W ponad 85 proc. europejskich kąpielisk jakość wody uznana została za doskonałą

Zgodnie z najnowszym europejskim sprawozdaniem dotyczącym jakości wody w kąpieliskach nieco ponad 85 proc. kąpielisk monitorowanych w ubiegłym roku w Europie spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody. Opublikowane dziś wyniki stanowią dobrą wskazówkę na temat tego, gdzie latem tego roku możemy oczekiwać najlepszej jakości wody w kąpieliskach.

Czytaj więcej

Rosnące zużycie energii spowalnia postęp UE w dziedzinie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Postęp w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych i poprawy efektywności energetycznej w Unii Europejskiej zwalnia, stawiając pod znakiem zapytania zdolność UE do osiągnięcia celów w dziedzine ograniczenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych. Według wstępnych danych opublikowanych dziś w corocznej analizie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) dotyczącej postępu w realizacji celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, za spowolnienie to głównie odpowiada wzrost zużycia energii, szczególnie w sektorze transportu.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny na temat zrównoważonej żywności, energii i mobilności

Sposób, w jaki produkujemy i konsumujemy żywność i energię, oraz sposób transportu ludzi i towarów mają wpływ na środowisko, klimat i zdrowie. Nowy konkurs fotograficzny Europejskiej Agencji Środowiska pt. „Sustainably Yours” (Twoje spojrzenie na zrównoważone życie) ma zachęcić Europejczyków do wysyłania zdjęć dotyczących wyzwań i możliwości w zakresie bardziej zrównoważonych wyborów dotyczących żywności, energii i mobilności.

Czytaj więcej

Konieczne są dalsze działania w celu ochrony przed zanieczyszczonym powietrzem, hałasem i skrajnymi temperaturami obywateli Europy najbardziej narażonych na te zjawiska

Konieczne są ukierunkowane działania w celu lepszej ochrony osób ubogich i starszych oraz dzieci przed zagrożeniami środowiskowymi, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, hałas oraz skrajne temperatury, szczególnie w regionach wschodnich i południowych Europy. Opublikowane dzisiaj sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) ostrzega, że pomimo ogólnej poprawy jakości środowiska w Europie zdrowie najbardziej wrażliwych obywateli Europy nadal jest nieproporcjonalnie narażone na te zagrożenia.

Czytaj więcej

Wzrost emisji gazów cieplarnianych w UE utrudnia postęp na drodze do realizacji celów na 2030 r.

Emisje gazów cieplarnianych w całej Unii Europejskiej (UE) nieznacznie wzrosły w 2017 r., głównie z powodu sektora transportu. Wstępne dane szacunkowe opublikowane dzisiaj w rocznych ocenach tendencji i prognoz Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazują na wzrost emisji o 0,6% w 2017 r. w porównaniu z rokiem 2016. Ten nieznaczny wzrost oznacza, że nadal oczekuje się, iż UE osiągnie swój cel redukcji emisji na 2020 r., chociaż margines ten będzie węższy. Konieczne będzie jednak pilne zwiększenie środków krajowych, aby osiągnąć nowe cele UE w zakresie ograniczenia emisji na 2030 r.

Czytaj więcej

Państwa członkowskie UE muszą podjąć bardziej ambitne działania, aby osiągnąć wspólny cel w zakresie energii odnawialnej

Udział źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej (UE) podwoił się od 2005 r., ale wzrost ten spowolnił w ostatnich latach, głównie z powodu coraz większego zużycia energii i braku postępu w sektorze transportowym. Nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że państwa członkowskie UE muszą włożyć więcej wysiłku, aby osiągnąć założony cel na 2020 rok w zakresie energii odnawialnej.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie powietrza w Europie jest wciąż zbyt wysokie

Pomimo powolnej poprawy, zanieczyszczenie powietrza nadal przekracza limity i wytyczne Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia zgodnie z aktualnymi danymi i informacjami opublikowanymi przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Zanieczyszczenie powietrza nadal stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Czytaj więcej

Wody w Europie są coraz czystsze, lecz istotne wyzwania nadal przed nami

Jak wynika z opublikowanego dzisiaj sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącego stanu wód, mimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach w zakresie poprawy jakości środowiska wielu europejskich jezior, rzek, wód przybrzeżnych i źródeł wód podziemnych, zanieczyszczenia, konstrukcje, takie jak tamy oraz nadmierny pobór wód, wciąż stanowią główne zagrożenia dla długotrwałego dobrego stanu wód. Zdecydowana większość jednolitych części wód w Europie nadal nie spełnia minimalnego celu Unii Europejskiej, jakim jest ich dobry stan.

Czytaj więcej

Dobra wiadomość dla urlopowiczów: doskonała jakość wody w przeważającej większości kąpielisk europejskich

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach pomimo nieznacznego spadku wyników 85 proc. kąpielisk monitorowanych w całej Europie w 2017 r. spełniało najwyższe i najbardziej rygorystyczne unijne normy „doskonałej” jakości wody – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń. Wyniki te są cennym źródłem informacji dla urlopowiczów, którzy mogą dowiedzieć się, w jakich kąpieliskach woda jest najczystsza.

Czytaj więcej

Konkurs fotograficzny: Wyślij nam swoje najlepsze zdjęcia związane z wodą

Jakie masz skojarzenia, gdy myślisz o wodzie? Czy możesz to uchwycić na zdjęciu? Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaprasza wszystkich zainteresowanych do przedstawienia najbardziej kreatywnych zdjęć własnego autorstwa do konkursu fotograficznego na temat wody WaterPIX. Najlepsze zdjęcia zostaną uhonorowane nagrodę pieniężną.

Czytaj więcej

Konkurs filmowy: Podziel się swoimi ekologicznymi działaniami

Jak dzisiaj dotarłeś do pracy lub do szkoły? Samochodem, rowerem czy transportem publicznym? Codziennie podejmujemy decyzje, które mają wpływ na środowisko. Część naszych codziennych decyzji to świadome starania aby móc żyć w czystszym i zdrowszym środowisku. Konkurs filmowy „I LIVE GREEN” (Moje zielone życie), organizowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) wraz ze swoją siecią partnerów, zaprasza wszystkich Europejczyków do wykazania się kreatywnością i podzielenia się swoimi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Najlepsze filmy otrzymają nagrodę pieniężną.

Czytaj więcej

Europejski wskaźnik jakości powietrza: aktualne informacje o jakości powietrza na wyciągnięcie ręki

Nowy europejski wskaźnik jakości powietrza, wprowadzony dziś przez będący efektem działań Europejskieją Agencjię Środowiska (EEA) i Komisjię Europejskąiej, od dzisiaj umożliwia sprawdzanie na bieżąco jakości powietrza w europejskich miastach i regionach. Wraz ze wskaźnikiem zostały opublikowane prowadzeniu wskaźnika towarzyszy publikacja noweych krajoweych arkuszye informacyjneych, zawierająceych zaktualizowane informacje o jakości powietrza w państwach członkowskich EEA.

Czytaj więcej

Poprawa jakości powietrza w europejskich miastach przełoży się na znaczne korzyści zdrowotne

Większość mieszkańców europejskich miast jest narażona na zanieczyszczenia powietrza. Najnowsze szacunkowe dane, opublikowane dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), pokazują, że drobny pył zawieszony wciąż powoduje co roku przedwczesną śmierć ponad 400 000 Europejczyków. Największe źródła zanieczyszczenia powietrza w Europie stanowią: transport drogowy, rolnictwo, elektrownie, przemysł i gospodarstwa domowe.

Czytaj więcej

Więcej niż kiedykolwiek obiektów w Europie spełnia najwyższe normy jakości wody w kąpieliskach

Według opublikowanego dziś rocznego sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach ponad 85 proc. europejskich monitorowanych obiektów spełniało w 2016 r. najbardziej rygorystyczne normy „doskonałej” jakości – oznacza to, że były prawie całkowicie wolne od zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Ponad 96 proc. kąpielisk spełniało minimalne wymagania jakościowe określone w przepisach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Jakie znaczenie ma dla Ciebie przyroda? Inauguracja konkursu fotograficznego NATURE@work

Przyroda ciężko pracuje dla nas, aby nas chronić i podtrzymywać nasze życie codzienne, lecz jest to często niedoceniane. Odgrywa ona kluczową rolę, dostarczając czystego powietrza, czystej wody pitnej, odzieży, żywności i surowców do budowy domów. Mniej znane są inne korzyści, takie jak łagodzenie skutków zmian klimatu. Aby podkreślić istotną rolę przyrody w naszym życiu, Europejska Agencja Środowiska (EEA) zaprasza do pokazania, poprzez konkurs fotograficzny „NATURE@work”, korzystnego wpływu przyrody na nasze życie.

Czytaj więcej

Zmiana klimatu stwarza coraz poważniejsze zagrożenia dla ekosystemów, zdrowia ludzkiego i gospodarki w Europie

Zgodnie z treścią opublikowanego w dniu dzisiejszym raportu Europejskiej Agencji Środowiska regiony Europy borykają się z problemem podnoszącego się poziomu mórz oraz coraz bardziej ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, takimi jak częstsze i bardziej intensywne fale upałów, powodzie, susze i burze będące wynikiem zmiany klimatu. W raporcie zawarto ocenę najnowszych trendów i prognoz zmian klimatu oraz ich skutków w całej Europie. Stwierdzono w nim także, że lepsze i bardziej elastyczne strategie, polityki i środki z zakresu dostosowania się do zmiany klimatu będą miały kluczowe znaczenie dla złagodzenia tych skutków.

Czytaj więcej

Niezbędne są bardziej zdecydowane działania aby zaradzić szkodom powodowanym przez zanieczyszczenie powietrza

Według nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency, EEA) zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na zdrowie Europejczyków, zwłaszcza w obszarach miejskich. Choć jakość powietrza od lat powoli się poprawia, zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia, obniżającym jakość życia w związku z chorobami i powodującym według oszacowań 467 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

Czytaj więcej

Czterdzieści lat inwestycji przyniosło poprawę jakości europejskich kąpielisk

Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz zapewnienia czystej i zdrowej wody w kąpieliskach rozpoczęły się czterdzieści lat temu, kiedy wydano pierwszą dyrektywę dotyczącą jakości wody w kąpieliskach. Opublikowane dziś roczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach pokazuje wartość prawodawstwa i lat inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz innych środków w zakresie ograniczania zanieczyszczeń. Wynika z niego, że jakość wody w kąpieliskach stale się poprawiała dzięki czemu 93 proc. monitorowanych kąpielisk w Unii Europejskiej spełniało minimalne normy jakości wody w 2015 r.

Czytaj więcej

Wielu Europejczyków nadal jest narażonych na szkodliwe zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia w Europie wynikającym ze stanu środowiska. Skraca ono długość życia człowieka i przyczynia się do poważnych chorób takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory. Nowy raport opublikowany dzisiaj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za ponad 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie.

Czytaj więcej

Woda w europejskich kąpieliskach utrzymuje wysoką jakość

W 2014 r. 95 proc. monitorowanych kąpielisk w Europie spełniało minimalne wymagania dotyczące jakości wody. Doskonałą jakość wody stwierdzono w 83 proc. kąpielisk – niemal o jeden punkt procentowy więcej niż w roku 2013.

Czytaj więcej

Akcje Dokumentu
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania