следващ
предишен
елементи

Смекчаване на изменението на климата

Европа е най-бързо затоплящият се континент и рисковете, свързани с климата, застрашават нейната енергийна и продоволствена сигурност, екосистемите, инфраструктурата, водните ресурси, финансовата стабилност и здравето на хората. Според публикуваната днес оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) много от тези рискове вече са достигнали критично ниво и биха могли да се превърнат в катастрофални, ако не се предприемат спешни и решителни действия.

В ЕС се наблюдава увеличено търсене и конкуренция по отношение на биомасата; биомасата се използва за биопродукти в сектори като строителството, енергетиката, транспорта, мебелната и текстилната промишленост, но и се отделя за опазване на природата и за поглъщане на въглерод. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се подчертава, че съществува спешна необходимост да се изведе на преден план употребата на биомаса поради различните употреби, предвидени за биомасата в Европейския зелен пакт, и поради потенциалния недостиг на доставки на биомаса в бъдеще.

През миналата година eмисиите на парникови газове са намалели с два процента на територията на Европейски съюз (EC), в сравнение с нивата от 2021 г., според оценките в последния доклад „Тенденции и прогнози“ на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикуван днес. Въпреки постигнатите ползи от намаляването на емисиите, енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност, в доклада се предупреждава, че спешно са необходими ускорени действия за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на климата и енергетиката.

Публикуван: 29-10-2023

В няколко оценки на ЕАОС се очертава много ясно връзката между околната среда и благосъстоянието. Въпреки напредъка през последните десетилетия, замърсяването и другите екологични рискове продължават да вредят на здравето на хората в Европа, докато подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на изменението на климата могат да донесат както преки, така и косвени ползи за всички в Европа.

Преглед на каталог

Действия към документ