järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Transport — jälle Kyoto murelaps

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2007-02-22 Viimati muudetud 2016-06-03
Transpordist pärit kasvuhoonegaaside heited on Euroopa Liidule endiselt raske, kuid siiski kõrvaldatav takistus Kyoto kliimamuutuste alaste eesmärkideni jõudmisel, selgub täna Kopenhaagenis avalikustatavast uuest Euroopa Keskkonnaagentuuri (EKA) aruandest.

We cannot innovate our way out of the emissions problem from transport.

Professor Jacqueline McGlade, Executive Director of the EEA

EKA aruandes „Transport and Environment: on the way to a new common transport policy“ („Transport ja keskkond: teel uue ühtse transpordipoliitika poole”) öeldakse, et Euroopa transpordipoliitika peab piirama üha suurenevat transpordinõudlust.
1990.–2003. aastal kasvas reisijateveo maht Euroopa Keskkonna Agentuuri riikides 20 % võrra. Enim kasvas selle aja jooksul õhutransport — 96 %.

Kui teiste sektorite (energeetika, tööstus, põllumajandus, jäätmekäitlus) heited
1990.–2004. aastal vähenesid, siis transpordi heited suurenesid nõudluse kasvu tõttu olulisel määral.

Transpordi arvele (v.a rahvusvaheline lennuliiklus ja meretransport) langeb 21 % EL‑15 riikide summaarsest kasvuhoonegaaside heitkogusest. Maanteetransport põhjustab 93 % kõigist transpordiheidetest. Kõige kiiremini suurenevad aga rahvusvahelise lennuliikluse heited: 1990.–2004. aastal 86 %.

Transpordist (v.a mere- ja õhutranspordist) pärit kasvuhoonegaaside heited suurenesid 1990.–2004. a enim Luksemburgis ja Iirimaal — vastavalt 156 % ja 140 %. Keskmine juurdekasv Euroopa Keskkonna Agentuuri 32 liikmesriigis (vt märkusi) oli 25 %.

“2001. aasta transpordipoliitika valge raamatu vahekokkuvõtte soovitust tegeleda peamiselt transpordi keskkonnamõjudega võib mõista nii, et Euroopa on võtnud transpordimahtude piiramise vajaduse suhtes leebema hoiaku. Seda ei tohi lubada,” sõnas EKA tegevdirektor professor Jacqueline McGlade.

“Me ei saa vähendada transpordist põhjustatud üha suurenevaid kasvuhoonegaaside heiteid, mürareostust ja maastike killustumist, ilma et piiraksime liikluse kasvu kõigis transpordiliikides: maanteedel ja raudteedel, õhus ja merel. Tehnilised täiustused, nagu keskkonna- ja kütusesäästlikumad mootorid, on väga olulised, kuid ainult innovatsiooniga me transpordisaaste probleemist jagu ei saa,” ütles ta.

Aruanne toob välja ka toetuste olulise rolli transpordivalikute suunamisel. Transporditoetustele kulutatakse Euroopas igal aastal 270–290 miljardit eurot. Peaaegu pool subsiidiumidest läheb maanteetranspordile, mis on üks kõige saastavamaid transpordiliike. 2007. aasta märtsis avaldab EKA transpordisubsiidiumide kohta üksikasjaliku uuringu.

Transpordisaaste mõjutab otseselt ka meie tervist. Ligi 25 % EL-25 elanikkonnast elab vähem kui 500 meetri kaugusel teest, millel liigub aastas üle kolme miljoni sõiduki. Nii läheb igal aastal kõrge saastatuse tagajärjel kaotsi ligi neli miljonit eluaastat, öeldakse aruandes.

Märkused toimetajale:

Aruande taust

EKA aruanne “Transport and Environment: on the way to a new common transport policy” on EKA transpordi- ja keskkonnaalase aruandlussüsteemi (TERM) aastaväljaanne, milles jälgitakse, kuidas edenevad ja milliseid tulemusi on andnud transpordi- ja keskkonnastrateegiate ühendamispüüded.

Aruandes vaadeldakse kõiki Euroopa Keskkonna Agentuuri liikmesriike. Need on 27 Euroopa Liidu liikmesriiki, Türgi, Norra, Island, Liechtenstein ja Šveits. Šveits sai Euroopa Keskkonna Agentuuri liikmeks alles hiljuti ning esitab andmeid piiratud ulatuses. Kui andmed ei ole täielikud, on see tavaliselt märgitud metaandmete jaos, kus on kirjeldatud ka erinevaid riikide rühmi.

Veebilingid: TERM aruanne

Euroopa Keskkonna Agentuuri liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari ja Ühendkuningriik.

Euroopa Keskkonnaagentuurist:

Euroopa Keskkonnaagentuur asub Kopenhaagenis. Agentuuri eesmärgiks on aidata oluliselt ja mõõdetavalt parandada Euroopa keskkonda, andes poliitikakujundajatele ja avalikkusele õigeaegset, eesmärgistatud, asjakohast ja usaldusväärset teavet.

Permalinks

Tegevused dokumentidega