nästa
föregående
poster

Nyheter

Allmänhetens exponering för den vanliga kemikalien bisfenol A överskrider godtagbara nivåer för hälsosäkerheten

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2024-02-01 Senast ändrad 2024-02-02
3 min read
Photo: © Annette from Pixabay
Befolkningens exponering för den syntetiska kemikalien bisfenol A (BPA), som används i allt från livsmedelsbehållare av plast och metall till återanvändbara vattenflaskor och ledningar för dricksvatten i Europa, ligger långt över godtagbara nivåer för hälsosäkerheten, enligt uppdaterade forskningsdata. Detta utgör en potentiell hälsorisk för miljontals människor, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publicerades i dag.

Tack vare EU:s banbrytande forskningsprojekt om biologisk exponeringsmätning kan vi se att bisfenol A utgör en mycket vanligare risk för vår hälsa än vad man tidigare trott. Vi måste ta dessa forskningsresultat på allvar och vidta fler åtgärder på EU-nivå för att begränsa exponeringen för kemikalier som utgör en risk för européers hälsa.

Leena Ylä-Mononen, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Europeiska miljöbyråns briefing, som bygger på data som samlats in från en EU-studie om biologisk exponeringsmätning visade att upp till 100 procent av de deltagande personerna i 11 EU-länder troligen exponeras för kemikalien över säkra tröskelvärden för hälsoskyddet. Detta väcker betydande farhågor när det gäller hälsan hos EU:s befolkning i stort. I EEA:s briefing presenteras den senaste informationen om människors exponering för bisfenol A, med beaktande av det nyligen avslutade EU-finansierade forskningsprojektet om biologisk exponeringsmätning (HBM4EU). I briefingen belyses även de potentiella hälsoriskerna för människor som exponeras för riskabla nivåer av bisfenol A.

 

Bisfenol A:s inverkan på vår hälsa

EU hyser allt större farhågor om den omfattande användningen av bisfenol A i många konsumentprodukter och dess inverkan på människors hälsa. Människor exponeras för BPA främst via kosten eftersom BPA finns i en rad vanligen använda plaster i förpackningar för mat och dryck. I april offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) sitt senaste vetenskapliga yttrande med en ny utvärdering av riskerna för folkhälsan till följd av exponering för BPAMyndigheten konstaterade även att exponering för BPA via kosten utgör en aktuell hälsorisk, särskilt exponering från livsmedelskonserver, som befanns vara den viktigaste exponeringskällan i alla åldersgrupper.

Efsa drar slutsatsen att bisfenol A kan skada det mänskliga immunsystemet vid mycket låga doser. Detta tillkommer utöver ett antal tidigare upptäckta skadliga effekter på människors hälsa såsom hormonstörningar, nedsatt fertilitet och allergiska hudreaktioner.

De senaste uppgifterna från HBM4EU om biologisk exponeringsmätning stöder Efsas slutsats att exponering för BPA utgör en hälsorisk för européer. Biologisk exponeringsmätning ger faktiska mätningar av total intern exponering från flera olika exponeringskällor. Data från biologisk exponeringsmätning av bisfenol A-nivåer i mänsklig urin visar att exponeringen fortfarande är för hög, trots de olika lagstiftningsåtgärder som har införts sedan 2015.

 

Mer information om forskning om biologisk exponeringsmätning

Det europeiska projektet om biologisk exponeringsmätning, HBM4EU, genomfördes mellan januari 2017 och juni 2022. Projektet genererade EU-omfattande, harmoniserade data om biologisk exponeringsmätning av förekomsten av kemikalier i den europeiska befolkningen och därmed sammanhängande effekter på hälsan.

Bisfenol A och två andra bisfenoler som används som ersättning för BPA (bisfenol S och bisfenol F) uppmättes i urinen från 2 756 vuxna från 11 länder: Danmark, Frankrike, Finland, Island, Kroatien, Luxemburg, Polen, Portugal, Schweiz, Tjeckien och Tyskland, vilka representerar norra, östra, södra och västra Europa. I de länder som deltog i exponeringsmätningen av bisfenol A varierade överskridandenivån mellan 71 procent och 100 procent. Befolkningens exponering för bisfenol A i Europa är därför för hög och utgör en potentiell hälsorisk.

Det bör noteras att kvantifieringsgränsen för de analysmetoder som används för att övervaka BPA i mänsklig urin ligger över riktvärdet för biologisk exponeringsmätning (HBM-GV). Detta innebär att de rapporterade överskridandena är minimisiffror; det är troligt att alla 11 länder faktiskt har överskridandegrader på 100 procent exponerade över säkra nivåer.

Närmare information

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under bisphenol a
Dokumentåtgärder