neste
forrige
elementer
Nyheter Helserisiko forårsaket av flom, tørke og vannkvalitet krever hastetiltak — 01.07.2024
Klimaendringene fører til kraftigere flommer, lengre tørkeperioder og redusert vannkvalitet. Det utgjør en stadig større trussel mot helsen vår, ifølge en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag. For å redusere de helseskadelige konsekvensene er vi nødt til å sikre raskere gjennomføring og bedre koordinering av innsatsen fra myndigheter, etater med ansvar for vann og helsevesenet.
Nyheter Octet Stream EU-byråer: Mer arbeid må til for å gjøre kjemikalier sikre og bærekraftige — 29.04.2024
Overgangen til sikrere og mer bærekraftige kjemikalier går framover på noen områder. På andre har den bare så vidt begynt. Dette er konklusjonen i den første felles europeiske vurderingen av drivkreftene bak og konsekvensene av kjemisk forurensning som Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) offentliggjorde i dag. Analysen viste at det fortsatt er behov for mer arbeid for å redusere innvirkningen av skadelige stoffer på menneskers helse og miljøet.
Nyheter Nå er det på tide å få fart på omstillingen til et mer sirkulært Europa — 10.04.2024
De siste fem årene har regelverket gått i riktig retning, men arbeidet med å forvandle Europas stort sett lineære «kjøp og kast»-økonomi til en sirkulær økonomi krever flere ambisiøse initiativer og en effektiv gjennomføring av eksisterende tiltak. Målrettet innsats er avgjørende for å kutte drastisk i avfallsmengden, prioritere lavere ressursbruk, øke gjenvinningen og innføre produkter som er mer sirkulært utformede fra begynnelsen av. Det viser en omfattende vurdering av situasjonen for sirkulærøkonomien som Det europeiske miljøbyrået (EEA) har publisert i dag.
Nyheter Luftforurensningsnivåene er fortsatt for høye i Europa – fortsatt den største miljørisikoen for helsen — 12.03.2024
Luftforurensningen i Europa ligger fortsatt langt over de anbefalte nivåene fra Verdens helseorganisasjon (WHO), noe som utgjør en betydelig trussel mot helsen vår. Ifølge den siste helsevurderingen av luftkvaliteten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), som ble publisert i dag, kunne 253.000 dødsfall vært unngått i EU hvis konsentrasjonen av svevestøv hadde overholdt WHO sine anbefalinger. Eksponering for luftforurensning forårsaker eller forverrer visse sykdommer som lungekreft, hjertesykdom, astma og diabetes, ifølge nye estimater av helseeffekter.
Nyheter Octet Stream Europa er ikke forberedt på en raskt voksende klimarisiko — 11.03.2024
Europa er det kontinentet i verden som varmes raskest opp, og klimarisikoen truer energi- og matvaresikkerheten, økosystemene, infrastrukturen, vannressursene, den finansielle stabiliteten og folks helse. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse som publiseres i dag, har risikoen i mange tilfeller allerede nådd kritiske nivåer og kan bli katastrofal hvis det ikke handles nå.
Nyheter En reduksjon av forurensningen vil redusere hjerteinfarkt og slag betydelig i Europa — 15.02.2024
Vitenskapelige bevis viser at miljørisiko er ansvarlig for en stor andel av hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Europa. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået, publisert i dag, gir en oversikt over sammenhengen mellom miljø og hjerte- og karsykdommer, og fremhever at håndtering av forurensning, ekstreme temperaturer og andre miljørisikoer er kostnadseffektive tiltak for å redusere byrden av sykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag.
Nyheter Troff document Eksponeringen i befolkningen for det ofte brukte kjemikaliet bisfenol A overskrider helsemessige sikkerhetsnivåer — 01.02.2024
Befolkningens eksponering for det syntetiske kjemikaliet bisfenol A (BPA), som brukes i alt fra næringsmiddelbeholdere av plast og metall til gjenbrukbare vannflasker og drikkevannsrør i Europa, ligger langt over det som er helsemessig akseptabelt. Det framgår av oppdaterte forskningsdata. Dette utgjør en potensiell helserisiko for millioner av mennesker, heter det i en orientering fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag.
Nyheter Presserende behov for å vurdere hvordan biomasse best kan brukes i Europa — 30.01.2024
Det er økende og konkurrerende krav til bruk av biomasse i EU. Det brukes til biobaserte produkter innen sektorer som bygg, energi, transport og møbel- og tekstilproduksjon, men også til naturvern og karbonlagring. Rapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som publiseres i dag, understreker det presserende behovet for å prioritere bruk av biomasse på grunn av de ulike rollene biomasse spiller for EUs grønne giv og den potensielle mangelen på biomasseforsyning i fremtiden.
Nyheter EUs klimagassutslipp falt i fjor, men økte innsatser fortsatt nødvendig for å møte ambisiøse 2030-mål — 22.12.2023
Utslippene av klimagasser i hele Den europeiske union gikk ned med to prosent i fjor sammenlignet med 2021-nivåene ifølge estimater i den siste rapporten "Trends and Projections" fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag. Men til tross for gevinster i utslippsreduksjoner, fornybar energi og energieffektivitet, advarer rapporten om at akselerert handling er presserende nødvendig for å møte EUs ambisiøse klima- og energimål.
Nyheter Det er behov for flere tiltak i EU for å redusere virkningene av kjemiske plantevernmidler — 14.09.2023
Selv om enkelte EU-medlemsstater har klart å redusere bruken av pesticider, utgjør forurensning fra plantevernmidler fortsatt en betydelig risiko for menneskers helse og miljøet ifølge en orientering fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag. For å snu denne utviklingen er vi nødt til å gjøre mye mer for å nå EUs nullforurensningsmål og redusere bruken av og risikoen ved kjemiske og farligere plantevernmidler med 50 % innen 2030.
Nyheter Octet Stream Nivåene av luftforurensning i Europa er fortsatt altfor høye – særlig for barn — 14.09.2023
Mer må gjøres for å beskytte helsen til barn og unge mot de negative virkningene av luftforurensning, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) vurderinger av luftkvaliteten som offentliggjøres i dag. Luftforurensning forårsaker mer enn 1200 for tidlige dødsfall i året blant personer under 18 år i Europa og fører til betydelig økt risiko for sykdom senere i livet. Til tross for fremgangen de siste årene, ligger nivået av viktige luftforurensende stoffer i mange europeiske land fortsatt over retningslinjene til Verdens helseorganisasjon. Sentral- og Øst-Europa og Italia er spesielt rammet.
Nyheter Gjør kameraene klare! EEA lanserer fotokonkurransen for 2023 – ZeroWaste PIX — 12.09.2023
I år inviterer vi ivrige fotografer over hele Europa til å fange både gode – bærekraftige, og ikke så gode – uholdbare – produksjons- og forbruksmønstre, vaner og atferd i de daglige livene våre. Det europeiske miljøbyråets (EEA) årlige fotokonkurranse «ZeroWaste PIX» ble lansert i dag, og oppfordrer oss alle til å reflektere over tilstanden til den moderne livsstilen.
Nyheter Byer kan gi prosumenter av fornybar energi nye muligheter — 30.05.2023
I henhold til en orientering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble offentliggjort i dag, gir Europas urbane sentre beboerne muligheter til å produsere fornybar energi som prosumenter. Byene kan spille en nøkkelrolle i Europas skifte til en lavkarbonbasert fremtid. Ved å legge forholdene til rette for urban prosumpsjon kan denne prosessen akselereres.
Nyheter Antallet for tidlige dødsfall som følge av luftforurensning fortsetter å falle i EU, mer innsats er imidlertid nødvendig for å levere et giftfritt miljø — 15.03.2023
Europas luftkvalitet blir stadig bedre, og antallet mennesker som dør for tidlig eller lider av sykdom på grunn av luftforurensning er på vei ned. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse, som publisert i dag, er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helserisikoen i Europa. Mer ambisiøse tiltak er derfor nødvendige for å oppfylle de helsebaserte retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO).
Nyheter Lite sannsynlig at EU oppfyller støymålet innen 2030 — 14.03.2023
Omkring 18 millioner personer lider av langvarige plager fra transportstøy i EU. EU-kommisjonens nullforurensingsaksjon har til hensikt å redusere med 30 % antallet personer som plages kronisk av transportstøy innen 2030, sammenlignet med 2017-nivåene. I henhold til en evaluering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble publisert i dag, er det lite sannsynlig at dette målet nås uten andre regulatoriske eller lovmessige endringer, hovedsakelig fordi det er så vanskelig å redusere antallet personer som er eksponert for støy fra veitrafikk.
Nyheter Null forurensning: 2030-mål innen rekkevidde, men ytterligere handling trengs — 09.03.2023
I dag publiserer EU-kommisjonen sin første Zero Pollution Monitoring and Outlook-rapport, som er et veikart til renere luft, vann og jordsmonn. Kommisjonens rapport, sammen med Det europeiske miljøbyråets overvåkingsvurdering, viser at EUs politikk har bidratt til å redusere luftforurensning så vel som forurensning fra plantevernmidler. Men på andre områder som skadelig støy, næringsforurensning og kommunalt avfall, vedvarer problemene. Resultatene viser at det totalt sett er nødvendig med mye strengere tiltak hvis EU skal nå nullforurensningsmålene i 2030, ved å vedta nye antiforurensningslover og å implementere de eksisterende bedre.
Nyheter EEAs fotokonkurranse 2022: 'Well with Nature’ — 07.07.2022
Tar du gode bilder? Liker du å ferdes ute i naturen? Hvis svaret er "ja" på begge spørsmål, har du en sjanse til å vinne en av pengepremiene i Det europeiske miljødirektoratets (EEA) nye fotokonkurranse 'Well with Nature'. Send oss dine beste bilder innen 1. oktober 2022
Nyheter Ti prosent av alle krefttilfeller i Europa skyldes forurensning — 28.06.2022
Eksponering for luftforurensning, passiv røyking, radon, ultrafiolett stråling, asbest, visse kjemikalier og andre forurensende stoffer forårsaker over ti prosent av alle krefttilfeller i Europa ifølge en rapport Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag. Den gode nyheten er at disse risikoene kan forebygges.
Nyheter Gode muligheter for å koble Europas avfallsproduksjon fra økonomisk vekst — 31.01.2022
Avfallsproduksjonen vokser i de fleste europeiske land og EU som en helhet, men med et lavere tempo enn økonomien. I henhold til en nylig rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) er det imidlertid ingen tegn til at det overordnede målet om en reduksjon av den totale produksjonen av avfall er i nærheten av å bli oppnådd. Rapportens funn fremhever muligheter for mer effektivt forebygging av avfall, med særlig fokus på tekstiler.
Nyheter Troff document Renere luft kunne ha reddet minst 178 000 liv over hele EU i 2019 — 10.12.2021
Luftforurensning fortsatte å forårsake en betydelig byrde av for tidlig død og sykdom i Europa i 2019. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser at forbedring av luftkvaliteten til de nivåene som nylig ble anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO), kunne forhindre mer enn halvparten av de for tidlige dødsfallene forårsaket av eksponering for fint svevestøv.
Nyheter Europas natur under press – utfordringer og løsninger — 10.12.2021
Det europeiske miljøbyråets (EEA) arbeid og andre vurderinger har vist at Europas økosystemer er alvorlig truet. Århundrer med utnyttelse har satt varige spor på naturen i Europa, og bevaringsstatusen for de fleste verneområder og arter er ikke god. EEA Miljøsignaler 2021 gir en oversikt over problemene naturen i Europa står overfor, og peker på strategier for å bøte på situasjonen.
Nyheter Troff document Sjøtransport i EU: første miljøkonsekvensrapport anerkjenner god fremgang mot bærekraft og bekrefter at det kreves mer innsats for å forberede seg på økende etterspørsel — 01.09.2021
Sjøtransport spiller og vil fortsette å spille en sentral rolle i global og europeisk handel og økonomi. De siste årene har den maritime sektoren gjennomført betydelige tiltak for å redusere miljøpåvirkningen. I forkant av en anslått økning i globale fraktvolumer, viser en ny rapport for første gang hele omfanget av virkningen av EUs sjøtransportsektor på miljøet og identifiserer utfordringer for å oppnå bærekraft.
Nyheter Med kartviseren for luftkvalitet i europeiske byer kan du sjekke hvordan luftkvaliteten har vært over tid der du bor — 17.06.2021
Luftforurensning er et alvorlig problem i mange byer i Europa og utgjør en reell helserisiko. I dag lanserte Det europeiske miljøbyrået (EEA) kartviseren for luftkvalitet i europeiske byer. Her kan du sjekke hvordan luftkvaliteten har vært de siste to årene i byen der du bor, og sammenligne den med andre byer i Europa.
Nyheter Fotokonkurranse om klimaendringer og løsninger — 02.06.2021
Klimaendringer påvirker samfunnet og miljøet på mange forskjellige måter. Å takle klimaendringene krever kutt i utslipp for å redusere de verste konsekvensene og tilpasning til de vi ikke lengre kan stoppe. Det europeiske miljøbyråets (EEA) fotokonkurranse «Climate Change PIX» inviterer deltakere til å skildre hvordan klimaendringene ser ut i Europa og hvordan vi reagerer på dem.
Nyheter Motorisert transport: tog, fly, bil eller båt – hva er grønnest? — 26.03.2021
Å reise med tog er generelt den mest miljøvennlige formen for motorisert passasjertransport i Europa. Når det gjelder klimagassutslipp, er det mer miljøvennlig enn å reise med bil eller fly, ifølge to transport- og miljøstudier publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA) i dag.
Nyheter Plast, et voksende miljø- og klimaproblem: Hvordan kan Europa snu trenden? — 28.01.2021
Den stadig voksende mengden av plast, hvordan den påvirker artsmangfoldet og bidrar til klimaendringer, og hvordan vi kan håndtere den i et sirkulærøkonomisk perspektiv har stått på EUs dagsorden i årevis. Covid-19-pandemien har bare økt oppmerksomheten rundt plastavfall, med bilder av munnbind i havet, og store mengder engangsverneutstyr. I rapporten om sirkulær plastøkonomi som ble publisert i dag, analyserer Det europeiske miljøbyrået (EEA) i hvilken grad det er nødvendig og mulig å omstille seg til en sirkulær og bærekraftig måte å bruke plast på.
Nyheter Troff document Markant forbedring i Europas luftkvalitet de ti siste årene, færre dødsfall knyttet til forurensning — 23.11.2020
Bedre luftkvalitet har ført til langt færre for tidlige dødsfall de ti siste årene i Europa. De siste offisielle dataene fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) viser imidlertid at nesten alle europeere fortsatt plages av luftforurensning, og at det er ca. 400 000 premature dødsfall på kontinentet som følge av det.
Nyheter Octet Stream Veien mot et forurensningsfritt Europa — 26.10.2020
Hva er forurensning, og hvordan påvirker det menneskene og miljøet? I Europa blir det iverksatt tiltak for å redusere forurensningen, og som et ledd i “Europeisk grønn giv” fremmer Europakommisjonen en ambisjon om et forurensningsfritt Europa. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som offentliggjøres i dag, ser nærmere på forurensningsutfordringen i Europa fra ulike vinkler og på mulighetene for å rydde opp i og forebygge forurensning.
Nyheter Troff document Siste evaluering viser en fortsatt alvorlig forverring av naturen i Europa — 19.10.2020
Jordbruk og skogbruk som ikke er bærekraftig, urban utbygging og forurensning er de viktigste faktorene til en drastisk nedgang i Europas biologiske mangfold, noe som truer eksistensen til tusenvis av dyrearter og habitater. Videre er det fortsatt medlemstater som ikke har implementert EUs naturdirektiver og andre miljølover. De fleste vernede habitater og arter har ikke en god bevaringsstatus, og det må gjøres mye mer for å snu utviklingen, ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) “State of nature in the EU”-rapport, som publiseres i dag.
Nyheter Håndtering av forurensning og klimaendringer i Europa vil forbedre helsen og velværet, særlig for de mest sårbare — 08.09.2020
Luft- og støyforurensning, konsekvensene av klimaendringer så som hetebølger og eksponering for farlige kjemiske stoffer skaper dårlig helse i Europa. Dårlig miljøkvalitet bidrar til 13 prosent av alle dødsfall ifølge en større helse- og miljøvurdering Det europeiske miljøbyrået (EEA) publiserte i dag.
Nyheter Europas hav står overfor en usikker fremtid hvis viktige, felles tiltak ikke iverksettes — 25.06.2020
Konfrontert med de økte truslene som følge av overutnyttelse av marine ressurser, forurensning og klimaendringer, kreves det presserende tiltak for å bringe Europas hav tilbake i god miljøtilstand. Ifølge rapporten fra Det europeiske miljøbyrået om Europas marine økosystemer, som ble publisert i dag, er tiden i ferd med å løpe ut for å reversere flere tiår med forsømmelse og misbruk.
Nyheter REDISCOVER Nature i årets EEA fotokonkurranse — 09.06.2020
Uansett hvor vi er kan vi alle sette pris på naturens underverker, nå kanskje mer enn noensinne. Årets fotokonkurranse fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), «REDISCOVER Nature», som åpnes i dag, inviterer deg til å fange inn og dele din tilknytning til naturen og miljøet rundt deg.
Nyheter Antall europeere som utsettes for skadelig støyforurensning, forventes å øke — 05.03.2020
Minst én av fem europeere er i dag utsatt for støynivåer som anses som helseskadelige, ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) sin miljøstøyforurensningsrapport som ble publisert i dag. Antallet forventes å øke i årene fremover.
Nyheter Troff document Miljøstatus i Europa 2020: Det haster med en ny kurs for å takle klimaendringer, snu ødeleggelsen av miljøet og sikre framtidig velstand — 04.12.2019
Europa vil ikke nå sine 2030-mål uten hastetiltak de ti neste årene. Det må gjøres noe med den alarmerende raske nedgangen i artsmangfold, økte konsekvenser av klimaendringer og overforbruket av naturressurser. Ifølge miljøstatusrapporten fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble publisert i dag, står Europa overfor miljøutfordringer med overveldende omfang og hastverk, som savner sidestykke i historien. Økt bevissthet i befolkningen om behovet for omstilling til en bærekraftig framtid, teknologiske innovasjoner, økende lokale initiativer og opptrapping av EU-tiltak som den europeiske miljøavtalen, «European Green Deal», gir imidlertid grunn til håp, ifølge rapporten.
Nyheter Octet Stream Fremdeles for høy luftforurensning i Europa — 29.10.2018
Selv om situasjonen langsomt bedrer seg, fortsetter luftforurensningen å overskride EUs og Verdens helseorganisasjons grenser og retningslinjer, ifølge oppdaterte data og opplysninger publisert av Det europeiske miljøbyrået (EEA). Luftforurensning utgjør fremdeles en fare for menneskers helse og miljøet.
Nyheter good-news-for-holiday-makers — 29.05.2018
Nyheter Fotokonkurranse: Send oss dine beste vannbilder — 16.04.2018
Hva er det første du tenker på når du tenker på vann? Kan du fange det i et foto? Det europeiske miljøbyrået (EEA) inviterer deg til å sende dine mest kreative blinkskudd til WaterPIX, en fotokonkurranse om vann. De beste bidragene belønnes med en pengepremie.
Nyheter Videokonkurranse: Vis fram dine grønne valg — 01.12.2017
Hvordan kom du deg til jobb eller på skolen i dag? Med bil, sykkel eller offentlig transport? Hver dag gjør vi valg som kan påvirke miljøet. Noen av disse valgene gjør vi bevisst fordi vi ønsker å leve i et renere og sunnere miljø. Med videokonkurransen “I LIVE GREEN”, som organiseres av Det europeiske miljøbyrået (EEA) og deres partnernettverk, inviteres alle europeere til å være kreative og vise hva de gjør for å bidra til miljøet. De beste videoene belønnes med en pengepremie.
Nyheter Med europeisk luftkvalitetsindeks er opplysninger om luftkvaliteten tilgjengelig med et tastetrykk — 16.11.2017
Den nye europeiske luftkvalitetsindeksen, European Air Quality Index, som lanseres i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Europakommisjonen, gir brukerne mulighet til å sjekke den aktuelle luftkvaliteten i alle byer og regioner i Europa. Sammen med indeksen publiseres nye landfaktaark med oppdatert informasjon om luftkvaliteten i EEAs medlemsland.
Nyheter Forbedring av luftkvaliteten i europeiske byer vil gi store helsemessige fordeler — 06.10.2017
De fleste som bor i europeiske byer utsettes for dårlig luftkvalitet. De siste estimatene fra Det europeiske miljøbyrået (EEA), som ble utgitt i dag, viser at fint svevestøv (PM) fortsetter å forårsake for tidlig død hos mer enn 400 000 europeere årlig. Veitransport, landbruk, kraftverk, industri og husholdninger er de største kildene for utslipp av luftforurensende stoffer i Europa.
Nyheter Hva betyr naturen for deg? Fotokonkurransen NATURE@work er lansert — 15.03.2017
Naturen arbeider hardt for å beskytte oss og opprettholde vårt daglige liv – et faktum som ofte blir undervurdert. Men naturen spiller en avgjørende rolle. Den gir oss ren luft, rent drikkevann, klær, mat og råmaterialene vi trenger for å bygge oss tak over hodet. Andre goder er ikke så godt kjent, for eksempel den rollen naturen spiller når det gjelder å redusere virkningene av klimaendringene. For å sette søkelyset på den viktige rollen naturen spiller i våre liv, oppfordrer Det europeiske miljøbyrå (EEA) deg til å forsøke å fange hvordan naturen arbeider for deg gjennom fotokonkurransen NATURE@work.
Nyheter Klimaendringene utgjør en stadig alvorligere risiko for økosystemer, menneskers helse og økonomien i Europa. — 25.01.2017
Europas regioner står overfor stigende havnivåer og mer ekstremvær, som hyppigere og mer intense hetebølger og episoder med flom, tørke eller storm på grunn av klimaendringene, ifølge en rapport som Det europeiske miljøbyrå offentliggjør i dag. Rapporten vurderer de siste trendene og prognosene for klimaendringer i Europa og konsekvensene av dem, og finner at bedre og mer fleksible tilpasningsstrategier, retningslinjer og tiltak vil bli avgjørende for å redusere disse konsekvensene.
Press Release D source code Europas miljø 2015: Framtidens velstand krever modige endringer innen politikk, kunnskap, investeringer og innovasjon — 25.02.2015
Europas miljø- og klimapolitikk har gjort store framskritt og gitt oss et bedre miljø og bedre livskvalitet og samtidig fremmet innovasjon, sysselsetting og økonomisk vekst. Til tross for denne positive utviklingen står Europa fortsatt overfor mange vedvarende, voksende miljøutfordringer. Å håndtere dem vil kreve grunnleggende endringer i de produksjons- og forbrukssystemene som er hovedårsaken til miljøproblemene.
Press Release Octet Stream Østerrike og Tyskland best på resirkulering, men Storbritannia og Irland øker mest — 14.03.2013
Østerrike, Tyskland og Belgia hadde høyest resirkuleringsgrad for kommunalt avfall i hele Europa i 2010. Selv om en del land har hatt en kraftig økning i resirkuleringsgrad, sløser vi i Europa fortsatt bort store mengder verdifulle ressurser ved å deponere avfall på fyllplassene, og mange land risikerer å ikke klare å oppfylle sine juridisk bindende resirkuleringsmål.
Press Release Trafikkforurensning er fortsatt helseskadelig i mange deler av Europa — 26.11.2012
Transporten i Europa genererer skadelige nivåer av luftforurensende stoffer og står for en fjerdedel av klimagassutslippene i EU. Mange av de resulterende miljøproblemene kan løses ved å trappe opp innsatsen for å nå nye EU-mål, ifølge den siste rapporten fra Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Tydelige klimaendringer i Europa bekrefter akutt behov for tilpasningstiltak — 20.11.2012
Klimaendringene berører alle Europas regioner og medfører en rekke forskjellige konsekvenser for både samfunnet og miljøet. Vi kan forvente ytterligere konsekvenser i framtiden som potensielt kan gjøre store økonomiske skader, ifølge en ny vurdering som publiseres av Det europeiske miljøbyrået i dag.
Press Release Mange europeere fortsatt eksponert for skadelig luftforurensning — 25.09.2012
Nesten en tredel av Europas byboere eksponeres for høye konsentrasjoner av svevestøv. Svevestøv er et av de forurensende stoffene som forårsaker størst skade på menneskers helse ettersom det trenger inn i følsomme deler av luftveiene. EU har i de siste tiårene gjort framskritt når det gjelder å redusere luftforurensningen som forårsaker forsuring, men en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag, viser at mange deler av Europa opplever vedvarende problemer med konsentrasjoner av svevestøv og bakkenær ozon i uteluften.
Press Release Den europeiske transportsektoren må være ambisiøs for å nå målene — 08.11.2011
Utslippene av mange forurensende stoffer fra transport gikk ned i 2009. Men denne nedgangen er muligens bare en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen, ifølge den ferske årsrapporten om transportsektorens utslipp fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) tar for seg miljøkonsekvensene av transport. Rapporten er for første gang basert på det omfattende settet med kvantitative mål som er foreslått i Europakommisjonens veikart for transport for 2011.
Press Release Europeisk rapport: "Hva vet vi om vann og grønn økonomi?" — 07.09.2011
I forbindelse med den syvende ministerkonferansen "Miljø for Europa" som arrangeres i Astana i Kasakhstan 21.–23. september 2011, møtes ministrene i dag for å drøfte Europas vannproblemer og hvordan økonomien kan gjøres grønnere. Til støtte for konferansen lanserer Det europeiske miljøbyrå (EEA) en innovativ såkalt "Assessment of Assessments" som munner ut i anbefalinger om hvordan miljøinformasjon og politiske beslutninger kan samordnes tettere.
Press Release Octet Stream Bier eller business – ja takk, begge deler! — 18.11.2010
Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjorde i dag sin fjerde miljøtilstands- og miljøutsiktsrapport, SOER2010, en omfattende vurdering av hvordan og hvorfor Europas miljø endres og hva vi gjør med det. SOER 2010 konkluderer med at en fullt integrert tilnærming til å omdanne Europa til en ressurseffektiv grønn økonomi, ikke bare vil gi et sunt miljø, men også øke velstanden og styrke den sosiale utjevningen.
Press Release Har europeisk transport blitt grønnere? Delvis. — 19.04.2010
Samtidig som teknologiske framskritt gjør at bilene blir stadig mer miljøvennlige, skal stadig flere passasjerer og mer gods fraktes over enda større avstander. Vinningen går dermed opp i spinningen. I en ny rapport basert på en analyse av langsiktige trender etterlyser Det europeiske miljøbyrå (EEA) en tydelig visjon som definerer hva Europas transportsystem skal være i 2050, og en konsekvent politikk for å oppnå dette.
Press Release Biologisk mangfold, klimaendringer og deg — 18.03.2010
EEA Signaler 2010: historier om mennesker og deres miljø
Press Release Europa må styre transportpolitikken i riktig retning — 27.03.2009
Transportsektoren bidrar fortsatt uforholdsmessig mye til utslipp av klimagasser, dårlig luftkvalitet og støy i Europa og benytter seg fortsatt av de minst effektive måtene å flytte mennesker og varer på.
Press Release Octet Stream Tørke og overforbruk av vann i Europa — 05.03.2009
Fra golfbaner til bøker, olivenolje til ferier – alle de varene og tjenestene vi er avhengige av, i tillegg til mange av våre daglige aktiviteter, krever en livsviktig ressurs: vann. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) bekrefter at vannforbruket i mange deler av Europa ikke er bærekraftig, og anbefaler en ny tilnærming til forvaltningen av vannressursene.
Nyheter Bli med og kjemp for miljøet som hemmelig agent i en tegneserie — 30.04.2008
Nå kan barn lære om miljøvern samtidig som de tar opp jakten på miljøskurker på Det europeiske miljøbyråets nye nettsted ”Miljøagentene”, som er tilgjengelig på 24 språk.
Press Release EU sliter med å redusere utslippene fra transportsektoren: behov for drastisk forbedring og klare mål — 14.02.2008
Transportsektoren i EU må iverksette strenge tiltak for å hjelpe Europa med å oppfylle sine mål om reduksjon i klimagassutslippene. Dette går fram av en ny rapport offentliggjort av Det europeiske miljøbyrå (EEA).
Press Release Ministrene må forene krefter for å skape et sunt miljø i den felleseuropeiske regionen — 28.09.2007
Ifølge en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrå (EEA) som ble offentliggjort i dag, hemmes miljøpolitikken i den felleseuropeiske regionen av informasjonshull og svikt i gjennomføringen.
Press Release Nedgang i utslippene av klimagasser i EU i 2005 — 13.06.2007
Ifølge den årlige rapporten om klimagasser i Det europeiske fellesskap utarbeidet av Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København, var det en nedgang i utslippene av alle klimagasser som bidrar til klimaendringene fra 2004 til 2005.
Press Release Transportsektoren — verst i Kyoto-klassen igjen — 22.02.2007
Ifølge en ny rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) offentliggjør i København i dag, er utslippet av klimagasser fra transportsektoren en viktig, men ikke uoverkommelig hindring for at EU skal nå Kyoto-målene om utslippsreduksjoner.
Press Release Byspredningen - Europas glemte miljøutfordring — 22.11.2006
Behov for en EU-politikk som rettesnor for effektiv byplanlegging
Press Release object code Nytt nettbasert overvåkingssystem for luftforurensning — 18.07.2006
Med Ozone Web, det nye internettverktøyet som ble lansert i København i dag av Det europeiske miljøbyrået (EEA), har brukerne for første gang mulighet til å overvåke og spore nivået av bakkenært ozon i paneuropeisk skala.
Press Release object code Snart ingen vei tilbake for Europas kystlinje — 03.07.2006
Ifølge en rapport som Det europeiske miljøbyrå (EEA) i København i dag legger fram, er trusselen mot Europas unike kystmiljø stadig stigende på grunn av dets popularitet.
Press Release object code Klimaendringer topper listen over miljøutfordringer — Europa kjenner varmen — 29.11.2005
Beslutningstakere, næringsliv og privatpersoner må gripe fatt i en lang rekke miljøutfordinger nå - eller betale dyrt senere
Press Release object code Gratis dataspill om miljø på 26 språk — 25.08.2005
Spillelskere i hele Europa kan nå spille dataspill og samtidig lære om miljøet. Det europeiske miljøbyrået i København har lansert dataspillet Honoloko på 26 språk. Spillet finner du gratis på internett.
Press Release object code EEA offentliggjør det første digitale kartet over landskapsendringene i Europa — 17.11.2004
Det første digitale kartet over de mange endringene Europas landskaper har gjennomgått siden 1990, ble offentliggjort i dag. Dette gir beslutningstakere mulighet til å se hvordan beslutninger de tidligere har tatt innen f.eks. landbruk og samferdsel, har virket inn på regionens begrensede landressurser og på miljøet som sådan.
Press Release object code Ikke-bærekraftig økonomisk aktivitet setter framdriften i Europas miljøarbeid i fare — 12.05.2003
Miljøtilstanden i Europa er på mange områder forbedret i løpet av det siste tiåret, men mye av framgangen står nå i fare for å bli ødelagt av den økonomiske veksten fordi regjeringene ennå ikke har gjort det som er nødvendig for å frikople presset på miljøet fra økonomisk aktivitet.
Press Release object code Signals 2002 — 23.05.2002
Press Release object code De nyeste miljøsignalene setter søkelyset på utfordringen for den offentlige politikk i Europa — 29.05.2001
Den offentlige politikken må bli mer effektiv når det gjelder å påvirke det økende omfanget av og det stadig endrede mønsteret i produksjon og forbruk om Europa skal greie å oppnå målene om miljøvennlig og bærekraftig utvikling.

Permalinks

Dokumenter handlinger