nākamais
iepriekšējais
temati

Press Release

Eiropas transporta nozarei jārīkojas vērienīgi, lai sasniegtu mērķus

Mainīt valodu
Press Release Publicēts 08.11.2011 Pēdējās izmaiņas 20.02.2017
Photo: © epSos.de
Topics:
Daudzu transporta radīto piesārņotāju emisijas 2009. gadā samazinājās. Taču saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunāko ikgadējo ziņojumu par transporta emisijām šis samazinājums varētu būt tikai īslaicīgs ekonomikas lejupslīdes rezultāts. Transporta un vides ziņošanas mehānisms (TERM) pēta transporta ietekmi uz vidi. Šajā ziņojumā pirmo reizi aplūkots Eiropas Komisijas 2011. gada transporta ceļvedī ierosinātais visaptverošu kvantitatīvu mērķu kopums.

Gandrīz visu transporta radīto piesārņotāju emisiju līmenis 2009. gadā samazinājās, jo kritās pieprasījums. Taču šā samazinājuma iemesls bija ekonomikas lejupslīde. Tāpēc tagad Eiropas transporta sistēmā jāpanāk kardinālākas pārmaiņas, lai emisiju līmenis nepaaugstinātos arī stabilas ekonomikas izaugsmes apstākļos.

EVA izpilddirektore, profesore Žaklīna Makgleida [Jacqueline McGlade]

„Gandrīz visu transporta radīto piesārņotāju emisiju līmenis 2009. gadā samazinājās, jo kritās pieprasījums,” saka EVA izpilddirektore, profesore Žaklīna Makgleida [Jacqueline McGlade]. „Taču šā samazinājuma iemesls bija ekonomikas lejupslīde. Tāpēc tagad Eiropas transporta sistēmā jāpanāk kardinālākas pārmaiņas, lai emisiju līmenis nepaaugstinātos arī stabilas ekonomikas izaugsmes apstākļos.”

EVA ziņojumā par transportu un vidi redzams, ka ir panākts zināms efektivitātes pieaugums. Piemēram, 2010. gadā jauni vieglie automobiļi ir bijuši par aptuveni piektdaļu efektīvāki nekā 2000. gadā. Tomēr šos samērā pieticīgos ieguvumus bieži pārspēj augošais pieprasījums, pat ja ekonomikas lejupslīde dažās jomās ir palēninājusi attīstības tempus. Laikposmā no 1990. līdz 2009. gadam pieprasījums transporta nozarē ir pieaudzis par aptuveni trešdaļu, un transporta radītās siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas tajā pašā laikposmā ir palielinājušās par 27 %.

Komisijas ceļvedī ierosinātie jaunie mērķi noteiks politikas izstrādi Eiropas, dalībvalstu un pašvaldību līmenī, lai risinātu ar transportu saistītās vides problēmas. Ziņojums apliecina, ka politiķiem ir daudz iespēju risināt šīs problēmas saskaņoti, piemēram, vienoti aplūkojot gaisa kvalitātes un klimata pārmaiņu jautājumus.

EVA pirmo reizi ir izstrādājusi pamatrādītājus, lai novērtētu progresu, kas panākts attiecībā uz transporta nozares vides mērķiem. Šie mērķi attiecas uz siltumnīcefekta gāzu emisijām, energopatēriņu un trokšņa līmeni. Ir izstrādāts 12 pamatrādītāju kopums, kas aptver plašu politikas jomu spektru.

Svarīgākie atzinumi

  • 2009. gadā transporta radītās SEG emisijas bija 24 % no visām ES SEG emisijām. Saskaņā ar Komisijas ceļvedi ES dalībvalstīm līdz 2050. gadam transporta radītās SEG emisijas jāsamazina par 60 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Tā kā laikposmā no 1990. līdz 2009. gadam faktiskais emisiju pieaugums ir bijis 27 %, ES no 2009. līdz 2050. gadam jāpanāk kopējais samazinājums 68 % apmērā.
  • Laikposmā no 1990. līdz 2007. gadam EVA dalībvalstīs nepārtraukti ir palielinājies transporta ikgadējais energopatēriņš. Lai gan kopējais energoresursu pieprasījums no 1990. līdz 2009. gadam par 4 % samazinājās, līdz ar ekonomikas izaugsmi ir gaidāma augšupejošās tendences atjaunošanās.
  • Daudzās jomās ir pārsniegti gaisa kvalitātes mērķlielumi. Astmu un citu elpceļu slimību izraisošā slāpekļa dioksīda (NO2) ikgadējās robežvērtības 2009. gadā bija pārsniegtas 41 % satiksmes monitoringa staciju.
  • Nopietnas veselības problēmas izraisa arī transporta radītā piesārņojuma cietās daļiņas (PM10). ES 27 valstīs 2009. gadā PM10 dienas robežvērtības bija pārsniegtas 30 % satiksmes monitoringa staciju.
  • Gandrīz 100 miljonu cilvēku ir bijuši pakļauti veselībai kaitīgam ilgstošam vidēja līmeņa troksnim, ko rada autotransporta pārvietošanās pa galvenajiem ceļiem.
  • Vidējā faktiskā autotransporta degvielas cena (aprēķināta kā bezsvina benzīna ekvivalents, ieskaitot nodevas un nodokļus) 2011. gada jūnijā bija EUR 1,14 litrā, t. i., faktiski par 15 % augstāka nekā 1980. gadā. Tātad faktiskā benzīna cena gadā vidēji ir pieaugusi par mazāk nekā 0,5 procentiem, un tas nozīmē, ka degvielas cenas nav pietiekami spēcīgs stimuls, lai mudinātu iedzīvotājus izvēlēties efektīvākus transportlīdzekļus.
  • Nepārtraukti ir palielinājies tādu vieglo automobiļu skaits, kas izmanto alternatīvus degvielas veidus, 2009. gadā pārsniedzot 5 % no vieglo automobiļu kopskaita. Vairākums šo transportlīdzekļu izmantoja sašķidrināto naftas gāzi (LPG), bet elektrisko transportlīdzekļu skaits bija 0,02 % no vieglo automobiļu kopskaita.
  • Ceļi, dzelzceļi un automaģistrāles sadala Eiropas ainavu arvien sīkākos fragmentos, nopietni apdraudot bioloģisko daudzveidību. Gandrīz 30 % ES teritorijas ir vidēji, ievērojami vai ļoti sadrumstalota, ierobežojot daudzu sugu pārvietošanos un vairošanos.

Piezīmes redaktoriem

Piezīmes saistībā ar TERM ziņojumu

„Videi draudzīgāka transporta ieviešana” ir jaunākais no ikgadējiem ziņojumiem, ko Eiropas Vides aģentūra (EVA) publicē saskaņā  ar Transporta un vides ziņošanas mehānismu (TERM).

2011. gada ziņojumā par gaisa kvalitāti Eiropā ir sniegts pārskats un analīze par gaisa kvalitāti Eiropā. Gaisa kvalitātes stāvokļa un tendenču novērtējums veikts, pamatojoties uz apkārtējās vides gaisa kvalitātes mērījumiem (1999.–2009. gadā) un ņemot vērā antropogēnās emisijas un to tendences (1990.–2009. gadā).

TERM ziņojumā ir iekļauta nodaļa par vieglo automobiļu oglekļa dioksīda (CO2) emisijām. Turpmākajās nedēļās EVA publicēs atjauninātu informāciju par ražotāju panākto progresu ceļā uz jaunu vieglo automobiļu CO2  emisiju mērķlielumiem. Informācija būs pieejama tīmekļa vietnē www.eea.europa.eu.

TERM ziņojumā 2012. gadā tiks novērtēts panāktais progress, salīdzinot ar šajā ziņojumā pirmo reizi noteiktajiem pamatrādītājiem.

Definīcijas

Transporta SEG emisijas Kioto protokolā ir definētas kā emisijas, ko rada visos transporta veidos izmantotās degvielas sadegšana un iztvaikošana neatkarīgi no nozares, izņemot starptautisko gaisa un jūras transportu (kuros izmanto starptautisko pārvadājumu bunkura degvielu). SEG pieļaujamais emisiju daudzums (mērķis) transporta nozarē Komisijas ceļvedī ir definēts kā emisiju apjoms saskaņā ar Kioto protokolu, ieskaitot starptautiskās aviācijas (bet izņemot starptautisko jūras transportu) radītās emisijas. Daudzumi izteikti kā CO2 ekvivalents.

Kravas pārvadājumi ir autopārvadājumi (valsts mēroga un starptautiskie smago kravas transportlīdzekļu pārvadājumi, ieskaitot trešo valstu un kabotāžas pārvadājumus), kā arī pārvadājumi pa dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem.

Papildu informācija

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:
Dokumentu darbības