naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Evropski prometni sektor mora biti ambiciozen, da bo dosegel cilje

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 09.11.2011 Zadnja sprememba 20.02.2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Emisije številnih onesnaževal v prometu so se leta 2009 zmanjšale. Vendar pa je to znižanje glede na zadnje letno poročilo Evropske agencije za okolje (EEA) o prometnih emisijah morda le začasni učinek gospodarskega upada. Mehanizem poročanja o prometu in okolju (mehanizem TERM) raziskuje okoljski vpliv prometa. Poročilo prvič obravnava obširen sklop kvantitativnih ciljev, predlaganih v načrtu Evropske komisije za promet za leto 2011.

Ravni emisij skoraj vseh onesnaževal v prometu so v letu 2009 padle, saj se je povpraševanje zmanjšalo. Vendar je bil ta padec posledica gospodarske recesije. Zato moramo zdaj zagotoviti temeljitejši premik evropskega prometnega sistema, da se emisije niti v času močne gospodarske rasti ne bodo povečale

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

Ravni emisij skoraj vseh onesnaževal v prometu so v letu 2009 padle, saj se je povpraševanje zmanjšalo,“ je povedala profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje. „Vendar je bil ta padec posledica gospodarske recesije. Zato moramo zdaj zagotoviti temeljitejši premik evropskega prometnega sistema, da se emisije niti v času močne gospodarske rasti ne bodo povečale.“

Poročilo Evropske agencije o prometu in okolju kaže, da je bila dosežena večja učinkovitost. Na primer, novi avtomobili so bili leta 2010 približno za petino učinkovitejši kot leta 2000. Vendar pa je naraščajoče povpraševanje preseglo to sorazmerno skromno povečanje, čeprav je recesija upočasnila dejavnosti na nekaterih področjih. Povpraševanje po prevozih se je med letoma 1990 in 2009 povečalo za približno tretjino, kar je v istem obdobju povzročilo 27-odstotno povečanje toplogrednih plinov v prometu.

Novi cilji, predlagani v načrtu Komisije, bodo uokvirjali oblikovanje politike na evropski, nacionalni in občinski ravni, da bi se spopadli z okoljskimi vprašanji, ki so povezana s prometom. Iz poročila je razvidno, da za oblikovalce politik obstajajo pomembne priložnosti za dosledno obravnavo teh vprašanj, na primer skupno reševanje vprašanj kakovosti zraka in podnebnih sprememb.

Agencija EEA je prvič pripravila izhodišče za oceno napredka pri doseganju okoljskih ciljev v prometnem sektorju. Ti vključujejo cilje za emisije toplogrednih plinov, porabo energije in hrup. Razvit je bil osnovni sklop 12 kazalnikov, ki zajemajo širok razpon področij politike.

Glavne ugotovitve:

  • Promet je leta 2009 povzročil 24 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU. Načrt določa, da se od držav članic EU zahteva, da do leta 2050 zmanjšajo toplogredne pline v prometu za 60 % v primerjavi z ravnmi v letu 1990. Ker so se emisije med letoma 1990 in 2009 dejansko povečale za 27 %, mora EU v obdobju med 2009 in 2050 doseči skupno 68-odstotno zmanjšanje.
  • V državah članicah agencije EEA je letna poraba energije v prometu med letoma 1990 in 2007 nenehno naraščala. Medtem ko je med letoma 2007 in 2009 skupno povpraševanje po energiji v prometu padlo za 4 %, se bo trend naraščanja z gospodarsko rastjo verjetno spet pričel.
  • Na številnih področjih so bili cilji kakovosti zraka preseženi. Pri dušikovem dioksidu (NO2), ki lahko povzroča astmo in druge težave z dihanjem, so bile letne mejne vrednosti leta 2009 presežene na 41 % postaj za opazovanje prometa.
  • Trdni delci (PM10) iz prometa prav tako povzročajo resne zdravstvene težave. Leta 2009 je bila dnevna mejna vrednost za trdne delce PM10 presežena na 30 % prometnih območij v evropski sedemindvajseterici.
  • Skoraj 100 milijonov ljudi je bilo izpostavljenih škodljivim dolgotrajnim povprečnim ravnem hrupa cestnega prometa na glavnih cestah.
  • Povprečna dejanska cena goriv v cestnem prometu (izračunana za ekvivalent neosvinčenega bencina, vključno z dajatvami in davki) je junija 2011 znašala 1,14 EUR na liter, kar je realno 15 % več kot leta 1980. To pomeni, da se je cena bencina v povprečju realno povečevala za manj kot 0,5 odstotne točke letno, iz česar sledi, da cene goriv ne pošiljajo močnih sporočil za spodbujanje učinkovitejših odločitev v prometu.
  • Delež avtomobilov na alternativna goriva se je na cestah stalno povečeval in leta 2009 predstavljal več kot 5 % voznega parka. Večina teh vozil je uporabljala utekočinjeni naftni plin (LPG), električna vozila pa so predstavljala 0,02 % celotnega voznega parka.
  • Ceste, železnice in avtoceste so evropsko pokrajino razrezale na še manjša zemljišča, kar ima resne posledice za biotsko raznovrstnost. Skoraj 30 % zemlje v EU je zmerno, zelo ali izredno razdrobljene, kar omejuje gibanje in vzrejo številnih različnih vrst.

Opombe urednikom

Poročilo o mehanizmu TERM v kontekstu

„Polaganje temeljev za ozelenitev prometa“ je zadnje v letnem nizu poročil, ki jih je objavila Evropska agencija za okolje na podlagi mehanizma poročanja o prometu in okolju (mehanizem TERM).

Evropsko letno poročilo o kakovosti zraka 2011 zagotavlja pregled in analizo kakovosti zraka v Evropi. Ocena stanja in gibanj na področju kakovosti zraka temelji na meritvah zunanjega zraka (1999−2009) skupaj z antropogenimi emisijami in njihovimi trendi (1990−2009).

Poročilo o mehanizmu TERM vključuje poglavje o emisijah ogljikovega dioksida (CO2) iz avtomobilov. Agencija EEA bo v prihodnjih tednih objavila podatke o napredovanju proizvajalcev proti ciljem v zvezi s CO2 pri novih avtomobilih. Objavljeni bodo na www.eea.europa.eu.

Leta 2012 bo poročilo o mehanizmu TERM spremljalo napredovanje proti izhodišču, ki je prvič vzpostavljeno v tem poročilu.

Opredelitev pojmov

Emisije toplogrednih plinov v prometu so v sporazumu o Kjotskem protokolu opredeljene kot emisije iz izgorevanja in izparevanja goriva za vse prometne dejavnosti ne glede na sektor, izključena pa sta mednarodno letalstvo in pomorski promet (mednarodna oskrba z gorivom za rezervoarje). Cilj v zvezi z emisijami toplogrednih plinov za promet je v načrtu Komisije opredeljen kot emisije, ki jih zajema Kjotski protokol in mednarodno letalstvo (izključen pa je pomorski promet). Podatki so v ekvivalentu CO2.

Tovorni promet: ta vključuje ceste (nacionalni in mednarodni prevoz s težkimi tovornimi vozili, vključno s tretjim prevozom in kabotažo), železnice in celinske plovne poti.

Dodatne informacije

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Akcije dokumenta