další
předchozí
položky

Press Release

Doprava v Evropě musí být ambiciózní, aby splnila cíle

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 10.11.2011 Poslední změna 20.02.2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Objem emisí celé řady látek znečišťujících životní prostředí, jež pocházejí z dopravy, v roce 2009 poklesl. Podle poslední výroční zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o emisích z dopravy může být toto snížení však jen dočasným důsledkem hospodářského poklesu. Mechanismy hlášení pro dopravu a životní prostředí (TERM) zkoumají dopady dopravy na životní prostředí. Ve zprávě se poprvé zvažuje komplexní soubor kvantitativních cílů navržených v plánu Evropské komise pro oblast dopravy vypracovaném v roce 2011.

Úrovně emisí téměř všech znečišťujících látek z dopravy se v roce 2009 snížily, neboť poklesla poptávka. Jedná se však o důsledek hospodářské recese. Nyní tedy musíme usilovat o zásadnější změny v evropském dopravním systému, aby se emise v období silného hospodářského růstu nezvyšovaly

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA

Profesorka Jacqueline McGladeová, výkonná ředitelka agentury EEA, říká: „Úrovně emisí téměř všech znečišťujících látek z dopravy se v roce 2009 snížily, neboť poklesla poptávka. Jedná se však o důsledek hospodářské recese. Nyní tedy musíme usilovat o zásadnější změny v evropském dopravním systému, aby se emise v období silného hospodářského růstu nezvyšovaly.“

Ze zprávy agentury EEA o dopravě a životním prostředí vyplývá, že v oblasti účinnosti bylo dosaženo určitých pozitivních výsledků. Nové automobily registrované v roce 2010 byly například o pětinu účinnější než automobily v roce 2000. Tyto relativně skromné výsledky však často překonává rostoucí poptávka, přestože hospodářská recese utlumila činnost v některých oblastech. V období 1990–2009 vzrostla poptávka v oblasti dopravy přibližně o třetinu, což ve stejném období vedlo k nárůstu emisí skleníkových plynů z dopravy o 27 %.

Nové cíle navržené v plánu Komise budou představovat rámec pro tvorbu politik na evropské i vnitrostátní úrovni, aby se tak řešily otázky životního prostředí spojené s dopravou. Ze zprávy je patrné, že političtí činitelé mají významné příležitosti řešit tyto problémy koherentně, např. tak, že se budou současně zabývat kvalitou ovzduší a změnou klimatu.

Agentura EEA poprvé vypracovala východisko k hodnocení pokroku dosaženého při realizaci cílů dopravního odvětví v oblasti životního prostředí. K těmto cílům patří emise skleníkových plynů, spotřeba energie a hluk. Agentura vytvořila základní soubor 12 ukazatelů, jež pokrývají mnoho oblastí politik.

Hlavní zjištění

  • Podíl odvětví dopravy na celkovém objemu emisí skleníkových plynů EU v roce 2009 činil 24 %. V plánu je stanoveno, že členské státy EU musí do roku 2050 tyto emise snížit o 60 % oproti hodnotám z roku 1990. Jelikož emise v období 1990–2009 vzrostly o 27 %, musí EU v období 2009–2050 dosáhnout celkového snížení emisí o 68 %.
  • Roční spotřeba energie v oblasti dopravy v členských státech agentury EEA v období 1990–2007 nepřetržitě rostla. Celková energetická poptávka v  dopravě v letech 2007–2009 poklesla o 4 %, je však pravděpodobné, že s obnovou hospodářského růstu se vrátí i rostoucí trend spotřeby.
  • Cíle týkající se kvality ovzduší byly v mnoha oblastech překročeny. U oxidu dusičitého (NO2), který může způsobovat astma a další problémy dýchacích cest, byly roční mezní hodnoty v roce 2009 na stanicích pro monitorování dopravy překročeny o 41 %.
  • Částice (PM10) z dopravy rovněž způsobují závažné zdravotní problémy. V roce 2009 byla denní mezní hodnota pro částice PM10 v dopravních oblastech ve 27 zemích celé EU překročena o 30 %.
  • Dlouhodobým škodlivým průměrným úrovním hluku způsobeného silničními vozidly na hlavních trasách bylo vystaveno téměř 100 milionů obyvatel.
  • Průměrná skutečná cena paliv používaných v silniční dopravě (vypočítaná jako ekvivalent bezolovnatého benzinu, včetně cel a daní) činila v červnu 2011 1,14 EUR za jeden litr, v reálných hodnotách byla o 15 % vyšší než v roce 1980. Cena benzinu tedy v reálných hodnotách vzrostla v průměru o méně než 0,5 procentního bodu za rok, což znamená, že ceny paliv nepředstavují výrazné pobídky k účinnějším variantám v oblasti dopravy.
  • Podíl automobilů na alternativní paliva na silnicích stále roste a v roce 2009 činil více než 5 % vozového parku. Většina těchto vozidel používala zkapalněný ropný plyn (LPG); elektrická vozidla tvořila 0,02 % vozového parku.
  • Silnice, železnice a dálnice rozdělují evropskou krajinu na stále menší části, což má závažné důsledky pro biologickou rozmanitost. Téměř 30 % půdy v EU je mírně, do velké míry či do značně velké míry rozděleno na části, což omezuje pohyb a reprodukci mnoha živočišných druhů.

Poznámky pro vydavatele

Souvislosti zprávy TERM

Poslední výroční zprávou uveřejněnou Evropskou agenturou pro životní prostředí v rámci mechanismů hlášení pro dopravu a životní prostředí (TERM) je „Vytvoření základů ekologičtější dopravy“ („Laying the foundations for greener transport“).

Výroční zpráva o kvalitě ovzduší v Evropě za rok 2011 předkládá shrnutí a analýzu kvality ovzduší v Evropě. Hodnocení situace a tendencí vývoje kvality ovzduší vychází z měření vnějšího ovzduší (1999–2009) a současně z antropogenních emisí a jejich trendů (1990-2009).

Součástí zprávy TERM je i kapitola o emisích oxidu uhličitého (CO2) z automobilů. V průběhu následujících týdnů agentura EEA uveřejní aktualizované údaje o pokroku výrobců vozidel dosaženého při realizaci cílů pro CO2 stanovených pro nová vozidla. Budou uveřejněny na internetových stránkách agentury http://www.eea.europa.eu/cs.

V roce 2012 bude zpráva TERM věnována pokroku dosaženého ohledně východiska, které bylo poprvé stanoveno v této zprávě.

Definice

Emise skleníkových plynů z dopravy byly v dohodě o Kjótském protokolu stanoveny jako emise ze spalování paliv a jejich výparů ze všech činností a všech odvětví v oblasti dopravy s výjimkou mezinárodní letecké a námořní dopravy (pohonné hmoty v mezinárodních zásobnících). Cíl pro emise skleníkových plynů z dopravy stanovený v plánu Komise je definován jako emise vypočtené podle Kjótského protokolu a emise z mezinárodní letecké dopravy (s výjimkou mezinárodní námořní dopravy). Údaje se uvádějí jako ekvivalent CO2.

Nákladní doprava: zahrnuje silniční (vnitrostátní a mezinárodní dopravu těžkými nákladními vozidly, včetně dopravy mezi třetími zeměmi a kabotáže), železniční a vnitrozemskou vodní dopravu.

Další informace

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akce dokumentů