další
předchozí
položky

Novinky

Expozice veřejnosti široce používanému bisfenolu A překračuje přijatelné úrovně z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 01.02.2024 Poslední změna 02.02.2024
4 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Podle aktualizovaných výzkumných údajů je expozice obyvatelstva syntetické chemické látce bisfenol A (BPA), která se v Evropě používá v nejrůznějších výrobcích od plastových a kovových obalů na potraviny, lahví na vodu pro opakované použití až po potrubí na pitnou vodu, z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví výrazně vyšší, než je přijatelné. Dnes zveřejněné informační sdělení Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že se jedná o potenciální zdravotní riziko pro miliony lidí.

Díky průlomovému výzkumnému projektu EU v oblasti biologického monitorování člověka vidíme, že bisfenol A představuje pro naše zdraví mnohem rozšířenější riziko, než jsme si dosud mysleli. Výsledky tohoto výzkumu musíme brát vážně a přijmout více opatření na úrovni EU, abychom omezili expozici chemickým látkám, které představují riziko pro zdraví Evropanů.

Leena Ylä-Mononen, výkonná ředitelka agentury EEA

Z tohoto informačního sdělení agentury EEA, které vychází z údajů shromážděných ze studie EU zaměřené na biologické monitorování člověka, vyplývá, že až 100 % osob z 11 zemí EU, které se průzkumu zúčastnily, bylo pravděpodobně vystaveno této chemické látce v míře, která překračuje bezpečné hodnoty z hlediska zdraví. To vzbuzuje vážné obavy týkající se zdraví obyvatel EU. Informační zpráva agentury předkládá nejnovější informace o expozici člověka bisfenolu A s přihlédnutím k nedávno ukončenému výzkumnému projektu financovanému z prostředků EU zaměřenému na biologické monitorování člověka (HBM4EU). Informační sdělení rovněž poukazuje na potenciální zdravotní rizika vyplývající z vystavení lidí nebezpečným úrovním BPA.

 

Vliv bisfenolu A na naše zdraví

EU je stále více znepokojena vysokým objemem používání bisfenolu A v mnoha spotřebních výrobcích a jeho dopadem na lidské zdraví. Lidé jsou vystaveni BPA zejména prostřednictvím stravy, protože BPA se nachází v řadě plastů běžně používaných v obalech potravin a nápojů. V dubnu zveřejnila Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) své nejnovější vědecké stanovisko, v němž znovu vyhodnotila rizika pro veřejné zdraví v důsledku expozice BPADošla také k závěru, že v současné době existuje zdravotní riziko vyplývající z expozice BPA ve stravě, zejména z konzervovaných potravin, které byly shledány jako nejvýznamnější zdroj expozice pro všechny věkové skupiny.

Agentura EFSA dospěla k závěru, že BPA může již při velmi nízkých dávkách poškozovat lidský imunitní systém. Tento poznatek doplňuje řadu již dříve zjištěných škodlivých účinků na lidské zdraví, jako je narušení činnosti endokrinního systému, snížená plodnost a alergické kožní reakce.

Nejnovější údaje z biologického monitorování člověka v rámci projektu HBM4EU podporují závěr agentury EFSA, že expozice BPA představuje pro Evropany zdravotní riziko. Biologické monitorování člověka poskytuje skutečná měření celkové vnitřní expozice vyplývající z více zdrojů expozice. Údaje z biologického monitorování úrovní bisfenolu A v lidské moči ukazují, že navzdory různým regulačním opatřením, která byla zavedena od roku 2015, je expozice stále příliš vysoká.

 

Další informace o výzkumu zaměřeném na biologické monitorování člověka

Evropský projekt biologického monitorování člověka, HBM4EU, probíhal od ledna 2017 do června 2022. Jeho výsledkem byly celoevropské harmonizované údaje z biologického monitorování člověka týkající se výskytu chemických látek v evropské populaci a souvisejících dopadech na lidské zdraví.

Bisfenol A a dva další bisfenoly používané jako náhražky BPA (bisfenol S a bisfenol F) byly měřeny v moči 2 756 dospělých osob z 11 zemí, konkrétně z Česka, Dánska, Finska, Francie, Chorvatska, Islandu, Lucemburska, Německa, Polska, Portugalska a Švýcarska, které reprezentují severní, východní, jižní a západní Evropu.  V zemích, které se účastnily biologického monitorování BPA, se míra překročení mezních hodnot pohybovala mezi 71 a 100 %. Expozice obyvatelstva látce BPA v Evropě je proto příliš vysoká a představuje potenciální zdravotní riziko.

Je třeba poznamenat, že mez kvantifikace analytických metod používaných k monitorování BPA v lidské moči přesahuje směrnou hodnotu biologického monitorování člověka (HBM-GV). To znamená, že uváděná překročení jsou minimální hodnoty. Je tedy pravděpodobné, že ve skutečnosti je ve všech 11 zemích míra překročení expozice nad bezpečnou úrovní 100 %.

Podrobnější informace

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: bisphenol a
Akce dokumentů