neste
forrige
elementer

Press Release

Den europeiske transportsektoren må være ambisiøs for å nå målene

Endre språk
Press Release Publisert 08.11.2011 Sist endret 20.02.2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Utslippene av mange forurensende stoffer fra transport gikk ned i 2009. Men denne nedgangen er muligens bare en midlertidig effekt av den økonomiske nedgangen, ifølge den ferske årsrapporten om transportsektorens utslipp fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) tar for seg miljøkonsekvensene av transport. Rapporten er for første gang basert på det omfattende settet med kvantitative mål som er foreslått i Europakommisjonens veikart for transport for 2011.

Utslippsnivåene for nesten alle forurensende stoffer fra transport falt i 2009 som følge av redusert etterspørsel. Men denne reduksjonen skyldtes den økonomiske nedgangen. Det er nå behov for en mer grunnleggende endring i Europas transportsystem for å sikre at utslippene ikke øker selv i tider med kraftig økonomisk vekst.

Administrerende direktør i EEA, professor Jacqueline McGlade

– Utslippsnivåene for nesten alle forurensende stoffer fra transport falt i 2009 som følge av redusert etterspørsel, uttaler administrerende direktør i EEA, professor Jacqueline McGlade. – Men denne reduksjonen skyldtes den økonomiske nedgangen. Det er nå behov for en mer grunnleggende endring i Europas transportsystem for å sikre at utslippene ikke øker selv i tider med kraftig økonomisk vekst.

EEAs rapport om transport og miljø viser at en viss effektivitetsgevinst allerede er oppnådd. For eksempel var nye biler i 2010 omtrent 20 prosent mer effektive enn i 2000. Denne relativt beskjedne gevinsten blir imidlertid ofte mer enn oppveid av økende etterspørsel, selv om nedgangstidene har dempet aktiviteten i noen områder. I perioden 1990 –2009 økte etterspørselen med om lag en tredel, noe som medførte en 27 prosents økning i utslippene av klimagasser fra transport i samme tidsrom.

De nye målene som foreslås i Kommisjonens veikart, vil utgjøre en ramme for beslutningstakere på europeisk, nasjonalt og kommunalt plan når det gjelder håndtering av miljøutfordringer knyttet til transport. Rapporten viser at det er fullt mulig for politiske beslutningstakere å ta tak i disse problemene på en helhetlig måte, for eksempel ved å se luftkvalitet og klimaendringer i sammenheng.

EEA har for første gang utviklet en basislinje for måling av framskrittene som blir gjort i forhold til transportsektorens miljømål. Disse inkluderer mål knyttet til utslipp av klimagasser, energiforbruk og støy. Det er utviklet et sett med 12 hovedindikatorer som spenner over en rekke ulike politikkområder.

Viktige funn

  • Transport sto for 24 % av alle klimagassutslipp i EU i 2009. Veikartet krever at medlemsstatene reduserer sine klimagassutslipp fra transport med 60 % i forhold til 1990-nivået innen 2050. Ettersom utslippene faktisk økte med 27 % i perioden 1990–2009, må EU altså oppnå en samlet reduksjon på 68 % i perioden 2009–2050.
  • Årlig energiforbruk innen transport økte uavbrutt fra 1990 til 2007 i miljøbyråets medlemsland. Selv om den samlede energietterspørselen innen transport falt med 4 % i perioden 2007–2009, vil den oppadgående trenden sannsynligvis fortsette når den økonomiske veksten tiltar igjen.
  • Grenseverdiene for luftkvalitet ble overskredet mange steder. For nitrogendioksid (NO2), som kan forårsake astma og andre luftveisproblemer, ble de årlige grenseverdiene overskredet ved 41 % av målestasjonene i 2009.
  • Svevestøv (PM10) fra transport forårsaker også alvorlige helseproblemer. I 2009 ble den daglige grenseverdien for PM10 overskredet ved 30 % av målestasjonene i de 27 EU-landene.
  • Nærmere 100 millioner mennesker ble eksponert for skadelige langsiktige gjennomsnittsnivåer av støy fra veier med tung trafikk.
  • Den reelle gjennomsnittsprisen på drivstoff til veitransport (beregnet som prisen på blyfri bensin inklusive avgifter) var 1,14 euro per liter i juni 2011, som er 15 % høyere enn 1980-prisen i absolutte tall. Det betyr at bensinprisen reelt sett ikke har steget med mer enn 0,5 prosentpoeng per år i gjennomsnitt, og at drivstoffprisene dermed ikke sender et sterkt signal som oppmuntrer til mer effektive transportmåter.
  • Andelen biler som bruker alternative drivstoff, har økt jevnt og trutt, og var på over 5 % av bilparken i 2009. De fleste av disse brukte flytende petroleumsgass (LPG), mens elektriske biler utgjorde 0,02 % av bilparken.
  • Veier, jernbaner og motorveier stykker det europeiske landskapet i stadig mindre biter, med alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet. Nesten 30 % av arealet i EU er moderat, meget eller ekstremt fragmentert, noe som begrenser bevegelsene og forplantningsmulighetene til mange ulike arter.

Merknader til redaktørene

Om TERM-rapporten

‘Laying the foundations for greener transport’ er den siste i en serie årlige rapporter som er utarbeidet av Det europeiske miljøbyrået innenfor rammen av EEAs transport- og miljørapporteringsmekanisme (TERM).

European Annual Air Quality Report 2011 gir en oversikt over og analyse av luftkvaliteten i Europa. Status og trender for luftkvaliteten er vurdert på grunnlag av luftmålinger (1999–2009) samt menneskeskapte utslipp og trender for disse (1999–2009).

TERM-rapporten inneholder også et kapittel om karbondioksid (CO2)-utslipp fra biler. I løpet av de neste ukene vil EEA publisere oppdaterte data om framskrittene produsentene har gjort i forhold til CO2-målene for nye biler. Disse vil bli lagt ut på www.eea.europa.eu.

I 2012 vil TERM-rapporten for første gang måle framdriften opp mot basislinjen som er etablert i denne rapporten.

Definisjoner

Klimagassutslipp fra transport ble i Kyoto-protokollen definert som utslipp fra forbrenning og fordampning av drivstoff til all transportvirksomhet, uavhengig av sektor, men eksklusive internasjonal luftfart og sjøtransport (bunkersolje). Utslippsmålet for klimagasser fra transport i Kommisjonens veikart er definert som utslippene beregnet etter Kyoto-protokollen, pluss internasjonal luftfart (men eksklusive internasjonal sjøtransport). Tallene er oppgitt i CO2-ekvivalenter.

Godstransport: Dette inkluderer veitransport (nasjonal og internasjonal transport med tungtransportkjøretøyer, herunder tredjelandstrafikk og kabotasje), jernbane og innlands vannveier.

Ytterligere informasjon

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumenter handlinger