järgmine
eelmine
punktid
News On aeg kiirendada üleminekut ringluspõhisemale Euroopale — 2024-04-10
Kuigi viimase viie aasta jooksul on seadusloome liikunud edasi, nõuab suuresti lineaarse, äraviskamisele suunatud Euroopa majanduse muutmine ringmajanduseks edasist julget tegutsemist ja seniste meetmete jõulist rakendamist. Äärmiselt oluline on võtta otsustavaid meetmeid, et drastiliselt vähendada jäätmeid, prioriseerida väiksemat ressursikasutust, suurendada ringlussevõttu ja täiustada selliste toodete kasutuselevõttu, mis on algusest peale kavandatud ringmajanduse jaoks, märgitakse Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud suures ringmajanduse olukorraülevaates.
News Pascal source code Õhusaaste tase on kogu Euroopas ikka liiga kõrge ja see on jätkuvalt suurim keskkonnast tulenev terviserisk — 2024-03-12
Õhusaaste Euroopas on ikka tunduvalt kõrgem kui Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitatud tase ning see ohustab oluliselt meie tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uusima õhukvaliteedi hinnangu kohaselt oleks ELis saanud vältida 253 000 surmajuhtumit, kui tahkete peenosakeste kontsentratsioon vastaks WHO soovitustele. Uute tervisemõju hinnangute kohaselt põhjustab või süvendab kokkupuude õhusaastega teatud haigusi, nt kopsuvähk, südamehaigused, astma ja diabeet.
News OpenOffice.org Impress presentation template Euroopa ei ole valmis kiiresti suurenevateks kliimariskideks — 2024-03-12
Euroopa on maailma kõige kiiremini soojenev maailmajagu ning kliimariskid ohustavad tema energiajulgeolekut ja toiduga kindlustatust, ökosüsteeme, taristut, veevarusid, finantsstabiilsust ja inimeste tervist. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) hinnangu kohaselt on paljud neist riskidest juba saavutanud kriitilise taseme ja võivad muutuda katastroofiliseks, kui ei tegutseta kiiresti ja otsustavalt.
News Saaste vähendamine vähendaks oluliselt südameinfarkte ja insulte Euroopas — 2024-02-15
Teaduslikud tõendid näitavad, et keskkonnariskid põhjustavad suure osa südame-veresoonkonna haigustest, mis on kõige levinum surma põhjus Euroopas. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsis antakse ülevaade keskkonna ja südame-veresoonkonna haiguste vahelisest seosest ning rõhutatakse, et saaste, äärmuslike temperatuuride ja muude keskkonnariskide käsitlemine on kulutõhus viis haigustest, sealhulgas südameinfarktist ja insuldist tuleneva koormuse vähendamiseks.
News Üldsuse kokkupuude laialdaselt kasutatava bisfenool A-ga ületab tervisele ohutu lubatud taseme — 2024-02-01
Ajakohastatud uuringuandmete kohaselt ületab elanikkonna kokkupuude sünteetilise kemikaaliga bisfenool A (BPA), mida kasutatakse Euroopas peaaegu kõiges, sh plastist ja metallist toidupakendites ja korduvkasutatavates veepudelites ning joogiveetorudes, tervisele ohutut lubatud taset oluliselt. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) teabelehes öeldakse, et see võib ohustada miljonite inimeste tervist.
News Kiiresti on vaja kaalutleda, kuidas kasutada biomassi Euroopas kõige paremini — 2024-01-30
ELis on üha rohkem üksteisega konkureerivaid vajadusi, kuidas kasutada biomassi biopõhiste toodete jaoks, näiteks ehituses, energeetikas, transpordis, mööbli- ja tekstiilitööstuses, kuid ka seda mitte kasutada looduskaitse ja süsinikdioksiidi sidumise tõttu. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruandes rõhutatakse, et biomassi kasutusalasid on vaja kiiresti prioriseerida, sest Euroopa roheleppes on biomassi jaoks ette nähtud eri rollid ja biomassi pakkumine võib tulevikus väheneda.
News Eelmisel aastal vähenesid kasvuhoonegaaside heitkogused ELis — 2023-12-22
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud uue aruande „Trendid ja prognoosid“ hinnangute kohaselt vähenesid kasvuhoonegaaside heitkogused eelmisel aastal võrreldes 2021. aasta tasemega kogu Euroopa Liidus 2% võrra. Vaatamata saavutustele heitkoguste vähendamisel, taastuvenergias ja energiatõhususes hoiatatakse aruandes siiski, et ELi ambitsioonikate kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on vaja tegevust ruttu kiirendada.
News ELis on vaja teha rohkem, et vähendada keemiliste pestitsiidide mõju — 2023-09-14
Kuigi mõnes ELi liikmesriigis on pestitsiidide kasutamine vähenemas, on pestitsiidisaaste endiselt suur oht inimtervisele ja keskkonnale, selgub täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) teabekirjast. On vaja veel palju teha, et parandada olukorda ja saavutada ELi nullsaaste eesmärgid ning vähendada keemiliste ja ohtlikumate pestitsiidide kasutamist ja riski 50% aastaks 2030.
News Õhusaaste tase kogu Euroopas ei ole endiselt ohutu, eriti laste jaoks — 2023-09-14
Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) õhukvaliteedi hinnangute kohaselt tuleb teha rohkem laste ja noorukite tervise kaitsmiseks õhusaaste kahjulike mõjude eest. Õhusaaste põhjustab Euroopas alla 18-aastaste seas üle 1200 enneaegse surmajuhtumi aastas ning suurendab oluliselt haigusriski hilisemas elus. Hoolimata olukorra paranemisest viimastel aastatel püsib peamiste õhusaasteainete tase paljudes Euroopa riikides, eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning Itaalias endiselt kõrgemana kui Maailma Terviseorganisatsiooni tervisepõhistes suunistes.
News Octet Stream Pange kaamerad valmis! Algab EEA fotovõistlus ZeroWaste PIX 2023 — 2023-09-12
Sel aastal kutsume innukaid fotograafe kogu Euroopas üles jäädvustama häid – kestlikke – ja ka mitte nii häid – ebakestlikke – tootmis- ja tarbimismudeleid, harjumusi ja käitumistavasid meie igapäevaelus. Tänavune Euroopa Keskkonnaameti (EEA) fotovõistlus „ZeroWaste PIX“, mis algas täna, kutsub meid kõiki üles mõtlema, mida tähendab nüüdisaegne elustiil.
News Kliimamuutustest tingitud kuumalained ja nakkushaiguste levik suurendab eurooplaste jaoks terviseohte — 2023-06-21
Tänavused enneolematud kuumalained on suurim otsene kliimaga seotud terviseoht Euroopa elanikele. Kuumalained on juba põhjustanud palju surmajuhtumeid ja haigestumist. Probleem süveneb veelgi, kui ei võeta kliimamuutustega kohanemise ja nende leevendamise meetmeid. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud aruande kohaselt on kõige haavatavamaid ühiskonnarühmi võimalik paremini kaitsta kuuma ilma tegevuskavade, linnaruumi haljastamise, paremate projekteerimislahenduste ja tööaja kohandamisega.
News Linnad võivad pakkuda taastuvenergiat tootvatele tarbijatele uusi võimalusi — 2023-05-30
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud ülevaate kohaselt pakuvad Euroopa linnakeskused kodanikele võimalusi toota taastuvenergiat tootvate tarbijatena. Linnadel võib olla oluline roll Euroopa üleminekul vähese CO2-heitega tulevikule. Linnades tootva tarbimise toetamine võib aidata seda protsessi kiirendada.
News D source code Õhusaastest tingitud enneaegsed surmajuhtumid vähenevad ELis jätkuvalt, kuid on vaja tõhustada tegevust mürgivaba keskkonna saavutamiseks — 2023-03-14
Euroopa õhukvaliteet paraneb jätkuvalt ning väheneb inimeste arv, kes surevad enneaegselt või haigestuvad õhusaaste tõttu. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsi kohaselt on õhusaaste Euroopas siiski suurim keskkonnaga seotud terviserisk ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) tervisesuuniste täitmiseks on vaja ambitsioonikamaid meetmeid.
News Nullsaaste: 2030. aasta eesmärgid on saavutatavad, kuid vajavad jõulisemaid meetmeid — 2023-03-09
Täna avaldab Euroopa Komisjon oma esimese nullsaaste seire ja väljavaate aruande, mis kirjeldab, kuidas saavutada puhtamat õhku, vett ja pinnast. Komisjoni aruanne koos Euroopa Keskkonnaameti seirehinnanguga näitab, et ELi poliitika on aidanud vähendada õhu- ja pestitsiidisaastet. Samas püsivad probleemid muudes valdkondades, näiteks kahjulik müra, toitainereostus ja olmejäätmete teke. Tulemused näitavad, et üldiselt on vaja palju jõulisemaid meetmeid, et EL saavutaks 2030. aasta nullsaaste eesmärgid, võttes vastu uusi saastevastaseid õigusakte ja rakendades paremini olemasolevaid.
News EL ei saavuta tõenäoliselt 2030. aastaks müra vähendamise eesmärki — 2023-03-09
Euroopa Liidus (EL) häirib transpordimüra pikaajaliselt ligikaudu 18 miljonit inimest. Euroopa Komisjoni nullsaaste meetmega püütakse 2030. aastaks vähendada transpordimürast krooniliselt häiritud inimeste arvu 30% võrra võrreldes 2017. aasta tasemega. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud hinnangu kohaselt on selle eesmärgi saavutamine ilma eeskirjade või õigusaktide täiendavate muudatusteta ebatõenäoline peamiselt seetõttu, et on keeruline vähendada maanteetranspordist tuleneva müraga kokku puutuvate inimeste suurt arvu.
News Suundumused ja prognoosid: ELi heitkoguste piiratud suurenemine keset pandeemiajärgset taastumist ja energiakriisi — 2022-11-24
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud suundumuste ja prognooside aruande kohaselt suurenesid 2021. aastal kasvuhoonegaaside heitkogused ja energiatarbimine peamiselt Euroopa pandeemiajärgse taastumise tõttu. Enamik ELi liikmesriike saavutasid edukalt ELi 2020. aasta kliima- ja energiaeesmärgid ning on pööranud nüüd tähelepanu kliimaneutraalsusele, käsitledes ka praegust energiavarustuse kriisi. Ambitsioonikamate 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide saavutamiseks on vaja enam kui kahekordistada iga-aastaseid edusamme taastuvenergiaallikate kasutuselevõtul, energiatarbimise ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisel.
News C source code EEA fotokonkurss 2022: „Loodusega sõber“ — 2022-07-07
Kas teed häid fotosid? Kas naudid looduses viibimist? Kui vastad mõlemale küsimusele „jah“, võib sinus peituda see, mida on vaja Euroopa Keskkonnaameti uue fotokonkursi „Loodusega sõber“ rahalise auhinna võitmiseks. Saada meile oma parimad fotod 1. oktoobriks 2022.
News chemical/x-isostar Kokkupuude saastega põhjustab 10% kõigist Euroopa vähijuhtudest — 2022-07-05
Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruande kohaselt põhjustab kokkupuude õhusaaste, radooni, ultraviolettkiirguse, asbesti, teatavate kemikaalide ja muude saasteainetega, samuti passiivne suitsetamine üle 10% kõigist vähijuhtudest Euroopas. Õnneks on need riskid ennetatavad.
News Troff document Nullsaaste: suur osa Euroopa suplusveekogudest vastab kõrgeimatele kvaliteedistandarditele — 2022-06-03
Täna avaldatud iga-aastane suplusvee aruanne näitab, et 2021. aastal vastas peaaegu 85 % Euroopa supluskohtadest Euroopa Liidu kõige rangematele veekvaliteedi standarditele, saades hindeks „väga hea“. Hinnangus antakse hea ülevaade sellest, kus on tänavu suvel parimad supluskohad kogu Euroopas. Hinnang, mille koostas Euroopa Keskkonnaamet koostöös Euroopa Komisjoniga, põhineb 21 859 supluskoha seirel üle kogu Euroopa. Lisaks ELi liikmesriikidele toimus seire 2021. aastal Šveitsis ja Albaanias.
News chemical/x-molconn-Z Kliimaohtude sagedus ja raskus suureneb kogu Euroopas; avaldati uus piirkondlik ülevaade — 2022-02-25
Kuna äärmuslikud ilmastikunähtused ja muud kliimaohud Euroopas sagenevad ja on üha raskemad, on vaja usaldusväärset teavet kliimariskide hindamiseks ja nendega kohanemise kavandamiseks. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uus interaktiivne aruanne annab ajakohastatud ülevaate sellest, kuidas kliimaohud Euroopa eri piirkondades muutuvad.
News Puhtam õhk oleks võinud 2019. aastal päästa ELis vähemalt 178 000 inimelu — 2022-02-25
Õhusaaste oli 2019. aastal Euroopas jätkuvalt märkimisväärse hulga enneaegsete surmade ja haiguste põhjustaja. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsis näidatakse, et õhukvaliteedi parandamine Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hiljuti soovitatud tasemeni võib ära hoida enam kui pooled enneaegsed surmad, mida põhjustab kokkupuude tahkete peenosakestega.
News Euroopa loodus surve all – väljakutsed ja lahendused — 2022-02-25
Euroopa Keskkonnaameti töö ja teised hindamised on näidanud, et Euroopa ökosüsteemid on suures ohus. Sajanditepikkune kasutamine on Euroopa loodusele jälje jätnud ning kõige rangema kaitse all elupaikade ja liikide kaitsestaatus ei ole hea. Väljaandes „EEA signaalid 2021“ esitatakse ülevaade Euroopa looduse probleemidest ning tuuakse välja strateegiad olukorra ümber pööramiseks.
News Octet Stream Selged võimalused Euroopa jäätmetekke ja majanduskasvu lahtisidumiseks — 2022-01-31
Enamikus Euroopa riikides ja ELis tervikuna kasvab jäätmeteke, kuid aeglasemas tempos kui majandus. Euroopa Keskkonnaameti hiljuti avaldatud aruande kohaselt ei ole aga mingeid märke selle kohta, et ollakse saavutamas üldist eesmärki vähendada jäätmeteket. Aruande tulemustes rõhutatakse võimalusi, kuidas tõhusamalt vältida jäätmete teket, keskendudes tekstiilile.
News ELi meretransport: esimene keskkonnamõju aruanne tunnustab kestlikkuse head arengut ja kinnitab vajadust tõhustada pingutusi valmistudes nõudluse kasvuks — 2021-09-01
Meretranspordil on nii praegu kui ka tulevikus oluline roll ülemaailmses ja Euroopa kaubanduses ja majanduses. Viimastel aastatel on merendussektor võtnud olulisi meetmeid, et leevendada oma keskkonnamõju. Enne ülemaailmse laevandusmahu prognoositavat suurenemist avaldatakse uues aruandes esimest korda ELi meretranspordisektori keskkonnamõju täielik ulatus ja tehakse kindlaks kestlikkuse saavutamist takistavad probleemid.
News application/rss+xml Kliimamuutuste mõju ja lahenduste teemaline fotokonkurss — 2021-08-18
Kliimamuutused mõjutavad meie ühiskonda ja keskkonda mitmeti. Kliimamuutuste vastu võitlemine nõuab heitkoguste vähendamist, et saaksime leevendada muutuste halvimat mõju, ja kohaneda sellistega, mida me ei saa peatada. Täna algavas Euroopa Keskkonnaameti (EEA) fotokonkursis „Climate Change PIX“ kutsutakse osavõtjaid üles kirjeldama, millised kliimamuutused Euroopas praegu toimuvad ja kuidas me neile reageerime.
News Euroopa linnade uue õhukvaliteedivaaturi abil saab tutvuda kodukoha õhusaaste pikaajalise tasemega — 2021-06-17
Õhusaaste on suur tegelikku terviseriski põhjustav probleem paljudes Euroopa linnades. Täna võtab Euroopa Keskkonnaamet (EEA) kasutusele Euroopa linnade õhukvaliteedi vaaturi. Saate uurida, milline on õhukvaliteet olnud viimasel kahel aastal teie kodulinnas ja muudes linnades kogu Euroopas.
News MapInfo Table file format Nullsaaste: enamik Euroopa suplusveekogusid vastab kõrgeimatele kvaliteedistandarditele — 2021-06-01
Täna avaldatud iga-aastane suplusvee aruanne näitab, et 2020. aastal vastas peaaegu 83% Euroopa supluskohtadest Euroopa Liidu kõige rangematele veekvaliteedi standarditele, saades hindeks „väga hea“. Viimane hinnang, mille koostas Euroopa Keskkonnaamet koostöös Euroopa Komisjoniga, põhineb 2020. aasta seirel 22 276 supluskohas üle kogu Euroopa. Lisaks ELi liikmesriikidele toimus seire 2020. aastal Šveitsis ja Albaanias.
News Mootortransport: rongi-, lennuki-, maantee- või laevatransport – mis on kõige rohelisem? — 2021-03-29
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud kahe transpordi- ja keskkonnauuringu kohaselt on rong endiselt kõige keskkonnahoidlikum reisijate mootortranspordi liik Euroopas, võttes kokkuvõtvalt arvesse kasvuhoonegaaside heite ja võrdluse auto või lennukiga.
News Plast, kasvav keskkonna- ja kliimaprobleem: kuidas saab Euroopa selle suundumuse tagasi pöörata? — 2021-01-28
Üha suurenev plastikogus, selle mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja kliimamuutustele ning käsitlemine ringmajanduse seisukohast on olnud Euroopa Liidu poliitilises tegevuskavas juba aastaid. COVID-19 pandeemia on suurendanud plastijäätmetele pööratavat tähelepanu fotodega, mis kujutavad meres hõljuvaid maske ja ühekorra-kaitsevahendite hunnikuid. Täna avaldatud plasti ringmajanduse aruandes analüüsib Euroopa Keskkonnaamet (EEA) vajadust ja võimekust minna plasti kasutamisel üle ringmajandusele ja kestlikule lähenemisviisile.
News Euroopa õhukvaliteet on viimase kümne aasta jooksul oluliselt paranenud, saastega on seotud vähem surmajuhtumeid — 2020-11-23
Parem õhukvaliteet on viimase kümne aasta jooksul oluliselt vähendanud enneaegsete surmajuhtumite arvu Euroopas. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) viimased ametlikud andmed näitavad siiski, et peaaegu kõik Euroopa elanikud kannatavad endiselt õhusaaste all, mille tõttu sureb Euroopas enneaegselt ligikaudu 400 000 inimest.
News Euroopa nullsaaste eesmärk — 2020-10-23
Mis on saaste ja kuidas see mõjutab meid ja keskkonda? Euroopa võtab meetmeid, et vähendada saastet ning osana Euroopa rohelisest kokkuleppest esitas Euroopa Komisjon Euroopa nullsaaste eesmärgi. Täna avaldatud uues Euroopa Keskkonnaameti (EEA) aruandes vaadeldakse eri vaatenurkadest saasteprobleemi Euroopas ning saaste kõrvaldamise ja ennetamise võimalusi.
News Octet Stream Uusima hinnangu kohaselt on Euroopa loodus tõsiselt ja jätkuvalt halvenemas — 2020-10-19
Kestmatu põllumajandus ja metsandus, valglinnastumine ja saaste on peamised tegurid, mille süül Euroopa bioloogiline mitmekesisus drastiliselt halveneb, ohustades tuhandete loomaliikide ja nende elupaikade säilimist. Lisaks rakendavad liikmesriigid siiani puudulikult Euroopa Liidu (EL) loodusdirektiive ja teisi keskkonna õigusakte. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud aruande „Looduse seisund ELis“ järgi on enamiku kaitstud elupaikade ja liikide kaitsestaatus halb ning olukorra tagasi pööramiseks tuleb teha palju rohkem.
News Võitlus reostuse ja kliimamuutuste vastu Euroopas parandab tervist ja heaolu, eriti kõige haavatavamate jaoks — 2020-09-08
Õhusaaste ja mürareostus, kliimamuutuste mõju (nt kuumalained) ning kokkupuuted ohtlike kemikaalidega halvendavad Euroopas inimeste tervist. Täna Euroopa Keskkonnameti (EEA) poolt avaldatud suure tervise- ja keskkonnamõju hinnangu kohaselt on 13% surmajuhtumitest osaliselt tingitud keskkonna halvast kvaliteedist.
News Euroopa merede tulevik on ebaselge, kui ei võeta kiireloomulisi ja sidusaid meetmeid — 2020-07-13
Mereressursside liigkasutus, reostus ja kliimamuutustest tulenevad ohud suurenevad, mis nõuab kiireloomulisi meetmeid, et taastada Euroopa merede hea seisund. Vastavalt täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti aruandele Euroopa mereökosüsteemide kohta on meil aeg heastada aastakümnete pikkune hooletus ja väärkasutus.
News REDISCOVER Nature – Euroopa Keskkonnaameti selle aasta fotokonkurss — 2020-06-17
Olenemata sellest, kus viibime, saame imetleda loodust praegu ehk rohkem kui kunagi varem. Täna avatakse Euroopa Keskkonnaameti selle aasta fotokonkurss „REDISCOVER Nature“, mis kutsub meist igaühte üles jäädvustama ja jagama oma suhet looduse ja ümbritseva keskkonnaga.
News Troff document Viimase iga-aastase hinnangu kohaselt on Euroopa suplusvee kvaliteet endiselt kõrge — 2020-06-08
Täna avaldati Euroopa suplusvee kvaliteedi hinnang, mille kohaselt on Euroopa suplusvee kvaliteet endiselt kõrge. Euroopa Liidu kõige kõrgemale ja rangemale kvaliteedihindele „väga hea“ vastas 2019. aastal kogu Euroopas seiratud ujumiskohtadest veidi alla 85%.
News Kahjuliku mürasaastega kokkupuutuvate eurooplaste arv eeldatavasti suureneb — 2020-03-05
Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud keskkonna mürasaaste aruande kohaselt puutub praegu vähemalt viiendik eurooplasi kokku tervisele kahjulikuks peetava müratasemega. Prognoositakse, et see arv lähiaastatel suureneb.
News Euroopa keskkonnaseisund 2020. aastal: on vaja kiiret suunamuutust, et tegeleda kliimamuutustest tulenevate väljakutsetega, pöörata tagasi keskkonnaseisundi halvenemine ja tagada heaolu tulevikus — 2019-12-04
Euroopa ei saavuta oma 2030. aasta eesmärke, kui lähima 10 aasta jooksul ei astuta kiireid samme, et tegelda bioloogilise mitmekesisuse vähenemise alarmeeriva kiiruse, kliimamuutuste suureneva mõju ja loodusvarade ülekasutamise probleemidega. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) täna avaldatud uusimas keskkonnaseisundi aruandes märgitakse, et Euroopa peab lahendama enneolematu ulatuse ja kiireloomulisusega keskkonnaprobleemid. Samas on aruande järgi siiski tänu üldsuse suuremale teadlikkusele vajadusest liikuda kestliku tuleviku suunas lootust tehnoloogilistele uuendustele, kasvavatele kogukonnaalgatustele ja hoogustunud ELi tegevusele, näiteks Euroopa roheline kokkulepe.
News Üle 85% Euroopa supluskohtade vesi on kvaliteedilt väga hea — 2019-06-06
Viimasest aruandest suplusvee kvaliteedi kohta Euroopas selgub, et mullu vastas 85% kogu Euroopas seiratud ujumiskohtadest Euroopa Liidu kõige kõrgematele ja rangematele kvaliteedinõuetele. Täna avaldatud tulemused annavad hea ülevaate sellest, kust leida eeloleval suvel parima veekvaliteediga supluskohad.
News Octet Stream Fotokonkurss jätkusuutliku toidu, energia ja transpordi jäädvustamiseks — 2019-03-13
See, kuidas me toitu ja energiat toodame ja tarbime ning kuidas inimesi ja kaupu transpordime, mõjutab keskkonda, kliimat ja tervist. Euroopa Keskkonnaamet (EEA) kutsub uue fotokonkursiga „Jätkusuutlikult Sinu“ Euroopa kodanikke üles saatma fotosid, mis kujutavad toidu, energia ja transpordi jätkusuutlikumaks muutmise kitsaskohti ja võimalusi.
News Octet Stream Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema rohkem taastuvenergia ühiseesmärgi täitmiseks — 2019-03-08
Taastuvenergiaallikate osakaal Euroopa Liidu energiatarbimisest on 2005. aastast kahekordistunud, kuid viimastel aastatel on see kasv aeglustunud, eelkõige suureneva energiatarbimise ja arengu puudumise tõttu transpordisektoris. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uuest aruandest ilmneb, et liikmesriigid peavad 2020. aasta taastuvenergiaeesmärgi täitmiseks tegema rohkem.
News Euroopa kõige haavatavamate kodanike kaitsmiseks õhusaaste, müra ja äärmuslike temperatuuride eest on vaja teha rohkem — 2019-02-04
Vaeste, eakate ja laste kaitsmiseks selliste keskkonnaohtude nagu õhu- ja mürasaaste ning äärmuslikud temperatuurid, on vaja suunatud meetmeid, eelkõige Euroopa ida- ja lõunapoolsetes piirkondades. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) tänases aruandes hoiatatakse, et kuigi Euroopa keskkonnakvaliteet on üldiselt paranenud, avaldavad need ohud jätkuvalt ebaproportsionaalset mõju Euroopa kõige haavatavamate kodanike tervisele.
News Õhusaaste on Euroopas endiselt suur — 2018-10-29
Kuigi õhukvaliteet on aeglaselt paranemas, ületab õhusaaste Euroopa Keskkonnaameti (EEA) avaldatud ajakohastatud andmete ja teabe kohaselt ikka veel Euroopa Liidu ja Maailma Terviseorganisatsiooni piir- ja suunisväärtusi. Õhusaaste ohustab endiselt inimtervist ja keskkonda.
News Octet Stream Rõõmusõnum puhkajaile: valdava osa Euroopa supluskohtade vee kvaliteet on väga hea — 2018-05-29
Täna avaldatud aruandest suplusvee kvaliteedi kohta Euroopas selgub, et hoolimata näitajate mõningasest halvenemisest vastas 2017. aastal kogu Euroopas seiratud ujumiskohtadest 85% Euroopa Liidu kõige kõrgematele ja rangematele kvaliteedinõuetele, st vesi oli enamasti saasteainevaba. Tulemused annavad hea ülevaate sellest, kus võivad puhkajad sel suvel leida parima veekvaliteediga supluskohad.
News D source code Fotokonkurss: saatke meile oma ilusamad veepildid — 2018-04-16
Mida sa ette kujutad, kui mõtled veest? Kuidas see kujutluspilt fotol välja näeks? Saatke oma loomingulisemad fotod Euroopa Keskkonnaameti (EEA) veefotode konkursile WaterPIX. Parimad fotod saavad rahalise auhinna.
News Videokonkurss: jaga oma keskkonnasõbralikke tegevusi — 2017-12-01
Kuidas satäna tööle või kooli läksid? Auto, ratta või ühistranspordiga? Iga päev teeme otsuseid, mis võivad mõjutada keskkonda. Mõni meie igapäevaotsustest on teadlik samm puhtama ja tervislikuma keskkonna poole. Videokonkurss „I LIVE GREEN“ („Elan keskkonnasõbralikult“), mida korraldavad Euroopa Keskkonnaamet ja selle partnervõrgustik, kutsub kõiki eurooplasi näitama oma loovust ja jagama keskkonnasõbralikke tegevusi. Parimad videod saavad rahalise auhinna.
News Euroopa õhukvaliteedi indeks – uusim õhukvaliteedi teave teie käeulatuses — 2017-11-16
Euroopa Keskkonnaamet (EEA) ja Euroopa Komisjon võtavad täna kasutusele uue teenuse – Euroopa õhukvaliteedi indeksi, mis võimaldab kasutajatel kontrollida õhukvaliteeti Euroopa linnades ja piirkondades. Koos indeksiga ilmuvad uued riikide teabelehed, kus on ajakohane EEA liikmesriikide õhukvaliteedi teave.
News chemical/x-molconn-Z Euroopa linnade õhukvaliteedi parandamine toob tervisele palju kasu — 2017-10-06
Halva kvaliteediga õhk ohustab enamikku Euroopa linnades elavatest inimestest. Euroopa Keskkonnaameti täna avaldatud viimastel hinnangutel põhjustavad tahked peenosakesed jätkuvalt igal aastal Euroopas üle 400 000 inimese enneaegse surma. Suurimad saasteainete õhku paiskajad Euroopas on maanteetransport, põllumajandus, elektrijaamad, tööstus ja kodumajapidamised.
News Octet Stream Rohkem Euroopa supluskohtasid vastab väga hea kvaliteedi nõuetele — 2017-05-23
Kogu Euroopas 2016. aastal kontrollitud supluskohtadest vastab rohkem kui 85 % kõige rangematele ehk väga hea suplusvee kvaliteedi nõuetele. See tähendab, et täna avaldatud suplusvee kvaliteedi aruande andmetel ei ole suplusvees enamasti inimeste tervist ja keskkonda kahjustavaid saasteaineid. Euroopa Liidu eeskirjade kohastele kvaliteedi miinimumnõuetele vastab üle 96 % supluskohtadest.
News Kui tähtis on meile loodus? Algas fotokonkurss „NATURE@work“ — 2017-03-15
Vahel alahinnatakse tõsiasja, et loodus pakub meile kaitset ja võimaldab igapäevaelus hakkama saada. Ometi on meil tänu loodusele puhas õhk ja joogivesi, rõivad, toit ja materjalid, millest ehitada peavarju. Muu loodusest saadav kasu, näiteks kliimamuutuste mõju leevendamine, on vähem tuntud. Looduse tähtsuse toonitamiseks meie elus kutsub Euroopa Keskkonnaamet kõiki osalema fotokonkursil „NATURE@work“ ja jäädvustama hetki, mis näitavad, kuidas loodus on meile kasulik.
News Octet Stream Kliimamuutused ohustavad üha tõsisemalt Euroopa ökosüsteeme, inimeste tervist ja majandust — 2017-01-25
Euroopa Keskkonnaameti täna avaldatud aruande kohaselt ohustavad Euroopa piirkondi tõusev merevee tase ning äärmuslikumad ilmastikutingimused, näiteks sagedamad ja tugevamad kuumalained, üleujutused, põuad ja tormid. Aruandes hinnatakse kliimamuutuste viimaseid suundumusi ning prognoose ja nende muutuste mõju kogu Euroopas ning järeldatakse, et selle mõju vähendamiseks on ülioluline kasutada paremaid ja paindlikumaid kohanemisstrateegiaid, -poliitikaid ja -meetmeid.
Press Release D source code Nelikümmend aastat investeeringuid on parandanud Euroopa suplusvee kvaliteeti — 2016-05-20
Euroopa Liit hakkas tegema jõupingutusi puhta ja tervisliku suplusvee tagamiseks juba nelikümmend aastat tagasi, kui anti välja esimene suplusvee direktiiv. Täna avaldatud iga-aastane suplusvee aruanne näitab, millist kasu on toonud õigusaktid, aastate jooksul veetaristusse tehtud investeeringud ja muud saastet vähendavad meetmed. Aruandest selgub, et suplusvee kvaliteet on pidevalt paranenud ning 2015. aastal vastas suplusvee kvaliteedi vähimnõuetele 96% Euroopa Liidus kontrollitud supluskohtadest.
Press Release Octet Stream Eurooplaste suplusvee kvaliteet on endiselt hea — 2015-05-13
2014. aastal kontrollitud Euroopa Liidu supluskohtades vastas vee kvaliteet 95% randade puhul miinimumnõuetele. 83% supluskohtades oli vee kvaliteet suurepärane, mis võrreldes 2013. aastaga on ligikaudu ühe protsendipunkti võrra parem tulemus.
Press Release Euroopa keskkond 2015: parem tulevik sõltub julgematest sammudest nii poliitikas, teadmistes, investeeringutes kui ka innovatsioonis — 2015-02-24
Euroopa keskkonna- ja kliimapoliitikad on toonud märkimisväärselt häid tulemusi, parandades keskkonda ja elukvaliteeti, samal ajal soodustades innovatsiooni, töökohtade loomist ja majanduskasvu. Hoolimata sellest seisab Euroopa silmitsi endiselt terve rea keskkonnaalaste väljakutsetega. Nendega tegelemine nõuab keskkonnaprobleemide algpõhjustes - praegustes tootmis- ja tarbimissüsteemides, põhjalikke muudatusi.
Press Release Octet Stream Vee kvaliteet on enamikus Euroopa supluskohtades väga hea — 2014-05-23
Vesi Euroopa supelrandades, jõgedes ja järvedes oli 2013. aastal üldiselt hea kvaliteediga ning üle 95% supluskohtadest vastas miinimumnõuetele. Andmetest nähtub, et suplusvee kvaliteet oli rannikul veidi parem kui sisemaal.
Press Release Troff document Euroopa suplusvee kvaliteet paraneb jätkuvalt — 2013-05-21
Euroopa Keskkonnaameti iga-aastasest aruandest suplusvee kvaliteedi kohta ilmneb, et 94% Euroopa Liidu supluskohtade veest vastab vee kvaliteedi miinimumnõuetele. Väga hea on 78% supluskohtade vee kvaliteet ning võrreldes eelmise aastaga on paranenud ligikaudu 2% ujumiskohtade vee miinimumnõuetele vastavuse tulemus.
Press Release Liiklussaaste ohustab tervist endiselt mitmel pool Euroopas — 2012-11-26
Transpordist tuleb ohtlikult suur hulk õhusaasteaineid ja neljandik kasvuhoonegaaside heitest Euroopas. Euroopa Keskkonnameti viimase aruande kohaselt on paljusid transpordist tingitud keskkonnaprobleeme võimalik lahendada seeläbi, et suurendatakse jõupingutusi ELi uute eesmärkide saavutamiseks.
Press Release D source code Kogu Euroopas üha enam ilmnevad kliimamuutused kinnitavad vajadust kiirete kohanemismeetmete järele — 2012-11-20
Kliimamuutused mõjutavad kõiki Euroopa piirkondi, avaldades laialdast mõju ühiskonnale ja keskkonnale. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) värske hinnangu kohaselt jätkuvad need muutused ka tulevikus, põhjustades tõenäoliselt suuri kahjukulusid.
Press Release Troff document Kahjulik õhusaaste ohustab eurooplasi endiselt — 2012-09-24
Peaaegu kolmandikku Euroopa linnaelanikest ohustab tahkete osakeste ülemäärane kontsentratsioon õhus. Tahked osakesed on üks inimtervisele kõige kahjulikumaid õhusaasteaineid, sest need tungivad hingamiselundkonda. Viimaste kümnendite jooksul on Euroopa Liidus tehtud edusamme hapestumist põhjustavate õhusaasteainete vähendamisel. Euroopa Keskkonnaameti täna avaldatud aruandest aga nähtub, et väga mitmel pool Euroopas on püsivalt probleeme troposfääriosooniga ja tahkete osakeste kontsentratsiooniga välisõhus.
Press Release Keskkond: enamikus ELi puhkekohtades on suplusvesi puhas — 2012-05-23
Suurepärased uudised neile, kes kavatsevad tänavu suvel Euroopas rannas puhata. 92,1% Euroopa Liidu supluskohtade veest vastab nüüd suplusvee direktiivi kohastele veekvaliteedi miinimumnõuetele. Nende hulgas on Londonis asuv Serpentine'i tehisjärv, kus viiakse läbi mitu olümpiaala, sh avavee maratonujumine ja triatloni ujumisosa.
Press Release Euroopa transpordisektor peab eesmärkide saavutamiseks olema julgem — 2011-11-08
Paljude saasteainete heide transpordisektoris 2009. aastal vähenes. See vähenemine võib aga olla ainult majanduskriisi ajutine tagajärg, nagu selgub Euroopa Keskkonnaameti (EEA) viimasest, transpordisektori heiteid käsitlevast aastaaruandest. Selles analüüsitakse transpordi ja keskkonna aruandlusmehhanismi (TERM) raames transpordi keskkonnamõjusid. Esimest korda on vaatluse alla võetud põhjalik kogum kvantitatiivseid eesmärke, mida Euroopa Komisjon on soovitanud oma 2011. aasta transpordi tegevuskavas.
Press Release application/x-troff-me Üleeuroopalises keskkonnahinnangus küsitakse, mida me teame vee ja keskkonnahoidliku majanduse kohta — 2011-09-07
Täna kohtuvad ministrid Kasahstanis Astanas Euroopa keskkonnaprotsessi seitsmendal ministrite konverentsil, mida peetakse 21.–23. septembril 2011, et arutada veega seotud küsimusi ja majanduse keskkonnahoidlikuks muutmist. Konverentsi toetuseks annab Euroopa Keskkonnaamet (EEA) välja uuendusliku keskkonnahinnangute hindamise aruande, kus on soovitused, kuidas viia keskkonnateave ja poliitika kujundamine omavahel paremini vastavusse.
Press Release Keskkond: vee kvaliteet jätkuvalt kõrge kogu ELis — 2011-06-15
Euroopas halvenes 2009.–2010. aastal suplusvee kvaliteet veidi, kuid on üldiselt siiski kõrge. Rohkem kui üheksas supluskohas kümnest vastab vee kvaliteet nüüd miinimumnõuetele.
Press Release Keskkond: uued kaardid annavad eurooplastele ülevaate hajusallikatest pärit õhusaastest — 2011-05-25
Üleeuroopalise registri loomisega püütakse Euroopa kodanikke kaasata keskkonda mõjutavate otsuste langetamisse. Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskkonnaamet avaldasid täna uued internetipõhised kaardid, mille koostamisel tehti tihedat koostööd Teadusuuringute Ühiskeskusega (Euroopa Komisjoni oma teadustalitus) ning mis esmakordselt võimaldavad üldsusel maismaa-, vee- ja lennutranspordist pärineva õhusaaste hajusallikaid täpselt näha. Teave teatavate saasteainete (nt lämmastikoksiidid ja tahked osakesed) allikate kohta on koondatud 32 kaardile. See on täienduseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri (E-PRTR) andmetele üksikute tööstuskäitiste heite kohta.
Press Release Octet Stream Liblikad või ettevõtlus – Euroopa ei pruugi kumbagi ohverdada! — 2010-11-18
Euroopa Keskkonnaamet (EKA) avalikustas täna oma neljanda keskkonnaaruande “Euroopa keskkond — seisund ja prognoos 2010” (“The European Environment — State and Outlook 2010”, SOER 2010). Aruandes analüüsitakse põhjalikult, kuidas ja miks Euroopa keskkond muutub ning mida me selle vastu ette võtame. SOER 2010 järeldus on, et terviklik lähenemine Euroopa muutmisele ressursse tõhusalt kasutavaks keskkonnasõbralikuks majanduseks võib kaasa tuua mitte üksnes tervisliku keskkonna, vaid anda tõuke ka majanduslikule õitsengule ja sotsiaalsele sidususele.
Press Release ELi suplusvee kvaliteet jätkuvalt kõrge — 2010-06-09
Puhas suplusvesi on eluliselt tähtis olulistele majandussektoritele nagu turism, aga samuti taimede ja loomade eluks. Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri iga-aastasest suplusvee aruandest nähtub, et 2009. aastal vastas miinimumnõuetele 96% rannikuäärsetest supelrandadest ja 90% jõgede ja järvede äärsetest supluskohtadest. Aruandest saab teada ka seda, kust leida supluspaikade kohta üksikasjalikku ja ajakohast teavet.
Press Release Troff document Kas Euroopa transport muutub rohelisemaks? Osaliselt. — 2010-04-19
Ajal, mil tänu tehnoloogia arengule toodetakse üha keskkonnasõbralikumaid sõidukeid, kasvab pikki vahemaid läbivate reisijate ja kaupade hulk pidevalt, muutes uute autode tõhususest tuleneva kasu olematuks. Pikaajaliste arengusuundade analüüsil põhinev Euroopa Keskkonnaagentuuri uus aruanne kutsub üles seadma selgeid eesmärke, määratledes Euroopa transpordisüsteemi arengu aastani 2050 ning järjepideva poliitika selle saavutamiseks.
Press Release Bioloogiline mitmekesisus, kliimamuutus ja inimene — 2010-03-18
„EKA signaalid 2010”: lood inimestest ja neid ümbritsevast keskkonnast
Press Release chemical/x-molconn-Z ELi suplusvee kvaliteet paraneb — 2009-05-27
Täna ilmuvast iga-aastasest Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaagentuuri suplusvee aruandest selgub, et 2008. aastal vastas valdav enamik Euroopa Liidu supelrandadest ELis kehtivatele hügieeninõuetele. Ligikaudu 96 % rannikuäärsetest supelrandadest ja 92 % jõgede ja järvede äärsetest supluskohtadest vastas möödunud suplushooajal miinimumnõuetele. Aruandest leiavad kasulikku teavet vee kvaliteedi kohta miljonid inimesed, kes igal suvel käivad Euroopa randades.
Press Release Euroopa peab suunama transpordipoliitika õigele teele — 2009-03-26
Transpordi osakaal Euroopa kasvuhoonegaaside, õhu halva kvaliteedi ja müra tekkes on jätkuvalt suur, ning inimeste ja kaupade veoks kasutatakse jätkuvalt kõige vähem efektiivseid transpordiliike.
Press Release Pascal source code Põud ja vee liigtarbimine Euroopas — 2009-03-04
Alates golfiväljakutest kuni raamatuteni, oliiviõlist kuni vaktsineerimiseni, kõikidest kaupadest ja teenustest, millest me sõltume, kuni paljude meie igapäevategevusteni, kõik see vajab asendamatut loodusvara – vett. Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) uues aruandes tõdetakse, et paljudes Euroopa piirkondades ei kasutata vett säästlikult, ning esitatakse soovitused, kuidas hallata veevarusid uutmoodi.
News Sinust saab salaagent, kes kaitseb keskkonda koomiksi pildiseerias — 2008-04-30
Euroopa Keskkonnaagentuuri uuel ökovolinike kodulehel, mis on kättesaadav 24 keeles saavad lapsed ökovõrukaelu taga ajades keskkonnakaitse alaseid teadmisi.
Press Release ELil pole õnnestunud vähendada transpordist tulenevat heidet: vaja on olulisi muudatusi ja selgeid eesmärke — 2008-02-18
Euroopa Keskkonnaagentuuri uue aruande kohaselt tuleb ELi transpordisektoris võtta kasutusele karmid meetmed, et aidata Euroopal saavutada kasvuhoonegaaside heite alased eesmärgid.
Press Release Pascal source code Ministrid peavad tegema koostööd, et tagada tervislik keskkond kõikjal Euroopas — 2007-09-28
Euroopa Keskkonnaagentuuri (EEA) täna avaldatud aruande kohaselt takistavad keskkonnapoliitika elluviimist üle Euroopa lüngad teavituses ja meetmete rakendamises.
Press Release Euroopa Liidus heideti 2005. aastal õhku vähem kasvuhoonegaase — 2007-06-15
Euroopa Ühenduse kasvuhoonegaaside inventuuri aastaaruandest, mille koostas Kopenhaagenis asuv Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA), selgub, et kliimamuutusi põhjustavate kasvuhoonegaaside (KHG) heitkogused olid 2005. aastal väiksemad kui 2004. aastal.
Press Release PostScript document Transport — jälle Kyoto murelaps — 2007-02-22
Transpordist pärit kasvuhoonegaaside heited on Euroopa Liidule endiselt raske, kuid siiski kõrvaldatav takistus Kyoto kliimamuutuste alaste eesmärkideni jõudmisel, selgub täna Kopenhaagenis avalikustatavast uuest Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) aruandest.
Press Release Valglinnastumine - Euroopas seni tähelepanuta jäänud keskkonnaprobleem — 2006-11-22
Mõjusa linnaplaneerimise suunamiseks on vaja Euroopa Liidu poliitikat
Press Release Troff document Uus veebipõhine õhusaaste jälgimise süsteem — 2006-07-18
Täna Kopenhaagenis Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) poolt avatud uus internetipõhine töövahend Osooniveeb (Ozone Web) pakub kasutajaile esmakordselt võimalust jälgida maapinnalähedase osooni taset üle kogu Euroopa.
Press Release Troff document Euroopa randasid on ohustamas pöördumatud keskkonnaseisundi muutused — 2006-07-03
Euroopa ainulaadne rannikukeskkond on oma populaarsuse tõttu ohus, märgib Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) värske aruanne, mis avaldati täna Kopenhaagenis.
Press Release Troff document Kliimamuutus tõsise keskkonnaprobleemina on muutnud Euroopa tallaalused tuliseks — 2005-11-29
Poliitikud, ettevõtted ja üksikisikud peavad mitmetes keskkonnaküsimustes koheselt tegutsema või maksma hiljem kõrget hinda
Press Release Troff document Tasuta keskkonnateemaline arvutimäng 26 keeles — 2005-08-25
Mängijad üle kogu Euroopa võivad nüüd üheaegselt mängida arvutimängu ja tutvuda keskkonnaga. Euroopa Keskkonnaagentuur Kopenhaagenis on loonud Honoloko arvutimängu 26 keeles. Tasuta kasutamiseks mõeldud mäng on saadaval Internetis.
Press Release Troff document Euroopa Keskkonnaagentuur avalikustab esimese digitaalse Euroopa muutuvate maastike kaardi — 2004-11-17
Täna avalikustati esimene digitaalkaart Euroopa maastikel alates 1990. aastast aset leidnud rohkete muutuste kohta, mis võimaldab poliitikutel teha järeldusi, kuidas nende otsused sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja transport mõjutavad regiooni piiratud maaressursse ning keskkonda laiemalt.
Press Release Troff document Euroopa keskkonna areng on ohus priiskava majandustegevuse tõttu — 2003-05-12
Keskkonnaseisund terves Euroopas on viimasel aastakümnel mitmes suhtes paranenud, kuid tõenäoliselt tühistab suure osa saavutatud edust majanduskasv, sest valitsused peavad veel palju ette võtma, et vältida majandustegevuse ja keskkonnakoormuste seostumist.
Press Release Troff document Signals 2002 — 2002-05-23

Permalinks

Tegevused dokumentidega