seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Euroopan liikennesektorin on oltava kunnianhimoinen saavuttaakseen tavoitteensa

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 08.11.2011 Viimeksi muokattu 20.02.2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Liikenteen aiheuttamat saastepäästöt vähenivät vuonna 2009. Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) viimeisimmän liikenteen päästöjä koskevan raportin mukaan vähentyminen saattaa kuitenkin olla vain taloudellisen taantuman väliaikainen seuraus. Liikenteen ja ympäristön raportointimekanismi (TERM) tutkii liikenteen ympäristövaikutuksia. Raportissa tarkastellaan ensimmäistä kertaa useita määrällisiä tavoitteita, joita Euroopan komissio ehdotti liikenteen etenemissuunnitelmassa 2011.

Lähes kaikkien liikennesaasteiden päästöt vähenivät vuonna 2009, sillä energiantarve pieneni.Lasku johtui kuitenkin taloudellisesta taantumasta. Nyt meidän on siis saatava aikaan perusteellisempi muutos Euroopan liikennejärjestelmässä, jotta päästöt eivät lisäänny edes vahvan talouskasvun aikana.

Professori Jacqueline McGlade, EYK:n toimitusjohtaja

”Lähes kaikkien liikennesaasteiden päästöt vähenivät vuonna 2009, sillä energiantarve pieneni”, sanoo professori Jacqueline McGlade, EYK:n toimitusjohtaja. ”Lasku johtui kuitenkin taloudellisesta taantumasta. Nyt meidän on siis saatava aikaan perusteellisempi muutos Euroopan liikennejärjestelmässä, jotta päästöt eivät lisäänny edes vahvan talouskasvun aikana.”

EYK:n raportti liikenteestä ja ympäristöstä osoittaa, että tehokkuus on parantunut jonkin verran. Esimerkiksi uudet autot olivat vuonna 2010 noin viidenneksen tehokkaampia kuin vuonna 2000. Nämä suhteellisen vaatimattomat ansiot menettävät kuitenkin usein merkityksensä energiantarpeen kasvaessa, vaikka taantuma hidastikin toimintaa joillain aloilla. Vuosien 1990 ja 2009 välisenä aikana liikenteen energiantarve kasvoi noin kolmanneksella, mikä johti siihen, että liikenteen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lisääntyivät samalla ajanjaksolla 27 prosenttia.

Komission etenemissuunnitelmassa ehdotetut uudet tavoitteet liikenteeseen liittyvien ympäristökysymysten ratkaisemiseksi antavat kehyksen päätöksenteolle unionin, kansallisella ja kuntatasolla. Raportti osoittaa, että päätöksentekijöillä on hyvät mahdollisuudet puuttua näihin ongelmiin johdonmukaisesti, esimerkiksi käsittelemällä ilmanlaatua ja ilmastonmuutosta yhdessä.

Liikennesektorin ympäristötavoitteiden edistyksen arvioimiseksi EYK on ensimmäistä kertaa määrittänyt vertailutason. Tavoitteet koskevat kasvihuonekaasupäästöjä, energiankulutusta ja melua. EYK on kehittänyt 12 keskeistä indikaattoria, jotka kattavat  useita politiikan aloja.

Keskeiset havainnot

  • Liikenne aiheutti vuonna 2009 24 % kaikista EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Etenemissuunnitelman mukaan EU:n jäsenvaltioita vaaditaan vähentämään liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 60 % vuoden 1990 tasoista vuoteen 2050 mennessä. Koska päästöt itse asiassa lisääntyivät 27 % vuosien 1990 ja 2009 välisenä aikana, EU:n on vähennettävä päästöjä yhteensä 68 % vuosien 2009 ja 2050 välillä.
  • Liikenteen vuotuinen energiankulutus kasvoi jatkuvasti vuosien 1990 ja 2007 välillä ETA:n jäsenvaltioissa. Vaikka liikenteen energiantarve laski yhteensä 4 prosenttia vuosina 2007–2009, kasvusuuntaus todennäköisesti jatkuu talouskasvun myötä.
  • Ilmanlaatuun liittyvät tavoitetasot ylitettiin monilla alueilla. Typpioksidin (NO2), joka voi aiheuttaa astmaa ja muita hengitysvaikeuksia, vuotuiset raja-arvot ylitettiin 41 % liikenteen seuranta-asemia vuonna 2009.
  • Myös liikenteen hiukkaspäästöt (PM10) aiheuttavat vakavia terveysongelmia. Vuonna 2009 PM10:n päivittäinen raja-arvo ylitettiin 30 % EU:n jäsenvaltioiden liikennepaikkoja.
  • Lähes 100 miljoonaa ihmistä altistui pääliikenneväylien ajoneuvojen aiheuttamalle haitalliselle pitkäkestoiselle melulle.
  • Tieliikenteen polttoaineiden keskimääräinen todellinen hinta (laskettuna lyijyttömän bensiinin ekvivalenttina, sisältäen tullit ja verot) oli 1,14 euroa/litra kesäkuussa 2011, reaalimääräisesti 15 % korkeampi kuin vuonna 1980. Tämä tarkoittaa, että bensiinin hinta on noussut reaalimääräisesti keskimäärin alle 0,5 prosenttiyksikköä vuodessa, mikä taas tarkoittaa, ettei bensiinin hinta ole vahva signaali, joka kannustaisi tehokkaampiin liikennevalintoihin.
  • Vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien autojen osuus maanteillä on kasvanut vakaasti; vuonna 2009 se oli yli 5 % ajoneuvokannasta. Useimmissa niistä käytettiin nestekaasua, kun taas sähköajoneuvot muodostivat 0,02 % koko ajoneuvokannasta.
  • Maantiet, rautatiet ja moottoritiet leikkaavat Euroopan maisemaa aina vain pienemmiksi paloiksi, millä on vakavia seurauksia biologiselle monimuotoisuudelle. Lähes 30 % EU:n maa-alueesta on jossakin määrin, selvästi tai erittäin pirstoutunutta, mikä rajoittaa monien eri lajien liikkumista ja lisääntymistä.

Tietoa toimittajille

TERM-raportin taustaa

”Laying the foundations for greener transport” on viimeisin Euroopan ympäristökeskuksen liikenteen ja ympäristön raportointimekanismin (TERM) puitteissa vuosittain julkaisemista raporteista.

European Annual Air Quality Report 2011 antaa yleiskuvan ja analysoi Euroopan ilmanlaatua. Ilmanlaadun tilan ja suuntausten arviointi perustuu ulkoilman mittauksiin (1999–2009) yhdessä ihmisen toiminnan aiheuttamien päästöjen ja niiden suuntausten arvioinnin kanssa (1990–2009).

TERM-raporttiin sisältyy luku autojen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Lähiviikkoina EYK julkaisee päivitettyä tietoa siitä, miten lähelle uusille autoille asetettuja hiilidioksidipäästöihin liittyviä tavoitteita valmistajat ovat päässeet. Tiedot julkaistaan EYK:n verkkosivuilla www.eea.europa.eu.

Vuonna  2012 laadittavassa TERM-raportissa arvioidaan edistystä ensimmäistä kertaa tässä raportissa määritetyn vertailutason avulla .

Määritelmät

Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt määriteltiin Kioton pöytäkirjassa kaikessa kuljetustoiminnassa, sektorista riippumatta, käytetyn polttoaineen palamisen ja haihtumisen aiheuttamiksi päästöiksi. Määritelmän ulkopuolelle jätettiin kuitenkin kansainvälisen ilma- ja meriliikenteen polttoaineet. Liikenteen kasvihuonekaasupäästötavoite on komission etenemissuunnitelmassa määritelty Kioton pöytäkirjassa huomioitujen päästöjen ja kansainvälisen ilmaliikenteen perusteella (kansainvälinen meriliikenne on kuitenkin jätetty määritelmän ulkopuolelle). Luvut on esitetty hiilidioksidiekvivalentteina.

Rahtiliikenne: Tämä sisältää maantiet (raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen kansallinen ja kansainvälinen kuljetus, mukaan lukien kolmansien maiden välinen liikenne ja kabotaasi), rautatiet ja sisävesiväylät.

Lisätietoja

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
tallenna toimenpiteet