Zanieczyszczenie powietrza w Europie jest wciąż zbyt wysokie

Pomimo powolnej poprawy, zanieczyszczenie powietrza nadal przekracza limity i wytyczne Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z aktualnymi danymi i informacjami opublikowanymi przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Czytaj więcej

Wody w Europie są coraz czystsze, lecz istotne wyzwania nadal przed nami

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącego stanu wód, mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach w zakresie poprawy jakości środowiska wielu europejskich jezior, rzek, wód przybrzeżnych i źródeł wód podziemnych, zanieczyszczenia, konstrukcje, takie jak tamy oraz nadmierny pobór wód, wciąż stanowią główne zagrożenia dla długotrwałego dobrego stanu wód. Zdecydowana większość jednolitych części wód w Europie nadal nie spełnia minimalnego celu Unii Europejskiej, jakim jest ich dobry stan.

Czytaj więcej

Dobra wiadomość dla urlopowiczów: doskonała jakość wody w przeważającej większości kąpielisk europejskich

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach pomimo nieznacznego spadku wyników 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie w 2017 r. spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń. Wyniki te są cennym źródłem informacji dla urlopowiczów, którzy mogą dowiedzieć się, w jakich kąpieliskach woda jest najczystsza.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny: Wyślij nam swoje najlepsze zdjęcia związane z wodą

Jakie masz skojarzenia, gdy myślisz o wodzie? Czy możesz to uchwycić na zdjęciu? Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia najbardziej kreatywnych zdjęć własnego autorstwa do konkursu fotograficznego na temat wody WaterPIX. Najlepsze zdjęcia zostaną uhonorowane nagrodę pieniężną.

Czytaj więcej

Konkurs filmowy: Podziel się swoimi ekologicznymi działaniami

Jak dzisiaj dotarłeś do pracy lub do szkoły? Samochodem, rowerem czy transportem publicznym? Codziennie podejmujemy decyzje, które mają wpływ na środowisko. Część naszych codziennych decyzji to świadome starania aby móc żyć w czystszym i zdrowszym środowisku. Konkurs filmowy „I LIVE GREEN” (Moje zielone życie), organizowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wraz ze swoją siecią partnerów, zaprasza wszystkich Europejczyków do wykazania się kreatywnością i podzielenia się swoimi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Najlepsze filmy otrzymają nagrodę pieniężną.

Czytaj więcej

Europejski wskaźnik jakości powietrza: aktualne informacje o jakości powietrza na wyciągnięcie ręki

Nowy europejski wskaźnik jakości powietrza, wprowadzony dziś przez będący efektem działań Europejskieją Agencjię Środowiska (EEA) i Komisjię Europejskąiej, od dzisiaj umożliwia sprawdzanie na bieżąco jakości powietrza w europejskich miastach i regionach. Wraz ze wskaźnikiem zostały opublikowane prowadzeniu wskaźnika towarzyszy publikacja noweych krajoweych arkuszye informacyjneych, zawierająceych zaktualizowane informacje o jakości powietrza w państwach członkowskich EEA.

Czytaj więcej

Poprawa jakości powietrza w europejskich miastach przełoży się na znaczne korzyści zdrowotne

Większość mieszkańców europejskich miast jest narażona na zanieczyszczenia powietrza. Najnowsze szacunkowe dane, opublikowane dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), pokazują, że drobny pył zawieszony wciąż powoduje co roku przedwczesną śmierć ponad 400 000 Europejczyków. Największe źródła zanieczyszczenia powietrza w Europie stanowią: transport drogowy, rolnictwo, elektrownie, przemysł i gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej

Więcej niż kiedykolwiek obiektów w Europie spełnia najwyższe normy jakości wody w kąpieliskach

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Ponad 96 proc. kąpielisk spełniało minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Jakie znaczenie ma dla Ciebie przyroda? Inauguracja konkursu fotograficznego NATURE@work

Przyroda ciężko pracuje dla nas, aby nas chronić i podtrzymywać nasze życie codzienne, lecz jest to często niedoceniane. Odgrywa ona kluczową rolę, dostarczając czystego powietrza, czystej wody pitnej, odzieży, żywności i surowców do budowy domów. Mniej znane są inne korzyści, takie jak łagodzenie skutków zmian klimatu. Aby podkreślić istotną rolę przyrody w naszym życiu, Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaprasza do pokazania, poprzez konkurs fotograficzny „NATURE@work”, korzystnego wpływu przyrody na nasze życie.

Czytaj więcej

Zmiana klimatu stwarza coraz poważniejsze zagrożenia dla ekosystemów, zdrowia ludzkiego i gospodarki w Europie

Zgodnie z treścią opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu Europejskiej Agencji Środowiska regiony Europy borykają się z problemem podnoszącego się poziomu mórz oraz coraz bardziej ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, takimi jak częstsze i bardziej intensywne fale upałów, powodzie, susze i burze będące wynikiem zmiany klimatu. W raporcie zawarto ocenę najnowszych trendów i prognoz zmian klimatu oraz ich skutków w całej Europie. Stwierdzono w nim także, że lepsze i bardziej elastyczne strategie, polityki i środki z zakresu dostosowania się do zmiany klimatu będą miały kluczowe znaczenie dla złagodzenia tych skutków.

Czytaj więcej

Niezbędne są bardziej zdecydowane działania aby zaradzić szkodom powodowanym przez zanieczyszczenie powietrza

Według nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency, EEA) zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na zdrowie Europejczyków, zwłaszcza w obszarach miejskich. Choć jakość powietrza od lat powoli się poprawia, zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia, obniżającym jakość życia w związku z chorobami i powodującym według oszacowań 467 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

Czytaj więcej

Czterdzieści lat inwestycji przyniosło poprawę jakości europejskich kąpielisk

Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia czystej i zdrowej wody w kąpieliskach rozpoczęły się czterdzieści lat temu, kiedy wydano pierwszą dyrektywę dotyczącą jakości wody w kąpieliskach. Opublikowane dziś roczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach pokazuje wartość prawodawstwa i lat inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz innych środków w zakresie ograniczania zanieczyszczeń. Wynika z niego, że jakość wody w kąpieliskach stale się poprawiała dzięki czemu 93 proc. monitorowanych kąpielisk w Unii Europejskiej spełniało minimalne normy jakości wody w 2015 r.

Czytaj więcej

Wielu Europejczyków nadal jest narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia w Europie wynikającym ze stanu środowiska. Skraca ono długość życia człowieka i przyczynia się do poważnych chorób takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory. Nowy raport opublikowany dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za ponad 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie.

Czytaj więcej

Woda w europejskich kąpieliskach utrzymuje wysoką jakość

W 2014 r. 95 proc. monitorowanych kąpielisk w Europie spełniało minimalne wymagania dotyczące jakości wody. Doskonałą jakość wody stwierdzono w 83 proc. kąpielisk – niemal o jeden punkt procentowy więcej niż w roku 2013.

Czytaj więcej

Środowisko Europy 2015: dobrobyt w przyszłości zależy od podjęcia odważniejszych działań w obszarze polityki, wiedzy, inwestycji i innowacji

Europejska polityka w dziedzinie środowiska i polityka przeciwdziałania zmianom klimatu przyniosły znaczne korzyści, przyczyniając się do poprawy stanu środowiska naturalnego i podniesienia jakości życia, wspierając jednocześnie innowacyjność, tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost gospodarczy. Mimo tych korzyści przed Europą nadal stoi szereg trwałych i rosnących wyzwań środowiskowych. Sprostanie im będzie wymagało wprowadzenia fundamentalnych zmian w systemach produkcji i konsumpcji, które są głównym źródłem problemów w obszarze środowiska.

Czytaj więcej

Strategie polityczne kierują Unię Europejską na dobrą drogę dla osiągnięcia celów dotyczących klimatu i energii na rok 2020, ale konieczny jest większy wysiłek na 2030 r.

Najnowsze analizy opublikowane przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wskazują, że emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej (UE) spadła o prawie 2% w okresie 2012-2013, co zbliża UE do osiągnięcia celu redukcji emisji na 2020 r. UE jest również na dobrej drodze do osiągnięcia dwóch innych celów: zwiększenia udzia łu energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej do 2020 r.

Czytaj więcej

Doskonała jakość wody w większości kąpielisk w Europie

W 2013 r. jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior oceniono jako ogólnie wysoką, przy ponad 95 proc. kąpielisk spełniających minimalne wymagania. Dane wskazują, że wody przybrzeżne odznaczały się nawet nieco lepszymi wynikami w stosunku do rzek i akwenów śródlądowych.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza w Europie wciąż na poziomie szkodliwym dla zdrowia

Około 90 % mieszkańców miast w Unii Europejskiej (UE) jest narażonych na oddziaływanie jednego z najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń powietrza na poziomie uznanym za niebezpieczny dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Powyższe ustalenia zostały przedstawione w najnowszej ocenie jakości powietrza w Europie opublikowanej przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).

Czytaj więcej

Stan czystości wód w europejskich kąpieliskach wciąż się polepsza!

Według dorocznego raportu na temat jakości wody w kąpieliskach w UE, opracowanym przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, 94 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej spełnia minimalne normy jakości wody. Jakość wody jest wysoka w 78 proc. kąpielisk, zaś w porównaniu do poprzedniego roku minimalne wymogi spełnia o ponad 2 proc. więcej kąpielisk.

Czytaj więcej

Najwyższe wskaźniki recyklingu w Austrii i w Niemczech, ale Wielka Brytania i Irlandia odnotowują najszybszy wzrost

W 2010 r. Austria, Niemcy i Belgia poddały recyklingowi największy odsetek odpadów komunalnych w Europie. Mimo że niektóre państwa szybko zwiększyły wskaźniki recyklingu, Europa nadal marnuje ogromne ilości cennych zasobów, składując je na wysypiskach, a wielu państwom grozi ryzyko niezrealizowania prawnie wiążących zobowiązań w zakresie docelowych poziomów recyklingu odpadów komunalnych.

Czytaj więcej

Akcje Dokumentu
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100