следващ
предишен
елементи

Новини

Експозицията на населението на широко използвания бисфенол А превишава допустимите нива на безопасност за здравето

Смяна на език
Новини Публикуван 01-02-2024 Последна промяна 02-02-2024
1 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Според актуализирани данни от изследвания експозицията на населението на синтетичния химикал бисфенол А (BPA), който се използва във всички видове пластмасови и метални контейнери за храна, бутилки за вода за многократна употреба и тръби за питейна вода в Европа, е значително над допустимите нива на безопасност за здравето. Това крие потенциален риск за здравето на милиони хора, се казва в публикуваната днес сводка на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).

Благодарение на новаторския изследователски проект на ЕС за биомониторинг на хора установихме, че бисфенол А представлява много по-голям риск за здравето ни, отколкото се считаше досега. Трябва да се отнесем сериозно към резултатите от това изследване и да предприемем повече действия на равнище ЕС, за да се ограничи излагането на химикали, които представляват риск за здравето на европейците.

Leena Ylä-Mononen, Изпълнителен директор на ЕАОС

В сводката на ЕАОС, изготвена въз основа на данни, събрани от проучване на ЕС за биомониторинг на хора, се установява, че до 100 % от участвалите в проучването хора от 11 държави от ЕС вероятно са били изложени на химикала над безопасните за здравето нива. Това поражда сериозни опасения за здравето на цялото население на ЕС. Сводката на ЕАОС представя най-новата информация за експозицията на човека на бисфенол А, като взема предвид наскоро приключилия научноизследователски проект за биомониторинг на хора, финансиран от ЕС (HBM4EU). В сводката се изтъкват също потенциалните рискове за здравето, произтичащи от излагането на хора на опасни нива на BPA.

 

Въздействието на бисфенол А върху здравето ни

ЕС проявява все по-голяма загриженост относно широкото използване на бисфенол А в много потребителски продукти и въздействието му върху здравето на хората. Хората са изложени на BPA предимно чрез храната, тъй като BPA се съдържа в редица пластмаси, които обичайно се използват в опаковките на храните и напитките. През април Европейската агенция за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува последното си научно становище, в което се прави преоценка на рисковете за общественото здраве, свързани с експозицията на BPAСъщо така в доклада се стига до заключението, че в настоящия момент има опасения за здравето, свързани с експозицията на BPA чрез храната, особено от консервирани хранителни продукти, за които е установено, че са най-важният източник на експозиция за всички възрастови групи.

ЕОБХ стига до заключението, че BPA може да увреди имунната система на човека при много ниски дози. Това се съчетава с редица открити по-рано вредни ефекти върху човешкото здраве, например ендокринни смущения, намалена фертилност и алергични кожни реакции.

Последните данни от биомониторинга на хора („HBM4EU“) са в подкрепа на заключението на ЕОБХ, че експозицията на BPA създава опасения за здравето на европейците. Биомониторингът на хора позволява реално измерване на общата вътрешна експозиция, произтичаща от многобройни източници на експозиция. Данните от биомониторинга за нивата на бисфенол А в човешката урина свидетелстват, че експозицията все още е твърде висока, въпреки че от 2015 г. насам са въведени различни регулаторни мерки.

 

Повече информация за изследването в областта на биомониторинга на хора

Европейският проект за биомониторинг на хората „HBM4EU“ е осъществен от януари 2017 г. до юни 2022 г. В проекта се генерират хармонизирани в цяла Европа данни от биомониторинга на хора за разпространението на химикали сред европейското население и свързаните с тях въздействия върху здравето.

Бисфенол А и два други бисфенола, използвани като заместители на BPA (бисфенол S и бисфенол F), са измерени в урината на 2756 възрастни от 11 държави, а именно Хърватия, Чехия, Дания, Франция, Финландия, Германия, Исландия, Люксембург, Полша, Португалия и Швейцария, представителни за Северна, Източна, Южна и Западна Европа. Нивото на превишаване варира между 71 % и 100 % в страните, участвали в биомониторинга за BPA. По тази причина експозицията на населението на BPA в Европа е твърде висока и представлява потенциално опасение за здравето.

Трябва да се отбележи, че границата на количественото определяне на аналитичните методи, използвани за мониторинг на BPA в човешката урина, е над референтната стойност за човешкия биомониторинг (HBM-GV). Това означава, че отчетените превишения са минимални стойности; съществува вероятност във всички 11 държави процентът на превишенията да възлиза в действителност на 100 % над безопасните нива.

За повече информация

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: bisphenol a
Действия към документ