järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Euroopa Keskkonnaagentuur avalikustab esimese digitaalse Euroopa muutuvate maastike kaardi

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2004-11-17 Viimati muudetud 2016-06-28
Täna avalikustati esimene digitaalkaart Euroopa maastikel alates 1990. aastast aset leidnud rohkete muutuste kohta, mis võimaldab poliitikutel teha järeldusi, kuidas nende otsused sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja transport mõjutavad regiooni piiratud maaressursse ning keskkonda laiemalt.

PRESSITEADE


Kopenhaagen/Brüssel, 17. november 2004


Euroopa Keskkonnaagentuur avalikustab esimese digitaalse Euroopa muutuvate maastike kaardi


Täna avalikustati esimene digitaalkaart Euroopa maastikel alates 1990. aastast aset leidnud rohkete muutuste kohta, mis võimaldab poliitikutel teha järeldusi, kuidas nende otsused sellistes valdkondades nagu põllumajandus ja transport mõjutavad regiooni piiratud maaressursse ning keskkonda laiemalt.


Euroopa Keskkonnaagentuur (EEA) esitles oma projekti "Corine maakate 2000" (Corine Land Cover 2000 - CLC 2000) tulemusi Brüsselis toimunud kõrgetasemelisel üritusel, kus osalesid mitme Euroopa Komisjoni talituse, sh regionaalpoliitika-, põllumajandus-, teadustöö- ja keskkonnatalitus, Euroopa Kosmoseagentuuri ning EEA praeguste ja võimalike tulevaste liikmesriikide esindajad.


Ühtsel metoodikal põhinev CLC 2000 annab esimese standardiseeritud ülevaate Euroopas aastaks 2000 kujunenud maakattest ning muutustest, mis on toimunud pärast esimese Corine maakatte projekti elluviimist 1980. aastate lõpul. Mõlema projekti väljundid on EEA kodulehel tasuta avalikult kättesaadavad.


CLC 2000-le, mis on ühtaegu geograafiliselt laiahaardeline ning peegeldab detailselt kohalikke üksikasju, ei leidu maailmas ühtki vastet teise samaväärse maakatteteabe programmi näol. Projekt hõlmab praeguseks juba 30 riiki ning 2005. aastal suureneb see arv tõenäoliselt veelgi.


"Corine maakate 2000" aitab poliitikutel kujundada paremat poliitikat ning kavandada Euroopale elujõulisemat tulevikku", ütles EEA tegevdirektor prof Jacqueline McGlade.


"See on ainulaadne vahend, mis võimaldab mõõta meie maastike paljude kasutusviiside vahelisi dünaamilisi seoseid ning erinevate valdkondade poliitikast, nt põllumajandus-, regionaal- ja transpordipoliitikast tulenevaid mõjusid ja paraku liigagi sageli lausa konflikte."


EEA võttis CLC 2000 loomisel aluseks koostöös Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusega käivitatud satelliitfotode töötlemise programmi IMAGE 2000. Kasutati ka aerofotosid ja maapinnalähedast pildistamist.


IMAGE 2000 baasil on Euroopa eri riikide eksperdid koostanud täpsed kaardid, millel on näidatud 44 erinevat maakattetüüpi, nt "l tiheda hoonestusega alla", "karjamaa", " niisutuseta haritav maa" jne.


Eeldatavasti leiab CLC 2000 hulgaliselt kasutajaid. 1990. aasta Corine'i uuringut on kasutanud inimesed, kes töötavad näiteks teaduse, põllumajanduse, keskkonna planeerimise, metsanduse, hariduse, transpordi, demograafia, turismi, energeetika ja tervishoiu alal, keskkonnakaitsest rääkimata. See on leidnud ka mõningast ärilist rakendust, näiteks atlaste koostamisel ja sõidukite seesmiste navigatsioonisüsteemide projekteerimisel.


Poliitika vallas on CLC 2000 abiks ökosüsteemide kaitses, bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamisel, kliimamuutuste mõjude jälgimisel, põllumajanduses toimuvate arengute hindamisel ning Euroopa Liidu vee raamdirektiivi täitmisel. Seega aitab see kaasa ELi kuuenda keskkonnaalase tegevusprogrammi peamiste prioriteetide elluviimisele.


CLC 2000 võimaldab näiteks kindlaks teha alasid, kus maastiku killustumine on teede ja teiste infrastruktuuride tõttu süvenemas, suurendades ökosüsteemide isolatsiooni sattumise riski ning seades ohtu sealse taimestiku ja loomastiku ellujäämise.


Põllumajanduse valdkonnas võib CLC 2000 esile tuua alad, kus jätkuvad või intensiivistuvad suured struktuursed muutused, nt karjamaade põllumaadeks muutmine (või vastupidi), kesamaade ja tootmisest kõrvaldatud ("kõrvale pandud") maade pindala suurenemine või vähenemine, või põllumajandusest sootuks loobumine.


EEA-l on kavas järgmise kahe aasta jooksul läbi viia CLC 2000 abil esile toodud muutuste põhjalik analüüs. Esialgsetest järeldustest võib nimetada linnastumise laienemist 1990. aastatel paljudes piirkondades, sh Itaalias, Madalmaades, Ida-Saksamaal ja Iirimaal.


"Linnastumise tohutu kiirenemine Ida-Saksamaal on hoiatav märk sellest, millises suunas võib areneda naabermaa Poola - nüüd, mil tal on võimalik saada Euroopa Liidu regionaalarengutoetusi - kui ei rakendata meetmeid sellise arengu mahendamiseks," ütles prof McGlade.


"Samal ajal võib näha, et Iirimaal ei toimu linnastumine mitte niivõrd suurlinnade ümbruses, vaid peamiselt kaugetes maapiirkondades. Seda suundumust sotsiaalmajanduslikku arengut võib veelgi süvendada maaelu arengu rahastamine ELi ühtse põllumajanduspoliitika raames", lisas prof McGlade.


CLC 2000 on kättesaadaval aadressil http://dataservice.eea.europa.eu, kust võib leida ka kaarte, mis illustreerivad aastatel 1990 kuni 2000 teatud aladel toimunud muutusi. IMAGE 2000 andmetele pääseb ligi aadressil http://image2000.jrc.it/.


Märkusi toimetajatele


  • CLC 2000 väljatöötamises osales ligikaudu 300 eksperti umbes 100 organisatsioonist üle kogu Euroopa ning projekt läks maksma umbes 13 miljonit eurot. CLC 2000 andmebaasi loomiseks kulus umbes 150 inimaasta jagu tööd.
  • CLC 2000 on sisendiks Euroopa Komisjoni algatusele Inspire (Infrastructure for spatial information in Europe - Euroopa ruumilise teabe infrastruktuur). Viimase eesmärk on luua järjepidev geograafilise teabe andmebaas, mis oleks abivahendiks keskkonnakaitsepoliitikas, infrastruktuuride arendamisel, põllumajanduses ning merenavigatsioonis. Vt http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC 2000 annab panuse ka Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kosmoseagentuuri poolt juhitavasse üleilmsesse keskkonna- ja turvaseire algatusse (Global Monitoring for Environment and Security - GMES), mis hakkab alates 2008. aastast andma keskkonna-alast teavet õhus ja kosmoses baseeruvatest vaatlussüsteemidest ning väliseirejaamadest.
  • Nimi Corine on tuletatud programmi ingliskeelsest nimetusest Coordination of Information on the Environment - keskkonna-alase teabe koordineerimine. Programm töötati välja 1985. aastal, enne EEA asutamist.Links


IMAGE 2000:CLC2000:
Euroopa Keskkonnaagentuurist


Euroopa Keskkonnaagentuur on Euroopa juhtiv keskkonnateabega tegelev ametiasutus, mille eesmärk on anda poliitikutele ja avalikkusele usaldusväärset ning sõltumatut keskkonna-alast teavet. 1994. aastast Kopenhaagenis tegutsev EEA on keskpunktiks Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgule Eionet (European environment information and observation network), mis ühendab ligikaudu 300 asutust üle kogu Euroopa, kogudes ja levitades nende kaudu keskkonna-alaseid andmeid ja informatsiooni. Olles küll Euroopa Liidu asutus, on Keskkonnaagentuur avatud kõikidele riikidele, kes jagavad tema eesmärke. Praegu ühendab agentuur endas 31 liikmesmaad: 25 ELi liikmesriiki, kolme kandidaatriiki (Bulgaaria, Rumeenia ja Türgi) ning Islandit, Liechtensteini ja Norrat. Liikmelisuse leping on alla kirjutatud ka Šveitsiga. Liikmeks saamise taotluse on esitanud Lääne-Balkani riigid Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia Vabariik Makedoonia ning Serbia ja Montenegro.
Permalinks

Topics

Tegevused dokumentidega