następne
poprzednie
pozycje
Miasta mogą zaoferować nowe możliwości prosumentom energii odnawialnej

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), europejskie ośrodki miejskie oferują obywatelom możliwości wytwarzania energii odnawialnej jako prosumentom. Miasta mogą odegrać kluczową rolę w przejściu Europy na niskoemisyjną przyszłość. Proces ten mogą przyspieszyć ułatwienia w zakresie miejskiej prosumpcji.

Czytaj więcej

Strategia „zero zanieczyszczeń”: cele na rok 2030 są możliwe do osiągnięcia, ale wymagają bardziej zdecydowanych działań

Komisja Europejska publikuje dziś pierwsze sprawozdanie zatytułowane „Monitorowanie realizacji i perspektyw zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń”, w którym wyznacza działania na rzecz czystszego powietrza, wody i gleby. Sprawozdanie Komisji, wraz z oceną monitorowania opracowaną przez Europejską Agencję Środowiska, pokazuje, że polityka Unii przyczyniła się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, jak również zanieczyszczenia pestycydami. Jednakże problemy nadal występują w innych obszarach np. w obszarze szkodliwego hałasu, zanieczyszczenia związkami biogennymi i wytwarzania odpadów komunalnych. Wyniki wskazują, że jeśli Unia Europejska ma osiągnąć cele zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń do 2030 r., konieczne będą znacznie bardziej zdecydowane działania takie jak przyjęcie nowych przepisów w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i lepsze wdrożenie istniejących przepisów.

Czytaj więcej

Liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza nadal spada w UE, należy dołożyć starań na rzecz środowiska wolnego od toksyn

Jakość powietrza w Europie stale się poprawia, a liczba osób umierających przedwcześnie lub cierpiących na choroby z powodu zanieczyszczenia powietrza spada. Jednak według opublikowanej dziś analizy Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zanieczyszczenie powietrza jest nadal największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia w Europie i potrzebne są bardziej ambitne środki, aby spełnić wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące zdrowia.

Czytaj więcej

UE raczej nie osiągnie celu w zakresie hałasu do 2030 r.

Około 18 mln ludzi w Unii Europejskiej (UE) cierpi z powodu długotrwałej uciążliwości spowodowanej hałasem wywołanym przez transport. Działanie Komisji Europejskiej „Zero zanieczyszczeń” ma na celu zmniejszenie liczby osób przewlekle narażonych na hałas wywołany przez transport o 30% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 2017 r. Według opublikowanej dzisiaj oceny Europejskiej Agencji Środowiska, osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne bez dalszych zmian regulacyjnych lub legislacyjnych, głównie ze względu na trudności w ograniczeniu dużej liczby osób narażonych na hałas powstający w ruchu drogowym.

Czytaj więcej

Tendencje i przewidywania: ograniczony efekt odbicia w zakresie unijnych emisji w kontekście odbudowy po pandemii i kryzysu energetycznego

Według najnowszego raportu „Tendencje i prognozy” opublikowanego dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii wzrosły w 2021 r. głównie z powodu odbudowy Europy po pandemii. Większość państw członkowskich UE z powodzeniem osiągnęła cele UE na 2020 r. w zakresie klimatu i energii,a obecnie kieruje swą uwagę na neutralność klimatyczną, jednocześnie zajmując się obecnym kryzysem dostaw energii. Osiągnięcie ambitniejszych celów w zakresie klimatu i energii na 2030 r. będzie wymagało więcej niż podwojenia rocznych postępów w zakresie przyspieszenia wprowadzania odnawialnych źródeł energii, ograniczania zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny EEA 2022: „Well with Nature”

Robisz dobre zdjęcia? Lubisz spędzać czas na łonie natury? Jeśli Twoja odpowiedź na oba te pytania brzmi „tak”, być może masz szansę wygrać jedną z nagród pieniężnych w nowym konkursie fotograficznym Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Well with Nature”. Prześlij nam swoje najlepsze ujęcia do 1 października 2022 r.!

Czytaj więcej

Narażenie na zanieczyszczenie środowiska odpowiada w Europie za 10% wszystkich przypadków nowotworów

Zgodnie z opublikowanym dziś raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) narażenie na zanieczyszczenie powietrza, wtórny dym tytoniowy, radon, promieniowanie ultrafioletowe, azbest, niektóre związki chemiczne i inne substancje zanieczyszczające odpowiada za ponad 10% wszystkich przypadków nowotworów w Europie. Na szczęście takim zagrożeniom można zapobiec.

Czytaj więcej

Zerowy poziom zanieczyszczeń: wiele europejskich kąpielisk spełnia najwyższe normy jakości

Z opublikowanego dzisiaj rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach wynika, że w 2021 r. prawie 85 proc. kąpielisk w Europie spełniało najbardziej rygorystyczne unijne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości. Ocena stanowi dobrą wskazówkę co do tego, gdzie tego lata pływający mogą znaleźć najwyższej jakości kąpieliska w całej Europie. Ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską opiera się na monitorowaniu 21 859 kąpielisk w całej Europie. Obejmuje ona państwa członkowskie UE, Albanię i Szwajcarię na przestrzeni całego 2021 r.

Czytaj więcej

Częstotliwość i dotkliwość zagrożeń klimatycznych rośnie w całej Europie; opublikowano nowy przegląd regionalny

Z uwagi na rosnącą w całej Europie częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych i innych zagrożeń klimatycznych konieczne są rzetelne informacje umożliwiające ocenę zagrożeń klimatycznych i planowanie przystosowania się. Nowe, interaktywne sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zawiera zaktualizowany przegląd zmian zagrożeń klimatycznych w różnych regionach Europy.

Czytaj więcej

Wyraźne możliwości oddzielenia wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego w Europie

Obserwowany jest wzrost wytwarzania odpadow w większości krajów Europy i w całej UE (UE) ,jednakze tempo tego wzrostu jest wolniejsze niż tempo wzrostu gospodarki. Niemniej jednak – zgodnie z niedawno opublikowanym sprawozdaniem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) – nic nie przemawia za tym, by zbliżano się do osiągnięcia ogólnego celu ograniczenia wytwarzania odpadów. Przedstawione w sprawozdaniu wyniki podkreślają możliwość skuteczniejszego zapobiegania powstawaniu odpadów, zwłaszcza tekstylnych.

Czytaj więcej

Przyroda w Eurpie zagrożona — wyzwania i rozwiązania

Raporty Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i inne analizy wskazują, że ekosystemy przyrodnicze w Europie są poważnie zagrożone. Eksploatacja przez wieki odcisnęła piętno na przyrodzie w Europie, większość chronionych siedlisk przyrodniczych i gatunków nie znajduje się we właściwym stanie ochrony. Publikacja Sygnały EEA 2021 przedstawia przegląd problemów, które wpływają na funkcjowanwanie przyrody w Europie, i wskazują strategie zmiany tej sytuacji.

Czytaj więcej

Czystsze powietrze w Europie pozwoliłoby ocalić życie co najmniej 178 000 ludzi w 2019 r.

W 2019 r. w Europie zanieczyszczenie powietrza w dalszym ciągu znacznie przyczyniało się do występowania wcześniejszych zgonów i zachorowań. Analiza Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że podniesienie jakości powietrza do poziomu zgodnego z ostatnimi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) mogłaby zapobiec ponad połowie przedwczesnych zgonów i zachorowań z powodu narażenia na pył drobny.

Czytaj więcej

Transport morski w UE: pierwszy raport o oddziaływaniu na środowisko potwierdza, że poczyniono postępy w kierunku zrównoważonego rozwoju i że należy nasilić działania, aby przygotować się na wzrost popytu

Transport morski odgrywa i nadal będzie odgrywać istotną rolę w światowym i europejskim handlu i gospodarce. Sektor gospodarki morskiej podjął w ostatnich latach znaczne środki w celu złagodzenia jego wpływu na środowisko. Wobec przewidywanego zwiększenia się wolumenów transportu, nowy raport po raz pierwszy omawia pełny zakres środowiskowych skutków unijnego transportu morskiego oraz wskazuje wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej

Nowa europejska przeglądarka jakości powietrza w miastach pozwala sprawdzić w długoterminowym okresie poziomy zanieczyszczenia powietrza w miejscu twojego zamieszkania

Zanieczyszczanie powietrza stanowi poważny problem w wielu europejskich miastach, stwarzając realne zagrożenie dla zdrowia. Europejska Agencja Środowiska (EEA) uruchomiła dziś przeglądarkę miejskiej jakości powietrza. Dzięki niej możesz sprawdzić, jaka była jakość powietrza w ciągu ostatnich dwóch lat w mieście, w którym mieszkasz i porównać wynik z innymi miastami w całej Europie.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny na temat skutków zmian klimatu i rozwiązań

Zmiany klimatu wpływają na nasze społeczeństwa i środowisko na wiele sposobów. Przeciwdziałanie zmianom klimatu wymaga ograniczenia emisji w celu złagodzenia ich najgorszych skutków i dostosowania się do tych, których nie możemy powstrzymać. Konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pt. „Climate Change PIX”, który rozpoczyna się dzisiaj, zaprasza uczestników do przedstawienia, jak wyglądają zmiany klimatu w Europie i jak na nie reagujemy.

Czytaj więcej

Zerowy poziom zanieczyszczeń: zdecydowana większość europejskich kąpielisk spełnia najwyższe normy jakości

Z opublikowanego dzisiaj rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach wynika, że w 2020 r. prawie 83 proc. kąpielisk w Europie spełniało najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości w Unii Europejskiej. Najnowsza ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską opiera się na monitorowaniu 22 276 kąpielisk w całej Europie w 2020 r. Obejmuje ona państwa członkowskie UE, Albanię i Szwajcarię na przestrzeni całego 2020 r.

Czytaj więcej

Transport zmotoryzowany: pociąg, samolot, samochód czy statek — który jest najbardziej ekologiczny?

Podróże koleją są ogólnie najbardziej przyjaznym dla środowiska rodzajem zmotoryzowanego transportu pasażerskiego w Europie - pod względem emisji gazów cieplarnianych - w porównaniu z podróżowaniem samochodem lub samolotem — tak wynika z dwóch badań dotyczących transportu i środowiska opublikowanych dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA).

Czytaj więcej

Tworzywa sztuczne rosnącym zagrożeniem dla środowiska i klimatu — w jaki sposób można odwrócić ten trend w Europie?

Problematyka ciągle zwiększających się ilości tworzyw sztucznych, ich wpływu na bioróżnorodność oraz zmiany klimatyczne oraz sposobów postępowania z tworzywami w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym znajdują się od lat w programie polityk Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 obrazami maseczek pływających w naszych morzach i stosów jednorazowych wyrobów ochronnych nasiliła uwagę kierowaną w stronę odpadów plastikowych . W opublikowanym dziś raporcie dotyczącym tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym Europejska Agencja Środowiska (EEA) analizuje konieczność i możliwości stosowania obiegu zamkniętego i zrównoważonego podejścia do tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej

Wyraźna poprawa jakości powietrza w Europie w ciągu ostatnich dziesięciu lat, mniejsza liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem

Lepsza jakość powietrza doprowadziła w ostatnim dziesięcioleciu do znacznego zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów w Europie. Najnowsze oficjalne dane Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazują jednak, że prawie wszyscy Europejczycy nadal cierpią z powodu zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do około 400 000 przedwczesnych zgonów na całym kontynencie.

Czytaj więcej

Dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w Europie

Czym jest zanieczyszczenie i jak wpływa ono na nas i na środowisko? Europa podejmuje działania mające na celu ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń, a w ramach Europejskiego Zielonego Ładu Komisja Europejska przedstawiła ambicję osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w Europie. Opublikowany dziś nowy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) przygląda się różnym aspektom wyzwań związanych z zanieczyszczeniem w Europie, a także możliwościom jego usuwania i zapobiegania mu.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu