seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

EYK julkistaa ensimmäisen digitaalisen kartan Euroopan muuttuvasta maanpeitteestä

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 17.11.2004 Viimeksi muokattu 28.06.2016
Tänään esiteltiin ensimmäinen digitaalinen kartta niistä monista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet Euroopan maanpeitteessä vuoden 1990 jälkeen. Sen ansiosta päättäjät voivat nähdä, miten heidän päätöksensä esimerkiksi maatalouden ja liikenteen alalla vaikuttavat alueen rajallisiin maavaroihin ja ympäristöön laajemminkin.

UUTISTIEDOTE


Kööpenhamina/Bryssel, 17. marraskuuta 2004


EYK julkistaa ensimmäisen digitaalisen kartan Euroopan muuttuvasta maanpeitteestä


Tänään esiteltiin ensimmäinen digitaalinen kartta niistä monista muutoksista, jotka ovat tapahtuneet Euroopan maanpeitteessä vuoden 1990 jälkeen. Sen ansiosta päättäjät voivat nähdä, miten heidän päätöksensä esimerkiksi maatalouden ja liikenteen alalla vaikuttavat alueen rajallisiin maavaroihin ja ympäristöön laajemminkin.


Euroopan ympäristökeskus (EYK) esitteli Brysselissä Corine Land Cover (CLC) 2000 -hankkeensa tulokset korkean tason tilaisuudessa useiden Euroopan komission osastojen edustajille - muun muassa aluepolitiikan, maatalouden, tutkimuksen ja ympäristön pääosastot - sekä Euroopan avaruusjärjestön ja EYK:n nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden edustajille.


CLC2000-hankkeessa käytettiin yhteisiä metodeja, ja se on ensimmäinen standardoitu tutkimus Euroopan maapeitteestä vuonna 2000 ja muutoksista, joita on tapahtunut vuosikymmenen aikana sen jälkeen, kun ensimmäinen CLC toteutettiin 1980-luvun lopulla. Kumpikin tuote on kaikkien veloituksetta saatavilla EYK:n verkkosivustolta.


Mikään muu maapeitettä koskeva tietohanke maailmassa ei vedä vertoja CLC2000-hankkeen maantieteellisen laajuuden ja paikallisen yksityiskohtaisuuden yhdistelmälle. Hanke kattaa jo 30 maata, ja määrän odotetaan kasvavan vuonna 2005.


"Corine Land Cover 2000 auttaa päättäjiä parempien toimintalinjojen luomisessa ja elinkykyisemmän tulevaisuuden suunnittelemisessa Euroopalle", sanoi EYK:n johtaja professori Jacqueline McGlade.


"Se on ainutlaatuinen väline, jonka ansiosta voidaan mitata maan monien käyttötapojen välistä dynaamista suhdetta ja niiden vaikutuksia, - ja valitettavasti aivan liian usein esiintyviä ristiriitoja - jotka syntyvät eri alojen politiikasta, kuten esimerkiksi maatalous-, alue- ja liikennepolitiikasta."


EYK tuotti CLC2000:n IMAGE2000:n avulla, joka on yhdessä Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa toteutettu satelliittikuvaohjelma. Myös ilmakuvia ja lähellä maanpintaa otettuja kuvia käytettiin.


Asiantuntijat eri puolilla Eurooppaa tuottivat IMAGE2000:sta yksityiskohtaisia karttoja, joista näkyy 44 erilaista maapeitetyyppiä, kuten esimerkiksi 'yhtenäiset taajama-alueet', 'laidunmaa' ja 'viljelysmaa, jota ei kastella.'


CLC2000:n odotetaan saavan hyvin monenlaisia käyttäjiä. Vuoden 1990 CLC-tuloksia on käytetty esimerkiksi tutkimuksen, maatalouden, fyysisen suunnittelun, metsätalouden, koulutuksen, liikenteen, väestötieteen, matkailun, energia-alan ja terveydenhuollon sekä ympäristöalan parissa. Sitä on käytetty myös joissakin kaupallisissa sovelluksissa, esimerkiksi karttakirjoja laadittaessa ja ajoneuvojen navigointijärjestelmissä.


Poliittisia toimintalinjoja laadittaessa CLC2000-ohjelmaa voidaan käyttää tukena ekosysteemien suojelussa, ehkäistäessä biologisen monimuotoisuuden häviämistä, ilmastomuutoksen vaikutusten seurannassa, maatalouden kehityksen arvioinnissa ja Euroopan unionin vesipuitedirektiivin täytäntöönpanossa. Se on siis tukena pantaessa täytäntöön EU:n kuudennen ympäristötoimintaohjelman keskeisiä kohtia.


CLC2000 voi esimerkiksi osoittaa, missä teiden ja muun infrastruktuurin aiheuttama maiseman pirstoutuminen on pahenemassa ja lisäämässä riskiä, että ekosysteemit eivät voi enää olla yhteydessä toisiinsa, jolloin niiden kasviston ja eläimistön säilyminen vaarantuu.


Maatalouden alalla se voi osoittaa, missä suuret rakennemuutokset jatkuvat tai voimistuvat. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi laidunmaan muuttaminen viljelymaaksi, jouto- ja kesantomaan laajentuminen tai vähentyminen tai maanviljelyksestä luopuminen kokonaan.


EYK aikoo suorittaa perusteellisen analyysin CLC2000:n paljastamista muutoksista seuraavien kahden vuoden aikana. Alustaviin havaintoihin kuuluu kaupunkiasutuksen leviäminen 1990-luvulla monilla alueilla, esimerkiksi Italiassa, Alankomaissa, Saksan itäosissa ja Irlannissa.


"Saksan itäosien kaupunkiasutuksen leviämisen suuri kasvu on varoittava esimerkki siitä, mitä kehitystä sen naapurimaassa Puolassa saattaa tapahtua nyt, kun se voi saada EU:n aluekehitystukea, ellei ryhdytä toimiin, joilla sellainen kehitys tehdään suotuisammaksi", sanoi professori McGlade.


"Voimme havaita, että Irlannissa kaupunkiasutusta ei niinkään kehity kaupunkien ympärille vaan lähinnä syrjäisille maaseutualueille, joilla se vie tilaa laidunmaalta. Tätä suuntausta edistää ehkä maaseutualueiden kehittämiseen tarkoitettu rahoitus, jota annetaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa", professori McGlade lisäsi.


CLC2000 on saatavilla osoitteessa http://dataservice.eea.europa.eu, jossa on myös karttoja muutoksista, joita on tapahtunut vuosien 1990 ja 2000 välillä eräillä alueilla. IMAGE2000:n tietoihin pääsee osoitteesta http://image2000.jrc.it/.


Huomautuksia toimittajille


  • CLC2000-hankkeen kehittämiseen osallistui noin 300 asiantuntijaa noin sadasta organisaatiosta eri puolilta Eurooppaa, ja se maksoi suunnilleen 13 miljoonaa euroa. CLC2000-tietokannan laatiminen vei noin 150 henkilötyövuotta.
  • CLC2000 on osa Euroopan komission 'Inspire'-aloitetta (Infrastructure for spatial information in Europe). Sen tarkoituksena on perustaa yhdenmukaista maantieteellistä tietoa sisältävä tietokanta ympäristönsuojelupolitiikan, infrastruktuurin kehittämisen, maatalouden ja merenkulun tueksi. Ks. http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 on myös osa Euroopan komission ja Euroopan avaruusjärjestön ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuisen valvonnan aloitetta (Global Monitoring for Environment and Security, GMES), joka tarjoaa vuodesta 2008 lähtien ympäristötietoa ilmasta ja avaruudesta käsin toimivien havaintojärjestelmien ja maanpäällisen seurannan yhdistelmällä.
  • Nimi Corine tulee sanoista 'Coordination of Information on the Environment.' Ohjelma laadittiin vuonna 1985, siis ennen EYK:n perustamista.Links


IMAGE 2000:CLC2000:
Tietoa EYK:sta


Euroopan ympäristökeskus on Euroopan johtava julkinen elin, jonka tehtävänä on toimittaa luotettavaa, riippumatonta tietoa ympäristöstä päättäjille ja yleisölle. Se on toiminut Kööpenhaminassa vuodesta 1994. EYK on Euroopan ympäristötiedon ja -seurannan verkon (Eionet) keskus. Tämä verkko koostuu noin 300:sta eri puolilla Eurooppaa sijaitsevasta organisaatiosta, joiden kautta kerätään ja levitetään ympäristöön liittyvää tietoa. EYK on EU:n virasto, joka on avoin kaikille maille, joilla on samat tavoitteet. Sen jäseninä on tällä hetkellä 31 maata: 25 EU:n jäsenvaltiota, kolme EU:n jäsenehdokasvaltiota - Bulgaria, Romania ja Turkki - sekä Islanti, Liechtenstein ja Norja. Jäsenyyssopimus on vahvistettu Sveitsin kanssa. Länsi-Balkanin valtiot - Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Serbia ja Montenegro - ovat hakeneet viraston jäsenyyttä.
Permalinks

tallenna toimenpiteet