volgende
vorige
items

Press Release

Europees Milieuagentschap publiceert eerste digitale kaart van landschapsveranderingen in Europa

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 17-11-2004 Laatst gewijzigd 28-06-2016
De eerste digitale kaart van de vele veranderingen in het Europese landschap sinds 1990, is vandaag gepubliceerd. Zo kunnen beleidsmakers lering trekken uit de gevolgen die hun besluiten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en vervoer hebben voor de niet oneindige natuurlijke rijkdommen van de bodem, en meer in het algemeen voor het milieu in de regio.

PERSBERICHT


Kopenhagen/Brussel, 17 november 2004


Europees Milieuagentschap publiceert eerste digitale kaart van landschapsveranderingen in Europa


De eerste digitale kaart van de vele veranderingen in het Europese landschap sinds 1990, is vandaag gepubliceerd. Zo kunnen beleidsmakers lering trekken uit de gevolgen die hun besluiten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw en vervoer hebben voor de niet oneindige natuurlijke rijkdommen van de bodem, en meer in het algemeen voor het milieu in de regio.


Het Europees Milieuagentschap (EMA) gaf in Brussel een toelichting op de resultaten van zijn project 'Corine Land Cover 2000' (CLC2000) aan hoge vertegenwoordigers van verscheidene directoraten van de Europese Commissie - waaronder Regionaal beleid, Landbouw, Onderzoek en Milieu -, het Europees Ruimtevaartagentschap en de huidige en toekomstige lidstaten van het EMA.


Vanwege een gemeenschappelijke methodiek biedt CLC2000 het eerste gestandaardiseerde overzicht van de landbedekking van Europa in het jaar 2000 en de veranderingen die zich in de afgelopen tien jaar, sinds de eerste CLC van eind jaren tachtig, hebben voorgedaan. Beide producten staan het publiek gratis ter beschikking op de website van het EMA.


De combinatie van de omvang van het bestreken geografische gebied en de lokale details in CLC2000 is ongeëvenaard in ongeacht welk ander landschapsinformatieprogramma ter wereld. Het project bestrijkt nu al 30 landen en dit aantal zal in 2005 naar verwachting nog toenemen.


"Dankzij Corine Land Cover 2000 kan men beter beleid maken en werken aan een leefbaarder toekomst van Europa", aldus prof. Jacqueline McGlade, directeur van het EMA.


"Het is een uniek instrument dat het mogelijk maakt de interactie te meten tussen de vele manieren waarop wij ons landschap gebruiken en de gevolgen van verschillend landbouw-, regionaal- en vervoersbeleid - en helaas maar al te vaak - de conflicten die daaruit voortvloeien."


Het EMA heeft CLC2000 geproduceerd met behulp van IMAGE2000, een satelliet-beeldvormingsprogramma dat het samen met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie heeft ontwikkeld. Ook werden luchtfoto's en (landschaps)foto's gebruikt.


Aan de hand van IMAGE2000 hebben deskundigen uit heel Europa gedetailleerde kaarten gemaakt met 44 verschillende landbedekkingssoorten, zoals 'ononderbroken stedelijke structuur', 'grasland' en 'niet-geïrrigeerd bouwland'.


CLC2000 vindt waarschijnlijk vele soorten gebruikers. CLC1990 is geraadpleegd door mensen die werkzaam zijn in onder meer research, landbouw, ruimtelijke ordening, bosbouw, onderwijs, vervoer, demografie, toerisme, energie en volksgezondheid, naast het milieu. Het is ook gebruikt bij enkele commerciële toepassingen, bijvoorbeeld voor het samenstellen van atlassen en voor voertuignavigatiesystemen.


CLC2000 kan als ondersteunend instrument gebruikt worden bij de bescherming van ecosystemen, het stoppen van het verlies aan biodiversiteit, het traceren van de gevolgen van klimaatverandering, de beoordeling van de ontwikkelingen in de landbouw en de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water van de Europese Unie. Het zal dus bijdragen tot de tenuitvoerlegging van de belangrijkste acties van het zesde Milieuactieprogramma van de Europese Unie.


Met behulp van CLC2000 kan bijvoorbeeld aangetoond worden waar de versnippering van het landschap door de aanleg van wegen en andere infrastructuur toeneemt, wat het risico vergroot dat ecosystemen niet langer meer op elkaar aansluiten, waardoor de flora en fauna daar dreigen te verdwijnen.


In de landbouw kan het aan het licht brengen waar grote structurele veranderingen doorgaan of nog intensiever worden, zoals de omzetting van weiland in bouwland (of omgekeerd), uitbreiding of reductie van braakland en grond die uit productie wordt genomen of het volledig verdwijnen van het boerenbedrijf.


Het EMA is van plan de komende twee jaar de veranderingen die CLC2000 aan het licht heeft gebracht diepgaand te analyseren. Een van eerste constateringen is dat in de jaren 90 de steden verder zijn uitgedijd, bijvoorbeeld in Italië, Nederland, het oostelijk deel van Duitsland en Ierland.


"De enorme uitwaaiering van de stedelijke bebouwing in het oosten van Duitsland is een waarschuwing voor de mogelijke ontwikkeling van het naburige Polen, nu dit land in aanmerking komt voor financiële steun ten behoeve van de regionale ontwikkeling, tenzij actie wordt ondernomen voor een heilzamere ontwikkeling", stelt prof. McGlade.


"Intussen kunnen we zien dat in Ierland de steden niet verder uitdijen, maar dat stedelijke bebouwing voornamelijk in afgelegen landelijke gebieden toeneemt. Deze sociaal-economische ontwikkeling kan worden versterkt door de financiering van plattelandsontwikkeling uit hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie", voegt prof. McGlade hieraan toe.


CLC2000 is beschikbaar op http://dataservice.eea.europa.eu, waar ook kaarten te vinden zijn, die de veranderingen tussen 1990 en 2000 in bepaalde gebieden illustreren. Gegevens van IMAGE2000 zijn te raadplegen op http://image2000.jrc.it/.


Informatie voor de redactie


  • Bij de ontwikkeling van CLC2000, kosten ongeveer 13 miljoen EUR, waren een 300-tal deskundigen van 100 organisaties uit heel Europa betrokken. De samenstelling van de CLC2000-database kostte ongeveer 150 mensjaren werk.
  • CLC2000 zal dienen als input voor het project 'Inspire' (Infrastructure for spatial information in Europe - Infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap) van de Europese Commissie. De Commissie wil een database opzetten met consistente geografische informatie ter ondersteuning van het milieubeschermingsbeleid, de ontwikkeling van infrastructuur, de landbouw en de zeevaart. Zie http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 is ook een bijdrage aan het project voor wereldwijde milieu- en veiligheidsbewaking (GMES - Global Monitoring for Environment and Security) van de Europese Commissie en het Europees Ruimtevaartagentschap, dat vanaf 2008 milieu-informatie zal verstrekken aan de hand van observatiesystemen in de lucht en de ruimte, in combinatie met waarnemingen op land en op zee.
  • Corine is de afkorting van 'Coordination of Information on the Environment'. Het programma werd in 1985 opgezet, nog vóór de oprichting van het Europees Milieuagentschap.

Over het Europees Milieuagentschap (EMA)


Het Europees Milieuagentschap is het toonaangevende openbare orgaan in Europa dat aan beleidsmakers en het publiek betrouwbare en onafhankelijke informatie verstrekt over het milieu. Het is sinds 1994 in Kopenhagen operationeel. Het EMA vormt de kern van het Europese Milieuobservatie- en -informatienetwerk (Eionet). Met behulp van dit netwerk van zo'n 300 organen in heel Europa verzamelt en verspreidt het milieugerelateerde gegevens en informatie. Hoewel het Agentschap een orgaan van de Europese Unie is, staat het open voor alle landen die zijn doelstellingen delen. Het telt momenteel 31 lidstaten: de 25 EU-lidstaten, drie kandidaat-lidstaten van de EU - Bulgarije, Roemenië en Turkije - alsmede IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Onderhandelingen over toetreding van Zwitserland zijn gaande. De westelijke Balkanlanden - Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Servië-Montenegro - hebben het lidmaatschap van het Agentschap aangevraagd.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Documentacties