næste
forrige
emner

Press Release

Transportsektoren i EU skal være ambitiøs for at nå fastsatte mål

Skift sprog
Press Release Udgivet 08/11 2011 Sidst ændret 20/02 2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Udledningerne af mange forurenende stoffer fra transport faldt i 2009. Men dette fald er ifølge den seneste årlige rapport om udledningerne fra transport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) måske kun en forbigående virkning af den økonomiske afmatning. Transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM) undersøger de miljømæssige konsekvenser af transport. Rapporten ser for første gang nærmere på et omfattende sæt af kvantitative mål, som Europa-Kommissionen har foreslået i sin 2011-køreplan for transportområdet.

Niveauerne for udledningerne af næsten alle forurenende stoffer fra transport faldt i 2009 som følge af et fald i efterspørgslen. Men dette fald havde sit udspring i den økonomiske krise. Der er derfor behov for en mere gennemgribende omlægning af Europas transportsystem, så emissionerne heller ikke stiger i tider med stærk økonomisk vækst.

Professor Jacqueline McGlade, EEA’s administrerende direktør

“Niveauerne for udledningerne af næsten alle forurenende stoffer fra transport faldt i 2009 som følge af et fald i efterspørgslen,” sagde professor Jacqueline McGlade, EEA’s administrerende direktør. “Men dette fald havde sit udspring i den økonomiske krise. Der er derfor behov for en mere gennemgribende omlægning af Europas transportsystem, så emissionerne heller ikke stiger i tider med stærk økonomisk vækst”.

EEA’s rapport om transport og miljøet viser, at der er skabt visse forbedringer af energieffektiviteten. F.eks. var nye biler i 2010 omkring 20 % mere energieffektive end i 2000. Disse relativt beskedne forbedringer overhales dog ofte af stigende efterspørgsel, også selv om krisen bremsede aktiviteten op på visse områder. Mellem 1990 og 2009 steg efterspørgslen efter transport med ca. en tredjedel, hvilket medførte en stigning på 27 % i udledningen af drivhusgasser fra transport i samme periode.

Nye mål foreslået i Kommissionens køreplan vil afstikke rammerne for politikker på europæisk, nationalt og lokalt plan, der skal sætte ind over for miljøproblemer på transportområdet. Rapporten viser, at de politiske beslutningstagere har en bred vifte af muligheder for at håndtere disse problemer på en sammenhængende måde, f.eks. ved at anlægge en samlet strategi for luftkvalitet og klimaændringer.

EEA har for første gang udformet en referenceramme for vurdering af udviklingen frem mod transportsektorens miljømål. Hertil hører mål for udledninger af drivhusgasser, energiforbrug og støj. Der er blevet udviklet et sæt af 12 centrale indikatorer, der spænder over et bredt spektrum af politikområder.

Væsentlige konklusioner

  • Transport tegnede sig for 24 % af alle udledninger af drivhusgasser i 2009. I henhold til køreplanen skal EU’s medlemsstater senest i 2050 have nedbragt udledningen af drivhusgasser fra transport med 60 %, sammenlignet med niveauerne i 1990. Eftersom emissionerne rent faktisk steg med 27 % mellem 1990 og 2009, skal EU foretage en samlet reduktion på 68 % mellem 2009 og 2050.
  • Det årlige energiforbrug fra transport steg konstant mellem 1990 og 2007 i EEA’s medlemslande. Selv om den samlede efterspørgsel efter energi til transportformål faldt med 4 % i perioden 2007-2009, vil vi sandsynligvis igen komme til at opleve en stigende tendens, når der igen kommer vækst i økonomien.
  • Målene for luftkvalitet blev overskredet på mange områder. For kvælstofdioxid (NO2), der kan forårsage astma og andre åndedrætsproblemer, blev de årlige grænseværdier i 2009 overskredet på 41 % af trafikovervågningsstationerne.
  • Partikler (PM10) fra transport forårsager ligeledes alvorlige sundhedsproblemer. I 2009 blev den daglige grænseværdi for PM10 overskredet på 30 % af trafikovervågningsstationerne i hele EU-27.
  • Næsten 100 millioner mennesker var udsat for skadelige langvarige gennemsnitlige støjniveauer fra køretøjer på større veje.
  • Den gennemsnitlige faktiske pris på bilbrændstof (beregnet som benzinækvivalent (blyfri), inklusive skatter og afgifter, 2005 prisniveau) var 1,14 EUR pr. liter i juni 2011, i faktiske priser 15 % højere end i 1980. Det betyder, at prisen på benzin er steget med mindre end 0,5 procentpoint i gennemsnit om året i faktiske priser, og det betyder, at brændstofpriserne ikke giver noget stærkt incitament til mere effektive transportvalg.
  • Andelen af køretøjer, som anvender alternative brændstoffer, er steget støt og tegner sig for mere end 5 % af flåden i 2009. De fleste af disse køretøjer anvendte propan gas (LPG), mens elbiler blot udgjorde 0,02 % af den samlede flåde.
  • Veje, jernbaner og motorveje skærer sig igennem Europas landskab og deler jorden op i stadig mindre parceller, og det går stærkt ud over biodiversiteten. Næsten 30 % af jorden i EU er enten moderat, stærkt eller meget stærkt opdelt, hvilket begrænser mange forskellige arters bevægelsesfrihed og ynglesteder.

Bemærkninger til redaktørerne

TERM-rapporten i sammenhæng

‘Laying the foundations for greener transport’ (sådan skabes grundlaget for grønnere transport) er den seneste af en række rapporter offentliggjort af Det Europæiske Miljøagentur under transport- og miljørapporteringsmekanismen (TERM).

European Annual Air Quality Report 2011 (den årlige europæiske rapport om luftkvalitet) giver en oversigt over og en analyse af luftkvaliteten i Europa. Evalueringen af status og tendenserne i forbindelse med luftkvalitet er baseret på luftmålinger (1999-2009), i sammenhæng med menneskeskabte emissioner og tendenserne herfor (1990-2009).

TERM-rapporten indeholder et kapitel om kuldioxidemissioner (CO2) fra biler. EEA vil i de kommende uger offentliggøre opdaterede data om de fremskridt, som producenterne har gjort i forhold til CO2–mål for nye biler. Disse vil blive offentliggjort på www.eea.europa.eu.

I 2012 vil TERM-rapporten se nærmere på, hvordan den referenceramme, der er fastlagt for første gang i denne rapport, har udviklet sig.

Definitioner

Emissioner af drivhusgasser fra transport blev defineret i aftalerne i Kyoto-protokollen som emissioner fra forbrænding og fordampning for alle transportaktiviteter, uanset sektor, men minus international luftfart og søtransport (international bunkerfuel). Målet for udledningerne af drivhusgasser i Kommissionens køreplan er defineret som de emissioner, der henhører under Kyoto-protokollen, plus international luftfart (men minus international søtransport). Tal er i CO2-ækvivalenter.

Godstransport: Dette omfatter transport ad vej (national og international transport med godskøretøjer, herunder tredjelandstrafik og cabotage), på jernbane og på indre vandveje.

Yderligere oplysninger

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Handlinger