige, som udgør en risiko i mange år fremover, selv når produkterne ikke længere er i brug. 

Der er behov for flere data og oplysninger for bedre at forstå menneskers og miljøets eksponering for de mest skadelige kemikalier og virkningerne af disse kemikalier. Indikatorerne viser dog klart, at overgangen til sikre og bæredygtige kemikalier skal fortsætte og endda bør accelereres.

 

De europæiske borgeres sundhed og vores miljø bør være en prioritet, og denne første benchmarking nogensinde viser, at selv om kemikalier er til stor gavn i vores hverdag, er der et akut behov for at håndtere de risici, der er forbundet med at bruge stoffer, som ikke er sikre og bæredygtige. Den viden, der genereres i denne vurdering, vil hjælpe os med at skifte til sikre og bæredygtige kemikalier i fremtiden.Leena Ylä-Mononen
EEA's administrerende direktør

 

Vi er nødt til at fremskynde overgangen til sikre og bæredygtige kemikalier. Myndighedernes og industriens indsats har været med til at minimere og styre risiciene ved farlige kemikalier, men vi er nødt til at opnå endnu større viden om kemikalier og fremme risikostyringen af forskellige kemikaliegrupper for at beskytte mennesker og miljøet.Sharon McGuinness
ECHA's administrerende direktør

 

Rapporten er baseret på 25 nøgleindikatorer, som også offentliggøres i dag, og som bruges til at overvåge årsagerne og virkningerne af kemikalieforureningen i Europa. 

Indikatorerne vil regelmæssigt blive opdateret for at overvåge kemikalieforureningen og måle effektiviteten af den europæiske kemikalielovgivning. Rapporten giver en overordnet vurdering af fremskridtene inden for EU's Kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje – På vej mod et giftfrit miljø.

 

Vigtigste resultater 

  • Overgangen til sikrere og mere bæredygtige kemikalier skrider frem på nogle områder, mens den på andre kun lige er begyndt.
  • Myndighedernes og industriens indsats har bidraget til at minimere og styre risiciene ved flere grupper af farlige kemikalier. Der arbejdes løbende på at opnå større viden om kemiske farer og støtte risikostyringstiltag, hvor det er nødvendigt.
  • De tilgængelige data tyder ikke på, at der er gjort nogen særlige fremskridt med at fjerne problematiske stoffer fra affald og sekundære materialer, og det er en kæp i hjulet for overgangen til en mere cirkulær økonomi.
  • Emissionerne til vand og luft af visse kemikalier er faldet i kraft af bestemte EU-forordninger (f.eks. om emissioner fra industrien) og internationale tiltag, men der er brug for yderligere tiltag for at nå koncentrationsniveauer, der ikke er skadelige for menneskers sundhed og miljøet. Emissionerne fra industrien medfører stadig store omkostninger i form af skadevirkninger på menneskers og økosystemers sundhed.
  • Bioovervågning af mennesker giver mulighed for at forstå menneskers eksponering for kemikalier fra flere kilder og dermed de sundhedsrisici, der er forbundet med kemikalieforurening. Bioovervågning er således et vigtigt redskab til at måle kemikalielovgivningens effektivitet med hensyn til at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

 

EU's indikatorramme for kemikalier

EU's kemikaliepolitikker har til formål at tackle udfordringen med at producere og bruge kemikalier til at imødekomme de samfundsmæssige behov, samtidig med at jordklodens begrænsninger respekteres, og skadevirkninger på mennesker og miljø undgås. EU’s Kemikaliestrategi for bæredygtighed  sigter mod at nå denne vision gennem en række tiltag, som bl.a. skal støtte innovation inden for sikre og bæredygtige kemikalier, sikre bedre beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet, forenkle og styrke de retlige rammer for kemikalier og opbygge et omfattende vidensgrundlag til støtte for evidensbaseret politikudformning. 

EEA, ECHA og Europa-Kommissionen har udviklet et sæt nøgleindikatorer til støtte for strategiens mål. 

Rammen har et online dashboard, og indikatorerne er også tilgængelige via dette dashboard.

Mere information


EEA's pressekontor                                           EEA's pressekontor
Constant Brand                                                   Antti Kaartinen
+45 2174 1872                                                     +45 2336 1381
constant.brand@eea.europa.eu                      antti.kaartinen@eea.europa.eu


ECHA's pressekontor
Tiiu Bräutigam
+358 40 506 9006
press@echa.europa.eu

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics