naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Evropska agencija za okolje (EEA) predstavlja prvo digitalno karto spreminjajoče se evropske krajine

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 17.11.2004 Zadnja sprememba 28.06.2016
Danes je bila predstavljena prva digitalna karta, ki prikazuje številne spremembe v evropski krajini, nastale v obdobju od leta 1990. Izdelek bo odgovornim za okoljsko politiko omogočil spoznati, kako njihove odločitve na področjih kot sta kmetijstvo in transport vplivajo na rabo omejenih naravnih virov regije in na okolje nasploh.

SPOROČILO ZA JAVNOST


Kopenhagen/Bruselj, 17. november 2004


Evropska agencija za okolje (EEA) predstavlja prvo digitalno karto spreminjajoče se evropske krajine


Danes je bila predstavljena prva digitalna karta, ki prikazuje številne spremembe v evropski krajini, nastale v obdobju od leta 1990. Izdelek bo odgovornim za okoljsko politiko omogočil spoznati, kako njihove odločitve na področjih kot sta kmetijstvo in transport vplivajo na rabo omejenih naravnih virov regije in na okolje nasploh.


Evropska agencija za okolje (EEA) je v Bruslju predstavnikom različnih oddelkov Evropske komisije (za regionalno politiko, kmetijstvo, raziskave in okolje, ..), Evropske vesoljske agencije ter svojih sedanjih in bodočih držav članic slovesno predstavila rezultate projekta Corine Land Cover (CLC) 2000.


Uporabljajoč enotno metodologijo, predstavlja CLC2000 prvo standardizirano raziskavo o pokrovnosti tal v Evropi za leto 2000, kakor tudi spremembe, ki so nastale v desetletju od prvega tovrstnega kartiranja, izvedenega konec osemdesetih let. Oba končna izdelka sta javno in brezplačno dostopna na spletnih straneh EEA.


CLC2000 združuje geografsko širino in lokalne podrobnosti na edinstven način, s čimer v svetovnem merilu odstopa od vseh drugih informacijskih programov o pokrovnosti tal. Projekt pokriva že 30 držav, pričakujejo pa, da se bo leta 2005 to število še povečalo.


Rezultati projekta Corine Land Cover 2000 bodo oblikovalcem politik v pomoč pri oblikovanju boljših politik ter pri načrtovanju bolj sprejemljive prihodnosti Evrope" je povedala prof. Jacqueline McGlade, izvršna direktorica EEA.


"Je edinstveno orodje, s katerim je možno meriti dinamično ravnotežje med rabo krajine in vplivi - ter, na žalost, prepogosto tudi konflikti - do katerih prihaja zaradi različnih politik na področjih kot so kmetijstvo, regionalna politika in transport".


EEA je izdelala CLC2000 s pomočjo IMAGE2000, programa izdelave satelitskih posnetkov. Pri tem jim je pomagal Skupni raziskovalni center Evropske komisije (European Comission's Joint Research Centre). Uporabljeni pa so bili tudi aeroposnetki in bližnji posnetki tal iz zraka.


Na podlagi IMAGE2000 je skupina strokovnjakov iz cele Evrope pripravila podrobne karte, ki prikazujejo 44 različnih tipov pokrovnosti tal: 'sklenjene urbane površine', 'pašniki' in 'nenamakane kmetijske površine' so le nekateri od teh tipov.


CLC2000 je namenjena širokemu krogu uporabnikov. Tako so CLC iz leta 1990, poleg zaposlenih v okoljskem sektorju, pri svojem delu uporabljali tudi zaposleni v raziskovalnih ustanovah, v kmetijstvu, prostorskem načrtovanju, gozdarstvu, izobraževanju, transportu, demografiji, turizmu, energetiki in zdravstvu. Izdelek je bil uporabljen tudi v komercialne namene, na primer za izdelavo atlasov in avtomobilskih navigacijskih sistemov.


Na področju politik je lahko CLC2000 v pomoč pri načrtovanju varovanja ekosistemov, zadrževanju izgube biotske raznovrstnosti, sledenju vplivov klimatskih sprememb, ocenjevanju razvoja kmetijstva in izvajanju Evropske okvirne direktive o vodah. To pomeni, da bo v pomoč tudi pri izvajanju prednostnih področij v okviru 6. okoljskega akcijskega programa EU.


Iz CLC2000 je na primer razvidno, kje gradnja cest in druge infrastrukture povzroča dodatno drobitev pokrajine in s tem povečuje tveganje, da ekosistemi izgubijo stik med seboj ter tako ogroža njihovo rastlinstvo in živalstvo.


Na področju kmetijstva lahko jasneje pokaže, kje se spreminjanje strukture nadaljuje ali krepi. Tako lahko na primer ugotovimo, ali je prišlo do spremembe pašnikov v obdelovalne površine, povečanja ali zmanjšanja površine neobdelane zemlje in zemlje, ki trenutno ni uporabljena za kmetijsko proizvodnjo, ali tudi do opuščanja kmetovanja v celoti.


EEA namerava v prihodnjih dveh letih podrobno preučiti spremembe, ki jih prikazuje karta CLC2000. Ena od izhodiščnih ugotovitev je širjenje urbanih površin v devetdesetih letih. Te spremembe v velikosti urbanih površin so vidne med drugim tudi v Italiji, na Nizozemskem, v vzhodni Nemčiji in na Irskem.


Veliko povečanje urbanih površin v vzhodni Nemčiji je opozorilo, kam gre lahko razvoj v sosednji Poljski, zdaj ko je postala primerna za sredstva iz sklada EU za regionalni razvoj, če ne bodo sprejeti ukrepi, ki bi omilili takšen razvoj." je povedala profesorica McGlade.


Istočasno lahko vidimo, da se na Irskem urbane površine ne širijo okoli mest, temveč predvsem na račun pašnikov v oddaljenih podeželskih območjih. Verjetno so ta trend spodbudila sredstva iz sklada EU za podeželski razvoj, ki ji je zagotovila Skupna kmetijska politika EU", je še dodala prof. McGlade.


CLC2000 je na voljo na http://dataservice.eea.europa.eu, kjer je najti tudi karte, ki ponazarjajo in poudarjajo spremembe med 1990 in 2000 v izbranih območjih. Podatki IMAGE2000 so dostopni na http://image2000.jrc.it/.


Opombe


  • Pri projektu CLC2000 je sodelovalo okoli 300 strokovnjakov iz približno 100 organizacij širom Evrope, stal pa je približno 13 milijonov eurov. Oblikovanje podatkovne zbirke CLC2000 je za okoli 150 ljudi pomenilo več let dela.
  • CLC2000 bo služil tudi kot prispevek k pobudi Evropske komisije, imenovani "Inspire" (Infrastructure for spatial information in Europe - Infrastruktura za prostorske informacije v Evropi). Namen te pobude je vzpostavitev dosledne podatkovne zbirke geografskih informacij, ki bodo podpora okoljevarstvenim politikam, razvoju infrastrukture, kmetijstva in pomorske navigacije. Glej http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 bo prav tako prispeval k Globalnemu spremljanju okolja in varnosti (Global Monitoring for Environment and Security, GMES), ki poteka pod okriljem Evropske komisije in Evropske vesoljske agencije in ki bo od leta 2008 zagotavljal okoljske informacije na podlagi kombinacije aero- in satelitskih opazovalnih sistemov ter spremljanja na terenu.
  • Kratica CORINE pomeni "Coordination of Information on the Environment" (Usklajevanje okoljskih informacij). Ta program se je pričel leta 1985, še preden je bila ustanovljena Evropska agencija za okolje.

O Evropski agenciji za okolje (EEA)


Evropska agencija za okolje je vodilna javna organizacija v Evropi, katere skrb je oblikovalcem politik in splošni javnosti posredovati resnične in neodvisne informacije o okolju. EEA deluje od leta 1994 v Kopenhagnu ter predstavlja središče Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (Eionet - Eureopean environment information and observation network), ki povezuje okoli 300 teles iz cele Evrope, s pomočjo katerega zbira in širi podatke in informacije, povezane z okoljem. Kot telo EU Agencija omogoča članstvo vsem državam, ki delijo njene cilje. Trenutno ima 31 držav članic: 25 članic EU, tri države kandidatke za članstvo v EU - Bolgarija, Romunija in Turčija - ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška. Pristopna izjava je bila parafirana s Švico, za članstvo pa so zaprosile tudi države Zahodnega Balkana - Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija ter Srbija in Črna Gora.Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Akcije dokumenta