nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

EVA iepazīstina ar pirmo Eiropas ainavisko izmaiņu digitālo karti

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 17.11.2004 Pēdējās izmaiņas 28.06.2016
Šodien mūs iepazīstināja ar pirmo digitālo karti, kurā atspoguļotas daudzējādās Eiropas ainaviskās izmaiņas kopš 1990. gada, tādējādi sniedzot politikas noteicējiem iespēju izprast, kā viņu lēmumi tādās nozarēs kā lauksaimniecība un transports ietekmē reģiona ierobežotos zemes resursus un apkārtējo vidi kopumā.

ZIŅU IZLAIDUMS


Kopenhāgena/Brisele, 2004. gada 17. novembrī


EVA iepazīstina ar pirmo Eiropas ainavisko izmaiņu digitālo karti


Šodien mūs iepazīstināja ar pirmo digitālo karti, kurā atspoguļotas daudzējādās Eiropas ainaviskās izmaiņas kopš 1990. gada, tādējādi sniedzot politikas noteicējiem iespēju izprast, kā viņu lēmumi tādās nozarēs kā lauksaimniecība un transports ietekmē reģiona ierobežotos zemes resursus un apkārtējo vidi kopumā.


Augsta līmeņa amatpersonu sanāksmē Briselē Eiropas Vides aģentūra (EVA) iepazīstināja vairāku Eiropas Komisijas departamentu, ieskaitot reģionālās politikas, lauksaimniecības, pētniecības un vides departamentu, kā arī Eiropas Kosmosa aģentūras un EVA pašreizējo un nākamo dalībvalstu pārstāvjus ar sava projekta "Corine Land Cover (CLC) 2000" rezultātiem.


CLC2000 projekts, kurā ir pielietota vispārīga metodoloģija, ir pirmais standartizētais pētījums par Eiropas zemes virsmas apaugumu 2000. gadā un par izmaiņām, kuras notikušas desmitgades laikā kopš pirmā CLC projekta uzsākšanas astoņdesmito gadu beigās. Abi šie pētījumi ir publiski pieejami bez maksas EVA tīmekļa vietnē.


Neviena cita zemes virsmas apauguma informācijas programma pasaulē neaptver tik lielu ģeogrāfisko platību un nenodrošina tādu detalizācijas līmeni kā CLC2000. Projekts jau aptver 30 valstis un paredzams, ka šis skaitlis 2005. gadā pieaugs.


"Projekta 'Corine Land Cover 2000' rezultāti palīdzēs politikas noteicējiem noteikt sekmīgāku politiku un plānot dzīvotspējīgākas Eiropas nākotni", apgalvo EVA izpilddirektore, prof. Žaklina Makgleida.


"Tas ir unikāls instruments, ar kura palīdzību var izmērīt dinamisko attiecību starp daudzveidīgajiem zemes lietojumiem un to radīto ietekmi, kā arī diemžēl pārāk bieži sastopamos konfliktus, kuri rodas atšķirīgu sektoru politiku - lauksaimniecības, reģionālās un transporta - rezultātā."


CLC2000 projekta izstrādāšanā EVA izmantoja IMAGE2000, satelītattēlu iegūšanu programmu, kas uzsākta sadarbībā ar Eiropas Komisijas Apvienoto pētījumu centru. Izmantotas tika arī aerofotogrāfijas un uz zemes uzņemtas fotogrāfijas.


Izmantojot IMAGE2000, speciālisti visā Eiropā ir sagatavojuši detalizētas kartes, kurās attēloti 44 dažādi zemes virsmas apauguma tipi, piemēram, nepārtraukta pilsētas struktūra, ganības un neapūdeņota aramzeme.


Prognozējams, ka CLC2000 rezultātiem būs plašs lietotāju loks. 1990. gada CLC pētījumu, atskaitot vides aizsardzības sektora darbiniekus, izmantojuši arī cilvēki, kas strādā, piemēram, pētniecības, lauksaimniecības, teritoriālās plānošanas, mežkopības, izglītības, transporta, demogrāfijas, tūrisma, enerģētikas un veselības aizsardzības jomā. Projekta rezultāti izmantoti arī komerciālos nolūkos, piemēram, ģeogrāfijas atlantiem un transportlīdzekļu navigācijas sistēmām.


Politikas jomā CLC2000 projekts tiek lietots ekosistēmu aizsardzības veicināšanai, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanai, klimatisko izmaiņu ietekmes noteikšanai, lauksaimniecības attīstības vērtēšanai un direktīvas, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā, īstenošanai. Tādējādi tā palīdzēs sasniegt ES 6. Vides rīcības programmas galvenos mērķus.


Ar CLC2000 palīdzību var nodemonstrēt, piemēram, kā ainavas fragmentēšana, būvējot ceļus un cita veida infrastruktūru, kļūst nelabvēlīgāka, tādējādi palielinot risku, ka ekosistēmas pārstās būt savstarpēji saistītas un apdraudot floras un faunas izdzīvošanu.


Lauksaimniecības sektorā ar programmas palīdzību var noteikt, kur turpinās vai pastiprinās vispārējas strukturālas izmaiņas, piemēram, ganību pārvēršana aramzemē (vai otrādi), atmatu un lauksaimniecībā neizmantoto zemes platību paplašināšanās vai samazināšanās, vai kur vispār pārstāj nodarboties ar lauksaimniecību.


EVA turpmāko divu gadu laikā plāno veikt rūpīgu CLC2000 atklāto izmaiņu analīzi. Sākotnēji iegūtie dati liecina par stihisku lauku rajonu urbanizāciju deviņdesmitajos gados daudzviet, tai skaitā Itālijā, Nīderlandē, Austrumvācijā un Īrijā.


"Lielais lauku rajonu urbanizācijas pieaugums Austrumvācijā brīdina par to, kādā virzienā tagad, pretendējot uz ES reģionālās attīstības finansējumu, varētu attīstīties kaimiņvalsts Polija, ja netiks veikti pasākumi šīs attīstības ievirzīšanai labvēlīgākā gultnē", uzskata prof. Makgleida.


"Tajā pašā laikā mēs redzam, ka Īrijā lauku rajonu urbanizācija neattīstās ap pilsētām, bet gan galvenokārt attālos lauku apgabalos. Šo sociālekonomisko attīstību, iespējams, veicina ES kopējās lauksaimniecības politikas ietvaros nodrošinātais finansējums lauku reģionu attīstībai", piebilda prof. Makgleida.


Projekta CLC2000 datiem var piekļūt, apmeklējot tīmekļa vietni http://dataservice.eea.europa.eu. Šeit pieejamas arī ilustratīvas kartes, kurās var apskatīt izmaiņas izvēlētajā teritorijā laika periodā no 1990. līdz 2000. gadam. IMAGE2000 datiem var piekļūt, apmeklējot vietni http://image2000.jrc.it/.


Piezīmes redaktoriem


  • CLC2000 izstrādē piedalījās ap 300 speciālistu no 100 dažādām Eiropas organizācijām, un projekts izmaksāja aptuveni 13 miljonu euro. Darbs CLC2000 datu bāzes izveidei pielīdzināms aptuveni 150 cilvēkgadiem.
  • CLC2000 kalpo arī kā ieguldījums Eiropas Komisijas 'Inspire' ierosinājumam (Eiropas telpiskās informācijas infrastruktūra). Tā mērķis ir sagatavot datu bāzi ar saskanīgu ģeogrāfisko informāciju, kas veicinātu vides aizsardzības politikas, infrastruktūras, lauksaimniecības un jūras kuģniecības attīstību.  Skat. http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 veicina arī Vides un drošības globālā monitoringa (GMES) projektu, ko vada Eiropas Komisija un Eiropas Kosmosa aģentūra un kura no 2008. gada sniegs vides informāciju, izmantojot savstarpēji savienotas novērojumu sistēmas gaisa telpā, kosmosā un uz zemes.
  • Corine ir saīsinājums no 'Coordination of Information on the Environment' (Vides informācijas koordinācijas programma). Programma uzsākta 1985. gadā pirms EVA dibināšanas.

Par EVA


Eiropas Vides aģentūra ir vadošā publiskā organizācija Eiropā, kuras mērķis ir sniegt politikas noteicējiem un sabiedrībai precīzu un neatkarīgu vides informāciju. EVA darbojas Kopenhāgenā kopš 1994. gada un koordinē Eiropas vides informācijas un novērojumu tīklu (Eionet), kurā iesaistītas aptuveni 300 iestādes no visas Eiropas. Caur šo tīklu aģentūra savāc un izplata ar vidi saistītus datus un informāciju. Aģentūra ir ES struktūra un tajā var piedalīties jebkura valsts, kura atbalsta tās mērķus. Pašlaik aģentūrai ir 31 dalībvalsts: visas 25 ES dalībvalstis, trīs ES kandidātvalstis - Bulgārija, Rumānija un Turcija, kā arī Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Parafēts ir arī līdzdalības līgums ar Šveici. Dalībai aģentūrā ir pieteikušās Rietumbalkānu valstis - Albānija, Bosnija-Hercegovina, Horvātija, Maķedonija (bijusī Dienvidslāvijas Republika), kā arī Serbija un Melnkalne.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Dokumentu darbības