Новини Очаква се броят европейци, изложени на опасно шумово замърсяване, да се увеличи — 05-03-2020
Според доклада за шумово замърсяване на околната среда, публикуван днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), поне един от всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се смятат за опасни за здравето. Очаква се през следващите години този брой да се увеличи.
Новини Състояние на околната среда в Европа през 2020 г.: неотложна промяна на посоката, за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, обрат в процеса на влошаване и осигуряване на бъдещ просперитет — 04-12-2019
Европа няма да постигне своите цели за 2030 г. без да предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, което ще увеличи въздействието на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. В последния доклад за състоянието на околната среда на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, се посочва, че Европа е изправена пред безпрецедентни по мащаб и неотложност предизвикателства, свързани с околната среда. В доклада обаче се посочва, че има основание за надежда, на фона на повишената информираност на обществеността относно необходимостта от преминаване към устойчиво бъдеще, иновациите в технологиите, увеличаващите се обществени инициативи и засилването на действията на ЕС, като например Европейски зелен курс.
Новини Octet Stream Над 85 % от местата за къпане в Европа са оценени като отлични по отношение на качеството на водата — 06-06-2019
Според последния годишен европейски доклад за качеството на водите за къпане, малко над 85 % от наблюдаваните през миналата година места за къпане в Европа са отговаряли на най-високите и най-строгите стандарти на Европейския съюз за „ отлично“ качество по отношение на чистотата на водата. Публикуваните днес резултати дават добра представа къде би могло да има най-висококачествени води за къпане през това лято.
Новини Фотоконкурс за представяне на устойчиви храни, енергия и мобилност — 28-02-2019
Начинът на производство и консумация на храни и енергия, както и движението на хора и стоки оказват въздействие върху околната среда, климата и здравето. В рамките на новия фотоконкурс на Европейската агенция за околна среда ‘Sustainably yours’ европейските граждани могат да изпратят снимки, показващи предизвикателствата и възможностите, свързани с постигане на по-устойчиво производство на храни, енергия и мобилност.
Новини Octet Stream Необходими са повече действия за защита на най-уязвимите граждани на Европа от замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури — 04-02-2019
Необходими са целенасочени действия за по-добра защита на бедните, възрастните хора и децата от екологични рискове като замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и екстремните температури, особено в източните и южните региони на Европа. В публикувания днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се предупреждава, че здравето на най-уязвимите граждани на Европа остава непропорционално засегнато от тези опасности въпреки общото подобрение на качеството на околната среда в Европа.
Новини Държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат по-амбициозни, за да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници — 21-01-2019
От 2005 г. насам делът на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) се е удвоил, но през последните години този растеж се забавя, по-специално поради нарастващото потребление на енергия и липсата на напредък в транспортния сектор. В новият доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се посочва, че държавите — членки на ЕС, трябва да увеличат усилията си за постигане на целта за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми източници.
Новини Замърсяването на въздуха все още е твърде голямо в цяла Европа — 29-10-2018
Актуализираните данни и информация, публикувани от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), показват, че въпреки бавните подобрения, замърсяването на въздуха продължава да превишава допустимите норми и насоките на Европейския съюз и Световната здравна организация. Замърсяването на въздуха продължава да води до рискове за здравето на човека и за околната среда.
Новини Добра новина за летовниците тази година: качеството на водите в по-голямата част от местата за къпане в Европа е отлично — 29-05-2018
Въпреки слабото понижение при получените резултати, 85 % от плувните обекти в цяла Европа, подложени на мониторинг през 2017 г., отговарят на най-високите и най-строги стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество на водите (в основната си част свободни от замърсители), по данни от последния годишен доклад за качеството на водите за къпане в Европа, който бе публикуван днес. Резултатите дават възможност на летовниците добре да се ориентират къде точно могат да намерят най-добрите в това отношение води за къпане през това лято.
Новини Фотоконкурс: Изпратете ни най-хубавите си снимки на вода — 16-04-2018
Какви образи поражда у вас мисълта за вода? Можете ли да ги уловите във фотография? Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) ви приканва да изпратите най-творческите си снимки за участие във фотоконкурса WaterPIX, посветен на водата. Най-добрите фотографии ще получат парична награда.
Новини Octet Stream Видеоконкурс: Споделете какво направихте за околната среда — 01-12-2017
Как отидохте на работа или на училище днес? С кола, с колело или с градски транспорт? Всеки ден ние вземаме решения, които могат да окажат влияние върху околната среда. Някои от нашите дневни решения са съзнателни усилия да живеем в по-чиста и по-здравословна среда. Видеоконкурсът „I LIVE GREEN“, организиран от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и нейната мрежа от партньори, отправя покана към всички европейци да покажат творчество споделят действията в полза на околната среда. Най-добрите видеоклипове ще получат парична награда.
Новини Octet Stream Европейски индекс за качеството на въздуха: лесно достъпна текуща информация за качеството на въздуха — 16-11-2017
Един нов европейски индекс за качеството на въздуха беше пуснат днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, позволява на потребителите да проверяват текущото качество на въздуха в различните градове и региони на Европа. Индексът се придружава от нови национални информационни документи, които съдържат актуализирана информация за качеството на въздуха за страните членки на ЕАОС.
Новини Octet Stream Подобряването на качеството на въздуха в европейските градове ще донесе големи ползи за здравето — 06-10-2017
Повечето хора, живеещи в европейските градове, са изложени на лошо качество на въздуха. Последните оценки на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), оповестени днес, показват, че фините прахови частици продължават да причиняват преждевременна смърт на над 400000 европейци годишно. Автомобилният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсители на въздуха в Европа.
Новини Octet Stream Броят на местата в Европа, където водата за къпане е с отлично качество, е по-висок от всякога — 23-05-2017
Повече от 85 % от местата за къпане в Европа, които са проверени през 2016 г., са отговаряли на най-строгите стандарти за „отлично“ качество, което означава, че там почти не е имало вредни за човешкото здраве и околната среда замърсители. Това показва публикуваният днес годишен доклад за качеството на водите за къпане. Над 96% от местата за къпане са отговаряли на минималните стандарти за качество, определени в правилата на Европейския съюз.
Новини Octet Stream Какво е за вас природата? Открит е фотоконкурс на тема NATURE@work — 15-03-2017
Природата прави много, за да ни закриля и да поддържа живота ни в ежедневието — факт, който често подценяваме. Но тя играе жизненоважна роля като ни предоставя чист въздух, чиста питейна вода, облекло, храна и суровини, които използваме, за да си построим подслон. Има и други, не толкова известни ползи, като ролята на природата за облекчаване на последиците от изменението на климата. С цел изтъкване на важната роля на природата в нашия живот, Европейската агенция за околната среда (EАОС) ви кани да участвате в улавянето на начина, по който природата се грижи за вас чрез фотоконкурса ‘NATURE@work’.
Новини object code Изменението на климата води до все по-сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката в Европа. — 25-01-2017
Според публикуван днес доклад на Европейската агенция за околна среда, регионите на Европа са изправени пред покачване на морското равнище и по-екстремни метеорологични събития, като по-чести и по-интензивни горещи вълни, наводнения, суша и бури, причинени от изменението на климата. В доклада се прави оценка на последните тенденции и прогнози по отношение на изменението на климата и въздействието му в цяла Европа като се посочва, че по-добрите и по-гъвкави стратегии, политики и мерки за адаптация ще бъдат от ключово значение за смекчаване на това въздействие.
Новини Необходими са по-строги мерки за справяне с вредите от замърсяването на въздуха — 05-12-2016
Замърсяването на въздуха има значително въздействие върху здравето на европейците, особено в градските зони, посочва нов доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Качеството на въздуха постепенно се подобрява, но в същото време замърсяването му продължава да бъде най-голямата заплаха за здравето в Европа — причина за по-ниско качество на живот, поради заболявания и изчислени 467 000 случаи на преждевременна смърт на година.
Press Release object code Четиридесет години инвестиции за по-добро качество на водите за къпане в Европа — 20-05-2016
Усилията на Европейския съюз да осигури чиста и здравословна вода за къпане започват преди четиридесет години с приемането на първата директива относно водите за къпане. Данните в публикувания днес годишен доклад за водите за къпане свидетелстват за значението на законодателството и на годините на инвестиции в инфраструктура за отпадъчните води и други мерки за намаляване на замърсяването. Те сочат, че качеството на водите за къпане непрекъснато се е подобрявало с течение на времето, в резултат на което през 2015 г. 96 % от контролираните места за къпане в ЕС отговарят на минималните стандарти за качество на водата.
Press Release chemical/x-mopac-input Мнозина европейци продължават да бъдат изложени на вредата от замърсяването на въздуха — 27-11-2015
Замърсяването на въздуха представлява най-голямия единичен риск за здравето, свързан с околната среда, в Европа. То намалява продължителността на живот на хората и допринася за сериозни заболявания като сърдечни болести, дихателни проблеми и рак. В нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), се счита, че замърсяването на въздуха е отговорно за повече от 430 000 случая на преждевременна смърт в Европа.
Press Release Troff document Европейците продължават да се радват на води за къпане с високо качество — 13-05-2015
Деветдесет и пет процента от контролираните места за къпане в Европейския съюз са отговаряли на минималните стандарти за качество на водата през 2014 г. Качеството на водата е отлично на 83 % от тях, което представлява увеличение с почти 1 процент в сравнение с 2013 г.
Press Release Andrew Toolkit inset Околната среда в Европа през 2015 г.: бъдещото благосъстояние зависи от по-смелите стъпки в областта на политиката, знанието, инвестициите и иновациите — 24-02-2015
Политиките на Европа в областта на околната среда и климата допринесоха значително за подобряването на околната среда и качеството на живот, стимулирайки иновациите, създаването на нови работни места и растежа. Въпреки тези постижения Европа все още е изправена пред редица устойчиви и нарастващи екологични предизвикателства. Справянето с тях изисква коренни промени на системите на производство и потребление, които са основната причина за екологичните проблеми.
Press Release Octet Stream Повечето плажове в Европа са с отлично качество на водата — 23-05-2014
Водата за къпане по европейските плажове през 2013 г. е била като цяло с високо качество — над 95 % от местата за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Данните показват, че крайбрежните води са с малко по-добро качество от водите в реки и езера във вътрешността на континента.
Press Release Kачеството на водите за къпане в Европа продължава да се подобрява — 21-05-2013
Според годишния доклад за качеството на водите за къпане в Европа на Европейската агенция за околната среда 94 % от местата за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните стандарти за качество на водата. Качеството на водата е отлично в 78 % от местата, а в сравнение с миналогодишния доклад обектите, които отговарят на минималните изисквания, са се увеличили с почти 2 %.
Press Release Octet Stream В много части на Европа замърсяването от автомобилния транспорт продължава с вредното си въздействие върху здравето — 26-11-2012
Транспортът в Европа е отговорен за вредни нива на атмосферните замърсители и за една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС. Съгласно последния доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) можем да започнем да решаваме множество от произтичащите от това екологични проблеми, като увеличим усилията си за постигане на новите цели на ЕС.
Press Release object code Изменението на климата е очевидно в Европа, потвърждава спешна нужда от адаптация — 20-11-2012
Изменението на климата засяга всички региони в Европа, като причинява широк спектър от въздействия върху обществото и околната среда. Според последната оценка, публикувана днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), в бъдеще се очакват още въздействия, които евентуално ще доведат до щети с последващи големи разходи.
Press Release chemical/x-mopac-input Много европейци продължават да бъдат изложени на опасни вещества във въздуха — 24-09-2012
Над една трета от жителите на европейските градове са изложени на високи концентрации на прахови частици (ПЧ) във въздуха. Праховите частици са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система. През последните десетилетия ЕС бележи успехи в намаляването на замърсителите във въздуха, които са източник на киселинно съдържание. Нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), обаче разкрива, че в много райони на Европа не са решени проблемите с концентрацията на ПЧ и с озона близо до земната повърхност.
Press Release болшинството ваканционни дестинации в ЕС се радват на чиста вода — 22-05-2012
Добри новини за тези, които плануват ваканция на плажа в Европа това лято. 92,1 % от водите за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните критерии за качество на водата, установени с Директивата за качеството на водите за къпане. Това включва езерото „Серпентината“ в Лондон, където ще се проведат няколко олимпийски надпревари, сред които маратонското плуване в открити води и плувната част на триатлона.
Press Release Octet Stream Промишленото замърсяване на въздуха струва на Европа до 169 милиарда евро за 2009 г., според ЕАОС — 23-11-2011
Замърсяването на въздуха от 10 000 най-големи предприятия замърсители в Европа е струвало на гражданите между 102 и 169 милиарда евро през 2009 г. Това е една от констатациите в новия доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), който анализира разходите, свързани с вредите за здравето и околната среда, причинени от замърсяването на въздуха. Половината от общата стойност на разходите от вреди (между 51 и 85 милиарда евро) са причинени от едва 191 предприятия.
Press Release Octet Stream Европейският транспортен сектор трябва да покаже амбиции за постигане на целите — 08-11-2011
През 2009 г. са намалели емисиите на много замърсители от транспорта. Според последния годишен доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) относно емисиите от транспорта това намаление обаче може да е само временен ефект от икономическия спад. Механизмът за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM) проучва екологичното въздействие на транспорта. За първи път в доклада се разглежда цялостен набор от количествени цели, предложени в Пътната карта за транспорта 2011 на Европейската комисия.
Press Release object code Общоевропейската оценка задава въпроса: „Какво знаем за водата и зелената икономика?” — 07-09-2011
Министрите ще се срещнат днес в Астана, Казахстан за да обсъдят проблемите, свързани с водата и щадящата околната среда „зелена” икономика на седмата министерска конференция „Околна среда за Европа”, която се провежда от 21 до 23 септември 2011 г. В подкрепа на конференцията, Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) предприема иновативна оценка на докладите за оценка, която препоръчва начини за сближаване съответствието между информацията и данните за околната среда и разработването на съответните политики.
Press Release Околна среда: качеството на водите за къпане в ЕС продължава да е високо — 15-06-2011
Между 2009 и 2010 г. качеството на водите за къпане в Европа леко се е влошило, но като цяло се е запазило високо. Днес на минималните изисквания отговарят над девет от 10 водни обекта за къпане.
Press Release Troff document Околна среда: нови карти предоставят на европейците подробна информация за замърсяването от дифузни източници — 25-05-2011
Общоевропейският регистър има за цел да помогне на европейците да се ангажират активно при вземането на решения, засягащи околната среда. Днес Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда (ЕЕА) в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център — вътрешната агенция за научно обслужване на Комисията, публикуваха онлайн карти, които дават на гражданите възможност за пръв път да видят основните дифузни източници на замърсяване на въздуха, като например транспорта и авиацията. Новият комплект от 32 карти показва къде се изпускат в атмосферата определени замърсители, например азотни оксиди или прахови частици. Той допълва съществуващите данни за емисиите на отделни индустриални предприятия от Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители на околната среда (E-PRTR.)
Press Release Octet Stream Пеперуди или бизнес – Европа може да има и двете! — 18-11-2010
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува днес четвъртия си доклад за състоянието и перспективите пред околната среда в Европа – SOER 2010 – изчерпателна оценка на това как и защо се променя околната среда в Европа и какво правим в тази насока. SOER 2010 стига до заключението, че изцяло интегрираният подход за превръщането на Европа в ефективно използваща ресурсите зелена икономика може не само да доведе до здравословна околна среда, но и да подобри благосъстоянието и социалното сплотяване.
Press Release Качеството на водите за къпане в ЕС остава високо — 09-06-2010
Чистите води за къпане са много важни за ключови икономически отрасли като туризма, както и за съществуването на растенията и животните. Годишният доклад за водите за къпане, представен от Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда, показва, че 96 % от морските зони за къпане и 90 % от речните и езерните зони за къпане през 2009 г. са отговаряли на минималните изисквания. В доклада се посочва и от къде може да бъде получена подробна и актуална информация относно зоните за къпане.
Press Release Octet Stream Става ли транспортът в Европа по-екологичен? Частично. — 21-04-2010
Докато благодарение на технологичния напредък се произвеждат по-чисти превозни средства, все повече пътници и стоки изминават по-дълги разстояния, неутрализирайки повишената ефективност. Въз основа на анализа на дългосрочните тенденции в новия доклад на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) се отправя призив за по-ясна визия, която да определя транспортната система на Европа до 2050 г., и за последователни политики за нейното постигане.
Press Release Биоразнообразието, промените на климата и ти — 18-03-2010
„Сигнали на ЕАОС 2010“: истории за хора и тяхната околна среда
Press Release Octet Stream Качеството на водите за къпане в ЕС се подобрява — 27-05-2009
Годишният доклад за водите за къпане, представен днес от Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда, показва, че през 2008 г. много голяма част от зоните за къпане в Европейския съюз е отговаряла на хигиенните норми на ЕС. През сезона за къпане на 2008 г. около 96 % от морските зони за къпане и 92 % от речните и езерните зони за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Докладът предоставя на милионите летовници, които всяка година посещават европейските плажове, полезна информация за качеството на водите.
Press Release Octet Stream Европа трябва да насочи транспортната политика в правилната посока — 26-03-2009
Транспортът продължава да има непропорционално висок дял в емисиите на парникови газове, влошеното качество на въздуха и шума в Европа, като в същото време използва най-неефикасните способи за придвижване на хора и стоки.
Press Release Octet Stream Суша и прекомерна употреба на вода в Европа — 04-03-2009
От игрищата за голф до книгите, от маслиновото масло до ваксинациите, всички стоки и услуги, които потребяваме, както и много от дейностите, които извършваме всеки ден, предполагат наличието на един жизнено важен ресурс: водата. Нов доклад, изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), потвърждава, че в много части на Европа водата се употребява по неустойчив начин, и дава препоръки за възприемане на нов подход към управлението на водните ресурси.
Новини Octet Stream Стани агент под прикритие в комикс и защити околната среда — 30-04-2008
Децата вече могат да научат за различните начини за защита на околната среда, като преследват еконарушители на новия уебсайт на Европейската агенция за околна среда, достъпен на 24 езика.
Press Release Европейският съюз не успява да ограничи емисиите от транспорта: нужно е значително подобрение и ясни цели — 20-02-2008
Транспортният сектор в ЕС трябва да приложи строги мерки, за да помогне на Европа да постигне целите си във връзка с емисиите на парникови газове, се казва в нов доклад, публикуван от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).
Press Release Министрите трябва да обединят силите си за постигане на здравословна околна среда в общоевропейския регион — 28-09-2007
Според новия доклад на Европейската агенция за околна среда (EAОС), публикуван днес, политиката по отношение на околната среда в общоевропейския регион се затруднява от празнини в информацията и прилагането на законодателството.
Press Release Troff document През 2005 г. емисиите на парникови газове в ЕС намаляват — 10-08-2007
Според годишния доклад за инвентаризация на емисиите на парниковите газове (ПГ) в Европейската общност, изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в Копенхаген, емисиите на предизвикващи изменения в климата ПГ са намалели за периода 2004–2005 г.
Press Release object code Транспортът — отново с най лоши показатели според задълженията по Киото — 22-02-2007
Според оповестения днес в Копенхаген нов доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) емисиите на парникови газове от транспорта остават главна, но преодолима пречка пред Европейския съюз за достигането на плановите му цели от Киото по отношение на промяната на климата.
Press Release Octet Stream Нарастване на населените места - едно пренебрегвано предизвикателство пред Европа в областта на околната среда — 22-11-2006
Необходима е политика на ЕС, която да ръководи ефективното планиране на населените места
Press Release Нова уеб-базирана система за мониторинг на замърсяването на въздуха — 26-07-2006
Ozone Web е нов Интернет инструмент, обявен днес в Копенхаген от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (EEA), който предлага на потребителите за първи път възможност да наблюдават и проследяват стойностите на образувания приземен озон във всяка точка на Европа.
Press Release Бреговата линия на Европа се доближава до “ниво на необратимост“ за околната среда — 26-07-2006
Според нов доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), публикуван днес в Копенхаген, “уникалната крайбрежна околна среда на Европа е застрашена все повече и повече от собствената си популярност”.
Press Release Европа усеща горещината след като промяната на климата зае водещо място в списъка на предизвикателствата в областта на околната среда — 26-07-2006
Отговорните за политическите решения институции и лица, деловите среди и отделните граждани трябва сега да предприемат действия по редица въпроси в областта на околната среда или да платят по-късно висока цена
Press Release Безплатна компютърна игра за околната среда в превод на 26 езика — 26-07-2006
Любителите на компютърните игри от цяла Европа вече могат едновременно да играят и да научат нещо за околната среда. Европейската агенция за околна среда в Копенхаген пусна играта Honoloko (Хонолоко) в превод на 26 езика. Играта се предлага в Интернет безплатно.
Press Release EАОС представя първата цифрова карта на променящия се терен на Европа — 26-07-2006
Днес на обществеността бе представена първата цифрова карта на промените, настъпили в европейския терен от 1990 год. Картата дава възможност на политиците да придобият представа как решенията им по отношение на области като земеделието и транспорта въздействат върху земните ресурси на регионите и върху околната среда.
Press Release Напредъкът на Европа по отношение на околната среда е застрашен от неустойчивите икономически дейности — 26-07-2006
Състоянието на околната среда в Европа се е подобрило в няколко отношения през изминалото десетилетие, но съществува вероятност голяма част от постиженията да бъдат заличени от икономическия растеж, тъй като предстои правителствата да направят значителни стъпки към преодоляване на зависимостта на натиска върху околната среда от икономическото развитие
Press Release Signals 2002 — 26-07-2006
Действия към документ
Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
Свържете се с нас

За медийни запитвания

Antti Kaartinen Прес служител
Мобилен: +45 2336 1381

Constant Brand Прес служител
Мобилен: +45 2174 1872

Katja Rosenbohm Ръководител на комуникациите
Мобилен: +45 2364 6454

За обществени запитвания: : Форум на ЕАОС

Задайте въпрос чрез Форума на ЕАОС