следващ
предишен
елементи

Новини

Неотложна необходимост да се обмисли как най-добре да се използва биомасата в Европа

Смяна на език
Новини Публикуван 30-01-2024 Последна промяна 01-02-2024
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
В ЕС се наблюдава увеличено търсене и конкуренция по отношение на биомасата; биомасата се използва за биопродукти в сектори като строителството, енергетиката, транспорта, мебелната и текстилната промишленост, но и се отделя за опазване на природата и за поглъщане на въглерод. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се подчертава, че съществува спешна необходимост да се изведе на преден план употребата на биомаса поради различните употреби, предвидени за биомасата в Европейския зелен пакт, и поради потенциалния недостиг на доставки на биомаса в бъдеще.

В доклада на ЕАОС ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU (Европейският пъзел на биомасата — предизвикателства, възможности и компромиси във връзка с производството и използването на биомаса в ЕС) ’ се разглежда как биомасата може да ни помогне да постигнем целите си в областта на климата и околната среда и как изменението на климата може да се отрази на производството на биомаса в селскостопанския и горския сектор в ЕС. В доклада се разглеждат и основните взаимодействия и компромиси при използването на биомаса за различни политически цели.

Различните цели в политиката на ЕС водят до конкуренция в търсенето на европейската биомаса, която се добива от селското и горското стопанство, докато предлагането ѝ остава ограничено поради площта на земята, растежа на растителността, променящия се климат и световната търговия — това е основното предизвикателство, изтъкнато в доклада на ЕАОС.

В него се подчертава неотложната необходимост да се вземат решения относно управлението на биомасата в Европа, за да се постигнат целите в областта на околната среда и климата до 2030 и 2050 г. Нужни са решения за обръщане на отрицателните тенденции в здравето на екосистемите, както и за увеличаване на въглеродни поглътители, за да се постигнат целите в областта на климата. За постигане на резултати до 2030 и 2050 г. е необходима още сега политическа намеса в областта на управлението на земята, особено по отношение на горите и селското стопанство.

Непосредствените политически мерки, посочени в доклада на ЕАОС, включват уточняване на начините, по които опазването на природата и улавянето на въглерод могат да бъдат съчетани с производството на биомаса, като се гарантира, че нарастващото използване на биомаса не води до неустойчиви практики в ЕС и извън него, както и подобряване на по-кръговото и каскадно използване на биомасата. Необходимо е внимателно да се прецени кои суровини и продукти от биомаса и за какви цели да бъдат изведени на преден план, като се съпоставят с икономическите и обществените разходи и с въздействията върху околната среда и климата.

Допълнителна литература: Доклад на Съвместния изследователски център на Европейската комисия 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union (Производство, доставка, използване и потоци на биомаса в Европейския съюз)'.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: biomass
Действия към документ