następne
poprzednie
pozycje
Ograniczenie zanieczyszczenia srodowiska znacznie zmniejszyłoby liczbę zawałów serca i udarów w Europie

Dowody naukowe wskazują, że zagrożenia środowiskowe wplywaja na znaczną liczbe zachorowan na choroby układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. W opublikowanej dziś analizie Europejskiej Agencji Środowiska przedstawiono przegląd powiązań między środowiskiem a chorobami układu krążenia oraz podkreślono, że przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, ekstremalnym temperaturom i innym zagrożeniom środowiskowym to opłacalne działania służące zmniejszeniu obciążenia chorobami, m.in. zawałami serca i udarami mózgu.

Czytaj więcej

Narażenie ludności na powszechnie stosowany bisfenol A przekracza dopuszczalne poziomy bezpieczeństwa dla zdrowia

Narażenie populacji na syntetyczną substancję chemiczną bisfenol A (BPA), którą stosuje się w Europie we wszystkich produktach, od plastikowych i metalowych pojemników na żywność po butelki wielokrotnego użytku i rury z wodą pitną, znacznie przekracza dopuszczalne poziomy bezpieczeństwa dla zdrowia zgodnie z uaktualnionymi danymi badawczymi. Stanowi to potencjalne zagrożenie dla zdrowia milionów ludzi – czytamy w opublikowanym dziś briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Czytaj więcej

Pilna konieczność przemyślenia, jak najlepiej wykorzystać biomasę w Europie

Potrzeby w zakresie wykorzystania biomasy w UE rosną i konkurują ze sobą. Używa się jej do wytwarzania bioproduktów np. w budownictwie, energetyce, transporcie, przemyśle meblarskim i tekstylnym, ale także do ochrony przyrody i sekwestracji dwutlenku węgla. W opublikowanym dziś raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podkreślono, że istnieje pilna potrzeba ustalenia priorytetów w zakresie wykorzystania biomasy ze względu na różne role przewidziane dla niej w Europejskim Zielonym Ładzie oraz z powodu potencjalnego niedoboru dostaw biomasy w przyszłości.

Czytaj więcej

Emisje gazów cieplarnianych w UE spadły w ubiegłym roku, ale nadal potrzebne jest wdrożenie przyspieszonych działań pozwalających osiągnąć ambitne cele na 2030 r.

Emisje gazów cieplarnianych spadły w ubiegłym roku o dwa procenty w całej Unii Europejskiej w porównaniu z poziomami z 2021 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w opublikowanym dziś najnowszym sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Trendy i prognozy”. Pomimo osiągnięć w zakresie redukcji emisji oraz w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę, że pilnie potrzebne są przyspieszone działania pozwalające osiągnąć ambitne cele UE w zakresie klimatu i energii.

Czytaj więcej

Poziom zanieczyszczeń powietrza w całej Europie wciąż za wysoki i stanowi główny czynnik środowiskowy zagrażający zdrowiu

Zanieczyszczenie powietrza w Europie ciagle utrzymuje się powyżej poziomów zaleconych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), co stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia Europejczyków. Według najnowszej, bo opublikowanej dziś oceny wpływu jakości powietrza na zdrowie przeprowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska, obnizenie stężenie pyłu drobnego do poziomu zalecanego przez WHO, w UE można było uniknąć 253,000 zgonów. Zgodnie z nowymi szacunkami dotyczącymi negatywnych skutków dla zdrowia, narażenie ludzi na wdychanie zanieczyszczonego powietrza moze wywołac lub nasilic takie choroby jak raka płuc, choroby serca, astma i cukrzyca.

Czytaj więcej

Potrzeba więcej działań w UE, aby zmniejszyć wpływ pestycydów chemicznych

Pomimo postępów poczynionych w niektórych państwach członkowskich UE w zakresie ograniczania stosowania pestycydów, spowodowane przez nie zanieczyszczenie nadal stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego – jak wynika z opublikowanego dziś briefingu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA). Aby odwrócić tę tendencję, należy zrobić znacznie więcej w kierunku osiągnięcia unijnych celów zerowego poziomu zanieczyszczeń, czyli ograniczenia o 50% stosowania chemicznych i bardziej niebezpiecznych pestycydów do 2030 r. oraz zmniejszenia o 50% zagrożeń z nimi związanych.

Czytaj więcej

Dzieci sa najbardziej narazone na skutki zanieczyszczenia powietrza ktorego poziom w całej Europie nadal nie jest bezpieczny

Zgodnie z opublikowanymi dziś ocenami jakości powietrza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) potrzeba więcej wysilku, aby chronić zdrowie dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenie powietrza przyczynia sie do ponad 1200 przedwczesnych zgonów rocznie u osób poniżej 18 roku życia w Europie, jak rowniez znacznie zwiększa ryzyko chorób w ich późniejszym okresie życia. Pomimo poprawy jakosci powietrza w ostatnich latach, poziom kluczowych zanieczyszczeń powietrza w wielu krajach europejskich nadal pozostaje wyższy od wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej i we Włoszech.

Czytaj więcej

Przygotujcie swoje aparaty! EEA ogłasza konkurs fotograficzny: ZeroWaste PIX 2023

W tym roku zapraszamy zapalonych fotografów z całej Europy do uchwycenia zarówno tych dobrych (zrównoważonych), jak i tych niezbyt dobrych (niezrównoważonych) wzorców produkcji i konsumpcji, nawyków i zachowań z naszego codziennego życia. Ogłoszony dzisiaj tegoroczny konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – ZeroWaste PIX – zachęca nas wszystkich do refleksji nad współczesnymi stylami życia.

Czytaj więcej

Fale upałów i szerzenie się chorób zakaźnych w wyniku zmiany klimatu to rosnące zagrożenia dla zdrowia Europejczyków

Niespotykane dotąd fale upałów – takie jak w tym roku – stanowią dla zdrowia ludności Europy największe bezpośrednie zagrożenie związane z klimatem. Fale upałów już są przyczyną wielu zgonów i chorób. Problem ten będzie się pogłębiać, jeśli nie zostaną podjęte kolejne działania służące przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków. Według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) środki takie jak: plany działania na rzecz ochrony zdrowia przed upałem, zazielenianie miast, lepsze projektowanie budynków i dostosowanie czasu pracy mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony najbardziej narażonych grup społecznych.

Czytaj więcej

Miasta mogą zaoferować nowe możliwości prosumentom energii odnawialnej

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), europejskie ośrodki miejskie oferują obywatelom możliwości wytwarzania energii odnawialnej jako prosumentom. Miasta mogą odegrać kluczową rolę w przejściu Europy na niskoemisyjną przyszłość. Proces ten mogą przyspieszyć ułatwienia w zakresie miejskiej prosumpcji.

Czytaj więcej

Strategia „zero zanieczyszczeń”: cele na rok 2030 są możliwe do osiągnięcia, ale wymagają bardziej zdecydowanych działań

Komisja Europejska publikuje dziś pierwsze sprawozdanie zatytułowane „Monitorowanie realizacji i perspektyw zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń”, w którym wyznacza działania na rzecz czystszego powietrza, wody i gleby. Sprawozdanie Komisji, wraz z oceną monitorowania opracowaną przez Europejską Agencję Środowiska, pokazuje, że polityka Unii przyczyniła się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, jak również zanieczyszczenia pestycydami. Jednakże problemy nadal występują w innych obszarach np. w obszarze szkodliwego hałasu, zanieczyszczenia związkami biogennymi i wytwarzania odpadów komunalnych. Wyniki wskazują, że jeśli Unia Europejska ma osiągnąć cele zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2030 r., konieczne będą znacznie bardziej zdecydowane działania takie jak przyjęcie nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i lepsze wdrożenie istniejących przepisów.

Czytaj więcej

Liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza nadal spada w UE, należy dołożyć starań na rzecz środowiska wolnego od toksyn

Jakość powietrza w Europie stale się poprawia, a liczba osób umierających przedwcześnie lub cierpiących na choroby z powodu zanieczyszczenia powietrza spada. Jednak według opublikowanej dziś analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza jest nadal największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie i potrzebne są bardziej ambitne środki, aby spełnić wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zdrowia.

Czytaj więcej

UE raczej nie osiągnie celu w zakresie hałasu do 2030 r.

Około 18 mln ludzi w Unii Europejskiej (UE) cierpi z powodu długotrwałej uciążliwości spowodowanej hałasem wywołanym przez transport. Działanie Komisji Europejskiej „Zero zanieczyszczeń” ma na celu zmniejszenie liczby osób przewlekle narażonych na hałas wywołany przez transport o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2017 r. Według opublikowanej dzisiaj oceny Europejskiej Agencji Środowiska, osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne bez dalszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych, głównie ze względu na trudności w ograniczeniu dużej liczby osób narażonych na hałas powstający w ruchu drogowym.

Czytaj więcej

Tendencje i przewidywania: ograniczony efekt odbicia w zakresie unijnych emisji w kontekście odbudowy po pandemii i kryzysu energetycznego

Według najnowszego raportu „Tendencje i prognozy” opublikowanego dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii wzrosły w 2021 r. głównie z powodu odbudowy Europy po pandemii. Większość państw członkowskich UE z powodzeniem osiągnęła cele UE na 2020 r. w zakresie klimatu i energii,a obecnie kieruje swą uwagę na neutralność klimatyczną, jednocześnie zajmując się obecnym kryzysem dostaw energii. Osiągnięcie ambitniejszych celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. będzie wymagało więcej niż podwojenia rocznych postępów w zakresie przyspieszenia wprowadzania odnawialnych źródeł energii, ograniczania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny EEA 2022: „Well with Nature”

Robisz dobre zdjęcia? Lubisz spędzać czas na łonie natury? Jeśli Twoja odpowiedź na oba te pytania brzmi „tak”, być może masz szansę wygrać jedną z nagród pieniężnych w nowym konkursie fotograficznym Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Well with Nature”. Prześlij nam swoje najlepsze ujęcia do 1 października 2022 r.!

Czytaj więcej

Narażenie na zanieczyszczenie środowiska odpowiada w Europie za 10% wszystkich przypadków nowotworów

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) narażenie na zanieczyszczenie powietrza, wtórny dym tytoniowy, radon, promieniowanie ultrafioletowe, azbest, niektóre związki chemiczne i inne substancje zanieczyszczające odpowiada za ponad 10% wszystkich przypadków nowotworów w Europie. Na szczęście takim zagrożeniom można zapobiec.

Czytaj więcej

Zerowy poziom zanieczyszczeń: wiele europejskich kąpielisk spełnia najwyższe normy jakości

Z opublikowanego dzisiaj rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach wynika, że w 2021 r. prawie 85 proc. kąpielisk w Europie spełniało najbardziej rygorystyczne unijne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości. Ocena stanowi dobrą wskazówkę co do tego, gdzie tego lata pływający mogą znaleźć najwyższej jakości kąpieliska w całej Europie. Ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską opiera się na monitorowaniu 21 859 kąpielisk w całej Europie. Obejmuje ona państwa członkowskie UE, Albanię i Szwajcarię na przestrzeni całego 2021 r.

Czytaj więcej

Częstotliwość i dotkliwość zagrożeń klimatycznych rośnie w całej Europie; opublikowano nowy przegląd regionalny

Z uwagi na rosnącą w całej Europie częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych zagrożeń klimatycznych konieczne są rzetelne informacje umożliwiające ocenę zagrożeń klimatycznych i planowanie przystosowania się. Nowe, interaktywne sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zawiera zaktualizowany przegląd zmian zagrożeń klimatycznych w różnych regionach Europy.

Czytaj więcej

Wyraźne możliwości oddzielenia wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego w Europie

Obserwowany jest wzrost wytwarzania odpadow w większości krajów Europy i w całej UE (UE) ,jednakze tempo tego wzrostu jest wolniejsze niż tempo wzrostu gospodarki. Niemniej jednak – zgodnie z niedawno opublikowanym sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – nic nie przemawia za tym, by zbliżano się do osiągnięcia ogólnego celu ograniczenia wytwarzania odpadów. Przedstawione w sprawozdaniu wyniki podkreślają możliwość skuteczniejszego zapobiegania powstawaniu odpadów, zwłaszcza tekstylnych.

Czytaj więcej

Przyroda w Eurpie zagrożona — wyzwania i rozwiązania

Raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i inne analizy wskazują, że ekosystemy przyrodnicze w Europie są poważnie zagrożone. Eksploatacja przez wieki odcisnęła piętno na przyrodzie w Europie, większość chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków nie znajduje się we właściwym stanie ochrony. Publikacja Sygnały EEA 2021 przedstawia przegląd problemów, które wpływają na funkcjowanwanie przyrody w Europie, i wskazują strategie zmiany tej sytuacji.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu