naslednji
prejšnji
zadetki
Novice Podnebna tveganja za zdravje, ki jih povzročajo poplave, suše in slabša kakovost vode, zahtevajo takojšnje ukrepanje — 01.07.2024
Po podatkih iz danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) so zaradi podnebnih sprememb poplave in suše vse hujše, kakovost vode vse slabša, naše zdravje pa je čedalje bolj ogroženo. Za preprečevanje in zmanjševanje vplivov teh sprememb na zdravje sta nujno potrebna hitrejše izvajanje ukrepov in boljše usklajevanje prizadevanj vlad, organov za upravljanje voda in izvajalcev zdravstvenih storitev.
Novice OpenOffice.org Impress presentation template Agencije EU: za zagotovitev varnosti in trajnosti kemikalij potrebna nadaljnja prizadevanja — 15.05.2024
Prehod na varnejše in bolj trajnostne kemikalije na nekaterih področjih napreduje, na drugih pa se šele začenja. To je ugotovitev prve skupne vseevropske ocene dejavnikov in vpliva kemičnega onesnaževanja, ki sta jo danes objavili Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska agencija za kemikalije (ECHA). Pri primerjalni analizi je bilo ugotovljeno, da so za zmanjšanje vpliva škodljivih snovi na zdravje ljudi in okolje potrebna nadaljnja prizadevanja.
Novice Zdaj je čas za pospešitev prehoda na bolj krožno Evropo — 25.04.2024
Kljub zakonodajnemu napredku v zadnjih petih letih bodo prizadevanja za preoblikovanje evropskega, pretežno linearnega in potrošniško naravnanega gospodarstva v krožno gospodarstvo zahtevala nadaljnje odločne ukrepe in dosledno izvajanje obstoječih ukrepov. Kot je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA) v svoji oceni stanja krožnega gospodarstva, je odločno ukrepanje bistvenega pomena, da bi lahko dosegli korenito zmanjšanje odpadkov, dali prednosti zmanjšanju rabe virov, izboljšali stopnjo recikliranja in okrepili uvajanje izdelkov, ki so že v svoji zasnovi oblikovani za krožnost.
Novice object code Evropa ni pripravljena na hitro naraščajoča podnebna tveganja — 13.03.2024
Evropa je celina, ki se na svetu najhitreje segreva, podnebna tveganja pa ogrožajo njeno energetsko in prehransko varnost, ekosisteme, infrastrukturo, vodne vire, finančno stabilnost ter zdravje ljudi. Glede na oceno Evropske agencije za okolje (EEA), ki je bila objavljena danes, so številna od teh tveganj že dosegla kritično raven in bi lahko imela zelo hude posledice , če ne bomo hitro ter odločno ukrepali.
Novice Zrak je po vsej Evropi še vedno preveč onesnažen in ostaja največje okoljsko tveganje za zdravje — 12.03.2024
Onesnaženost zraka v Evropi še vedno znatno presega priporočene vrednosti Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) in močno ogroža naše zdravje. Po podatkih najnovejše ocene o kakovosti zraka in zdravju, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), bi bilo v EU mogoče preprečiti 253 000 smrtnih primerov, če bi bile koncentracije finih delcev v skladu s priporočili SZO. Po novih ocenah naj bi izpostavljenost onesnaženemu zraku na zdravje vplivala tako, da povzroča ali poslabšuje nekatere bolezni, kot so pljučni rak, bolezni srca, astma in sladkorna bolezen.
Novice Z zmanjšanjem onesnaženosti bi se v Evropi znatno zmanjšalo število srčnih napadov in možganskih kapi — 15.02.2024
Znanstveni dokazi kažejo, da so okoljska tveganja odgovorna za velik delež srčno-žilnih bolezni, ki so najpogostejši vzrok smrti v Evropi. Analiza, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), vsebuje pregled povezav med okoljem ter srčno-žilnimi boleznimi, pri čemer je poudarjeno, da so ukrepi proti onesnaženosti, ekstremnim temperaturam in drugim okoljskim tveganjem stroškovno učinkoviti načini za zmanjšanje bremena teh bolezni, kar med drugim vključuje tudi srčne napade in možganske kapi.
Novice Izpostavljenost ljudi zelo razširjenim izdelkom z vsebnostjo bisfenola A presega sprejemljive varne mejne vrednosti za zdravje — 01.02.2024
Izpostavljenost prebivalstva sintetični kemikaliji bisfenol A (BPA), ki se uporablja v najrazličnejših izdelkih, vse od plastičnih in kovinskih posod za hrano do plastenk za večkratno uporabo in cevi za pitno vodo, po najnovejših podatkih raziskav v Evropi močno presega sprejemljive varne ravni za zdravje. To predstavlja možno tveganje za zdravje milijonov ljudi, piše v danes objavljenem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA).
Novice Razmislek o najboljšem načinu uporabe biomase v Evropi je nujen — 30.01.2024
V EU je povpraševanje po uporabi biomase čedalje večje in konkurenčnejše, zlasti v proizvodnji izdelkov na biološki osnovi v gospodarskih panogah, kot so gradbeništvo, energetika, promet, pohištvena in tekstilna industrija, pa tudi za naravovarstvene namene in sekvestracijo ogljika. Evropska agencija za okolje (EEA) v današnjem poročilu poudarja, da je treba nujno dati prednost uporabi biomase zaradi različnih vlog, predvidenih zanjo v evropskem zelenem dogovoru, in zaradi morebitnega pomanjkanja biomase v prihodnosti.
Novice Emisije toplogrednih plinov v EU so se lani sicer zmanjšale, a si je treba še vedno pospešeno prizadevati za izpolnitev ambicioznih ciljev za leto 2030 — 22.12.2023
Po ocenah danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom „Trends and Projections“ (Gibanja in projekcije) so se emisije toplogrednih plinov lani po vsej Evropski uniji v primerjavi z letom 2021 zmanjšale za dva odstotka. Kljub dosežkom pri zmanjševanju emisij, izrabe energije iz obnovljivih virov in energetske učinkovitosti se v poročilu opozarja, da je za uresničitev ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev EU nujno treba pospešeno ukrepati.
Novice V EU potrebnih več ukrepov za zmanjšanje vplivov kemičnih pesticidov — 14.09.2023
Kot je razvidno iz danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA), onesnaženje s pesticidi kljub napredku nekaterih držav članic EU pri zmanjševanju njihove uporabe še vedno predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi in okolja. Če želimo stanje izboljšati, je treba storiti še veliko več, da bi dosegli cilje EU glede ničelnega onesnaževanja ter do leta 2030 za 50 % zmanjšali uporabo in tveganje kemičnih in nevarnejših pesticidov.
Novice Ravni onesnaženosti zraka v Evropi še vedno niso varne, zlasti za otroke — 14.09.2023
Glede na danes objavljene ocene kakovosti zraka Evropske agencije za okolje (EEA) je treba storiti več za zaščito zdravja otrok in mladostnikov pred negativnimi vplivi onesnaženega zraka. V Evropi zaradi onesnaženosti zraka vsako leto prezgodaj umre več kot 1 200 oseb, mlajših od 18 let, znatno pa je povečano tudi tveganje za nastanek bolezni pozneje v življenju. Kljub izboljšavam v zadnjih letih so v številnih evropskih državah ravni ključnih onesnaževal zraka vztrajno nad vrednostmi smernic Svetovne zdravstvene organizacije, zlasti v srednjevzhodni Evropi in Italiji.
Novice Octet Stream Pripravite svoje fotoaparate! Agencija EEA razpisuje fotografski natečaj za leto 2023 ZeroWaste PIX — 12.09.2023
Letos vabimo navdušene fotografe iz vse Evrope, da zabeležijo dobre, trajnostne in ne tako dobre, netrajnostne vzorce proizvodnje in potrošnje ter navade in vedenje v vsakodnevnem življenju. Letošnji fotografski natečaj Evropske agencije za okolje (EEA) „ZeroWaste PIX“, ki se je začel danes, nas vse poziva k razmisleku o sodobnih življenjskih slogih.
Novice C source code header Vročinski valovi in širjenje nalezljivih bolezni zaradi podnebnih sprememb so naraščajoča grožnja za zdravje Evropejcev — 21.06.2023
Letošnji vročinski valovi, kakršnih še ni bilo, so največja grožnja za zdravje prebivalcev Evrope, ki je neposredno povezana s podnebjem. Že zdaj so krivi za številne smrti in bolezni. To breme se bo še povečevalo, če ne bo sprejetih še več ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam in njihovo blaženje. Kot izhaja iz danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA), lahko zdravstveni akcijski načrti za vročinske razmere, ozelenitev mestnih okolij, boljše načrtovanje stavb in prilagoditev delovnega časa prispevajo k boljši zaščiti najranljivejših skupin v družbi.
Novice OpenOffice.org Impress presentation template Mesta lahko ponudijo nove priložnosti za proizvajalce-odjemalce energije iz obnovljivih virov — 30.05.2023
Po podatkih danes objavljenega informativnega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) evropska mestna središča državljanom ponujajo priložnosti za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov v vlogi proizvajalcev-odjemalcev energije. Mesta imajo lahko ključno vlogo pri prehodu Evrope na nizkoogljično prihodnost. S spodbujanjem mestnih proizvajalcev-odjemalcev energije lahko pripomoremo k pospešitvi tega procesa.
Novice object code Ničelno onesnaževanje: cilji za leto 2030 so dosegljivi, vendar je treba odločneje ukrepati — 21.03.2023
Evropska komisija je danes objavila prvo poročilo o spremljanju in obetih za ničelno onesnaževanje, v katerem je opredelila poti do čistejšega zraka, vode in tal. Poročilo Komisije skupaj z oceno spremljanja, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje, kaže, da so politike EU prispevale k zmanjšanju onesnaženosti zraka in onesnaženosti s pesticidi. Vendar pa še vedno obstajajo težave na drugih področjih, kot so škodljiv hrup, onesnaževanje s hranili ali nastajanje komunalnih odpadkov. Rezultati kažejo, da bo na splošno potrebno veliko odločnejše ukrepanje, če želi EU doseči cilje ničelnega onesnaževanja do leta 2030, in sicer s sprejetjem novih in boljšim izvajanjem obstoječih zakonov proti onesnaževanju.
Novice OpenOffice.org Impress presentation template Število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka v EU še naprej upada, toda kljub temu so potrebna dodatna prizadevanja za vzpostavitev okolja brez strupov — 21.03.2023
Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje in število ljudi, ki zbolijo ali prezgodaj umrejo zaradi onesnaženosti zraka, se zmanjšuje. Vendar pa po navedbah danes objavljene analize Evropske agencije za okolje (EEA) onesnaženost zraka še vedno predstavlja največje okoljsko tveganje za zdravje v Evropi, zato so potrebni ambicioznejši ukrepi, če želimo upoštevati zdravstvene smernice Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).
Novice Octet Stream EU verjetno ne bo dosegla cilja glede hrupa do leta 2030 — 21.03.2023
Približno 18 milijonov ljudi v Evropski uniji (EU) se spopada z dolgotrajnimi nevšečnostmi zaradi hrupa, ki ga povzroča promet. Cilj ukrepov Evropske komisije za ničelno onesnaževanje je do leta 2030 za 30 % zmanjšati delež ljudi, ki se trajno spopadajo s težavami zaradi hrupa v prometu, v primerjavi z ravnmi iz leta 2017. Po navedbah iz danes objavljene ocene Evropske agencije za okolje (EEA) tega cilja verjetno ne bo mogoče doseči brez nadaljnjih regulativnih ali zakonodajnih sprememb, predvsem zaradi težav pri zniževanju velikega števila ljudi, ki so izpostavljeni hrupu cestnega prometa.
Novice Trendi in projekcije: delno povečanje emisij v EU v času okrevanja po pandemiji in energetske krize — 14.12.2022
Po podatkih najnovejšega poročila „Trendi in projekcije“, ki ga je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), so se emisije toplogrednih plinov in poraba energije leta 2021 povečale predvsem zaradi okrevanja Evrope po pandemiji. Večina držav članic EU je uspešno dosegla podnebne in energetske cilje EU za leto 2020, zdaj pa svojo pozornost usmerja k podnebni nevtralnosti in pri tem rešuje tudi trenutno krizo na področju oskrbe z energijo. Da bi dosegli ambicioznejše podnebne in energetske cilje za leto 2030, bo treba več kot podvojiti letni napredek pri uvajanju obnovljivih virov energije ter zmanjšati porabo energije in emisije toplogrednih plinov.
Novice Octet Stream Fotografski natečaj agencije EEA za leto 2022: „Well with Nature“ — 18.07.2022
Ali ustvarjate dobre fotografije? Ali radi preživljate čas v naravi? Če ste na obe vprašanji odgovorili pritrdilno, bi lahko osvojili eno od denarnih nagrad v okviru novega fotografskega natečaja Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom „Well with Nature“ (Dobro z naravo). Svoje najboljše fotografije nam pošljite do 1. oktobra 2022.
Novice C source code header Izpostavljenost onesnaženju povzroča 10 % vseh primerov raka v Evropi — 28.06.2022
V danes objavljenem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA) ugotavljajo, da izpostavljenost onesnaženemu zraku, pasivnemu kajenju, radonu, ultravijoličnemu sevanju, azbestu, nekaterim kemikalijam in drugim onesnaževalom povzroča več kot 10 % vseh primerov raka v Evropi. Dobra novica pa je, da je ta tveganja mogoče preprečiti.
Novice Ničelno onesnaževanje: velika večina evropskih kopalnih voda dosega najvišje standarde kakovosti — 03.06.2022
Iz danes objavljenega letnega poročila o kakovosti kopalnih voda je razvidno, da je leta 2021 skoraj 85 % evropskih kopališč izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti Evropske unije za „odlično“ kakovost vode. Ocena razkriva, kje lahko plavalci to poletje najdejo najkakovostnejša kopališča po vsej Evropi. Ocena, ki jo je opravila Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, temelji na spremljanju 21 859 kopališč po vsej Evropi. V oceno za leto 2021 so bile zajete države članice EU ter Albanija in Švica.
Novice Kaže se priložnost za ločitev trenda nastajanja odpadkov v Evropi od trenda gospodarske rasti — 09.02.2022
V večini evropskih držav in v EU kot celoti količina proizvedenih odpadkov sicer narašča, vendar počasneje od gospodarske rasti. Vendar v skladu z nedavno objavljenim poročilom Evropske agencije za okolje še ni vidnih znakov, da bi bil splošni cilj zmanjšanja skupne količine odpadkov kmalu dosežen. Iz ugotovitev v poročilu je razvidno, da se kažejo priložnosti za učinkovitejše preprečevanje nastajanja odpadkov, pri čemer je glavna pozornost namenjena tekstilnim izdelkom.
Novice object code S čistejšim zrakom bi lahko na območju EU v letu 2019 rešili vsaj 178 000 življenj — 13.12.2021
Onesnaženost zraka je v letu 2019 še naprej povzročala veliko breme prezgodnjih smrti in bolezni v Evropi. Analiza Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da bi lahko z izboljšanjem kakovosti zraka do ravni, ki jih je nedavno priporočila Svetovna zdravstvena organizacija (SZO), preprečili več kot polovico prezgodnjih smrti zaradi izpostavljenosti drobnim delcem.
Novice Narava Evrope je pod pritiskom – izzivi in rešitve — 13.12.2021
Zahvaljujoč neutrudnemu delu Evropske agencije za okolje (EEA) in drugim ocenjevalnim poročilom je postalo jasno, da so evropski ekosistemi močno ogroženi. Stoletja izkoriščanja so pustila posledice v naravi Evrope, za večino zaščitenih habitatov in vrst pa je značilno slabo stanje ohranjenosti. V publikaciji Signali EEA 2021 so izpostavljene težave, s katerimi se sooča narava Evrope, v njej pa so opisane tudi strategije za njihovo odpravljanje.
Novice object code Pomorski promet EU: prvo poročilo o vplivu na okolje priznava precejšen napredek pri doseganju trajnosti in potrjuje, da se je treba bolje pripraviti na naraščajoče povpraševanje — 01.09.2021
Pomorski promet ima in bo tudi v prihodnje imel ključno vlogo v svetovni in evropski trgovini in gospodarstvu. V zadnjih letih je pomorski sektor sprejel pomembne ukrepe za ublažitev vplivov, ki jih ima na okolje. Glede na predvideno povečanje obsega svetovnega pomorskega prometa novo poročilo prvič v celoti razkriva vpliv sektorja pomorskega prometa EU na okolje in opredeljuje izzive za doseganje trajnosti.
Novice Novi pregledovalnik kakovosti zraka v evropskih mestih vam omogoča, da preverite dolgotrajne ravni onesnaženosti zraka v kraju, kjer živite — 22.06.2021
Onesnaženost zraka je v številnih evropskih mestih resen problem, ki resnično ogroža zdravje. Evropska agencija za okolje (EEA) je danes objavila pregledovalnik kakovosti zraka v evropskih mestih. Z njim lahko preverite kakovost zraka v zadnjih dveh letih v mestu, kjer živite, in jo primerjate z drugimi mesti po vsej Evropi.
Novice Octet Stream Fotografski natečaj na temo vpliva podnebnih sprememb in rešitev — 09.06.2021
Podnebne spremembe na številne načine vplivajo na naše družbe in okolje. Ukrepanje proti podnebnim spremembam zahteva zmanjšanje emisij, da bi ublažili njihove najhujše posledice, in prilagoditev tistim, ki jih ne moremo ustaviti. Evropska agencija za okolje je danes objavila fotografski natečaj z naslovom „Climate Change PIX“ (Podnebne spremembe v slikah) in vabi vse zainteresirane, da s fotografijami predstavite podnebne spremembe v Evropi in različne načine, kako se nanje odzivamo.
Novice C source code header Ničelno onesnaževanje: velika večina evropskih kopalnih voda dosega najvišje standarde kakovosti — 01.06.2021
Iz danes objavljenega letnega poročila o kopalnih vodah je razvidno, da je leta 2020 skoraj 83 % evropskih kopališč izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti Evropske unije za „odlično“ kakovost vode. Najnovejša ocena, ki jo je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo, temelji na spremljanju 22 276 kopališč po vsej Evropi leta 2020. V oceni za leto 2020 so bile zajete države članice EU ter Albanija in Švica.
Novice Prevoz z motornimi prevoznimi sredstvi: vlak, letalo, cestno vozilo ali ladja – katero prevozno sredstvo je najbolj zeleno? — 26.03.2021
Kot je bilo ugotovljeno v dveh študijah o prometu in okolju, ki ju je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), ostaja potovanje z vlakom v primerjavi s potovanjem z avtomobilom ali letalom na splošno še vedno okolju najprijaznejše sredstvo motornega potniškega prometa v Evropi z vidika emisij toplogrednih plinov.
Novice Octet Stream Plastika, vse bolj pereča okoljska in podnebna skrb: kako lahko Evropa obrne trenutni trend? — 28.01.2021
Vse večja količina plastike, njen vpliv na biotsko raznovrstnost in prispevek k podnebnim spremembam ter način ravnanja s plastiko z vidika krožnega gospodarstva so že več let del politične agende Evropske unije. Pandemija bolezni covid-19 je s podobami mask v naših morjih in z velikimi količinami zaščitne opreme za enkratno uporabo še dodatno opozorila na problematiko plastičnih odpadkov. Evropska agencija za okolje (EEA) je v poročilu o krožnem gospodarstvu na področju plastike, ki ga je objavila danes, analizirala potrebo po prehodu na krožno in trajnostno uporabo plastike ter možnosti za ta prehod.
Novice Občutno izboljšanje kakovosti zraka v Evropi v zadnjem desetletju ter manj smrtnih žrtev zaradi onesnaževanja — 23.11.2020
Boljša kakovost zraka je v zadnjem desetletju prispevala k znatnemu zmanjšanju števila prezgodnjih smrti v Evropi. Vendar najnovejši uradni podatki Evropske agencije za okolje (EEA) kažejo, da skoraj vsi Evropejci še vedno trpijo zaradi onesnaženosti zraka, zaradi česar na tej celini beležimo približno 400 000 prezgodnjih smrti.
Novice Na poti k ničelnemu onesnaženju v Evropi — 16.11.2020
Kaj je onesnaženje ter kako vpliva na nas in okolje? Evropa je za zmanjšanje onesnaženja sprejela različne ukrepe. Tako je Evropska komisija v okviru Evropskega zelenega dogovora predlagala cilj ničelne stopnje onesnaženja za Evropo. Najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), ki je bilo objavljeno danes, izziv onesnaženja v Evropi obravnava iz različnih vidikov ter proučuje priložnosti za čiščenje okolja in za preprečevanje onesnaževanja.
Novice object code Zadnja ocena kaže na hudo in nenehno poslabševanje narave v Evropi — 19.10.2020
Netrajnostno kmetovanje in gozdarstvo, širjenje mest in onesnaževanje so največje težave, ki povzročajo drastično upadanje biotske raznovrstnosti v Evropi, kar ogroža preživetje več tisoč živalskih vrst in habitatov. Poleg tega države članice zaostajajo z izvajanjem direktiv Evropske unije (EU) o naravi in drugih okoljevarstvenih zakonov. Po podatkih danes objavljenega poročila Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom „Stanje narave v EU“ večina zaščitenih habitatov in živalskih in rastlinskih vrst ni dobro ohranjenih, za izboljšanje tega stanja pa moramo storiti še veliko več.
Novice Z reševanjem problematike onesnaženja in podnebnih sprememb v Evropi bomo pripomogli k izboljšanju zdravja in počutja, zlasti najranljivejših prebivalcev — 08.09.2020
Onesnaženje zraka in obremenitev s hrupom, učinki podnebnih sprememb, kot so vročinski vali, ter izpostavljenost nevarnim kemikalijam so vzroki za zdravstvene težave Evropejcev. Kot kaže obsežna ocena zdravja in okolja, ki jo je danes objavila Evropska agencija za okolje (EEA), slaba kakovost okolja prispeva k 13 % smrti.
Novice Octet Stream REDISCOVER Nature je naslov letošnjega fotografskega natečaja Evropske agencije za okolje — 15.06.2020
Ne glede na to, kje smo, povsod se zavedamo pomena narave, morda zdaj bolj kot kdaj koli prej. Fotografski natečaj Evropske agencije za okolje (EEA) z naslovom „REDISCOVER Nature“, ki je bil objavljen danes, vas vabi, da v fotografski objektiv ujamete svojo intimno vez z naravo in okoljem okrog vas ter to delite z nami.
Novice Troff document Po najnovejši letni oceni kakovost kopalnih voda v Evropi ostaja visoka — 08.06.2020
Rezultati letošnje ocene kakovosti kopalnih voda v Evropi, ki je bila objavljena danes, kažejo, da kakovost ostaja visoka. Skoraj 85 % evropskih kopališč, na katerih se je leta 2019 spremljala kakovost vode, je izpolnjevalo najvišje in najstrožje standarde kakovosti EU (za oceno „odlično“).
Novice Število Evropejcev, ki so izpostavljeni škodljivim obremenitvam s hrupom, naj bi po pričakovanjih v prihodnosti še naraščalo — 05.03.2020
Evropska agencija za okolje (EEA) je v danes objavljenem poročilu o obremenitvah z okoljskim hrupom navedla, da je vsaj eden od petih Evropejcev trenutno izpostavljen ravnem hrupa, ki veljajo za zdravju škodljive. Ta številka naj bi se v prihodnjih letih še povečala.
Novice Stanje okolja v Evropi 2020: sprememba smeri nujna, če se hočemo spoprijeti z izzivi, ki nastajajo zaradi podnebnih sprememb, zaustaviti degradacijo in zagotoviti blaginjo v prihodnje — 04.12.2019
Evropa svojih ciljev do leta 2030 ne bo dosegla brez nujnih ukrepov v naslednjih desetih letih, s katerimi bo obravnavala skrb vzbujajoč tempo izgube biotske raznovrstnosti, čedalje večje učinke podnebnih sprememb in čezmerno porabo naravnih virov. Najnovejše poročilo z naslovom State of the Environment (poročilo o stanju okolja), ki ga je Evropska agencija za okolje (EEA) objavila danes, ugotavlja, da se Evropa spoprijema s tako obsežnimi in nujnimi okoljskimi izzivi, kakršnih še ni bilo. Vendar pa hkrati navaja, da razlog za upanje še obstaja, in sicer zaradi večje ozaveščenosti javnosti o potrebi po prehodu na trajnostno prihodnost, tehnoloških inovacij, rastočih pobud skupnosti in okrepljene dejavnosti EU, kot je evropski zeleni dogovor.
Novice C source code header Več kot 85 % evropskih kopalnih voda ocenjenih kot odličnih glede kakovosti vode — 06.06.2019
Najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda kaže, da je malo več kot 85 % lani pregledanih evropskih kopališč dosegalo najstrožje standarde Evropske unije glede čistosti vode. To pomeni, da je bila kakovost vode ocenjena kot odlična, kar je najvišja ocena. Danes objavljeni rezultati so dober pokazatelj, kje se bodo letošnje poletje najverjetneje nahajala kopališča z najkakovostnejšimi kopalnimi vodami.
Novice Fotografski natečaj na temo trajnostne preskrbe s hrano, energije in mobilnosti — 21.03.2019
Naš način proizvodnje in potrošnje hrane in energije ter način prevoza potnikov in blaga imata velik vpliv na naše okolje, podnebje in zdravje. Evropska agencija za okolje s svojim novim fotografskim natečajem z naslovom „Trajnostno vaš“ vabi vse Evropejce, naj pošljejo svoje fotografije, ki upodabljajo izzive in možnosti, kako narediti naš način prehranjevanja, porabe energije in mobilnosti bolj trajnosten.
Novice Države članice EU bi morale biti ambicioznejše pri doseganju skupnega cilja glede obnovljive energije — 13.02.2019
Delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov, se je pri skupni porabi energije v Evropski uniji (EU) od leta 2005 podvojil, vendar pa se je ta rast v zadnjih letih upočasnila, zlasti zaradi vse večje porabe energije in pomanjkanja napredka v prometnem sektorju. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) kaže, da morajo države članice EU vložiti še več truda, če želijo do leta 2020 izpolniti cilj glede obnovljive energije.
Novice object code Potrebnih več ukrepov za zaščito najranljivejših državljanov Evrope pred onesnaženostjo zraka, hrupom in ekstremnimi temperaturami — 04.02.2019
Sprejeti je treba ciljno naravnane ukrepe za boljšo zaščito revnih, starejših in otrok pred okoljskimi nevarnostmi, kot so onesnaženost zraka, obremenitev s hrupom in ekstremne temperature, zlasti v regijah vzhodne in južne Evrope. Evropska agencija za okolje (EEA) v danes objavljenem poročilu opozarja, daso kljub splošnemu izboljšanju kakovosti okolja v Evropi najranljivejši državljani Evrope še naprej nesorazmerno izpostavljeni tem nevarnostim.
Novice Onesnaženost zraka v Evropi še vedno previsoka — 30.10.2018
Po najnovejših podatkih in informacijah, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje (agencija EEA), onesnaženost zraka kljub počasnim izboljšavam še vedno presega omejitve in smernice Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije. Onesnaženost zraka še vedno predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in okolje.
Novice Octet Stream Dobre novice za turiste: odlična kakovost vode v večini evropskih kopališč — 29.05.2018
Danes objavljeno najnovejše letno evropsko poročilo o kakovosti kopalnih voda kaže, da je kljub rahlemu poslabšanju 85 % evropskih kopališč, za katera je bil izveden monitoring leta 2017, dosegalo najvišje in najstrožje standarde Evropske unije. To pomeni, da bila njihova kakovost vode „odlična“, tj. večinoma brez onesnaževal. Ti rezultati so dobro vodilo za turiste, saj jim omogočajo, da za letošnji oddih izberejo kopališča z najboljšo kakovostjo kopalnih voda.
Novice Fotografski natečaj: pošljite nam svoje najboljše slike vode — 16.04.2018
Na kaj pomislite, ko slišite besedo voda? Ali lahko to ujamete na fotografijo? Evropska agencija za okolje (EEA) vas vabi, da svoje najbolj ustvarjalne posnetke pošljete na WaterPIX, fotografski natečaj na temo voda. Najboljši posnetki bodo nagrajeni z denarnimi nagradami.
Novice Java source code Natečaj za najboljši videoposnetek: izmenjava zamisli o zelenih ukrepih — 01.12.2017
Kako ste danes prišli v službo ali šolo? Z avtom, kolesom ali javnimi prevoznimi sredstvi? Vsak dan sprejemamo odločitve, ki lahko vplivajo na okolje. Nekatere med njimi so plod naših zavestnih prizadevanj za ustvarjanje čistejšega in bolj zdravega okolja. Natečaj za najboljši videoposnetek z naslovom „I LIVE GREEN“, ki ga organizirata Evropska agencija za okolje (EEA) in njena partnerska mreža, poziva vse Evropejce, naj pokažejo svojo ustvarjalnost in si izmenjajo zamisli o ukrepih v podporo okolju. Najboljši videoposnetki bodo nagrajeni z denarnimi nagradami.
Novice Evropski indeks kakovosti zraka: informacije o trenutni kakovosti zraka na dosegu roke — 16.11.2017
Novi evropski indeks kakovosti zraka, ki sta ga danes predstavili Evropska agencija za okolje (EEA) in Evropska komisija, uporabnikom omogoča preveritev pregled trenutne kakovosti zraka v evropskih mestih in regijah. Indeksu so priloženi novi informativni bilteni za posamezne države, ki vsebujejo posodobljene informacije o kakovosti zraka za države članice agencije EEA.
Novice C source code header Izboljšanje kakovosti zraka v evropskih mestih bo pozitivno vplivalo na zdravje ljudi — 06.10.2017
Večina ljudi, ki živijo v evropskih mestih, je izpostavljena slabi kakovosti zraka. Po zadnjih ocenah Evropske agencije za okolje (EEA), ki so bile objavljene danes, naj bi bili delci še vedno vzrok za več kot 400 000 primerov prezgodnjih smrti v Evropi na leto. Cestni promet, kmetijstvo, elektrarne, industrija in gospodinjstva povzročajo največ izpustov onesnaževal zraka v Evropi.
Novice Octet Stream Število evropskih kopališč, ki dosega odlične standarde kakovosti kopalne vode, večje kot kdaj koli prej — 23.05.2017
Letno poročilo o kakovosti kopalnih voda, objavljeno danes, navaja, da je v letu 2016 več kot 85 odstotkov kopališč, ki se spremljajo po Evropi, izpolnilo najstrožje standarde in pridobilo oceno „odlične“ kakovosti vode – kar pomeni, da na teh območjih večinoma ni bilo onesnaževal, ki škodujejo zdravju ljudi in okolju. Več kot 96 odstotkov kopališč je izpolnilo minimalne zahteve kakovosti, določene v pravilih Evropske unije.
Novice Kaj vam pomeni narava? Objavljen fotografski natečaj NATURE@work — 15.03.2017
Narava se zelo trudi, da bi nas zavarovala in ohranila trajnost našega vsakdanjika, a je to dejstvo pogosto podcenjeno. Ima ključno vlogo, saj nam zagotavlja čist zrak, čisto pitno vodo, oblačila, hrano in surovine, ki jih uporabljamo za izgradnjo bivališč. Druge koristi pa nam niso tako zelo znane, kot je denimo vloga, ki jo ima narava pri blažitvi posledic podnebnih sprememb. Da bi Evropska agencija za okolje (EEA) opozorila na pomembno vlogo narave v našem življenju, vas vabi k sodelovanju v fotografskem natečaju NATURE@work, da skozi objektiv ujamete podobe narave, ki vplivajo na dobrobit vašega življenja.
Novice Podnebne spremembe predstavljajo vse večje tveganje za ekosisteme, zdravje ljudi in gospodarstvo v Evropi — 25.01.2017
Na podlagi poročila Evropske agencije za okolje (EEA) se evropske regije srečujejo z dvigovanjem morske gladine in skrajnejšimi vremenskimi pojavi, kot so pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi, poplave, suše in nevihte, ki so posledica podnebnih sprememb. V poročilu so ocenjeni najnovejši trendi in napovedi podnebnih sprememb in njihovih učinkov v Evropi ter ugotovitve, da bodo za zmanjšanje teh učinkov ključne boljše in prožnejše strategije, politike in ukrepi prilagajanja.
Press Release object code Štirideset let naložb je izboljšalo kakovost evropskih kopalnih voda — 20.05.2016
Prizadevanja Evropske unije, da zagotovi čiste in zdrave kopalne vode, imajo svoje začetke pred štiridesetimi leti, ko je bila izdana prva direktiva o kopalnih vodah. Letno poročilo o kopalnih vodah, ki je bilo objavljeno danes, potrjuje pomembnost zakonodaje in večletnih naložb v infrastrukturo za obdelavo odpadnih voda ter drugih ukrepov za zmanjšanje onesnaževanja. Poročilo kaže, da se je kakovost kopalnih voda neprekinjeno izboljševala, zaradi česar je 96 % kopališč v EU, ki so se preverjala, izpolnjevalo minimalne standarde za kakovost vode v letu 2015.
Press Release Evropejci bodo tudi to poletje uživali v visokokakovostnih kopalnih vodah — 13.05.2015
95 % kopališč v Evropski uniji, na katerih so bile v letu 2014 opravljene meritve kakovosti vode, je zadostilo minimalnim standardom. Kakovost vode na 83 % kopališč je bila odlična, kar je skoraj 1 odstotna točka več kot leta 2013.
Press Release Okolje v Evropi v letu 2015: prihodnja blaginja je odvisna od drznejših ukrepov na področju politike, znanja, naložb in inovacij — 23.02.2015
Evropske okoljske in podnebne politike so prinesle precejšnje koristi, saj so izboljšale okolje in kakovost življenja, ob tem pa spodbudile inovacije, ustvarjanje delovnih mest in rast. Kljub tem dosežkom se Evropa še vedno srečuje z najrazličnejšimi trdovratnimi in čedalje večjimi okoljskimi izzivi. Njihova obravnava bo zahtevala bistvene spremembe sistemov proizvodnje in potrošnje, ki so temeljni vzrok okoljskih težav.
Press Release Odlična kakovost vode na večini evropskih kopališč — 23.05.2014
Voda na evropskih plažah, v rekah in jezerih je bila v letu 2013 na splošno visoke kakovosti, pri čemer več kot 95 % teh kopališč izpolnjuje minimalne zahteve. Iz podatkov je razvidno, da je bila kakovost obalnih kopalnih voda nekoliko boljša od celinskih.
Press Release Kvaliteta evropskih kopalnih vod se še naprej izboljšuje — 21.05.2013
Glede na letno poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti kopalnih vod v Evropi 94 % kopališč v Evropski uniji izpolnjuje minimalne standarde kakovosti vode. Odlično kakovost vode najdemo na 78 % kopališč, skoraj 2 % več kopališč kot v lanskoletnem poročilu pa izpolnjuje minimalne zahteve.
Press Release Stopnja recikliranja je najvišja v Avstriji in Nemčiji, najhitreje pa se povečuje v Združenem kraljestvu in na Irskem — 14.03.2013
V letu 2010 so največji delež komunalnih odpadkov v Evropi reciklirale Avstrija, Nemčija in Belgija. Čeprav nekatere države hitro povečujejo stopnjo recikliranja, Evropa z odlaganjem komunalnih odpadkov na odlagališčih še vedno izgublja ogromne količine dragocenih virov, številnim državam pa verjetno ne bo uspelo doseči pravno zavezujočih ciljev glede recikliranja.
Press Release V mnogih delih Evrope obremenitve iz prometa še vedno škodujejo zdravju — 26.11.2012
Promet v Evropi je odgovoren za škodljive ravni onesnaževal zraka in četrtino emisij toplogrednih plinov v EU. Mnoge posledične okoljske težave je v skladu z najnovejšim poročilom Evropske agencije za okolje (EEA) mogoče obravnavati s krepitvijo prizadevanj pri uresničevanju novih ciljev EU.
Press Release Po Evropi se kažejo podnebne spremembe, ki potrjujejo, da je prilagoditev nujno potrebna — 20.11.2012
Podnebne spremembe vplivajo na vse evropske regije z zelo različnimi posledicami za družbo in okolje. Po zadnjih ocenah, ki jih je danes objavila Evropska agencija za okolje, lahko v prihodnje pričakujemo še več vplivov, ki bi lahko povzročili veliko gospodarsko škodo.
Press Release Številni Evropejci še vedno izpostavljeni škodljivim onesnaževalom zraka — 24.09.2012
Skoraj tretjina prebivalcev evropskih mest je izpostavljenih prevelikim koncentracijam trdnih delcev (PM) v zraku. Trdni delci so eno od onesnaževal, ki najbolj ogrožajo zdravje ljudi, saj vstopajo v občutljive dele dihal. EU je v zadnjih desetletjih naredila korak naprej na področju zmanjševanja onesnaženosti zraka s snovmi, ki povzročajo zakisljevanje, vendar se glede na danes objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) v številnih predelih Evrope še vedno pogosto pojavljajo težave s koncentracijami PM in prizemnega ozona v ozračju.
Press Release V večini evropskih počitniških destinacij je voda čista — 22.05.2012
Dobre novice za vse, ki nameravate letos poleti počitnikovati na evropskih plažah. 92,1 % kopalnih vod v Evropski uniji izpolnjuje minimalne standarde kakovosti vode, ki jih določa direktiva o kopalnih vodah. To velja tudi za jezero Serpentine Lake v Londonu, kjer bodo na olimpijskih igrah potekala tekmovanja v več športnih panogah, med drugim plavalni maraton na prostem in plavalni del triatlona.
Press Release Evropski prometni sektor mora biti ambiciozen, da bo dosegel cilje — 09.11.2011
Emisije številnih onesnaževal v prometu so se leta 2009 zmanjšale. Vendar pa je to znižanje glede na zadnje letno poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) o prometnih emisijah morda le začasni učinek gospodarskega upada. Mehanizem poročanja o prometu in okolju (mehanizem TERM) raziskuje okoljski vpliv prometa. Poročilo prvič obravnava obširen sklop kvantitativnih ciljev, predlaganih v načrtu Evropske komisije za promet za leto 2011.
Press Release object code Vseevropska ocena sprašuje: „Kaj vemo o vodi in okolju prijaznem gospodarstvu?“ — 08.09.2011
Ministri se bodo danes sestali v kazahstanskem glavnem mestu Astana na sedmi ministrski konferenci „Okolje za Evropo“, ki bo potekala od 21. do 23. septembra 2011 in na kateri bodo razpravljali o težavah z vodo in ustvarjanju okolju prijaznejšega gospodarstva. Evropska agencija za okolje (EEA) v podporo konferenci objavlja inovativno poročilo Ocena ocen, ki priporoča načine za boljšo uskladitev okoljskih informacij in oblikovanja politik.
Press Release Okolje: Kakovost kopalnih voda v EU ostaja visoka — 15.06.2011
Kakovost kopalne vode v Evropi je med letoma 2009 in 2010 rahlo padla, vendar je bila v splošnem še vedno visoka. Trenutno več kot 90 % kopališč izpolnjuje minimalne zahteve.
Press Release Okolje: novi zemljevidi nudijo Evropejcem povečano sliko onesnaževanja zraka iz razpršenih virov — 25.05.2011
Cilj vseevropskega registra je Evropejcem pomagati, da se dejavno vključijo v odločitve, ki zadevajo okolje. Novi spletni zemljevidi, ki sta jih Evropska komisija in Evropska agencija za okolje v tesnem sodelovanju s Skupnim raziskovalnim centrom, tj. notranja znanstvena služba Komisije, objavili danes, državljanom prvič omogočajo natančno določiti glavne razpršene vire onesnaževanja zraka, na primer promet in letalstvo. Nov niz 32 zemljevidov prikazuje, kje prihaja do izpustov določenih onesnaževal, na primer dušikovih oksidov in trdih delcev. Dopolnjuje obstoječe podatke o izpustih iz posameznih industrijskih obratov Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).
Press Release Octet Stream Metulji ali ekonomsta rast? Evropa ima lahko oboje! — 18.11.2010
Evropska agencija za okolje (EEA) je danes objavila svoje četrto poročilo o okoljskem stanju in izgledih, SOER 2010, ki predstavlja celovito oceno o tem, kako in zakaj se okolje Evrope spreminja in kako glede tega ukrepamo. Poročilo SOER 2010 ugotavlja, da lahko celostni pristop k preobrazbi Evrope v zeleno gospodarstvo, ki ga odlikuje učinkovita raba virov, ne ustvari le zdravega okolja, temveč tudi okrepi blaginjo in socialno kohezijo.
Press Release Kakovost kopalnih voda v EU ostaja visoka — 09.06.2010
Čista kopalna voda je ključnega pomena za gospodarske sektorje, kot npr. turizem, in za rastlinstvo ter živalstvo. Vsakoletno poročilo o kopalnih vodah, ki sta ga pripravili Evropska komisija in Evropska agencija za okolje, pravi, da je 96 % obalnih kopalnih območij ter 90 % rečnih in jezerskih kopalnih območij leta 2009 izpolnjevalo minimalne standarde. Poročilo navaja tudi, kje poiskati podrobne in aktualne podatke v zvezi s kopališči.
Press Release Octet Stream Postaja evropski promet bolj zelen? Deloma. — 19.04.2010
Medtem ko tehnološki napredek omogoča proizvodnjo čistejših vozil, vse več potnikov in blaga potuje na daljše razdalje ter tako izničuje dosežke zaradi večje učinkovitosti. Evropska agencije za okolje (EEA) v novem poročilu na podlagi analiz dolgoročnih gibanj poziva k jasni viziji za določitev evropskega prevoznega sistema do leta 2050 in usklajenim politikam za njeno doseganje.
Press Release Biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in vi — 18.03.2010
Signali EEA 2010: zgodbe o ljudeh in njihovem okolju
Press Release Kakovost kopalnih voda v EU se izboljšuje — 27.05.2009
Iz letnega poročila o kopalnih vodah, ki sta ga danes predstavili Evropska komisija in Evropska agencija za okolje, izhaja, da je velika večina kopališč v Evropski uniji leta 2008 izpolnjevala higienske zahteve EU. V tej kopalni sezoni je približno 96 % kopališč na obalnih območjih in 92 % kopališč ob rekah in jezerih izpolnjevalo minimalne zahteve. Za milijone ljudi, ki vsako poletje obiščejo evropske plaže, je poročilo koristen vir informacij o kakovosti voda.
Press Release Evropa bi morala usmerjati prometno politiko v pravo smer — 26.03.2009
Zaradi prometa se v Evropi še naprej nesorazmerno povečujejo emisije toplogrednih plinov, slabša se kakovost zraka in narašča hrup, za prevoz oseb in blaga pa se še vedno uporabljajo najmanj učinkoviti načini.
Press Release Suša in čezmerna poraba vode v Evropi — 05.03.2009
Od igrišč za golf do knjig, od olivnega olja do cepiv, vsi izdelki in storitve, od katerih smo odvisni, skupaj z mnogimi drugimi vsakodnevnimi dejavnostmi zahtevajo življenjsko pomemben vir: vodo. Novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) potrjuje, da v mnogih predelih Evrope raba vode ni trajnostna. Poročilo prinaša priporočila za nov pristop k upravljanju vodnih virov.
Novice Postani tajni agent in v stripu varuj okolje — 30.04.2008
Otroci se lahko o načinih, na katere je mogoče varovati okolje, poučijo, medtem ko preganjajo ekozločince na novi spletni strani Evropske agencije za okolje „Ekoagenti“, ki je na voljo v 24 jezikih.
Press Release Evropski uniji ni uspelo zajeziti emisij v prometu: potrebna so dramatična izboljšanja in jasni cilji — 14.02.2008
V novem poročilu Evropske agencije za okolje je zapisano, da je treba na področju prometa v Evropski uniji uvesti stroge ukrepe, da bo Evropa lahko dosegla svoje cilje v zvezi z emisijami toplogrednih plinov.
Press Release Ministri morajo združiti moči, da bi dosegli zdravo okolje v panevropski regiji — 28.09.2007
Po novem poročilu Evropske agencije za okolje, objavljenem danes, zavirajo okoljsko politiko v panevropski regiji vrzeli v informacijah in izvajanju.
Press Release Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v EU v letu 2005 — 15.06.2007
Emisije toplogrednih plinov (TGP), ki spreminjajo podnebje, so se med letoma 2004 in 2005 glede na letno poročilo Evropske skupnosti o evidencah toplogrednih plinov, ki ga je pripravila Evropska agencija za okolje (EEA) v Kopenhagnu, zmanjšale.
Press Release x-conference/x-cooltalk Promet — spet na dnu kjotske lestvice — 22.02.2007
Glede na novo poročilo Evropske agencije za okolje (EEA), izdano danes v Kopenhagnu, ostajajo emisije toplogrednih plinov iz prometa ključna, vendar premagljiva ovira za EU pri izpolnjevanju njenih kjotskih ciljev glede podnebnih sprememb.
Press Release Octet Stream Urbano širjenje – okoljski izziv, ki ga Evropa zapostavlja — 22.11.2006
Politika EU, potrebna za učinkovito vodenje urbanističnega načrtovanja
Press Release Sporocilo za javnost Evropske agencije za okolje — 18.07.2006
Evropska agencija za okolje je danes v Kopenhagnu objavila prvo spletno stran o ozonu (Ozone Web), novo spletno orodje, ki uporabnikom ponuja možnost spremljanja in sledenja prizemnega ozona na vseevropski ravni.
Press Release Evropska obala se približuje okoljski ‘točki brez povratka’ — 03.07.2006
Glede na novo poročilu Evropske agencije za okolje (EEA), objavljenem danes v Kopenhagnu, je edinstveno obalno okolje Evrope čedalje bolj ogroženo zaradi svoje lastne popularnosti.
Press Release Evropa meni, da je segrevanje ozračja na vrhu seznama okoljskih problematik — 29.11.2005
Oblikovalci politik, podjetja in ljudje morajo takoj ukrepati glede vrste okoljskih problematik ali pa bodo pozneje plačali visoko ceno
Press Release Brezplačna računalniška igra o okolju v 26 jezikih — 25.08.2005
Igralci po vsej Evropi lahko sedaj igrajo računalniško igro in se istočasno naučijo nekaj o okolju. Evropska agencija za okolje iz Kopenhagna je izdelala računalniško igro Honoloko v 26 jezikih. Igra je na voljo na internetu brezplačno.
Press Release Evropska agencija za okolje (EEA) predstavlja prvo digitalno karto spreminjajoče se evropske krajine — 17.11.2004
Danes je bila predstavljena prva digitalna karta, ki prikazuje številne spremembe v evropski krajini, nastale v obdobju od leta 1990. Izdelek bo odgovornim za okoljsko politiko omogočil spoznati, kako njihove odločitve na področjih kot sta kmetijstvo in transport vplivajo na rabo omejenih naravnih virov regije in na okolje nasploh.
Press Release Napredek Evrope na področju varstva okolja je ogrožen zaradi netrajnostnih ekonomskih dejavnosti — 12.05.2003
V zadnjem desetletju se je stanje okolja v Evropi izboljšalo z več vidikov, vendar pa obstaja nevarnost, da bo precej tega napredka zaradi gospodarske rasti izničeno, saj vlade še niso naredile pomembnih korakov, da bi ločile trende okoljskih obremenitev od ekonomske dejavnosti.

Permalinks

Akcije dokumenta