sonraki
önceki
öğeler

Press Release

Avrupa taşımacılık sektörü hedefleri karşılamak için azimli olmalıdır

Dili değiştir
Press Release Yayınlandı 09.11.2011 Son değiştirilme 20.02.2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Ulaşımda birçok kirletici maddenin emisyonu 2009 yılında azaldı. Ancak bu azalma Avrupa Çevre Ajansinin (AÇA) Ulaşım ve taşımacılık emisyonu hakkındaki en son yıllık raporuna göre ekonomik gerileme nedeniyle geçici bir etki olabilir. Ulaşım ve Çevre Raporlama Mekanizması (UÇRM) ulaşımın çevresel etkilerini araştırmaktadır. Rapor ilk defa Avrupa Komisyonu’nun nakliyeyle ilgili 2011 yol haritasında önerdiği niteliksel hedeflerin tümünü göz önüne almıştır.

ulaşım ve taşımacılığa bağlı neredeyse tüm kirletici maddelerin emisyonu talepte azalma olduğundan 2009 yılında azalmıştır. Ancak bu düşüş ekonomik durgunluktan kaynaklanmıştır. Bundan dolayı artık güçlü ekonomik büyüme zamanlarında bile emisyonun artmaması için Avrupa’nın taşımacılık sisteminde daha köklü bir değişikliği görmeliyiz

Profesör Jacqueline McGlade

AÇA’nın  Yetkili İcra Direktörü Profesör Jacqueline McGlade “ulaşım ve taşımacılığa bağlı neredeyse tüm kirletici maddelerin emisyonu talepte azalma olduğundan 2009 yılında azalmıştır” demiştir.  “Ancak bu düşüş ekonomik durgunluktan kaynaklanmıştır.  Bundan dolayı artık güçlü ekonomik büyüme zamanlarında bile emisyonun artmaması için Avrupa’nın taşımacılık sisteminde daha köklü bir değişikliği görmeliyiz”.

AÇA’nın  Ulaşım ve Çevre hakkındaki raporu bazı verimli kazanımların gerçekleştiğini göstermektedir.  Örneğin, 2010 yılındaki yeni model arabalar 2000 yılındakilere kıyasla 5 kat daha verimlidir. Ancak, bu görece az kazanımlar, ekonomik durgunluk bazı alanlarda faaliyetleri yavaşlatmış olsa bile, genelde artan taleple cüzi miktardadır.  1990 ile 2009 yılları arasında, taşımacılık talebi yaklaşık üçte bir oranında arttı ve bu da aynı süre zarfı içinde nakliye kaynaklı  sera gazı emisyonlarında %27’lik bir artışa neden oldu. 

Komisyon’un yol haritasında önerilen yeni hedefler taşımacılık ve ulaşıma a bağlı çevre sorunlarıyla başa çıkabilmek için Avrupa çapında, ulusal ve yerel düzeyde bir politika oluşturulmasının çerçevesini çizecektir. Rapor karar vericilerin bu sorunları tutarlı olarak ele almaları için, örneğin hava kalitesi ve iklim değişikliğini beraber ele almak gibi, önemli olanaklar bulunduğunu göstermektedir. 

AÇA ilk defa taşımacılık sektörünün çevresel hedeflerindeki ilerlemeyi değerlendirmek için bir temel  hat geliştirmiştir. Bunlar, sera gazı emisyonları, enerji tüketimi ve gürültü için hedefleri içermektedir.  Bir çok karar alanlarına yayılan 12 temel gösterge geliştirilmiştir. 

Temel bulgular

  • 2009 yılında taşımacılık veulaşım tüm AB’deki sera gazı emisyonunun %24’ünden sorumluydu. Yol haritası AB Üye Ülkelerinin 2050 yılında 1990 yılı seviyesiyle karşılaştırıldığında ulaşımdaki SGE’yi %60 azaltması gerektiğini belirtmektedir.  Emisyon 1990 ile 2009 yılları arasında %27 arttığı göz önünde bulundurulduğunda, AB 2009 ile 2050 yılları arasında SG emisyonunda toplamda %68’lık azalmaya gitmelidir.
  • Taşımacılık kaynaklı yıllık enerji tüketimi 1990 ile 2007 yılları arasında AÇA üye ülkelerinde sürekli artmıştır. Taşımacılık ve ulaşımin toplam enerji talebi 2007-2009 arasında %4 düşmesine rağmen, yükselme eğilimi ekonomik büyümeyle devam etmesi muhtemeldir.
  • Hava kalite hedefleri bir çok alanda aşılmıştır. Astım ve diğer solunum yolu problemlerine neden olabilen nitrojen diyoksit (NO2) için yıllık sınır değerleri 2009 yılında trafik takip istasyonları verilerine göre %41 aşılmıştır. 
  • Taşımacılık ve ulaşımın  neden olduğu parçacık madde de (PM10) ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır.  2009 yılında, PM10 günlük sınır değeri 27 AB üye ülkesindeki trafik alanlarında %30 aşılmıştır. 
  • Yaklaşık 100 milyon insan ana yollardaki motorlu araçlarının neden olduğu zararlı uzun süreli ortalama gürültü seviyesine maruz kalmaktadır.
  • Karayolu taşımacılık yakıtlarının ortalama reel  fiyatı (vergi ve harçlar dahil kurşunsuz benzin eşdeğeri olarak hesaplanmıştır) Haziran 2011’de litre başına 1.14 Avro’ydu. Bu rakam 1980’deki reel fiyatından %15 daha fazladır. Bu da benzin fiyatının  reel değerlerleyılda ortalama yüzde 0.5’ten daha az arttığını göstermekte olup benzin fiyatlarının daha verimli ulaşım ağlarını desteklemek için güçlü işaretler göndermediği anlamına gelir.
  • Trafikte alternatif yakıt kullanan araçların oranı istikrarlı bir şekilde artmaya devam etmektedir, 2009 yılında toplam araçların %5’ni oluşturmaktaydı. Bunların çoğu sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanırken, elektrikli araçlar toplam araç sayısının %0.02’ni oluşturmaktadır.
  • Karayolları, demir yolları ve otobanlar Avrupa’nın arazisini daha da küçük parsellere bölerek biyolojik çeşitlilik açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır.  AB topraklarının yaklaşık %30’u kısmen, yüksek derecede veya çok yüksek derecede parçalanmış olup; bu bir çok farklı türün hareket ve üremesini kısıtlamaktadır.

Editöre Notlar

Farklı bir bağlamda UÇRM

‘Daha yeşil bir ulaşım için temel atmak’ Ulaşım ve Çevre Raporlama Mekanizması (UÇRM) altında Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan yıllık rapor serisinin en sonuncusudur.

European Annual Air Quality Report 2011 Avrupa’daki hava kalitesi hakkında genel bir bilgi ve analiz sunar.  Hava kalitesinin durumu ve eğiliminin değerlendirilmesi insan kaynaklı emisyonlar ve bunların eğilimlerine (1990-2009) bağlı olarak ortam havasının ölçümlerine (1999-2009) dayanmaktadır.

UÇRM raporu, araç kaynaklı karbon diyoksit (CO2) emisyonları hakkında bir bölüm içermektedir. Gelecek haftalarda, AÇA üreticilerin yeni arabalar için CO2 hedeflerindeki ilerlemeleri hakkında güncelleştirilmiş verileri yayınlayacaktır.  Bu www.eea.europa.eu sitesinde yayınlanacaktır.

2012 yılında, UÇRM raporu ilk defa bu raporda oluşturulan temel hattaki ilerlemeyi takip edecektir.

Tanımlar

Taşımacılığa ve ulaşıma  bağlı sera gazı emisyonları Kyoto Porotokolünde sektörden bağımsız olarak, uluslararası hava ve deniz ulaşımı hariç (uluslararası gemi yakıtı), tüm ulaşım faaliyetleri için yakıtın yanması ve buharlaşması sonucundaki emisyon olarak tanımlanmıştır.  Komisyon’un Yol Haritası’ndaki ulaşımla alakalı sera gazı emisyon hedefleri Kyoto Protokol’u altında hesaplanan emisyona eklenen uluslararası hava taşımacılığı (ancak uluslararası deniz ulaşımı hariç) olarak tanımlanmıştır. Rakamlar CO2’ya denktir.

Nakliye: Bu, karayolu (çapraz ticaret ve kabotaj dahil olmak üzere Ağır Mal Taşıtlarının ulusal ve uluslararası taşımacılığı), demiryolları ve iç suyollarını içerir.

Daha Fazla Bilgi

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Belge İşlemleri