næste
forrige
emner

Press Release

Det Europæiske Miljøagentur præsenterer det første digitale kort over Europas landskaber i forandring

Skift sprog
Press Release Udgivet 17/11 2004 Sidst ændret 28/06 2016
Det første digitale kort over de mange forandringer, der er sket i Europas landskaber siden 1990, blev præsenteret i dag. Det vil gøre det muligt for politiske beslutningstagere at drage lære af, hvordan deres beslutninger på områder som landbrug og transport påvirker regionens begrænsede arealressourcer og miljøet i bred forstand.

PRESSEMEDDELELSE


København/Bruxelles, den 17. november 2004


Det Europæiske Miljøagentur præsenterer det første digitale kort over Europas landskaber i forandring


Det første digitale kort over de mange forandringer, der er sket i Europas landskaber siden 1990, blev præsenteret i dag. Det vil gøre det muligt for politiske beslutningstagere at drage lære af, hvordan deres beslutninger på områder som landbrug og transport påvirker regionens begrænsede arealressourcer og miljøet i bred forstand.


Det Europæiske Miljøagentur (EEA) præsenterede resultaterne af sit projekt Corine Land Cover (CLC) 2000 ved et arrangement i Bruxelles for repræsentanter for Europa-Kommissionens afdelinger for regionalpolitik, landbrug, forskning og miljø , for Den Europæiske Rumorganisation og for Det Europæiske Miljøagenturs nuværende og mulige fremtidige medlemslande.


CLC2000 leverer den første standardiserede undersøgelse af brugen af Europas areal og af de forandringer, der er sket i løbet af årtiet, siden den første CLC blev gennemført i slutningen af 1980'erne. Begge produkter er offentligt tilgængelige på Det Europæiske Miljøagenturs hjemmeside og er gratis.


Der findes ikke noget andet informationsprogram om arealanvendelse, der kan måle sig med CLC2000's kombination af geografisk dækning og lokale detaljer. Projektet omfatter allerede 30 lande og flere forventes at tilslutte sig i 2005.


"Corine Land Cover 2000 vil hjælpe politiske beslutningstagere til at fastsætte bedre politikker og planlægge en bedre fremtid for Europa", sagde professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur.


"Det er et unikt værktøj, der gør det muligt at måle den dynamik , der er mellem de mange måder vore landskaber anvendes på og de påvirkninger - og desværre alt for ofte de konflikter - der opstår som følge af forskellige politikker, som f.eks. landbrugs-, regional- og transportpolitik".


Det Europæiske Miljøagentur har udarbejdet CLC2000 på basis af IMAGE2000, et satellitbilledprogram, der er udviklet sammen med Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter. Der blev ligeledes anvendt luftfoto og markbilleder.


På baggrund af IMAGE2000 har eksperter fra hele Europa udarbejdet detaljerede kort, der viser 44 forskellige former for anvendelse af arealerne, f.eks. "tæt bebyggelse", "græsmarker", "dyrket, ikke kunstvandet".


CLC2000 forventes at få et stort antal brugere. CLC-undersøgelsen fra 1990 er blevet anvendt af personer, arbejder med f.eks. forskning, landbrug, fysisk planlægning, skovbrug, undervisning, transport, demografi, turisme, energi og sundhed, i tillæg til de der arbejder med miljø. Det er ligeledes blevet anvendt til visse kommercielle formål, f.eks. atlasser og navigeringssystemer i køretøjer.


På det politiske område anvendes CLC2000 som støtte til at beskytte økosystemer, standse tabet af biodiversitet, spore indvirkningen af klimaændringerne, vurdere udviklinger inden for landbrug og gennemføre rammedirektivet for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. Det vil således bidrage til gennemførelse af højt prioriterede områder for EU's sjette miljøhandlingsprogram.


CLC2000 kan f.eks. vise, hvordan fragmentering af landskab med veje og anden infrastruktur forværres og således øger risikoen for, at økosystemer ikke længere er forbundet, hvilket gør det svært for deres flora og fauna at overleve.


På landbrugsområdet kan det fremhæve områder, hvor større strukturelle ændringer fortsætter eller intensiveres, f.eks. omdannelsen af græsgange til agerjord eller omvendt, udvidelse eller indskrænkning af brakjord og land, der er taget ud af produktion, eller fuldstændig nedlæggelse af landbrugsarealer.


Det Europæiske Miljøagentur har til hensigt at foretage en dybtgående analyse af de forandringer, som CLC vil vise i løbet af de næste to år. Blandt de foreløbige resultater er en udvidelse af byspredningen i 1990'erne i mange områder, f.eks. i Italien, Holland, det østlige Tyskland og Irland.


"Den voldsomme vækst i byspredningen i det østlige Tyskland advarer om, hvordan nabolandet Polen kan udvikle sig, nu da det er berettiget til EU's støtte til regional udvikling, medmindre der træffes foranstaltninger til at at sikre en mere gunstig udvikling", sagde professor McGlade.


"I mellemtiden kan vi se, at byspredningen i Irland ikke sker omkring byerne, men hovedsagelig i fjerne områder på landet. Denne socio-økønomiske udvikling kan måske styrkes af den støtte, der gives til udvikling af landdistrikterne under EU's fælles landbrugspolitik", tilføjede professor McGlade.


CLC2000 er tilgængelig på http://dataservice.eea.europa.eu, hvor der ligeledes findes illustrerende kort, der fremhæver forandringerne mellem 1990 og 2000 i udvalgte områder. IMAGE2000 er tilgængeligt på http://image2000.jrc.it/.


Bemærkninger til redaktørerne


  • Udviklingen af CLC2000 involverede omkring 300 eksperter fra omkring 100 organisationer i Europa og beløb sig til omkring 13 mio. euro. Der er brugt omkring 150 personårs arbejde på at skabe CLC2000-databasen.
  • CLC2000 vil blive anvendt som input til Europa-Kommissionens "Inspire"-initiativ (Infrastructure for spatial information in Europe). Formålet er at oprette en database med ensartede geografiske oplysninger til støtte af miljøbeskyttelsespolitikker, udvikling af infrastruktur, landbrug og miljøpolitiske foranstaltninger. Se http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 er også et bidrag til initiativet om global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES), der gennemføres af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation. Fra 2008 vil GMES formidle miljøoplysninger fra en kombination af luft- og rumbaserede observationssystemer og overvågning på stedet.
  • Corine betyder "Coordination of Information on the Environment." Programmet blev oprettet i 1985, før Det Europæiske Miljøagentur blev etableret.

Om Det Europæiske Miljøagentur


Det Europæiske Miljøagentur er Europas førende offentlige organ, som har til formål at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger om miljøet til de politiske beslutningstagere og offentligheden. Det Europæiske Miljøagentur, som har været i drift i København siden 1994, er kernen i det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Eionet), et netværk som består af omkring 300 samarbejdspartnere i Europa, hvorigennem agenturet både indsamler og spreder miljørelaterede data og information. Agenturet er et EU-organ og er åbent for alle lande, der har de samme målsætninger som agenturet. Det har i dag 31 medlemslande: de 25 EU-medlemsstater, tre EU-ansøgerlande - Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet samt Island, Liechtenstein og Norge. En aftale om medlemskab er blevet underskrevet med Schweiz. Staterne på Vestbalkan - Albanien, Bosnien og Herzegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og Serbien og Montenegro - har ansøgt agenturet om medlemskab.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Handlinger