следващ
предишен
елементи

Press Release

Европейският транспортен сектор трябва да покаже амбиции за постигане на целите

Смяна на език
Press Release Публикуван 08-11-2011 Последна промяна 20-02-2017
Photo: © epSos.de
През 2009 г. са намалели емисиите на много замърсители от транспорта. Според последния годишен доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) относно емисиите от транспорта това намаление обаче може да е само временен ефект от икономическия спад. Механизмът за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM) проучва екологичното въздействие на транспорта. За първи път в доклада се разглежда цялостен набор от количествени цели, предложени в Пътната карта за транспорта 2011 на Европейската комисия.

През 2009 г. нивата на емисиите на почти всички замърсители от транспорта намаляха, тъй като имаше спад в търсенето. Но този спад се дължеше на икономическата рецесия. Затова сега ние трябва да станем свидетели на една по-фундаментална промяна в европейската транспортна система, така че емисиите да не се увеличават дори и в периоди на засилен икономически растеж.

професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

„През 2009 г. нивата на емисиите на почти всички замърсители от транспорта намаляха, тъй като имаше спад в търсенето“, заяви професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС. „Но този спад се дължеше на икономическата рецесия. Затова сега ние трябва да станем свидетели на една по-фундаментална промяна в европейската транспортна система, така че емисиите  да не се увеличават дори и в периоди на засилен икономически растеж.“

Докладът на ЕАОС относно транспорта и околната среда показва, че е постигнат известен напредък по отношение на ефективността. Например новопроизведените автомобили през 2010 г. са били с около 1/5  по-ефикасни в сравнение с 2000 г. Този сравнително скромен напредък обаче често пъти бива изпреварван от растящото търсене, дори ако рецесията е забавила дейността в някои сектори. Между 1990 г. и 2009 г. търсенето в транспортния сектор е нараснало с приблизително 1/3, което е довело до увеличение с 27 % на парниковите газове (ПГ) от транспорта през същия период.

Новите цели, предложени в Пътната карта на Комисията, ще очертаят рамка за изготвяне на политики на европейско, национално и общинско равнище, за да се разрешат свързаните с транспорта екологични проблеми. В доклада се посочва, че  пред политиците съществуват значителни възможности за съгласувано разглеждане на тези проблеми, например чрез съвместно разглеждане  на проблемите за качеството на въздуха и изменението на климата. 

За първи път ЕАОС разработи базови параметри за оценяване на напредъка по отношение на екологичните цели на транспортния сектор. Те включват цели по отношение на емисиите на парникови газове, потреблението на енергия и шума. Беше разработен основен набор от 12 показатели, обхващащи широка гама от области на политика.

Основни констатации

  • На транспорта се дължат 24 % от всички емисии на парникови газове в ЕС през 2009 г. В Пътната карта се посочва, че до 2050 г. държавите-членки на ЕС трябва да намалят парниковите газове от транспорта с 60 % спрямо нивата от 1990 г. Тъй като на практика между 1990 г. и 2009 г.  емисиите са се увеличили с 27 %, ЕС трябва да постигне общо намаление от 68 % между 2009 г. и 2050 г.
  • Годишното потребление на енергия от транспорта е нараствало непрекъснато между 1990 г. и 2007 г. в държавите-членки на ЕAOС. Въпреки че общото търсене на енергия от транспортния сектор  е спаднало с 4 % през периода 2007—2009 г., вероятно тенденцията на увеличаване ще се възобнови с икономическия растеж.
  • В много области целите по отношение на пределните стойности за качество на въздуха бяха надвишени. За азотния диоксид (NO2), който може да причини астма и други дихателни проблеми, годишните пределни стойности бяха надвишени в 41 % от пунктовете за наблюдение на движението през 2009 г.
  • Фините прахови частици (PM10) от транспорта също причиняват сериозни здравословни проблеми. През 2009 г. дневната пределна стойност за PM10 е била надвишена в 30 % от местата с натоварено движение на територията на ЕС-27.
  • Почти 100 млн. души са били изложени на вредни дългосрочни средни нива на шум от пътни превозни средства по основните пътища.
  • Средната реална цена на горивата за сухопътен транспорт (изчислена като еквивалент на безоловен бензин с включени акцизи и данъци) е била 1,14 евро за литър през юни 2011 г., което на практика представлява повишение с 15 % в сравнение с 1980 г. Това означава, че цената на бензина се е увеличавала реално средно с по-малко от 0,5 процентни пункта за година, което показва, че цените на горивата не изпращат сериозни сигнали за насърчаване на по-ефективен избор на транспорт.
  • Делът на автомобилите на алтернативно гориво по пътищата нараства стабилно, като съставлява над 5 % от автомобилния парк през 2009 г. Повечето от тези автомобили използват втечнен нефтен газ (LPG), а електрическите превозни средства съставляват 0,02 % от общия парк от превозни средства.
  • Пътищата, железопътните линии и магистралите разделят ландшафта на Европа на все по-малки части, което води до сериозни последствия за биоразнообразието. Почти 30 % от земята в ЕС е умерено, високо или много високо фрагментирана, което ограничава придвижването и размножаването на много голям брой различни видове.

Бележки към редакторите

В контекста на доклада на TERM

„Полагане на основите за един по-екологичен транспорт“ е последният от годишна серия от доклади, публикувани от Европейската агенция за околната среда във връзка с Механизма за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM).

Годишният европейски доклад за качеството на въздуха 2011 предоставя резюме и анализ на качеството на въздуха в Европа. Оценяването на състоянието и на тенденциите на качеството на въздуха се базира на измервания на атмосферния въздух (1999—2009 г.) във връзка с антропогенните емисии и техните тенденции (1990—2009 г.).

Докладът на TERM включва глава относно емисиите от въглероден диоксид (CO2) от автомобили. В близките седмици ЕАОС ще представи актуализирана информация относно напредъка на производителите по отношение на целите във връзка с CO2  при новопроизведени автомобили. Тя ще бъде публикувана на: www.eea.europa.eu.

През 2012 г. докладът на TERM ще проследи напредъка по отношение на базовите параметри, определени в този доклад за първи път.

Определения

Емисиите на ПГ от транспорта са определени в Протокола от Киото като емисии от изгарянето и изразходването на гориво за всяка транспортна дейност независимо от сектора, но с изключение на международното въздухоплаване и морския транспорт (котелни горива за международния транспорт). Целта по отношение на емисиите на парникови газове  от транспорта в Пътната карта на Комисията е определена като емисиите, отчетени съгласно Протокола от Киото, плюс международното въздухоплаване (но без международния морски транспорт). Цифрите са в CO2 еквивалент.

Транспортиране  на товари: това включва пътища (вътрешен и международен транспорт с тежкотоварни превозни средства, включително кръстосана търговия и каботаж), железници и вътрешни водни пътища.

 

Допълнителна информация

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Действия към документ