ďalej
späť
body

Novinky

Naliehavá potreba zvážiť, ako čo najlepšie využívať biomasu v Európe

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 30. 01. 2024 Posledná zmena 01. 02. 2024
2 min read
Photo: © Dan Otis on Unsplash
V EÚ narastajú protichodné požiadavky na využívanie biomasy, ktorá sa využíva na bioprodukty v odvetviach, ako je stavebníctvo, energetika, doprava, nábytkársky a textilný priemysel, ale aj na ochranu prírody a sekvestráciu uhlíka. V dnes uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sa zdôrazňuje naliehavá potreba uprednostniť využívanie biomasy vzhľadom na rôzne úlohy, ktoré sa v súvislosti s biomasou predpokladajú v Európskej zelenej dohode, a vzhľadom na potenciálny nedostatok dodávok biomasy v budúcnosti.

Správa agentúry EEA s názvom ‘ Európska hádanka: čo s biomasou – Výzvy, príležitosti a kompromisy pri výrobe a využívaní biomasy v EÚ ’ sa zameriava na to, ako nám biomasa môže pomôcť plniť naše ciele v oblasti klímy a životného prostredia a ako by zmena klímy mohla ovplyvniť výrobu biomasy v EÚ v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Správa sa tiež zaoberá kľúčovými synergiami a kompromismi pri využívaní biomasy pre rôzne politické ciele.

Hlavnou výzvou, na ktorú sa poukazuje v správe agentúry EEA, je, že politické ciele EÚ majú protichodné dôvody dopytu po európskej biomase, ktorá pochádza z poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, zatiaľ čo jej ponuka zostáva obmedzená rozlohou pôdy, rastom vegetácie, meniacou sa klímou a globálnym obchodom.

V správe EEA sa zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné prijať rozhodnutia o hospodárení s biomasou v Európe, aby sa splnili ciele v oblasti životného prostredia a klímy do roku 2030 a 2050. Je nevyhnutné prijať rozhodnutia na zvrátenie negatívnych trendov v oblasti zdravia ekosystémov, ako aj na zvýšenie záchytov uhlíka v záujme splnenia cieľov v oblasti klímy. Na dosiahnutie výsledkov do roku 2030 a 2050 sú už teraz potrebné politické zásahy v oblasti hospodárenia s pôdou, najmä tie, ktoré sa týkajú lesov a poľnohospodárstva.

Okamžité politické reakcie uvedené v správe EEA zahŕňajú spresnenie toho, ako možno ochranu prírody a sekvestráciu uhlíka kombinovať s výrobou biomasy, zabezpečenie toho, aby zvýšené využívanie biomasy neviedlo k neudržateľným postupom v EÚ a v zahraničí, a zlepšenie obehovejšieho a kaskádového využívania biomasy. Je potrebné, aby sa vzhľadom na hospodárske a spoločenské náklady a vplyv na životné prostredie a klímu vyhodnotilo, aké suroviny a výrobky z biomasy sa majú uprednostňovať a na aké účely.

Ďalšie informácie Správa Spoločného výskumného centra Európskej komisie s názvom 'Výroba, dodávky, využívanie a toky biomasy v Európskej únii.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tags

zahrnuté do:
zahrnuté do: biomass
Akcie dokumentu