neste
forrige
elementer

Press Release

EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa

Endre språk
Press Release Publisert 17.11.2004 Sist endret 28.06.2016
Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.

PRESSEMELDING


København/Brussel, 17. november 2004


EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa


Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.


Det europeiske miljøbyrå (EEA) la fram resultatene av prosjektet Corine Land Cover (CLC) 2000 på et høynivå-arrangement i Brussel for representanter for en rekke av Kommisjonens avdelinger, bl.a. regionalpolitikk, landbruk, forskning og miljø, Den europeiske romorganisasjon og EEAs nåværende og framtidige medlemsland.


CLC2000 inneholder den første standardiserte undersøkelsen basert på en felles metodikk, av Europas arealdekke i år 2000 og av de endringene som har funnet sted i løpet av tiåret siden den første CLC-undersøkelsen ble gjennomført i slutten av 1980-årene. Begge produktene er gratis tilgjengelig på EEAs hjemmeside.


CLC2000 kombinerer geografisk bredde og lokal detalj i et monn ingen andre prosjekter for arealdekkeinformasjon i verden kan vise til. Prosjektet omfatter allerede 30 land, og flere forventes å komme med i 2005.


"Corine Land Cover 2000 vil bidra til at beslutningstakerne kan utforme en bedre politikk og planlegge en mer levedyktig framtid for Europa," uttalte prof. Jacqueline McGlade, EEAs administrerende direktør.


"Det er et unikt verktøy som setter oss i stand til å måle det dynamiske forholdet mellom de mange formene for arealbruk og konsekvensene av utnyttelsen - og dessverre altfor ofte også konfliktene - som ulike politiske tiltak medfører, enten det er snakk om landbrukspolitiske, regionalpolitiske eller samferdselspolitiske tiltak."


EEA har produsert CLC2000 på grunnlag av IMAGE2000, et program for behandling av satellittbilder, som ble gjennomført sammen med Europakommisjonens Felles forskningssenter (JRC). Flyfoto og bilder tatt nærmere bakken, ble også brukt.


På grunnlag av IMAGE2000 har eksperter fra hele Europa produsert detaljerte kart som viser 44 forskjellige typer arealdekke, som "by/tettbygd areal med tett struktur", "naturlig og overflatedyrka eng/beite" og "åker og fulldyrka eng/beite".


Det forventes at CLC2000 vil bli brukt i mange miljøer. CLC-undersøkelsen fra 1990 har f.eks. vært brukt innen forskning, jordbruk, fysisk planlegging, skogbruk, utdanning, transport, demografi, reiseliv, energi og helse, foruten i miljøsammenheng. Det har også blitt brukt i en del kommersielle sammenhenger, som til atlas og navigasjonssystemer for bil.


I forvaltningsmessig sammenheng kan CLC2000 brukes som støtte i arbeidet for å beskytte økosystemer, stanse tapet av biologisk mangfold, kartlegge konsekvensene av klimaendringene, evaluere utviklingen innen landbruk og gjennomføre Den europeiske unions rammedirektiv for vann. Dermed vil den også være til hjelp i gjennomføringen av de prioriterte områdene i EUs 6. miljøhandlingsprogram.


CLC2000 kan f.eks. vise hvor utbyggingen av veier og annen infrastruktur gjør landskapet ytterligere fragmentert, og dermed øker risikoen for at økosystemer isoleres fra hverandre slik at dyre- og planteliv kan gå tapt.


Innen landbruket kan CLC2000 bidra til å identifisere hvor større strukturelle endringer fortsetter eller intensiveres, f.eks. når beitemark blir omgjort til dyrket mark (eller omvendt) , brakkmarksarealer utvides eller reduseres, arealer tas ut av produksjon eller landbruket avvikles fullstendig.


I løpet av de nærmeste to årene kommer EEA til å foreta en grundig analyse av de endringene som CLC2000 nå avslører. Blant de mest iøynefallende funnene er den tiltagende byspredningen som har funnet sted i løpet av 1990-årene, både i Italia, Nederland, Øst-Tyskland og Irland.


"Den enorme bymessige spredningen vi ser i Øst-Tyskland, er et varsel om hvordan nabolandet Polen kan utvikle seg nå som det kan søke EU om regionutviklingsmidler, med mindre det treffes tiltak for å få utviklingen inn i et sunnere spor," sa prof. McGlade.


"I mellomtiden kan vi se at urbaniseringen i Irland ikke skjer rundt byene men i hovedsak langt ute i distriktene. Denne sosiale og økonomiske utviklingen kan være et resultat av distriktsutviklingsmidler overført innenfor EUs felles landbrukspolitikk," tilføyde prof. McGlade.


CLC2000 er lagt ut på http://dataservice.eea.europa.eu, hvor man også får tilgang til svært illustrerende kart som viser endringene mellom 1990 og 2000 i utvalgte områder. Data fra IMAGE2000 finnes under http://image2000.jrc.it/.


Merknader til redaktørene


  • CLC2000 har involvert nærmere 300 eksperter fra ca. 100 organisasjoner i hele Europa. CLC2000 hadde en kostnadsramme på ca. 13 millioner euro. Ca. 150 årsverk har gått med til opprettelsen av CLC2000-databasen.
  • CLC2000 vil tjene som innspill til Europakommisjonens nye initiativ "Inspire" (Infrastructure for spatial information in Europe), som tar sikte på å etablere en database med standardisert geografiske informasjon til støtte for miljøpolitikk, infrastrukturutbygging, landbruk og skipsfart. Se http://www.ec-gis.org/inspire
  • CLC2000 er samtidig et bidrag til Global overvåking av miljø og sikkerhet (Global Monitoring for Environment and Security - GMES), et initiativ i regi av Europakommisjonen og Den europeiske romorganisasjon, som fra og med 2008 vil inneholde miljøinformasjon fra en kombinasjon av fly- og satellittbaserte observasjonssystemer og overvåking fra bakken.
  • Corine står for "Coordination of Information on the Environment" - samordning av miljøinformasjon. Programmet ble etablert i 1985, før EEA ble opprettet.

Om EEA


Det europeiske miljøbyrå (EEA) er Europas ledende offentlige organ for formidling av pålitelig, uavhengig informasjon om miljøet til beslutningstakere og publikum. Byrået har vært på plass i København siden 1994 og er selve ryggraden i Det europeiske nettet for miljøinformasjon og miljøobservasjon (Eionet), et nett som består av rundt 300 organer og institusjoner i hele Europa, og som miljørelaterte data og informasjon blir innhentet og distribuert gjennom. Miljøbyrået er et EU-organ som er åpent for alle stater som deler dets målsettinger. Det har for tiden 31 medlemmer: de 25 medlemsstatene i EU, tre søkerland - Bulgaria, Romania og Tyrkia - samt Island, Liechtenstein og Norge. Det er tegnet medlemskapsavtale med Sveits. Statene på Vest-Balkan, dvs. Albania, Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, og Serbia og Montenegro har også søkt om medlemskap i Det europeiske miljøbyrå.


Links


IMAGE 2000:


CLC2000:Permalinks

Dokumenter handlinger