næste
forrige
emner
Press Release Troff document Fyrre års investeringer har givet bedre badevand i Europa — 20/05 2016
EU's indsats for at sikre rent og sundt badevand begyndte for fyrre år siden, hvor det første badevandsdirektiv blev udstedt. Ifølge den årlige badevandsrapport, der blev offentliggjort i dag, opfyldte 96 % af de overvågede badeområder EU's minimumskrav for vandkvalitet i 2015. Badevandskvaliteten er konstant blevet forbedret takket være lovgivning og flere års investeringer i spildevandsinfrastruktur og andre forureningsbegrænsende foranstaltninger.
Press Release Det europæiske badevand er stadig af høj kvalitet — 13/05 2015
I 2014 opfyldte 95 % af de overvågede badeområder EU's minimumskrav for vandkvalitet. Vandkvaliteten var udmærket ved 83 % af stederne, og det er en stigning på næsten 1 procentpoint i forhold til 2013.
Press Release Europas miljø 2015: Den fremtidige velfærd afhænger af mere dristige skridt inden for politik, viden, investeringer og innovation — 24/02 2015
Europas miljø- og klimapolitik har medført store fordele i kraft af en forbedring af miljøet og livskvaliteten samt fremme af innovation, jobskabelse og vækst. Trods disse forbedringer står Europa stadig over for en række vedvarende og stigende miljøudfordringer. En løsning vil kræve fundamentale ændringer i produktions- og forbrugs systemerne, der er de grundlæggende årsager til miljøproblemerne.
Press Release Fremragende vandkvalitet ved de fleste af Europas badesteder — 23/05 2014
Vandet ved Europas strande, floder og søer var generelt af høj kvalitet i 2013, og 95 % af badestederne opfyldte minimumskravene. Tallene viser, at kystområderne klarede sig lidt bedre end ferskvandsområderne.
Press Release Europas badevand bliver stadig renere — 21/05 2013
Fireoghalvfems procent af badeområderne i Den Europæiske Union opfylder minimumskravene for vandkvalitet ifølge Det Europæiske Miljøagenturs årlige rapport om badevandskvaliteten i EU. På 78 % af badestederne er vandkvaliteten udmærket, og næsten 2 % flere badesteder opfylder minimumskravene i forhold til sidste års rapport.
Press Release Trafikforureningen er stadig sundhedsskadelig mange steder i Europa — 26/11 2012
Transporten i Europa er ansvarlig for skadelige niveauer af luftforurening og en fjerdedel af EU’s udledning af drivhusgasser. Mange af de miljøproblemer, som dette medfører, kan løses ved at optrappe indsatsen for at opfylde EU’s nye mål, fremgår det af den nyeste rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).
Press Release Octet Stream Klimaændringer tydelige i hele Europa: et bevis på behov for hurtig tilpasning — 20/11 2012
Klimaændringerne berører alle regioner i Europa og har en lang række konsekvenser for samfundet og miljøet. I henhold til den seneste vurdering fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag, ventes der yderligere konsekvenser i fremtiden, som kan resultere i store udgifter til udbedring af skader.
Press Release Mange europæere udsættes stadig for sundhedsskadelige luftforurenende stoffer — 24/09 2012
Næsten en tredjedel af indbyggerne i Europas storbyer udsættes for uforholdsmæssigt store koncentrationer af luftbårne partikler. Disse partikler udgør en af de alvorligste sundhedsskadelige forureningskilder, da de trænger ind i følsomme dele af åndedrætssystemet. Det er i de seneste årtier lykkedes EU at reducere mængden af luftforurenende stoffer, der forårsager forsuring, men en rapport udsendt af Det Europæiske Miljøagentur i dag viser, at der i mange dele af Europa er konstante problemer med udendørskoncentrationerne af partikler og ozon ved jordoverfladen.
Press Release Rent vand på de fleste feriemål i EU — 22/05 2012
Godt nyt for dem, der har planlagt en badeferie i Europa denne sommer. 92,1 % af badevandsområderne i Den Europæiske Union opfylder badevandsdirektivets minimumskrav til vandkvaliteten. Dette gælder også Serpentine Lake i London, hvor der bliver afholdt olympiske konkurrencer, bl.a. marathonsvømning og triatlonkonkurrencens svømmedel.
Press Release Videokonkurrence for unge: Del din vision om en bæredygtig fremtid og vind pengepræmier — 08/02 2012
Hvad er din vision om en bæredygtig tilværelse om tyve år? Konkurrencen "Generation '92" giver unge europæere, der er født i 1991, 1992 eller 1993, mulighed for at producere en video, der viser deres vision om en bæredygtig fremtid. Vinderne vil blive indbudt til at deltage i et arrangement om bæredygtig udvikling i København den 5. juni 2012. De bedste forslag vil også udløse præmier til en værdi af i alt 6000 EUR i kontanter. Der kan indsendes forslag mellem den 1. marts og den 2. april.
Press Release Transportsektoren i EU skal være ambitiøs for at nå fastsatte mål — 08/11 2011
Udledningerne af mange forurenende stoffer fra transport faldt i 2009. Men dette fald er ifølge den seneste årlige rapport om udledningerne fra transport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) måske kun en forbigående virkning af den økonomiske afmatning. Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) undersøger de miljømæssige konsekvenser af transport. Rapporten ser for første gang nærmere på et omfattende sæt af kvantitative mål, som Europa-Kommissionen har foreslået i sin 2011-køreplan for transportområdet.
Press Release Troff document Den paneuropæiske vurdering stiller spørgsmålet: 'Hvad ved vi om vand og grøn økonomi?' — 06/09 2011
På den syvende ministerkonference "Miljø for Europa", som afholdes den 21.-23. september 2011, mødes ministre i dag i Astana i Kasakhstan for at drøfte problemstillinger i forhold til vandressourcer og en grønnere økonomi. Til støtte for konferencen kommer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) med den innovative Assessment of Assessments-rapport (EE-AoA), som indeholder anbefalinger for, hvordan miljøoplysninger og miljøpolitik i højere grad kan samstemmes.
Press Release Miljø: Badevandskvaliteten i EU er stadig høj — 15/06 2011
Badevandskvaliteten i EU faldt en smule fra 2009 til 2010, men den samlede kvalitet er stadig høj. Mere end 9 ud af 10 badevandsområder lever nu op til minimumskravene.
Press Release Pascal source code Miljø: Nye kort giver Europas borgere et nærbillede af luftforureningen fra diffuse kilder — 25/05 2011
Hensigten med det europæisk dækkende register er at hjælpe Europas borgere med at involvere sig aktivt i beslutninger, der vedrører miljøet. Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur offentliggør i dag nye online-kort, der er udarbejdet i nært samarbejde med Det Fælles Forskningscenter, der er Kommissionens egen naturvidenskabelige tjenestegren. Med disse kort får borgerne for første gang mulighed for at udpege de største diffuse kilder til luftforurening, fx transport og luftfart. Det nye kortsæt består af 32 kort, som viser udledningen af bestemte forurenende stoffer såsom nitrogenoxider og partikler. Kortene kompletterer eksisterende data om emissioner fra individuelle industrianlæg, som findes i det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR).
Press Release Octet Stream Natur eller erhvervsliv – ja tak til begge dele! — 17/11 2010
Det Europæiske Miljøagentur (EEA) offentliggjorde i dag sin fjerde rapport om miljøets tilstand og fremtidsudsigter (SOER2010) – en samlet vurdering af, hvordan og hvorfor miljøet i Europa ændrer sig, og hvad vi gør ved det. Rapporten konkluderer, at en fuldt integreret strategi, som skal gøre Europa til en ressourceeffektiv grøn økonomi, ikke bare vil give et sundere miljø, men også vil styrke velstanden og den sociale samhørighed.
Press Release Troff document EU's badevand holder den gode kvalitet — 09/06 2010
Rent badevand spiller en nøglerolle for vigtige erhvervssektorer som f.eks. turismen og for dyre- og plantelivet. Den årlige badevandsrapport, som Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur har fremlagt, viser, at 96 % af havbadeområderne og 90 % af badestederne ved floder og søer opfyldte mindstestandarderne i 2009. Rapporten beskriver også, hvor man kan få nærmere og ajourførte oplysninger om badestederne.
Press Release Troff document Er Europas transportsektor ved at blive grønnere? Ja, til dels. — 19/04 2010
Alt imens de teknologiske fremskridt gør, at der produceres renere biler, befordres flere og flere passagerer og varer over længere og længere afstande, og dermed modvirkes effektivitetsgevinsterne. I en ny rapport baseret på en analyse af de langsigtede tendenser efterlyser Det europæiske Miljøagentur (EEA) klare mål for Europas transportsystem frem til 2050 og en konsekvent politik for at nå dem.
Press Release Biodiversitet, klimaændringer og dig — 18/03 2010
EEA Miljøsignaler 2010: Beretninger om mennesker og deres miljø
Press Release Ikke-industrielle udledninger afgørende for opfyldelse af Kyoto-målene — 06/11 2009
En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, der offentliggøres i dag, viser, at EU og alle medlemsstater på nær en enkelt er på rette spor med hensyn til at opfylde deres forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen om at begrænse og reducere udledningerne af drivhusgasser.
Press Release Badevandskvaliteten forbedres i EU — 27/05 2009
Den årlige badevandsrapport, der blev præsenteret i dag af Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur, viser, at størstedelen af badeområderne i Den Europæiske Union overholdt EU's sundhedskrav i 2008. I den pågældende badesæson overholdt omkring 96 % af saltvandsbadeområderne og 92 % af ferskvandsbadeområderne mindstekravene. Rapporten giver nyttige vandkvalitetsoplysninger til millioner af mennesker, der besøger Europas strande hver sommer.
Press Release Europa må styre transportpolitikken i den rigtige retning — 26/03 2009
Transportsektoren bidrager fortsat uforholdsmæssigt meget til emission af drivhusgasser, dårlig luftkvalitet og støj i Europa og benytter stadig de mindst effektive transportformer til person- og varetransport.
Press Release Octet Stream Tørke og overforbrug af vand i Europa — 03/03 2009
Fra golfbaner til bøger, fra olivenolie til vaccinationer, alle disse varer og serviceydelser, som vi er afhængige af, sammen med mange af aktiviteterne i vores dagligdag, kræver én vital ressource: vand. En ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) bekræfter, at vandanvendelsen i mange dele af Europa ikke er bæredygtig, og fremsætter en række forslag til en ny politik for styring af vandressourcerne.
Press Release "Business as usual" er ikke længere en farbar vej for det europæiske energisystem — 20/11 2008
80 % af alle drivhusgasemissioner i Europa kommer stadig fra energisektoren, lyder det advarende i en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag. Energisektoren har fortsat stor indvirkning på miljøet, også selvom en mere effektiv el- og varmeproduktion, den øgede andel af vedvarende energi og erstatningen af kul og olie med gas gradvist er med til at reducere udledningerne af drivhusgas og luftforurenende stoffer i Europa.
Press Release EU-15 på rette Kyoto-kurs trods svingende resultater — 14/10 2008
EU-15 når sandsynligvis det fælles mål om at nedbringe drivhusgasemissionerne med 8 % i perioden 2008-2012. En del af denne reduktion vil være et resultat af emissionsredutionsprojekter, som EU-landene skal finansiere i andre lande, fremgår det af en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA).
Press Release EU undlader at begrænse emissioner fra transport: Drastiske forbedringer og klare målsætninger nødvendige — 20/02 2008
Transportsektoren i EU bliver nødt til at indføre skrappe foranstaltninger, der skal hjælpe EU med at opfylde sine målsætninger for drivhusgasudledningerne, siger en ny rapport offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur.
Press Release Ministrene må gå sammen om at sikre et sundt miljø i den paneuropæiske region — 28/09 2007
Den paneuropæiske miljøpolitik hæmmes af informationshuller og utilstrækkelig gennemførelse. Det er budskabet i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag.
Press Release EU's drivhusgasemissioner falder i 2005 — 13/06 2007
Fra 2004 til 2005 faldt emissionerne af klimaændrende drivhusgasser. Dette fremgår af Det Europæiske Fællesskabs årlige drivhusgasopgørelse, der udarbejdes af Det Europæiske Miljø-agentur (EEA) i København.
Press Release Transport - igen Kyoto klassens dårligste elev — 22/02 2007
Drivhusgasemissionerne fra transport er en vigtig, men ikke uoverkommelig hindring for, at EU kan nå klimamålsætningerne i Kyoto-protokollen, hedder det i en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som offentliggøres i dag i København.
Press Release Byspredning - Europas glemte miljøudfordring — 22/11 2006
Behov for en EU-politik som rettesnor for effektiv byplanlægning
Press Release Octet Stream Europas kystlinje nærmer sig det miljømæssige punkt, hvor der ikke er nogen vej tilbage — 03/07 2006
Europas unikke kystmiljø er under stadigt større pres som følge af sin egen popularitet ifølge en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i København i dag.
Press Release Octet Stream Europas energipolitik skal være miljørigtig — 27/06 2006
Europa har brug for integrerede politiske rammerbetingelser med balance mellem hensynet til forsyningssikkerheden og konkurrenceevnen på den ene side og miljøpolitikken på den anden side, siges det i en ny rapport, der i dag er udsendt af Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der har hovedsæde i København.
Press Release Octet Stream Det brænder på i Europa: Klimaændringer topper listen over miljømæssige udfordringer — 29/11 2005
Politiske beslutningstagere, virksomheder og enkeltpersoner må handle nu på en række miljømæssige udfordringer, eller betale en høj pris senere
Press Release Octet Stream Emballageaffald stadig ikke under kontrol — 07/10 2005
Der er behov for strenge mål, hvis EU's politiske målsætning om at reducere mængden af emballageaffald skal nås.
Press Release Octet Stream Gratis pc-spil om miljø på 26 sprog — 25/08 2005
Spillelystne i hele Europa kan nu spille et pc-spil og samtidig lære noget om miljøet. Det Europæiske Miljøagentur i København har lanceret pc-spillet Honoloko på 26 sprog. Spillet er tilgængeligt på internettet og er gratis at bruge.
Press Release Octet Stream Det Europæiske Miljøagentur præsenterer det første digitale kort over Europas landskaber i forandring — 17/11 2004
Det første digitale kort over de mange forandringer, der er sket i Europas landskaber siden 1990, blev præsenteret i dag. Det vil gøre det muligt for politiske beslutningstagere at drage lære af, hvordan deres beslutninger på områder som landbrug og transport påvirker regionens begrænsede arealressourcer og miljøet i bred forstand.
Press Release Octet Stream Europas fremskridt på miljøområdet trues af økonomiske aktiviteter der ikke er bæredygtige — 12/05 2003
Der er på mange områder sket en forbedring af miljøtilstanden i Europa i det sidste årti, men en stor del af disse fremskridt vil sandsynligvis gå tabt med den økonomiske vækst, fordi regeringerne endnu ikke har taget de nødvendige beslutninger der skal sikre miljøbelastningen ikke stiger når den økonomiske aktivitet stiger.
Press Release Octet Stream Signals 2002 — 23/05 2002
Press Release Octet Stream EEA drager vigtige konklusioner af 100 års historie brug af forsigtighedsprincippet — 10/01 2002
Det Europæiske Miljøagentur har draget 12 vigtige konklusioner på baggrund af en banebrydende analyse af et antal sager - lige fra CFC-kemikaliers beskadigelse af ozonlaget til "kogalskabsepidemien" - hvor det politiske system skulle træffe valg på et grundlag præget af videnskabelig uvished eller uventede udviklingstendenser, eller hvor der blev set bort fra klare tegn på farer for mennesker og miljø.
Press Release Octet Stream Miljøsignaler — 29/05 2001
Den offentlige politik skal have større indflydelse på den stigende produktion og de forbrugsmønstre, der udvikler sig, hvis Europa vil nå sine målsætninger inden for miljø og bæredygtig udvikling.

Permalinks

Handlinger