следващ
предишен
елементи
Новини Агенциите на ЕС: трябват повече усилия, за да осигурим безопасност и устойчивост на химикалите — 29-04-2024
Преходът към по-безопасни и по-устойчиви химикали бележи напредък в някои области, но в други е едва в началото си. Този извод се наложи в резултат от първата съвместна общоевропейска оценка на обуславящите фактори и въздействието на химическото замърсяване, извършена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и Европейската агенция по химикали (ECHA) и публикувана днес. В сравнителния анализ беше установено, че все още трябва допълнителна работа, за да се намали въздействието на вредните вещества върху човешкото здраве и околната среда.
Новини Сега е моментът да ускорим прехода към по-настроени към кръговост процеси в икономиката в Европа — 25-04-2024
Въпреки приетите през последните пет години законодателните мерки, усилията за преобразуване на европейската икономика, която понастоящем е до голяма степен линейна и основана на принципа на еднократната употреба, в кръгова такава ще изискват допълнителни смели действия и повсеместно прилагане на приетите мерки. Според публикуваната днес основна оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) е нужно да се предприемат решителни действия за намаляване на отделянето на отпадъци, да се даде приоритет на намаляването на използването на ресурсите, да се увеличат нивата на рециклиране и да се подобри въвеждането на продукти, които от самото начало са проектирани за кръгова употреба.
Новини Octet Stream Европа не е подготвена за бързо нарастващата сериозност на рисковете, свързани с климата — 10-03-2024
Европа е най-бързо затоплящият се континент и рисковете, свързани с климата, застрашават нейната енергийна и продоволствена сигурност, екосистемите, инфраструктурата, водните ресурси, финансовата стабилност и здравето на хората. Според публикуваната днес оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) много от тези рискове вече са достигнали критично ниво и биха могли да се превърнат в катастрофални, ако не се предприемат спешни и решителни действия.
Новини Octet Stream Намаляването на замърсяването може да намали значително сърдечните удари и инсултите в Европа — 15-02-2024
Научните доказателства показват, че рисковете, свързани с околната среда, са причина за голяма част от сърдечносъдовите заболявания, които са най-честата причина за смърт в Европа. В публикувания днес анализ на Европейската агенция за околна среда се прави преглед на връзката между околната среда и сърдечносъдовите заболявания, като се подчертава, че справянето със замърсяването, екстремните температури и други рискове за околната среда са икономически ефективни действия за намаляване на тежестта на заболяванията, включително инфаркти и инсулти.
Новини object code Експозицията на населението на широко използвания бисфенол А превишава допустимите нива на безопасност за здравето — 01-02-2024
Според актуализирани данни от изследвания експозицията на населението на синтетичния химикал бисфенол А (BPA), който се използва във всички видове пластмасови и метални контейнери за храна, бутилки за вода за многократна употреба и тръби за питейна вода в Европа, е значително над допустимите нива на безопасност за здравето. Това крие потенциален риск за здравето на милиони хора, се казва в публикуваната днес сводка на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).
Новини Неотложна необходимост да се обмисли как най-добре да се използва биомасата в Европа — 30-01-2024
В ЕС се наблюдава увеличено търсене и конкуренция по отношение на биомасата; биомасата се използва за биопродукти в сектори като строителството, енергетиката, транспорта, мебелната и текстилната промишленост, но и се отделя за опазване на природата и за поглъщане на въглерод. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се подчертава, че съществува спешна необходимост да се изведе на преден план употребата на биомаса поради различните употреби, предвидени за биомасата в Европейския зелен пакт, и поради потенциалния недостиг на доставки на биомаса в бъдеще.
Новини Емисиите на парникови газове в ЕС са намалели през миналата година, но все още са необходими ускорени усилия, за да се постигнат амбициозните цели за 2030 г. — 22-12-2023
През миналата година eмисиите на парникови газове са намалели с два процента на територията на Европейски съюз (EC), в сравнение с нивата от 2021 г., според оценките в последния доклад „Тенденции и прогнози“ на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикуван днес. Въпреки постигнатите ползи от намаляването на емисиите, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, в доклада се предупреждава, че спешно са необходими ускорени действия за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката.
Новини Нивата на замърсяване на въздуха в цяла Европа все още са твърде високи — това продължава да бъде водещ риск за здравето, свързан с околната среда — 24-11-2023
Нивото на замърсяване на въздуха в Европа остава значително над препоръчаните от Световната здравна организация (СЗО) равнища, което представлява значителна заплаха за нашето здраве. Според последната свързана със здравето оценка на качеството на въздуха на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикувана днес, в ЕС е можело да бъдат избегнати 253,000 смъртни случая, ако концентрацията на фини прахови частици е отговаряла на препоръките на СЗО. Според новите оценки на въздействието върху здравето, излагането на замърсен въздух причинява или влошава някои заболявания, например: рак на белите дробове, сърдечни заболявания, астма и диабет.
Новини Необходими са повече действия в ЕС за намаляване на въздействието на химическите пестициди — 14-09-2023
Според публикувано днес съобщение на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), въпреки напредъка в усилията на някои държави — членки на ЕС за намаляване на употребата им, замърсяването с пестициди все още представлява значителен риск за здравето на човека и за околната среда. За да се промени това, трябва да се направи много повече за постигане на целите на ЕС за нулево замърсяване, за намаляване с 50 % на употребата и риска от химически и по-опасни пестициди до 2030 г.
Новини Octet Stream Нивата на замърсяване на въздуха в Европа все още не са безопасни, особено за децата — 12-09-2023
Според оценките за качеството на въздуха, публикувани днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), е необходимо да се направи повече за защита на здравето на децата и юношите от отрицателното въздействие на замърсяването на въздуха. Замърсяването на въздуха причинява над 1 200 случая на преждевременна смърт годишно сред хората на възраст под 18 години в Европа и значително увеличава риска от заболявания на по-късен етап от живота. Въпреки подобренията през последните години, нивото на основните замърсители на въздуха в много европейски страни продължава да е над здравните препоръки на Световната здравна организация, особено в Централна и Източна Европа и Италия.
Новини audio/x-realaudio Подгответе фотоапаратите си! ЕАОС стартира фотоконкурса „ZeroWaste PIX“ 2023 — 12-09-2023
Тази година каним запалени фотографи от цяла Европа да заснемат както добрите (устойчиви), така и не толкова добрите (неустойчиви) модели на производство и потребление, навици и поведение в ежедневието ни. Тазгодишният фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „ZeroWaste PIX“, който стартира днес, призовава всички нас да се замислим за състоянието на съвременния начин на живот.
Новини Горещите вълни, разпространението на инфекциозни болести поради изменението на климата стават все по-голяма заплаха за здравето на европейците — 21-06-2023
Безпрецедентните горещи вълни, каквито се наблюдават тази година, са най-голямата пряка заплаха за здравето на населението на Европа, свързана с климата. Горещите вълни вече са причина за множество смъртни случаи и заболявания. Тази тежест ще се увеличи, ако не се предприемат повече мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Според публикуван днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) плановете за действие при високи температури, озеленяването на градските райони, по-доброто проектиране на сградите и регулирането на работното време могат да допринесат за по-добра защита на най-уязвимите групи в обществото.
Новини Градовете могат да предложат нови възможности за произвеждащите потребители на енергия от възобновяеми източници — 16-06-2023
Според информационен брифинг на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, градските центрове в Европа предлагат възможности на гражданите да произвеждат енергия от възобновяеми източници като произвеждащи потребители. Градовете могат да изпълняват ключова роля в прехода на Европа към бъдеще с ниски въглеродни емисии. Улесняването на производството от потребители в градовете може да спомогне за ускоряването на този процес.
Новини Малко вероятно е до 2030 г. ЕС да постигне целта за намаляване на шума — 14-03-2023
Около 18 милиона души страдат от дългосрочен дискомфорт заради шума от транспорта в Европейския съюз (ЕС). Действията на Европейската комисия за нулево замърсяване имат за цел до 2030 г. броят на хората, засегнати от шума от транспорта, да бъде намален с 30 % в сравнение с нивата от 2017 г. Според оценката на Европейската агенция за околна среда, публикувана днес, е малко вероятно тази цел да се постигне без допълнителни регулаторни или законодателни промени главно поради трудността да се намали големият брой хора, изложени на шум от движението по пътищата.
Новини Случаите на преждевременна смърт, предизвикани от замърсяването на въздуха, продължават да намаляват в ЕС, необходими са повече усилия за постигане на нетоксична околна среда — 14-03-2023
Качеството на въздуха в Европа продължава да се подобрява, а броят на хората, които умират или страдат от заболявания, предизвикани от замърсяването на въздуха, намалява. Според публикувания днес анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) замърсяването на въздуха все още представлява най-големият риск за здравето, свързан с околната среда в Европа и са необходими по-амбициозни мерки, за да се изпълнят насоките на Световната здравна организация (СЗО), свързани със здравето.
Новини Нулево замърсяване: целите за 2030 г. са постижими, но са необходими по-решителни действия — 09-03-2023
Днес Европейската комисия публикува първия си доклад за мониторинг и перспективи за нулево замърсяване, в който се определят пътищата за постигане на по-чист въздух, вода и почва. Докладът на Комисията, заедно с оценката на мониторинга на Европейската агенция по околна среда, показват, че политиките на ЕС са допринесли за намаляване на замърсяването на въздуха, както и на замърсяването с пестициди. В други области обаче, като вредния шум, замърсяването с хранителни вещества или генерирането на битови отпадъци, продължават да съществуват проблеми. Резултатите показват, че като цяло са необходими много по-решителни действия, за да може ЕС да постигне целите за нулево замърсяване до 2030 г. чрез приемане на нови закони за борба със замърсяването и по-добро прилагане на съществуващите такива.
Новини „Тенденции и прогнози“: ограничено възстановяване на емисиите в ЕС в контекста на възстановяването след пандемията и енергийната криза — 24-11-2022
Според последния доклад „Тенденции и прогнози“, публикуван днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), емисиите на парникови газове и потреблението на енергия са се увеличили през 2021 г. главно поради възстановяването на Европа след пандемията. Повечето държави — членки на ЕС, успешно постигнаха целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2020 г. и сега насочват вниманието си към неутралност по отношение на климата, като същевременно се борят с настоящата криза с енергийните доставки. Постигането на по-амбициозните цели в областта на климата и енергетиката за 2030 г. ще изисква повече от два пъти годишен напредък в разгръщането на възобновяемите енергийни източници, намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове.
Новини Фотоконкурс на ЕАОС за 2022 г.: „Well with Nature“ — 30-06-2022
Правите ли хубави снимки? Обичате ли да прекарвате време сред природата? Ако и на двата въпроса сте отговорили с „да“, вероятно притежавате необходимото, за да спечелите една от паричните награди в новия фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Well with Nature“. Изпратете ни най-добрите си кадри до 1 октомври 2022 г.
Новини Излагането на замърсяване причинява 10 % от всички ракови заболявания в Европа — 28-06-2022
Излагането на замърсен въздух, вторичен тютюнев дим, радон, ултравиолетово лъчение, азбест, определени химикали и други замърсители причинява над 10 % от всички ракови заболявания в Европа според публикувания днес доклад на Европейската агенция по околна среда. Добрата новина е, че тези рискове са предотвратими.
Новини Troff document Нулево замърсяване: Голяма част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество — 03-06-2022
Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 85 % от обектите за къпане в Европа през 2021 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Оценката дава добра представа за това къде плувците могат да намерят най-добрите места за къпане в цяла Европа това лято. Оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга на 21 859 места за къпане в цяла Европа. Те обхващат териториите на държавите — членки на ЕС, както и на Албания и Швейцария, през 2021 г.
Новини Octet Stream Ясни възможности за отделяне на образуването на отпадъци в Европа от икономическия растеж — 31-01-2022
В повечето европейски държави и в ЕС като цяло образуването на отпадъци нараства, но с по-бавни темпове от икономиката. Въпреки това според наскоро публикуван доклад на Европейската агенция по околна среда няма признаци, че общата цел за намаляване на общото количество образувани отпадъци ще бъде постигната скоро. Констатациите на доклада подчертават възможностите за по-ефективно предотвратяване на образуването на отпадъци, като текстилните изделия са в центъра на вниманието.
Новини По-чистият въздух е можел да спаси поне 178 000 живота в ЕС през 2019 г. — 10-12-2021
Замърсяването на въздуха продължава да бъде една от значителните причини за преждевременна смърт и заболеваемост в Европа през 2019 г. Анализът на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) показва, че подобряването на качеството на въздуха до нивата, препоръчани наскоро от Световната здравна организация (СЗО) може да предотврати повече от половината преждевременни смъртни случаи, предизвикани от експозиция на фини прахови частици.
Новини Честотата и тежестта на климатичните опасности в Европа се повишават; публикуван е нов регионален обзор — 10-12-2021
Предвид повишаването на честотата и тежестта на сериозните метеорологични събития и други климатични опасности в Европа, е необходима надеждна информация за оценка на климатичните рискове и планиране за адаптация. Новият интерактивен доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) предоставя актуализиран обзор на промените на климатичните опасности в различните региони на Европа.
Новини Octet Stream Природата на Европа е подложена на натиск — предизвикателства и решения — 10-12-2021
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) и други оценки показват, че европейските екосистеми са сериозно застрашени. Векове на експлоатация са оставили своя отпечатък върху естествения свят на Европа и повечето защитени местообитания и видове не са в добро екологично състояние. В сигналите на ЕАОС за 2021 г. се прави преглед на проблемите пред природата в Европа и се посочват стратегии за промяна на положението.
Новини Troff document Морският транспорт на ЕС: първият по рода си доклад за въздействието върху околната среда отчита добър напредък по отношение на устойчивостта и потвърждава необходимостта от допълнителни усилия предвид очакваното нарастване в търсенето — 01-09-2021
Морският транспорт играе и ще продължи да играе съществена роля в световната и европейската търговия и икономика. През последните години в сектора на морския транспорт бяха предприети значителни мерки за смекчаване на въздействието му върху околната среда. В условията на очаквано увеличение на обема на корабоплаването в световен мащаб, новият доклад за първи път разкрива пълният обхват на въздействието на сектора на морския транспорт на ЕС върху околната среда и посочва предизвикателствата пред постигането на устойчивост.
Новини object code Новият инструмент за визуализиране качеството на въздуха в европейските градове позволява да проверяваме нивата на дългосрочно замърсяване на въздуха, където живеем — 17-06-2021
Замърсяването на въздуха е сериозен проблем в много европейски градове, който представлява реален риск за здравето. Днес Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) стартира инструмент за визуализиране качеството на въздуха в европейските градове. Можем да проверим какво е било качеството на въздуха през последните две години в града, в който живеем, и да го сравним с други градове в Европа.
Новини Troff document Нулево замърсяване: По-голямата част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество — 01-06-2021
Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 83 % от обектите за къпане в Европа през 2020 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Последната оценка, изготвена от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга на 22 276 места за къпане в цяла Европа — разположени на териториите на държавите — членки на ЕС, както и в Албания и Швейцария.
Новини object code Конкурс за снимка относно въздействието от изменението на климата и адаптирането към него — 31-05-2021
Изменението на климата влияе на нашите общества и на околната среда по много начини. Справянето с изменението на климата налага намаляване на емисиите, за да смекчим най-неблагоприятните последици и да се адаптираме към ефектите, които не можем да предотвратим. Днес се открива конкурсът за снимка Climate Change PIX („Снимки на изменението на климата“) на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) с покана към участниците да покажат как изглежда изменението на климата в Европа и как реагираме на него.
Новини Моторизиран транспорт: железопътен, въздушен, автомобилен или морски — кой от тях е най-екологосъобразен? — 26-03-2021
Пътуванията с влак остават като цяло най-екологосъобразният вид моторизиран пътнически транспорт в Европа — по отношение на емисиите на парникови газове — в сравнение с пътуванията с автомобил или самолет. Това показват две проучвания в областта на транспорта и околната среда, публикувани днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).
Новини Octet Stream Пластмасите — нарастваща загриженост за околната среда и климата. Как може Европа да обърне тази тенденция? — 28-01-2021
Постоянно увеличаващите се количества пластмаса, въздействието от това върху биологичното разнообразие и приносът на пластмасите за изменението на климата, както и какви са начините за справяне с тези проблеми в контекста на кръговата икономика, отдавна са част от политическата програма на Европейския съюз. Пандемията от COVID-19 още повече насочи вниманието към пластмасовите отпадъци — виждаме изхвърлени маски в моретата и сме свидетели на производство на защитни средства за еднократна употреба в огромни количества. В публикувания днес доклад за кръговата икономика и пластмасите Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) анализира необходимостта и възможностите за преминаване към кръгов и устойчив подход при използването на пластмасите.
Новини Octet Stream Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие, по-малко смъртни случаи, свързани със замърсяването — 23-11-2020
През последното десетилетие по-доброто качество на въздуха доведе до значително намаляване на случаите на преждевременна смърт в Европа. Последните официални данни на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) обаче показват, че почти всички европейци все още страдат от замърсяването на въздуха, което води до около 400 000 случая на преждевременна смърт в целия континент.
Новини Octet Stream Преминаване към нулево замърсяване в Европа — 20-10-2020
Какво представлява замърсяването и как се отразява върху нас и околната среда? Европа предприема действия за намаляване на замърсяването, а Европейската комисия предложи амбиция за нулево замърсяване в Европа като част от Европейския зелен пакт. Докладът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, разглежда от различни ъгли предизвикателството, свързано със замърсяването в Европа, , както и възможностите за почистване и предотвратяване на замърсяването.
Новини Octet Stream Последната оценка показва, че природата на Европа е в сериозен, продължаващ упадък — 19-10-2020
Неустойчивото земеделие и лесовъдство, разрастването на градовете и замърсяването са най-сериозните източници на натиск, виновни за драстичното понижение на биологичното разнообразие в Европа, което застрашава оцеляването на хиляди животински видове и местообитания. Освен това директивите за околна среда и други екологични закони на Европейския съюз (ЕС) все още не се прилагат от държавите членки. Според доклада „Състоянието на природата в ЕС“ на Европейска агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, повечето защитени местообитания и видове не са в добър природозащитен статус и трябва да бъде направено още много, за да бъде променена тази ситуация.
Новини object code Mepки за справяне със замърсяването и изменението на климата в Европа ще подобри здравето и благосъстоянието, особено на най-уязвимите лица — 08-09-2020
Замърсяването на въздуха и шумовото замърсяване, въздействията на изменението на климата, например горещините, и излагането на опасни химикали, са причина за влошено здраве в Европа. Околната среда с ниско качество е довела до 13 % от смъртните случаи според основна оценка на здравето и околната среда, публикувана днес от Европейската агенция за околна среда.
Новини D source code Европейските морета са изправени пред несигурно бъдеще, ако не се предприемат спешни, съгласувани действия — 25-06-2020
В условията на нарастващи заплахи, предизвикани от прекомерната експлоатация на морските ресурси, замърсяването и изменението на климата, са необходими спешни действия, за възстановяване на доброто състояние на европейските морета. Според доклада на Европейската агенция по околна среда относно европейските морски екосистеми, публикуван днес, времето ни за неутрализиране на ефекта от десетилетия на пренебрегване и злоупотреба изтича.
Новини object code Според последната годишна оценка качеството на водите, в които европейците се къпят, остава високо — 08-06-2020
Според публикуваната днес тазгодишна оценка за качеството на водите за къпане в Европа то остава високо. Близо 85 % от наблюдаваните през 2019 г. обекти за къпане в Европа отговарят на най-високите и най-строгите „отлични“ стандарти за качество на Европейския съюз.
Новини REDISCOVER Nature за тазгодишния фотоконкурс на ЕАОС — 05-06-2020
Без значение къде се намираме, всички можем да оценим чудесата на природата — а сега повече от всякога. Тази година фотоконкурсът на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) REDISCOVER Nature, който започва днес, ви приканва да уловите и споделите вашата връзка с природата и средата около вас.
Новини Очаква се броят европейци, изложени на опасно шумово замърсяване, да се увеличи — 05-03-2020
Според доклада за шумово замърсяване на околната среда, публикуван днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), поне един от всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се смятат за опасни за здравето. Очаква се през следващите години този брой да се увеличи.
Новини Състояние на околната среда в Европа през 2020 г.: неотложна промяна на посоката, за справяне с предизвикателствата, свързани с изменението на климата, обрат в процеса на влошаване и осигуряване на бъдещ просперитет — 04-12-2019
Европа няма да постигне своите цели за 2030 г. без да предприеме спешни действия през следващите 10 години, за да се справи с тревожния темп на загуба на биологично разнообразие, което ще увеличи въздействието на изменението на климата и свръхпотреблението на природни ресурси. В последния доклад за състоянието на околната среда на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, се посочва, че Европа е изправена пред безпрецедентни по мащаб и неотложност предизвикателства, свързани с околната среда. В доклада обаче се посочва, че има основание за надежда, на фона на повишената информираност на обществеността относно необходимостта от преминаване към устойчиво бъдеще, иновациите в технологиите, увеличаващите се обществени инициативи и засилването на действията на ЕС, като например Европейски зелен курс.
Новини Octet Stream Над 85 % от местата за къпане в Европа са оценени като отлични по отношение на качеството на водата — 06-06-2019
Според последния годишен европейски доклад за качеството на водите за къпане, малко над 85 % от наблюдаваните през миналата година места за къпане в Европа са отговаряли на най-високите и най-строгите стандарти на Европейския съюз за „ отлично“ качество по отношение на чистотата на водата. Публикуваните днес резултати дават добра представа къде би могло да има най-висококачествени води за къпане през това лято.
Новини Фотоконкурс за представяне на устойчиви храни, енергия и мобилност — 28-02-2019
Начинът на производство и консумация на храни и енергия, както и движението на хора и стоки оказват въздействие върху околната среда, климата и здравето. В рамките на новия фотоконкурс на Европейската агенция за околна среда ‘Sustainably yours’ европейските граждани могат да изпратят снимки, показващи предизвикателствата и възможностите, свързани с постигане на по-устойчиво производство на храни, енергия и мобилност.
Новини Octet Stream Необходими са повече действия за защита на най-уязвимите граждани на Европа от замърсяването на въздуха, шума и екстремните температури — 04-02-2019
Необходими са целенасочени действия за по-добра защита на бедните, възрастните хора и децата от екологични рискове като замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване и екстремните температури, особено в източните и южните региони на Европа. В публикувания днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) се предупреждава, че здравето на най-уязвимите граждани на Европа остава непропорционално засегнато от тези опасности въпреки общото подобрение на качеството на околната среда в Европа.
Новини Държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат по-амбициозни, за да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници — 21-01-2019
От 2005 г. насам делът на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) се е удвоил, но през последните години този растеж се забавя, по-специално поради нарастващото потребление на енергия и липсата на напредък в транспортния сектор. В новият доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се посочва, че държавите — членки на ЕС, трябва да увеличат усилията си за постигане на целта за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми източници.
Новини Замърсяването на въздуха все още е твърде голямо в цяла Европа — 29-10-2018
Актуализираните данни и информация, публикувани от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), показват, че въпреки бавните подобрения, замърсяването на въздуха продължава да превишава допустимите норми и насоките на Европейския съюз и Световната здравна организация. Замърсяването на въздуха продължава да води до рискове за здравето на човека и за околната среда.
Новини Добра новина за летовниците тази година: качеството на водите в по-голямата част от местата за къпане в Европа е отлично — 29-05-2018
Въпреки слабото понижение при получените резултати, 85 % от плувните обекти в цяла Европа, подложени на мониторинг през 2017 г., отговарят на най-високите и най-строги стандарти на Европейския съюз за „отлично“ качество на водите (в основната си част свободни от замърсители), по данни от последния годишен доклад за качеството на водите за къпане в Европа, който бе публикуван днес. Резултатите дават възможност на летовниците добре да се ориентират къде точно могат да намерят най-добрите в това отношение води за къпане през това лято.
Новини Фотоконкурс: Изпратете ни най-хубавите си снимки на вода — 16-04-2018
Какви образи поражда у вас мисълта за вода? Можете ли да ги уловите във фотография? Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) ви приканва да изпратите най-творческите си снимки за участие във фотоконкурса WaterPIX, посветен на водата. Най-добрите фотографии ще получат парична награда.
Новини Octet Stream Видеоконкурс: Споделете какво направихте за околната среда — 01-12-2017
Как отидохте на работа или на училище днес? С кола, с колело или с градски транспорт? Всеки ден ние вземаме решения, които могат да окажат влияние върху околната среда. Някои от нашите дневни решения са съзнателни усилия да живеем в по-чиста и по-здравословна среда. Видеоконкурсът „I LIVE GREEN“, организиран от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и нейната мрежа от партньори, отправя покана към всички европейци да покажат творчество споделят действията в полза на околната среда. Най-добрите видеоклипове ще получат парична награда.
Новини Octet Stream Европейски индекс за качеството на въздуха: лесно достъпна текуща информация за качеството на въздуха — 16-11-2017
Един нов европейски индекс за качеството на въздуха беше пуснат днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) и Европейската комисия, позволява на потребителите да проверяват текущото качество на въздуха в различните градове и региони на Европа. Индексът се придружава от нови национални информационни документи, които съдържат актуализирана информация за качеството на въздуха за страните членки на ЕАОС.
Новини Octet Stream Подобряването на качеството на въздуха в европейските градове ще донесе големи ползи за здравето — 06-10-2017
Повечето хора, живеещи в европейските градове, са изложени на лошо качество на въздуха. Последните оценки на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), оповестени днес, показват, че фините прахови частици продължават да причиняват преждевременна смърт на над 400000 европейци годишно. Автомобилният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсители на въздуха в Европа.
Новини Octet Stream Броят на местата в Европа, където водата за къпане е с отлично качество, е по-висок от всякога — 23-05-2017
Повече от 85 % от местата за къпане в Европа, които са проверени през 2016 г., са отговаряли на най-строгите стандарти за „отлично“ качество, което означава, че там почти не е имало вредни за човешкото здраве и околната среда замърсители. Това показва публикуваният днес годишен доклад за качеството на водите за къпане. Над 96% от местата за къпане са отговаряли на минималните стандарти за качество, определени в правилата на Европейския съюз.
Новини Octet Stream Какво е за вас природата? Открит е фотоконкурс на тема NATURE@work — 15-03-2017
Природата прави много, за да ни закриля и да поддържа живота ни в ежедневието — факт, който често подценяваме. Но тя играе жизненоважна роля като ни предоставя чист въздух, чиста питейна вода, облекло, храна и суровини, които използваме, за да си построим подслон. Има и други, не толкова известни ползи, като ролята на природата за облекчаване на последиците от изменението на климата. С цел изтъкване на важната роля на природата в нашия живот, Европейската агенция за околната среда (EАОС) ви кани да участвате в улавянето на начина, по който природата се грижи за вас чрез фотоконкурса ‘NATURE@work’.
Новини object code Изменението на климата води до все по-сериозни рискове за екосистемите, човешкото здраве и икономиката в Европа. — 25-01-2017
Според публикуван днес доклад на Европейската агенция за околна среда, регионите на Европа са изправени пред покачване на морското равнище и по-екстремни метеорологични събития, като по-чести и по-интензивни горещи вълни, наводнения, суша и бури, причинени от изменението на климата. В доклада се прави оценка на последните тенденции и прогнози по отношение на изменението на климата и въздействието му в цяла Европа като се посочва, че по-добрите и по-гъвкави стратегии, политики и мерки за адаптация ще бъдат от ключово значение за смекчаване на това въздействие.
Новини Необходими са по-строги мерки за справяне с вредите от замърсяването на въздуха — 05-12-2016
Замърсяването на въздуха има значително въздействие върху здравето на европейците, особено в градските зони, посочва нов доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Качеството на въздуха постепенно се подобрява, но в същото време замърсяването му продължава да бъде най-голямата заплаха за здравето в Европа — причина за по-ниско качество на живот, поради заболявания и изчислени 467 000 случаи на преждевременна смърт на година.
Press Release object code Четиридесет години инвестиции за по-добро качество на водите за къпане в Европа — 20-05-2016
Усилията на Европейския съюз да осигури чиста и здравословна вода за къпане започват преди четиридесет години с приемането на първата директива относно водите за къпане. Данните в публикувания днес годишен доклад за водите за къпане свидетелстват за значението на законодателството и на годините на инвестиции в инфраструктура за отпадъчните води и други мерки за намаляване на замърсяването. Те сочат, че качеството на водите за къпане непрекъснато се е подобрявало с течение на времето, в резултат на което през 2015 г. 96 % от контролираните места за къпане в ЕС отговарят на минималните стандарти за качество на водата.
Press Release chemical/x-mopac-input Мнозина европейци продължават да бъдат изложени на вредата от замърсяването на въздуха — 27-11-2015
Замърсяването на въздуха представлява най-голямия единичен риск за здравето, свързан с околната среда, в Европа. То намалява продължителността на живот на хората и допринася за сериозни заболявания като сърдечни болести, дихателни проблеми и рак. В нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), се счита, че замърсяването на въздуха е отговорно за повече от 430 000 случая на преждевременна смърт в Европа.
Press Release Troff document Европейците продължават да се радват на води за къпане с високо качество — 13-05-2015
Деветдесет и пет процента от контролираните места за къпане в Европейския съюз са отговаряли на минималните стандарти за качество на водата през 2014 г. Качеството на водата е отлично на 83 % от тях, което представлява увеличение с почти 1 процент в сравнение с 2013 г.
Press Release Andrew Toolkit inset Околната среда в Европа през 2015 г.: бъдещото благосъстояние зависи от по-смелите стъпки в областта на политиката, знанието, инвестициите и иновациите — 24-02-2015
Политиките на Европа в областта на околната среда и климата допринесоха значително за подобряването на околната среда и качеството на живот, стимулирайки иновациите, създаването на нови работни места и растежа. Въпреки тези постижения Европа все още е изправена пред редица устойчиви и нарастващи екологични предизвикателства. Справянето с тях изисква коренни промени на системите на производство и потребление, които са основната причина за екологичните проблеми.
Press Release Octet Stream Повечето плажове в Европа са с отлично качество на водата — 23-05-2014
Водата за къпане по европейските плажове през 2013 г. е била като цяло с високо качество — над 95 % от местата за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Данните показват, че крайбрежните води са с малко по-добро качество от водите в реки и езера във вътрешността на континента.
Press Release Kачеството на водите за къпане в Европа продължава да се подобрява — 21-05-2013
Според годишния доклад за качеството на водите за къпане в Европа на Европейската агенция за околната среда 94 % от местата за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните стандарти за качество на водата. Качеството на водата е отлично в 78 % от местата, а в сравнение с миналогодишния доклад обектите, които отговарят на минималните изисквания, са се увеличили с почти 2 %.
Press Release Octet Stream В много части на Европа замърсяването от автомобилния транспорт продължава с вредното си въздействие върху здравето — 26-11-2012
Транспортът в Европа е отговорен за вредни нива на атмосферните замърсители и за една четвърт от емисиите на парникови газове в ЕС. Съгласно последния доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) можем да започнем да решаваме множество от произтичащите от това екологични проблеми, като увеличим усилията си за постигане на новите цели на ЕС.
Press Release object code Изменението на климата е очевидно в Европа, потвърждава спешна нужда от адаптация — 20-11-2012
Изменението на климата засяга всички региони в Европа, като причинява широк спектър от въздействия върху обществото и околната среда. Според последната оценка, публикувана днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), в бъдеще се очакват още въздействия, които евентуално ще доведат до щети с последващи големи разходи.
Press Release chemical/x-mopac-input Много европейци продължават да бъдат изложени на опасни вещества във въздуха — 24-09-2012
Над една трета от жителите на европейските градове са изложени на високи концентрации на прахови частици (ПЧ) във въздуха. Праховите частици са един от най-сериозните замърсители, които вредят на човешкото здраве, тъй като те проникват в чувствителни части на дихателната система. През последните десетилетия ЕС бележи успехи в намаляването на замърсителите във въздуха, които са източник на киселинно съдържание. Нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), обаче разкрива, че в много райони на Европа не са решени проблемите с концентрацията на ПЧ и с озона близо до земната повърхност.
Press Release болшинството ваканционни дестинации в ЕС се радват на чиста вода — 22-05-2012
Добри новини за тези, които плануват ваканция на плажа в Европа това лято. 92,1 % от водите за къпане в Европейския съюз отговарят на минималните критерии за качество на водата, установени с Директивата за качеството на водите за къпане. Това включва езерото „Серпентината“ в Лондон, където ще се проведат няколко олимпийски надпревари, сред които маратонското плуване в открити води и плувната част на триатлона.
Press Release Octet Stream Промишленото замърсяване на въздуха струва на Европа до 169 милиарда евро за 2009 г., според ЕАОС — 23-11-2011
Замърсяването на въздуха от 10 000 най-големи предприятия замърсители в Европа е струвало на гражданите между 102 и 169 милиарда евро през 2009 г. Това е една от констатациите в новия доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), който анализира разходите, свързани с вредите за здравето и околната среда, причинени от замърсяването на въздуха. Половината от общата стойност на разходите от вреди (между 51 и 85 милиарда евро) са причинени от едва 191 предприятия.
Press Release Octet Stream Европейският транспортен сектор трябва да покаже амбиции за постигане на целите — 08-11-2011
През 2009 г. са намалели емисиите на много замърсители от транспорта. Според последния годишен доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС) относно емисиите от транспорта това намаление обаче може да е само временен ефект от икономическия спад. Механизмът за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта (TERM) проучва екологичното въздействие на транспорта. За първи път в доклада се разглежда цялостен набор от количествени цели, предложени в Пътната карта за транспорта 2011 на Европейската комисия.
Press Release object code Общоевропейската оценка задава въпроса: „Какво знаем за водата и зелената икономика?” — 07-09-2011
Министрите ще се срещнат днес в Астана, Казахстан за да обсъдят проблемите, свързани с водата и щадящата околната среда „зелена” икономика на седмата министерска конференция „Околна среда за Европа”, която се провежда от 21 до 23 септември 2011 г. В подкрепа на конференцията, Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) предприема иновативна оценка на докладите за оценка, която препоръчва начини за сближаване съответствието между информацията и данните за околната среда и разработването на съответните политики.
Press Release Околна среда: качеството на водите за къпане в ЕС продължава да е високо — 15-06-2011
Между 2009 и 2010 г. качеството на водите за къпане в Европа леко се е влошило, но като цяло се е запазило високо. Днес на минималните изисквания отговарят над девет от 10 водни обекта за къпане.
Press Release Troff document Околна среда: нови карти предоставят на европейците подробна информация за замърсяването от дифузни източници — 25-05-2011
Общоевропейският регистър има за цел да помогне на европейците да се ангажират активно при вземането на решения, засягащи околната среда. Днес Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда (ЕЕА) в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център — вътрешната агенция за научно обслужване на Комисията, публикуваха онлайн карти, които дават на гражданите възможност за пръв път да видят основните дифузни източници на замърсяване на въздуха, като например транспорта и авиацията. Новият комплект от 32 карти показва къде се изпускат в атмосферата определени замърсители, например азотни оксиди или прахови частици. Той допълва съществуващите данни за емисиите на отделни индустриални предприятия от Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители на околната среда (E-PRTR.)
Press Release Octet Stream Пеперуди или бизнес – Европа може да има и двете! — 18-11-2010
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува днес четвъртия си доклад за състоянието и перспективите пред околната среда в Европа – SOER 2010 – изчерпателна оценка на това как и защо се променя околната среда в Европа и какво правим в тази насока. SOER 2010 стига до заключението, че изцяло интегрираният подход за превръщането на Европа в ефективно използваща ресурсите зелена икономика може не само да доведе до здравословна околна среда, но и да подобри благосъстоянието и социалното сплотяване.
Press Release Качеството на водите за къпане в ЕС остава високо — 09-06-2010
Чистите води за къпане са много важни за ключови икономически отрасли като туризма, както и за съществуването на растенията и животните. Годишният доклад за водите за къпане, представен от Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда, показва, че 96 % от морските зони за къпане и 90 % от речните и езерните зони за къпане през 2009 г. са отговаряли на минималните изисквания. В доклада се посочва и от къде може да бъде получена подробна и актуална информация относно зоните за къпане.
Press Release Octet Stream Става ли транспортът в Европа по-екологичен? Частично. — 21-04-2010
Докато благодарение на технологичния напредък се произвеждат по-чисти превозни средства, все повече пътници и стоки изминават по-дълги разстояния, неутрализирайки повишената ефективност. Въз основа на анализа на дългосрочните тенденции в новия доклад на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) се отправя призив за по-ясна визия, която да определя транспортната система на Европа до 2050 г., и за последователни политики за нейното постигане.
Press Release Биоразнообразието, промените на климата и ти — 18-03-2010
„Сигнали на ЕАОС 2010“: истории за хора и тяхната околна среда
Press Release Octet Stream Качеството на водите за къпане в ЕС се подобрява — 27-05-2009
Годишният доклад за водите за къпане, представен днес от Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда, показва, че през 2008 г. много голяма част от зоните за къпане в Европейския съюз е отговаряла на хигиенните норми на ЕС. През сезона за къпане на 2008 г. около 96 % от морските зони за къпане и 92 % от речните и езерните зони за къпане са отговаряли на минималните изисквания. Докладът предоставя на милионите летовници, които всяка година посещават европейските плажове, полезна информация за качеството на водите.
Press Release Octet Stream Европа трябва да насочи транспортната политика в правилната посока — 26-03-2009
Транспортът продължава да има непропорционално висок дял в емисиите на парникови газове, влошеното качество на въздуха и шума в Европа, като в същото време използва най-неефикасните способи за придвижване на хора и стоки.
Press Release Octet Stream Суша и прекомерна употреба на вода в Европа — 04-03-2009
От игрищата за голф до книгите, от маслиновото масло до ваксинациите, всички стоки и услуги, които потребяваме, както и много от дейностите, които извършваме всеки ден, предполагат наличието на един жизнено важен ресурс: водата. Нов доклад, изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), потвърждава, че в много части на Европа водата се употребява по неустойчив начин, и дава препоръки за възприемане на нов подход към управлението на водните ресурси.
Новини Octet Stream Стани агент под прикритие в комикс и защити околната среда — 30-04-2008
Децата вече могат да научат за различните начини за защита на околната среда, като преследват еконарушители на новия уебсайт на Европейската агенция за околна среда, достъпен на 24 езика.
Press Release Европейският съюз не успява да ограничи емисиите от транспорта: нужно е значително подобрение и ясни цели — 20-02-2008
Транспортният сектор в ЕС трябва да приложи строги мерки, за да помогне на Европа да постигне целите си във връзка с емисиите на парникови газове, се казва в нов доклад, публикуван от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).
Press Release Министрите трябва да обединят силите си за постигане на здравословна околна среда в общоевропейския регион — 28-09-2007
Според новия доклад на Европейската агенция за околна среда (EAОС), публикуван днес, политиката по отношение на околната среда в общоевропейския регион се затруднява от празнини в информацията и прилагането на законодателството.
Press Release Troff document През 2005 г. емисиите на парникови газове в ЕС намаляват — 10-08-2007
Според годишния доклад за инвентаризация на емисиите на парниковите газове (ПГ) в Европейската общност, изготвен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в Копенхаген, емисиите на предизвикващи изменения в климата ПГ са намалели за периода 2004–2005 г.
Press Release object code Транспортът — отново с най лоши показатели според задълженията по Киото — 22-02-2007
Според оповестения днес в Копенхаген нов доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) емисиите на парникови газове от транспорта остават главна, но преодолима пречка пред Европейския съюз за достигането на плановите му цели от Киото по отношение на промяната на климата.
Press Release Octet Stream Нарастване на населените места - едно пренебрегвано предизвикателство пред Европа в областта на околната среда — 22-11-2006
Необходима е политика на ЕС, която да ръководи ефективното планиране на населените места
Press Release Нова уеб-базирана система за мониторинг на замърсяването на въздуха — 26-07-2006
Ozone Web е нов Интернет инструмент, обявен днес в Копенхаген от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) (EEA), който предлага на потребителите за първи път възможност да наблюдават и проследяват стойностите на образувания приземен озон във всяка точка на Европа.
Press Release Бреговата линия на Европа се доближава до “ниво на необратимост“ за околната среда — 26-07-2006
Според нов доклад на Европейската агенция за околната среда (ЕАОС), публикуван днес в Копенхаген, “уникалната крайбрежна околна среда на Европа е застрашена все повече и повече от собствената си популярност”.
Press Release Европа усеща горещината след като промяната на климата зае водещо място в списъка на предизвикателствата в областта на околната среда — 26-07-2006
Отговорните за политическите решения институции и лица, деловите среди и отделните граждани трябва сега да предприемат действия по редица въпроси в областта на околната среда или да платят по-късно висока цена
Press Release Безплатна компютърна игра за околната среда в превод на 26 езика — 26-07-2006
Любителите на компютърните игри от цяла Европа вече могат едновременно да играят и да научат нещо за околната среда. Европейската агенция за околна среда в Копенхаген пусна играта Honoloko (Хонолоко) в превод на 26 езика. Играта се предлага в Интернет безплатно.
Press Release EАОС представя първата цифрова карта на променящия се терен на Европа — 26-07-2006
Днес на обществеността бе представена първата цифрова карта на промените, настъпили в европейския терен от 1990 год. Картата дава възможност на политиците да придобият представа как решенията им по отношение на области като земеделието и транспорта въздействат върху земните ресурси на регионите и върху околната среда.
Press Release Напредъкът на Европа по отношение на околната среда е застрашен от неустойчивите икономически дейности — 26-07-2006
Състоянието на околната среда в Европа се е подобрило в няколко отношения през изминалото десетилетие, но съществува вероятност голяма част от постиженията да бъдат заличени от икономическия растеж, тъй като предстои правителствата да направят значителни стъпки към преодоляване на зависимостта на натиска върху околната среда от икономическото развитие
Press Release Signals 2002 — 26-07-2006

Permalinks

Действия към документ