следващ
предишен
елементи

Press Release

Транспортът — отново с най лоши показатели според задълженията по Киото

Смяна на език
Press Release Публикуван 22-02-2007 Последна промяна 03-06-2016
Според оповестения днес в Копенхаген нов доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) емисиите на парникови газове от транспорта остават главна, но преодолима пречка пред Европейския съюз за достигането на плановите му цели от Киото по отношение на промяната на климата.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

В доклада на ЕАОС “Транспортът и околната среда — по пътя към нова обща транспортна политика” се казва, че европейската транспортна политика трябва да се справи със спираловидно нарастващото търсене на транспорт. Между 1990–2003 г. обемът на пътническите превози в страните, членуващи в ЕАОС, се е увеличил с 20 %. През този период най‑голям ръст е отбелязал въздушният транспорт — с 96 %.

Докато в периода между 1990 и 2004 г. емисиите от повечето други сектори (енергийни доставки, промишленост, селско стопанство, управление на отпадъците) са намалели, тези от транспорта са се увеличили значително в резултат от нарасналото търсене.

На транспорта се дължат 21 % от всички емисии на парникови газове (ПГ) в страните от ЕС‑15 (без да се включват международният въздушен транспорт и морският транспорт). Шосейният транспорт има дял от 93 % от всички емисии в транспортния сектор. Най‑бързо обаче се увеличават емисиите от международното въздухоплаване, като между 1990 и 2004 г. това увеличение е 86 %.

В периода между 1990–2004 г. емисиите на парникови газове от транспортния сектор (без да се включват морският и въздушният транспорт) са се увеличили най‑много в Люксембург и Ирландия, съответно със 156 % и 140 %. Средното увеличение в 32‑те страни, членуващи в ЕАОС (вж. бележките), е 25 %.

“Ако приемем, че трябва да се справяме само с въздействието на транспорта върху околната среда, междинният преглед на Бялата книга за транспорта от 2001 г. може да се изтълкува като смекчаване на линията, възприета от Европа по отношение на необходимостта от разрешаване на проблемите с обема на превозите. Случаят обаче не е такъв”, заявява професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС.

“Не можем да се справим с увеличаващите се емисии на парникови газове, ниво на шума и разпокъсване на ландшафта, предизвикани от транспорта, без да се справим с нарастващия трафик във всички видове транспорт — шосеен и железопътен, въздушен и морски. Техническият прогрес, изразяващ се в двигатели с по‑чисти и по‑ефективни горива, е много важен, но не можем да намерим изход от проблема с емисиите от транспорта чрез иновации”, казва тя.

Докладът акцентира също върху важната роля, която играят субсидиите в транспорта за предопределянето на избора на вид транспорт. В Европа ежегодно се изразходват между 270 и 290 милиарда евро за субсидии на транспорта. Почти половината от тях са за шосеен транспорт, който е един от най‑вредните от гледна точка на въздействието му върху околната среда. През март 2007 г. ЕАОС ще публикува подробно изследване на субсидиите в транспортния сектор.

Замърсяването от транспорта оказва непосредствено влияние и върху нашето здраве. Почти 25  % от населението в страните от ЕС‑25 живее на разстояние по‑малко от 500 метра от пътища, по които ежегодно минават повече от три милиона превозни средства. Според доклада резултат от високите равнища на замърсяване е загубата на почти четири милиона години живот на година.

Бележки за редактора:

Информация за доклада
Докладът на ЕАОС “Транспортът и околната среда – по пътя към нова обща транспортна политика” е годишната публикация на ЕАОС “Механизъм за отчитане на състоянието на околната среда и транспорта” (TERM), който следи за напредъка и ефективността на усилията за интегриране на стратегиите в транспорта и околната среда.

Докладът има за цел да обхване всички страни, членуващи в ЕАОС. Това са 27‑те държави‑членки на ЕС, Турция, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария. Швейцария членува в ЕАОС отскоро и предоставя данни само в някои случаи. Когато данните са непълни, обикновено това е отбелязано в раздела с метаданните, където са описани също различни групи страни.

Линкове в Интернет: Доклад на Term

Страните, членуващи в ЕАОС: Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Норвегия, Обединеното кралство, Португалия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария и Швеция

Информация за Европейската агенция за околна среда (ЕАОС):

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя на политиците и на обществеността навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация.

Permalinks

Действия към документ