επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Επείγουσα ανάγκη να εξεταστεί το ζήτημα της βέλτιστης χρήσης βιομάζας στην Ευρώπη

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 30/01/2024 Τελευταία τροποποίηση : 01/02/2024
1 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
Υπάρχουν αυξανόμενες και ανταγωνιστικές απαιτήσεις για την χρήση της βιομάζα στην ΕΕ σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης σε τομείς όπως οι κατασκευαστικές, η ενέργεια, οι μεταφορές, η επιπλοποιία και η κλωστοϋφαντουργία, αλλά και για την βέλτιστη χρήσης της με άξονα την προστασία της φύσης και την δεσμευση του άνθρακα. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), η οποία δημοσιεύεται σήμερα, τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ιεραρχηθούν οι διαφορετικοί τρόποι αξιοποίησεις της βιομάζας, όπως προβλέπονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,ενόψει και πιθανής έλλειψης στην προσφορά βιομάζας στο μέλλον.

Η έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο ‘ The European biomass puzzle – Challenges, opportunities and trade-offs around biomass production and use in the EU ’ (Το ευρωπαϊκό παζλ της βιομάζας — Προκλήσεις, ευκαιρίες και αντισταθμίσματα σχετικά με την παραγωγή και τη χρήση βιομάζας στην ΕΕ) εξετάζει πως η βιομάζα μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους μας, καθώς και  πως η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να επηρεάσει την παραγωγή βιομάζας στην ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας. Η έκθεση εξετάζει επίσης καίριες συνέργειες και συμβιβασμούς στη χρήση της βιομάζας για την επίτευξη διαφορετικών πολιτικών στόχων.

Η βασική πρόκληση που επισημαίνεται στην έκθεση του ΕΟΠ είναι ότι οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ συνεπάγονται με αντικρουόμενες απαιτήσεις για την ευρωπαϊκή βιομάζα που προέρχεται από τη γεωργία και τη δασοκομία, ενώ ο εφοδιασμός της παραμένει περιορισμένος λόγω των εκτάσεων γης, της ανάπτυξης της βλάστησης, του μεταβαλλόμενου κλίματος και του παγκόσμιου εμπορίου.

Η έκθεση του ΕΟΠ τονίζει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ληφθούν αποφάσεις για τη διαχείριση της βιομάζας στην Ευρώπη προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί και κλιματικοί στόχοι έως το 2030 και το 2050. Απαιτούνται αποφάσεις ώστε να αντιστραφούν οι αρνητικές τάσεις στην υγεία των οικοσυστημάτων καθώς και για να αυξηθεί η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, με σκοπό την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Για να επιτευχθούν οι στόχοιέως το 2030 και το 2050, απαιτούνται ήδη από τώρα πολιτικές παρεμβάσεις για τη διαχείριση της γης, και ιδίως σχετικά με τα δάση και τη γεωργία.

Οι άμεσες πολιτικές προσπάθειες που προτείνονται στην έκθεση του ΕΟΠ περιλαμβάνουν  τρόπους με τους οποίους η προστασία της φύσης και η δέσμευση του άνθρακα μπορούν να συνδυαστούν με την παραγωγή βιομάζας, διασφαλίζοντας έτσι ότι η αυξανόμενη χρήση της βιομάζας δεν οδηγεί σε μη βιώσιμες πρακτικές στην ΕΕ και πέραν αυτής, καθώς και τη βελτίωση μιας πιο διαδοχικής και κλιμακωτής χρήσης της βιομάζας. Πρέπει να αξιολογήσουμε προσεκτικά ποιες πρώτες ύλες και προϊόντα από βιομάζα πρέπει να έχουν προτεραιότητα και για ποιους σκοπούς σε σχέση με το οικονομικό και κοινωνικό κόστος κατώς και τις  περιβαλλοντικές και κλιματολογικές επιπτώσεις.

Περαιτέρω βιβλιογραφία: Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 'Biomass production, supply, uses and flows in the European Union' (Παραγωγή, προσφορά, χρήσεις και ροές βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση biomass
Ενέργειες Εγγράφων